N' 49. kwelling des geestes Zitting van 15 November. Priem Pie Vt oensdag 5 Oceeiijbpr 5>8 jaargang. Spaarderski ing Hoop doet leven.» Laatst aangekochte obligation der lee- r.iet uihluitelijk van ven, maar geestelijk voedsel van bet loflied der XIX* eeuw, wanneer de lakkei der menschelijke wijsheid op verbazende wijze heel de wereld al» in eenen glans van schitterend licht heelt gezel. Alles juicht, alles jubelt over den geest van vooruitgang en over de vin dingrijkheid van 't menschelijk vernuft. En zoo is het, de negentiende eeuw, onder dit opzicht te recht de eeuw van licht genaamd, heeft waarlijk op het terrein van kunsten en wetenschappen wonderen voortgebracht. Dc stoomkiacht en de elektrieke vonk hebben de afstanden doen verdwijnen, en, op velerlei gebied, dat der nijver heid vooral, zijn er uitvindingen gedaan, welkeden koelüloedigsten in verrukking moeten brengen. Dientengevolge had ook de algemeene welvaart op dezelfde maat en trapsgewij ze, met den vooruitstrevenden geest van hel menschelijk veruit moeten méégaan. Is dat geschied? Eilaas o neen, in geer.en deele. Slechts enkelen, meestal Joden, zwen delaars en woekeraars werden ic staat gesteld miljoenen op miljoenen te s'ape- '»ui, terwijl de pjgeut’ijké menigte me<’r en meer tot verval geraakte. liet wezentlijke volk, de massa, de burgerij, neringdoenden, landbouwers, ambachtslieden en werklieden, vond in den vooruitgang van wetenschap en nijverheid geen de minste baat, Integendeel, de volkswelvaart ging met reuzenschreden achteruit. En wat nog veel erger mag geheelen worden, de beschaving heelt met die hoogeeroemde wijsheid op verre na ook geen gelijken tred gehouden. In alle deelen der wereld wordt er eene om u-(wekkende daling van het zedclijk gevoel bij het vernufte en ont wikkelde menschdom waargenomen, eene verwildering welke voor de toe komst, ja voor den dag van morgen, on heilspellend en dreigend als een orkaan, zich boven de maatschappij te zatnen- pakl. O, ware die menschelijke wijsheid nog maar i„j dag van heden, in den vollen zin des i woords kwelling des geestes ge- worden. 4 8 25 97239 3 en 4 •103884 »8 Vcrschllli^e tijdingen. Gespaarzaamheidskring Vrije Bur gers te Veurne. Nummers der laatst aangekochte obligation. Antwerpen 1887 Keeks 68329 nr Btussel 1886. Reeks 40654 48062 Waai zit nu de wortel des kwaads Zijn de regeeringen ontrouw gewor den aan bare plichten, hebben zij hare heilige en zware laak verwaarloosd, of wel, zijn het de onderdanen, welke aan pl'cht en tucht ontwassen, zich tegen de wettige macht en de weltelijke voor schuilen veizetten Wie van beide is nu plichtig Het antwoord is niet moeilijk te geven. liet volk immers regeert zich zelf, hel wil souvercin en onderdaan zijn, het wil geen koningen meer, dan enkel als dra- nietige onbeduidende macht is gebleven. liet volk verlokt, begoocheld en be drogen door de valsche vrijzinnige denk en daar- Rechterlijke kronijk. De korrektior.ele Rech'bank van Veurne heelt veroordeeld n Zitting van 15 November. Priem Pie haar ontrokken werd. De mensch kan teii werkman te Blank-nb-righe, 50 ir biet, stoflelijk brood Ie- \oor dragrni. van verbxien wapens, en 10 heeft ook beboette aan het tr. voor dronkejtsch >p. Gods woord. i Cjopm.a'i l-idoor, hoven.er te Middel 9 December, ten 2 1/2 over de melkerij. 3" Te Dixmude, in de Tifelrondè, 'otn 9 ure ’s morgens, ovet de me’ketij. j Uitslag van dep kamps ij-1 voor irekbeugsten en ‘lekineriien van {Rel gisch ras te Dixmude, den 28 Novem ber Hengsten (Achltienmaanders) I" premie, 200 Ir. Engel Bouckenaere, te Keyem, voor Valdempière; 2" premie, met toegekend. Hengsten op derde jaqr. t' premie, 450 tr. Bouckenaere, voornoemd. met Diamant; 2° premie 350, fr. Jos. Ta verner, te St. Joris, voor Sdhiisant Hengsten van 4jaren ten minste I' pre mie, 600 tr. Tavenier voo noeind, voor Jean Bart; 2’premie, 500 tr. Boucke naere voornoemd, rmt Borneo. Bewuringspremien van 500 fr Bane dikt Van Dro nme, ie Ciombeke, voor j zijn öjaiigen hengst Lean; Augu-t j-O’i- I teyne leCapskerke, voor zijn ce ij t igeo i hengst Leon. Kieswet. De nieuwe kieswei voor de gemeente zal weldra de giooie kw.es ie van den dag zijn, liet gouvernement heeft nog geen bepaald stelsel aangenomen. Hel is voornemens de rechterzij van Kamer en Senaat bijeen ie roepen na de Kerst- vakanlien, ten einde de voorkenr der meerderheid te kenner., he zij voor het moervoud'g stelsel, hetzij voor een stel sel waarbij de kiezers verdeeld worden j m drje klassen, welke elk een detde der raad.sheercn kiezen. Priesterlijke benoemingen. M. de kanonik Frans de Brouwer, doktor in godsgeleerdheid en wijsbe geerte, superior van het klein seminarie te Roussftlaere, is pastoor deken be noemd van Si. Vedasius te Meenen. M Kesleloot, diaken in het seminarie, vervangt als professor in ïcpllegic. van Poperirighe, M. Bórre, die ziekelijk is. bil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. fr. ‘sjaars; mot de imsl fj fr. Ann mcen 20 centimen per regel. Dl groots volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbui'enland worden ontvangen door het Office de Puulicité, Magdalenastraal, 46, te Brussel Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de Posikantooren. Vertrekuren van den IJzerenweg <fe vanden Buurtspoorweg. 3 November tot 9 .Kannaii 295 --a...— - - -i— Oorzaken en Gevolgen. Over een groot aantal jarer. voorzeg de een beroemd Spaansch edelman. Do- doso Cortes, de gebeurtenissen onzer dagen gelijk zij zich heden voordoen. Niet dat die man met de gave van voor- 2ef?Png bedeeld wa», maar bij hel licht zijr.er gezonde rede zag bij de toekomst cn voorzag cn mettle de gevolgen naar hunne oorzaken. Duidelijk zag hij in, hoe de socialis tische woelingen uil de zoogenaamde li berale of juister gezegd, de vrijdenkeis- pi inciepeu moesten volgen. In valsche denkbeelden ligt eene inwendige kracht die zich vroeg of laat, maar altijd zeker 'n slechte daden, in daden van oproer «n geweld openbaart. In 1849 schreef die beroemde staats- nan ri stige woorden, die nu wel eens herdacht en overwogen mogen worden Twee revsachtige gebouwen heb *k gezien, twee Babeltoren, door tic men- ï-cbelijke wijsheid op verbazende, op de hoogst mogelijke hoogte opgetrokken. Het eeiste bezweek onder het ba zuingeschal der apostelen, en hei tweede gaat instoiten onder de gescballen der socalistsche trompetten. >JBij het zicht van dit vreeselijk schouw spel vraag ik mij af of de menschelijke wijsheid wel een beteren naam verdient dan die van ijdelheid en kwelling des t’eestcs, zoo als ze door Salomon beti teld werd. Menschelijke wijsheid cn menscheli|k vernuft Inderdaad, wat hebben zij voorlge- bracht? Onze ooren suizen en tuiten nog van I gers van scepter en kroon, waaraan eene nietige onbeduidende macht is gebleven. Hei volk verlokt, begoocheld en be drogen door de valsche vrijzinnige denk beelden, verloor den eet bied voor god delijk en menschelijk gezag, en daar door alleen richtte de geest van hel be derf dien noodlottigen invloed uit, op de maatschappij die wij nu gevoelen. Ja, daardoor alleen ondergroei bet volk, hetzij lichtzinnig of onbezonnen, het zij onwillig den grondslag van zijn eigen welzijn. Daardoor is hel geworden even ongeschikt om te regeeren dan om re- geerd te worden. De beroemde, spaansche staatsman Donoso Cortes waarvan wij hooger spra ken, zegde nog in 1849 Weet gij waarom de euröpische maatschappij baar einde te gemoetgaat? Zij sterft omdat zij vergiftigd is. Zij sterft omdat kwakzalvers haar rationalistisch voedsel hebben opge- discht, terwijl het ware voedsel van versterking en recht, dat van God komt, De zedelijke en van den menseb en schappij, maken een onafscheurbaar een uit, valt de eene dan slem t zij de andere in haren val mede. Zoo wordt de maatschappij gewond, met alleen d<rór het zwaard, maar ook door elk godsdienstvijandig woord, dat door den mond der denkers uiige sproken wordt Zij s'.eilt, omdat de dwaling haa: Zij sterft, omdat zij niet geied wil waerlscappelle, en Wythouck L-onard, her worden. bergier t» Avecippell", de eerste voorwaar- Daar is voor ons geen heil meer, dehjk, 26 tr. boe-; de tweede 30 fr. boet, zoolang wij van onze kinderen geene kristenen willen maken en wi weigeren ware kr istenen te zijn. Daar is voor onze mtia’sc'.appij geene redding mogelijk, dan op de enkele I voor waarden, dat de echte katholieke i geest, een geest van leven alle-beziele, ijdelheid maarzij is op den I a||es doordiinge, het onder wijs, de re- d«<> geeringen» de instellingen, de wellen en de zeden.» Wanneer-zal dc maatschappij daartoe besluiten Wij weten bel niet, dn weel God ning van Antwerpen 1887. Serie 58263 n" 12, 13, 14 en 15. M. P.-H. Schils, ontvanger der hoewel erne goede reactie haar ra den zeilde hoedanigheid benoemd te 0. L V. L 1 - eens waa lijk goed Wavre. M Toussaert, ontvanger der douanen en accijsen te Abeele statie, wordt ont vanger der belastingen te Belleghem. M. Bouwerrs, ingenieur siaatsland- bouwkundige der provincie, te Brugge, zal de volgende voordrachten geven 1° Te Avecappelle, in bet gemeente- huis, op zaterdag 8 December, ten 4 ure na middag, over de'voeding der dieren en de bewerking der gronden; 2U Te Loo, in het Stadhuis, op zondag 9 December, ten 2 1/2 n e na middag, alleen Maar tot dan toe zal de maatschappij dieper en dieper toi verval geiaken, al- 1 direkte belastingen te Veurne, is in de- l'r-- -- - - - ■- huidigen toestand, en deugd zou doen. waa lijk goed stoffelijke welvaart kcike, voorwaardelijk, 100 fr. bo?t, vour vooral van de maat- jacht. -L- Vandewoude August, dienstknecht te Veurne. 100 fr. boet, voor jicht. Zitting van 16 Nov-mber. L;ns Ro mania, huisvrouw van Livin Buyze, werk ster Ie Zarren. 50 fr. Ine voor slagen. Huyghe Lodewijk, lluyghu Pietur en Fieu Hendrik, werklieden ie Westvleleren. voorwaardelijk elk 26 fr. boet, voor slagen, Vercoullic Jan, werkman te Nteuporl, 50 fr. boet, voor verheling. David Hendrik, landbouwer t-i Egge- I bergier t« Avecappelle, de eerste c I voor slagen. ij zelve j etter 9 55 9 56 5 3 40 6 30 i 4 43 5 0ft OnMende Statie Nicuport thui du ynkerke Cuiyde Veurne Markt Veurne Statie 6 30 9 07 1188 6 41 9 19 1140 48 9 15 11 46 Veurne Statie Veurne Markt C-iyde Ooilduynkerke Nieupurt Ouitende 0 08 7 to 8 40 911 9 34 9 56 1OH8 11 08 9 30 12 40 9 36 12 46 9 48 12 J& I 06 1 25 2 25 0 00 7 28 11 38 8 42 8 56 9 91 9 48 9 59 844 1052 5 55 «49 6 52 2 58 6 50 4 01 7 52 4 26 8 17 4 3S 8 2'J 2 10 4 44 8 35 - 3 14 6 05 3 20 6 11 3 32 6 23 3 40 «31 4 00 6 48 5 00 G 50 3 52 5 43 02 7 29 3 14 7 43 5 59 8 09 6i5 855 6 15 7 06 5 00 5 50 6 03 631 6 59 7 38 a - 9 06 D Frufitd Gent Lichtrrvrlde Coi teniaick Dixmude Vwurne AdinLerke buinkrrkr DuinkrrLe Adinkeric Veurne Dhnmde Cortemarck 5 34 Lichtervelde 5 49 C'of 7 Ff Brussel VEURNE oostennr 5 15 6 58 5 21 7 04 5 33 7 16 5 41 7 24 7 4"> 10 1 t 7 00 8 42 11 14 --I ---- 8 05 10 57 9 15 12 05 9 25 10 40 1 20 9 16 - 1 47 2 38 125- 145- 210 -- 238 - 2 56 - 4 07 f-- 8 56 IC 54 5 08 9 51 11 47 8 50 9 53 11 55 4 04 7 20 10 14 12 26 4 35 7 50 10 47 12 55 5 11 1 55 5 92 2 58 6 46 3 20 8 07 10 43 518 6 32 6 48 7 18 7 45 7 54 doodt. udtiu iirnurin. lanuurni w:rr i-r Dgge- OOSTENDE-VEUR'É 5 - 7 42 10 42 25 6 05 8 41 11 03 1 Ï7 621 8 59 11 10 1 44 4 18 8 09 - - - - 1 52 - 2 04 - Bi VEURNE TI’ER 4 45 7 26 4 50 7 31 5 11 7 52 10 16 5 19 8 00 10 24 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 1 1 52 4 40 7 22 .Z .Z ZZ - o., - Ho .Bstn<le I.iiMe 5 37 8 19 10 43 11 33 1 i" 4 37 7 27 i-a - 45t 741 -e 5 09 7 58 2 Nieuwe Herberg 6 17 8 58 11 22 12 12 2 37 5 17 «06^ Veurne Sb tie 6 38 9 19 11 43 12 33 2 58 5 38 8 27 u VeurneVoorsInrl 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 5 43 8 32 s 6 48 Veurne Statie Veiinie Faubourg Ni'Uiwe llerbei'j Alver ini'hein I i»O H'iO'sfuede-Linrle per SUFic Y|«c: Statie Loo Alveringb-m F Veurne St.’tie ÏPF.’t VEUI1NE 9 50 1 5 345 6 22 110 3 50 6 27 3 1 31 .4 I! 1 39 4 19 6 56 1 56 4 36 7 13 4 2 10 4 50 7 27 4 3 07 5 47 8 24 9 46 10 36 1 .3 40 6 30 C 52 8 83 10 57 H 47 2 12 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 6 38 9 19 11 43 12 33 2 58 5 38 8 27 3

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1