A N' .50. SI" jaargnng. 12 December 8894. VV oensdag I die vijanden van ’t christen en vader- de zelf- door de Men weet dat er balloleenn was tus- sc^en MM. Woeste en Van Wambeke, 1 1 J ging, en MM. Daens en De Backer, kan- l>e Kamer. Als de werkzaamheden moeien voor- ut'gaan gelijk het sedert het begin van ('(,n zittijd gaat, zal de kamer niet veel Werk verrichten. Heeds hebben de socialisten ver scheidene zittingen doen verloren gaan door hunne nutielooze woordenkra merij. i Was eerst over de overstroomingen, dan de mijnen, de kwijtschelding voor anarchisten, voor de ophitsers tot wanorde en brandstichting, liet mimsle- r|e. gesteend door de katholieke rech- ,c‘zij, heeft zich verzet legen de inacht neming van het voorstel der socialisten de spons te vagen over de euvelda den van een hoop schelmen, die het volk "''driegen en oprocr betrachten, en bel Werd na lang gekijf en geklap verwor- I" met 79 ntommen tegen 41 (libcro- ‘ew en socialisten!. socialiten duchtige waarheden gezegd kandidaten der katholieke kiesvereeni- en die vijanden van ’t christen en vader- De voorzitter klopte met zijnen ha- landsch gedacht aangegaan. Eindelijk dtdaten der christene volkspartij, i Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars: met de post 8 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Da groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, rnz. 20 fr. hel 100. I>e Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Alen schrijit in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de Postkantooren. schandalen vastgesteld, die bij ons on bekend zijn? Diener, onze maatschappe lijke wetten daar niet tot voorbeeld? Dat alles weel gij zoo goed als wij! M. Heilepune heeft vervolgens aan de Uit die woelige diskussie is gebleken dat de socialisten niet in de kamers zete len om wezentlijk T lot van den werk man te verbeteren en de belangen van hel land voor te staan, maar om de te- volulie te bereiden, liet gezag af te bre ken en de republiek uit te roepen. Priesterlijke benoemingen. M. Devroe, principaal van T collegia van Meenen, is overste benoemd van het klein seminarie te Rousselaere. M. Farasyn, pastoor te Breedeue, wordt pastoor te Heestert, in vervaa- Donderdag herbegon hel spel.. De begrooting van dotatiën, ’t is te 2pggen de burgerlijke lijst des konings, de jaarlijkschc gift van 200,000 tr. aan den graal van Vlaanderen, enz. moest besproken worden. Deze begrooting werd vroeger schier zonder beraadslaging goedgekeurd. De socialisten die nu in de kamer zetelen, hebben dat veranderd. Defuisseaux, Vandervelde, Lorand en anderen hebben verklaard Je burgerlijke lijst des konings niet te willen bestrijden omdat zij door de grondwet wordt voor geschreven, doch zij zijn des te hev.gcr i gen tiitgevallen tegen de begiftiging van den graaf van Vlaanderen, en hebben hunne vijandschap jegens bet koningdom lucht gegeven. Niet alleen verklaarden zij zich re publikeinen, maar zij vielen uit in be- ieedignrgen tegen den koning. De millioenenrijke advokaat Vande- velde, onder andere, zegde dat koning enkel ten machten, een werkend tuig is, bewogen •eveuskracblen der bourgeoisie en dat bei socialismus de onteigening der ®a. fa.enen eisctil. Tegenover die vijandige betoogirig jeger.s het koningdom en den persoon dps konings, noodigde minister de Durlet de meerderheid uit tot eene koningsgezinde betooging. De uitnoodiging werd terstond be antwoord; de gcheele rechterzij stond ■'cht en riep Leve de Koning! Slechts vier leden der linkerzij slon- d> n recht met hunne katholieke kolle- gas. Dè overige liberalen, geene houding duivendo aannemen. bleven zitten, lei— ''*j! dc socialisten op hunne banken en l,‘i*senaa,s klommen en schreeuwden Leve de Republiek! Leve het Volk! Vertrekuren van den IJzerenneg de van den Buurtspoorweg. a November tot 3 Januari 1 soa. i?3 De schoolwet, De Courrier de Bruxelles meent te we ten dat de schoolhervor ming, voor den cogenblik, zal bepaald blijven tot de I inschrijving op de begrooting van een j belangrijk krediet, bestemd om, als I hulpgelden, verdeeld te worden onder de vrije scholen, volgens de wijze door de Kamer, in haren laatsten zittijd, aan genomen. Men had gemeend geheel de school wel te kunnen beromwerken, om hel Engelsch stelsel van het schoolgeld aan te nemen; doch men heeft erkend dat de toepassing ervan niet zoo gemakkelijk zou geweest zijn als m n eerst bad ge- i dacht; men beeft er dus voorloopig van 1 afgezien tot dat men eene geheel vol- i doende for rnnul zal gevonden hebben, j Zijn gekozen M. Woeste met 27,549 en M. Daens met 26 837 stemmen. M. Van Wambeke bekwam 26,538 en werd de burgerlijke lijst des konings bij zitten en rectilstaan aangenomen, en de begiftiging van den graaf van Vlaan- deren gestemd met 98 stemmen (93 i M. De Backer 25,732 stemmen. De avond is te Aalst zeer beroerd geweest. Een pijnlijk geval heeft de kiezing ge kenmerkt. M. J. Menens, oud, 80 jaar, rentenier, was met een rijtuig naar hel kiesbu eel gevoerd en had er gestemd, ilij is in den namiddag overleden. - - Handel in Eetwaren. De Moniteur deelt drie belangrijke stukken mcê be'reffende den l ande! in eetwaren 1° een koninklijk besluit aan gaande den handel in chicorei; 2’eeft betrekkelijk den Fbandel in chocolade, en 3° een bêtnffinde den handel in melk. Wij govoo bier de voornaamste bepa lingen dier besluiten. Chicorei. Het is verboden onder den naam van chicorei te verkoopen al ander voorbrengsel dat de wilde chico- reiwortel, behoorlijk gereinigd, ge brand, tot korrels of in poeder gebracht, vrij van alle onverdrevene vochtigheid, zonder bijvoeging van vreemde stoflen, zonder weglating der besianddeelen. Cacao en chocolade. Het is verbo- j den als echte cacao te ver koopen al ander voortbrengsel dan de boorien van den i cacaoboom, T zij ruwe en geheel, ’t zij bereid door verbranding, gemaal, met of zonder bijvoeging van aromaten en eindelijk in klompen of tabletten gegoten of tot poeder gemaakt. Melk. De melk ontlast van een deel van haren room mag enkel verkocht worden in kannen of recipiënten, op eene zichtbare plaa's en in leeshare letters het opschrift dragende atge- ’L. Het is volstrekt verboden te verkoo- pen 1° melk gemengd met water of hoegenaamde zelfstandigheid; 2‘ bieste- melk beschadigd door besmettende voortbrengsels; 3“ melk van dieren waarvan het eten zou gemengd geweest zijn met giftige planten, van dieren die gemeeslerd worden met giftige zelf- siandigheiden of van dieren die aange- tast zijn van aanstekelijke of besmette- katholieken en 5 libeialen) tegen 34 (liberalen en socialisten). priester Daens, naar de dien strijd tus standigheiden of van dieren die aange- lijke ziekten. De naam en woonst van den melk- verkooper moeten in leesbare letters ge- Rcbieven zijn op hel voertuig of op de recipiënten dienende om de melk tot den verkoop bestemd te vervoeren. Het eerste besluit is uitvoerbaar met 1 Maart, het tweede met 1 April en het derde met 1 Februari 1895. mer. Het gewoel steeg ten top en duurde eenige minuten. Weg met de republiekeinen, riep M. Beeckman; Leve de Republiek! Leve het Volk! herhaalden de socialisten Detn- blon en Destrée. De beraadslaging is niet ten einde ge- loopen en is vrijdag voorigezet geweest, i Do bespreking veranderde ecöter van richting en liep uit op eene diskussie over het doel en de strekking van het socialismus. In dezen woordentwist hebben de heeren Beernaert en Helleputte het so cialismus zoo goed afgeschetst, dat geen Furnémont, Vandervelde of An- seele nog in staat was den gemaakten indruk weg te nemen. Ziehier, naar het Beknopt Verslag, aan halingen uit de redevoering door M. Beernaert uitgesproken. Het land weet waar wij naartoe wil len, wij de mannen van hetgene gij de oude partijen noemt; het waardeert den overgrooien, ongehoorden vooruitgang die tot heden werd verwezentlijkt; bel weel dat het vooral de welkende stand was, die er voordeel uit iron; bet weet dal al hetgene deden 25 jaar door den arbeid gewonnen werd, door het kapi taal werd verloren. (Onderbreking van van wege de socialisten Hel land weet dai wij allen, zoewel aan de rechter als aan de linkerzijde, al tijd hebben getracht alle mogelijke maatschappelijke verbeteringen te ver wezenlijkenonze nationale inriebun- B..i te verhellen, te verbeteren en die groote taak neemt hel volk over: moge hel wezen in den geest die ons altijd bezielde.' Welnu, het land dai zulks weet, moet ook weten waar de socialistische linker zijde naar toe wil. Gij hebt bet recht alles van de monarchie te denken wat ge wilt, maar de Grondwet die gij, oprecht denk ik, gezworen heht na te leven, verplicht u de monarchie te eerbiedigen: welnu, ge moet bekennen dat uwe houding op dat tenein weinig grondwettig is. Weel gij overigens niet dat er geene republiek beslaat, waar de toestaod der werkende klassen beter is dan in ons land? Is in de Vereer.igde-Stalen de te genstelling tusseben uitersten rijkdom er. uiterste, qrmoede met veel grooter dan hier En is hetgeiecht, is hel be stunr er I men in Frankrijk niet naar de vrijheden één punt, verdediging van M Woeste, Hleziuff van Aalst. De kiezing van Aalst is Zondag voor goed afgeloopen. De uitslag ervan is dat MM. Woeste en Daens, de beide hoofden der tegenover elkander staande lijsten, uvl U( gekozen zijn. roomde melk. Beide partijen bereiken dus nagenoeg hun doel. Voor de eenen gold de strijd hoofdzakelijk het behoud van M Woeste 1 in de kamer, de anderen wilden eenen volksman en; vooral den hoofdman hun ner partij, we'gevende.kamer zenden. Het slachïoffer van schcn katholieken, is M. Van Wambeke, burgemeester van Aalst, die tot tijdens de laatste ontbinding ondervee zilier der kamér van volksveriegenwooi digers was. hidien hij thans niet herkozen is, *t is niet omdat de Christene Volks b^ da^^nt^^t partij bent heviger bestreed dan zijne .,»nkr.jk n »1n».r de. iijn0 ei ,.a,Uj a, haic k,Mhle„ „p die wij genieten? Heeft men daar geene I /hl (V5 zichtbare plaa' heeft vereenigd. DE VEURNAA 6 68 7 19 8 40 9 1ï 9 34 9 56 10 08 1108 Veurne Statie Veartte JVarkt Coxyde OoshluyukrrL Nimport Ooitende On'te'i'ie SUti. N import On.ldiiynk.rke Coxy*le Veurne Markt Veurne Statie 555 6 48 «5» 0 16 ,Z3- 125- 145- 210- 2 58 - 2 56 - 4 07 - - 14 o 05 8 20 jl - 3 32 6 z8 - 3 40 fl 31 - 4 00 6 48 3 00 6 50 1 47 238 3 5? 5 43 5 02 7 29 5 11 7 43 5 9 8 09 6'5 8 35 6 15 7 06 5 00 554 6 03 631 6 59 7 58 - 906 VEURSF. 315 6 58 311 7 04 5 33 7 16 5 41 7 249 56 6 l’> 18 1 i 7 00 8 42 11 14 Brunei Geut LtcbUrveld^ Co» lemaick Dixmude Vturni Adinkerke Duinkerke Duinkrrke Adtnkerke Veurne iHiajude CortrmarrX Lkhtervclde b 49 Geut 2 58 6 50 4 01 7 52 6 05 8 42 11 03 6 21 8 59 11 20 6 30 907 H 28 6 42 919 11 40 6 48 9 23 11 46 2 10 - 4 44 8 35 OOSTENDE 9 30 12 40 9 3G 12 46 9 48 12 58 I 06 1 25 2 25 5 18 6 32 6 4» 7 18 7 45 754 OOSTENDE—VEURN2 5 - 7 42 10 12 25 1 27 1 44 r 4 18 8 09 1 52 - - 4 26 8 17 2 04 - 4 38 8 2 1 8 05 10 57 915 12 05 9 J5 1040 1 20 600 7 28 11 38 8 42 8 30 9 21 9 48 9 59 8 44 10 59 8 56 IC 54 3 08 9 51 11 17 3 56 9 53 1155 404 7 70 10 14 12 26 433 750 1047 1235 511 1 S3 5 22 2 58 6 46 3 20 8 07 10 45 4 13 5 06 5 34 7 16 o« Uo .g.lade Linde 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 4 37 7 27 s Ï5Ï 3 33 10 57 ii 47 2 1® 432 7 41 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 2 --- oZ 5 17 8 06 6 38 919 11 43 12 33 2 58 3 38 8 27 - Vvürne Statie Vr-urne Faubuuig Ni»*uwe llerbeig Altei inghem Loo lIoogalMede-Linde Yper Statie Yper Statie I -- Lu»» Alveringhem Veurne Statie «38 919 11 43 12 33 2 58 5 38 8 27 5 VeurneVoorfl.d 6 48 9 24 11 48 12 38 3 02 5 43 8 32 r— 1 5 345 622. 1 10 3 50 27 1 31 41 1 6 48 1 39 4 19 6 56 1 56 4 36 7 18 u 2 10 450 7 27 -S 3 07 5 47 8 24 2 *46 10*36 1 - 3 40 6 30 2 12 452 7 41 5 17 8 06 VEÜH3E ÏKEli - ÏPER-VEl’RNE 4 45 7 26 9 50 4 30 7 31 9 55 5 11 7 52 10 16 5 19 800 1024 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 4 40 7 22 6 52 8 33 10 57 11 47 i r Nieuwe Herberg 6 17 8 58 11 22 12 12 2 37

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1