I f Misdag SO December 1804. jaargang. Uit den Congo. ^‘5 '"v men; Sungula, gelijk van i I i j en vensters zal voorstellen. Priesterlijke benoemingen. I .Mgr. de Bisschop van Brugge heeft 01 n„ j„ irmnimrkt Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 eeniitnen per regel. D-) groote letter ‘-“RcditeHijke^eerherstellingen 1 fr. - Een N' 15 cent. - Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenastraat, 46, te Brussel. drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Posikanlooren. Bij de lijkschouwing Me k het dat zijne ru« graat en een zijner armen ge broken waren. In zijne zakken vond men een knoop, zijn geboorieakt en een werkmansboekje. Zijn eene voet was ontschoend en zijne voeten met wind sels bewonden Men weet niet of Vanbecke het slacht offer is van een ongeluk of zich heeft laten overrijden. Hel lijk is alhier in ’t hospitaal ge- biacht. De burgerlijke medal ie van 1° klas is verleend aan M. Karei Vrambout. veldwachter te Zarren, voor bewezen diensien geduiende meer dan 35 jaar. MM. R. Vanleibeigha, g'ondeige- naar te Iloogsiaede, en J. Vanhille, eige naar te Dixmude, zijn door het lol aan aangewezen om deel te maken van den jurij die zal oordeelsn over de zaken die zullen beoordeeld worden in de 1° reeks van het 1* kwar aal van den zittijd der I assisen van West-Vlaanderen, waarvan de opening den 27 Janumi pi a's.heeft. De socialitscbe vo'ksvertegen- woordigers hebben verledene week het eeis'e vierde hunner jaarwedde van 4000 fr. getrokken. Ook zijn zij nu al in ’t nieuw uitgekiopt, en deze die nog geet gouden uurwerkketting hadden, hebben daartoe hunne eersie centen ge- biu kt. Ware’t niet van hun knageikea en den slechten tabak dien zij rooken men zou ze nemen voor m llionnnrcn. De kamer kiezing te Luik, in ver vanging van M Leon Defuisseux, die ge kozen was te Luik en te Bei gen, en voor dit laatste a.rondissement geopteerd heeft, zal zondag naast plaats hebben. Er zijn vier kandidaturen, namelijk M. Lambert, onafhankelijke volkskar.didaa' M. de advokaat Hanssens, liberale kandi daat, M. Smeets, socialists! he kandidaat, en M. de advokaat Francot’.e, katholieke kandidaat. Te Saluzza, in Piemonl (Italië), zijn dieven in de kerk gedrongen en Lebben de remonstrancie en de ciborie met de H. Hostiën gestolen. Toen de pastoor ’s morgens de diefte bestatigde, viel hij van schrik achterover en bleef op den slag dood. Door eene ruit onthoofd. Door een?n aanval van vallende ziekte ge- iioften, verloor de beeldhouwer Va- cheron te Parijs, het bewustzijn en viel met hoofd door de ruit van een venster zijner weikwinkel. Een der stukken glas sneed geheel de strotslagader af, en de man was dood. Italië! dat is het gelukkigs'e land van de wereld, sedert dat de Paoselijke staten ingepalmd weiden. Armoede bij de vrechte! Onlusten al alle kanten! Vermeeidering van belastingen! Altijd geld te kort! Bestokn van zijn eigen volk Onze lezers weten nog hoe pre tij ig hel geld van den Panama wegge- sebaveeid weid in Balie heeft er daar i is in dien zin plaats gehad. Verchei- Verscliilllge tIjdiuge». Op Woensdag 2G dezer, ten 10 1/2 voormiddag, zal er voor de leden van het landbouwcom C2 van Veuine, in het hotel de Rhetorika, eene voordracht ge houden worden over den uitvoerhandel van landbouwvoortbiengselen op Enge land door het vennootschap Mercuiius. Bij koninklijk besluit van den 12 dezer woiden benoemd M. A C B. il. Baert, kandidaat nota ris te Yper, ioi notaris te Dixmude, in vervanging van M. Valcke, overleden; M. Van Cayzeele. kandidaatnotaiis, te Popcrfnghe, tol notaiis te Reninghelst, ter vervanging van wijlen M. Boude- wijn. Een pensioen van 1088 fr. wordt verleend aan M. Pauweh, gemeenteon derwijzer te Rousbrugge. Doodgereden. Zondag avond, rond 8 ure is de genaamde August Karei Vanbecke^ geboren te Gent in 1854, op de tramiinie Veurne Uper, bij de statie Wulveringhem-Vinchem, door den trein G31 doodgereden. I benoemd Principaal van St. Lodewijkscollegie te Meenen, M. Vervaecke, leeiaar van 3e laiijnsche klas in St. Lodewijkscollegie van Biugge. Leeiaar in St. Lodewijkscollegie te Brugge, M. Vandenbergho, leeraar in ’t collegie ran Tbielt. Leeiaar in t collegie van Thielt, M. i Viaene, diaken in 't seminarie. --- -- Bcchteriljke kronijk. De korreküonele Rechtbank van Veurne heelt veroordeeld Zinnig van 29 November. Cebruyne Virginie, herbergierster te Clercken, 26 fr. boei, en Vanbrabani Melania, huisvrouw Beaupi.z, wei ks eis te Clerckeo, vourwaar- delijk, 20 fr. boel, voor slagen. Zitting van 30 iNov. Vierval August, dagloouer ie G< xyde, 23 fr. boet, voor sla gen, en 10 fr. boe’, voor dronkenschap. Debacker Antoon, schilder teSt. Gillis, en Bctri Juliaan, klei rmaker te Schacrbeek, de eersie 50 fr. boet, voor slagen, dc tweede tweemaal eene mined gevang en 26 fr. bovt voer opstand en smaad. Mazcrecl Hendrik, landbouwer te Wesl- vleter^n, voorwaar Jelijk 50 fr. boet, voor bedrieg,.lijke ontvieemding. Wiist Pieter, daglooner te Beveren, voor- waarïtclijk, 1 fr. boet, voor poging lot moord. i:i bet belastingstelsel j Dit blad verschijnt den Wocns—ig. onmiddelijk na volgens plaatsruimte. D*~k De Annoncen voor llelgie (ter uitzondering der Vlaanderen) de» IJzcrcnweg van den Buurt spoór weg. 608 Men deelt ons eenen brief mede van den E. P. De Beersl, geloofszendeling vao O. L. V. van Africa, gedagteekend u*f Mpala, 8 April, waarvan wij het vol gende overdi ukken. Bijna al onze christenen en ook de wilden zijn van de ir.fluenza aange boden geweest; gelukkiglijk en is er r'*et een van gestorven. In den loop van ’l jaar 1893 ■’ebben wij boven de hondeid heidenen eersten gedaan. In acht dorpen hier in i omliggende gelegen, en in 28 andere gelegen in eene groote vlakte op vier vijf uren afstand van bier, waar 't II. Geloove nog niet aangeleerd en was, hebben wij kalekismuslessen beginr.cn Seven. Hief en daar vindt men wel ee- wensch «"gedrukt, dat Belgm ook be nigo busschemakers, zoo men 1 onzent zegt, maar nogtans mogen wij den Heero danken voor den goeden 1 wille die onze zwarte inboorlingen aan den dag leggen om de onderwijzingen 1 Ie komen aanhooren. Het staat hier Goddank op goeden voet. Den G Januari lice tM. Jacques den beruchten slavenhandelaar Mahina ver plegen. M. Descamps, die de plaatse van M. Jacques thans bekleedt, zet den oor log legen de slavenhandelaars voort. M. Miot, thans to Albrechtstad, schreef ons in Maarte de volgende tij dingen die hij in een blief den 18 Fe bruari geschreven, ontvangen had. M. Descamps beeft te Sungula, de '«orwacht van M. Dbanis gevonden. Se dert vijf dagen waren zij er al aangeko men; Sungula, gelijk ten andere al de hoofdmannen der araabscho dorpen, hebben hen ondei worpen en al bun wapengetuig overgeleverd. Bij hunnen terugkeer zullen de Belgische officieren al de gearabiseerden naar Kasongo over voeren, waar M. Dbanis hem ermee zal belasten. Wat later hoopt men de laatste aiaabsche verschansingen, niet ver van de Lukuga gelegen, ook meester te wor den, 't gene Opper Congoland van die bioedduivels zal verlossen. Volgens men zegt zou Roemaliza (de beruchtste slavenhandelaar van de stro ke, die niet min dan een millioen moor den op zijn geweien heeh) hem te Katn- bambare versterkt had, tegenwoordig in U-uuraland gevlucht zijn. M. Des camps zit er achter en verhoopt hem te vangen. ’t Ware giootelijks te wenschen, want gansche landen beeft die bloeddorstige slavenhandelaar geheel en gansch ont volkt. M. Miot spreekt van de laatste ara benverschansingen aan de hooiden van den Lukuga, 'k peize dat hij Rutu rutu en h. tinde bedoelt, die in de maanden van October, December en Januari laatst- leucu uuiiuc ivv*»w...^-i en mooi <lei ijen s lands middelen, stelden de heeren aan de boorden van den Luaiabastioom i de Brocqueville en Cartuyvels vrijdag gruwelijk i.n“'"1 i..». hunner slachtoffers en zou nen schatten, maar een man was 1 brar.de gesteken hebben nen vermoord en vijtiig, meest al vrou wen en kinderen, slaven gemaakt. Een tiental waren ontvlucht. Verzoezuïclirifteu. Onze Grondwet zegt dat wij het iccht hebben van vertoog ot verzoeksenriften in te diener.. Mij dunkt dat bier niet ge noeg gebruik van gemaakt wordt. Vóór de kiezingen hebben de land bouwers in menige vergaderingen dun Het is waar dat de Volksvertegen woordigers van sommige nijverheids- streken tegen de belasting op bei graan zijn, en dat zij roepen en schreeuwen dal wij willen hel volk uithongeren Zij weten wel dat de pi ijs van hel brood daardoor geene gevoelige verandeiing moet ondei gaan; doch de volksbedrie gers moeten in hunne rol blijven, en schreeuwen. In ons land zijn er o,'7' laddwerklieden en 2/7° nijverheidswer kers. De eerste klagen en schreeuwen en maken noch opstand of werkstaking, en zij zouden nu nog moeten zien dat de bescherming van den boer geene plaats mag hebben, om reden dal de schreeu wers zulks niet willen. Dc landwerkman is veel meer te beklagen dan de stads werkman; doch als de boer een beter bestaan bekomt, dan verbetert ook dat van zijn werkvolk. De beschermwetten zijn niet alleen voordeelig aan eenige groote boeien, maar aan geheel de lan delijke bevolking. Welnu, landbouwers, schrijft op eer. blad papier wat gij wenaebt, en zendt bet naar de Kamers; en als er alzoo hon derden of' duizenden zulke verzoekschif- ten bij onze zaakgelastigden tockomen, dan zal men belofte houden en dotn wat gij sedert lang vraagt en bervraagt. Ons katholiek beslier is een waar va- derlandsch bestier, dat geene andere bedoeling heeft dan het welzijn en den algemeenen voorspoed. Wij mogen met betrouwen onze bezwaren doen kennen, verzekerd als wij zijn van verhoord te zullen worden. Vraagt en gij zult vei krijgen, klopt en er zal u opengedaan werden. 3 JVovcMiher S «Sanunri KIe Kftaiicr» Bij de bespreking van het budget van Vertrekuren van leden hunne rooftochten voltrokken'hebben, 't Getal hervormingen !k niet kun- i voor. die n’snapt i Aan den eerste werd door den minister heeTl1 mij ^Idda^ij zijn dorp tn van iinantier, beloofd dat hij eerlang de dfl flèsteken hebben en veeitig man- afschaffing der belasting op de deuren ■wu 1 27 4 52 7 41 4 43 5 06 9 50 9 55 I 06 1 25 2 25 Veurne Statie Vcarne Mailt G iy<lu Oostduyukerko N'import Ouslcndo Oostende Statie Nicuport Ooalduynkerke Coxy-le Veurne Markt Veurne Statie 5 15 6 58 5 21 7 04 5 33 7 16 5 41 7 24 0 ini 7 45 10 1 i 7 00 8 42 11 14 OOSTENDE VEUR'E 5 7 42 10 - 12 25 6 05 8 42 11 03 (>22 8 59 11 20 C 30 9 07 It 28 6 42 9 19 1 1 40 6 48 9 25 11 46 I. I IIIIIHl iwii - 3 14 O 05 3 20 6 11 3 32 6 23 3 40 6 31 4 00 6 48 5 00 6 50 1 47 2 38 7"* - 5 5 02 7 29 5 14 7 45 5-9 8 09 6(5 8 35 6 15 7 06 5 00 550 6 03 - 631 a 6 59 7 38 - 9 06 YPER-VEURNE 1 5 3 45 6 22 e 1 10 3 50 6 27 a 1 31 4 11 1 39 4 19 6 56 1 56 4 36 7 13 2 10 4 50 7 27 3 07 5 47 8 24 s 6 48 2 93 5 18 632 6 48 7 18 7 45 7 54 844 10 52 5 55 6 42 652 7 20 7 50 805 1057 9 15 12 05 9 25 1 0 40 1 20 VEURNE OOSTENDE 9 30 12 40 9 36 12 46 9 48 12 58 9 56 4 40 7 22 Ko tgslade Linde 5 37 8 19 10 43 m riri- ■■■IIBI-■■■uw—nwiiurfBH— Men schrijft in bij BONHOMME-RYGKASEYS, 7 19 8 40 9 12 9 31 956 1008 1108 2 58 6 50 4 017 52 1 44 4 18 8 09 1 52 4 26 8 17 2 04 - 4 3* 8 2! 2 10 4 44 8 35 I -- I—•- - 11 “4 ochoi inwanun zoude slemmer. om de landbouwvoorlbieiigsels te zien rijzen in weerde. In Frankrijk zijn deze door die wetten zoovele gerezen in prijs, als het bedrag der pachtsom van de hinde rijen kunnen onze landbouwers daarte gen in mededinging komen 1 VEURNE-ïi ER. 4 45 7 25 4 50 7 3! 514 7 52 10 16 5 19 800 10 24 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 «o 9~46 10 36 1 - 3 40 6 30 11 33 1 57 4 37 7 27 s 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 4 52 7 41 -> 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 3 Xi. uwe II.-11)11“ C 17 8 58 11 22 12 12 2 37 5 17 8 06 j? 6 38 9 19 11 43 12 33 2 58 5 38 8 27 vP,|., (.v0.»sl.i<l 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 5 43 8 32 Vcurï.e Sta* e Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alvet ingliem l.i»o !!)»Qg8’aede-Linde Yper Statie YpP! S’nlie Lot» Alvei ingh VemSt.’t 6 00 8 42 8 56 9 21 9 48 9 59 Branie! Gent Lichtertelde Coi leniutck Dixmude Veurne Adiukerke Duinkcrko Duinkerks Adinkerko Veurne Dixmude Cortemarck 5 31 Lichtervelde 5 49 Geut 7 16 Bruuel 7 28 1 i 88-3 52 5 43 9 16 1 ‘.'5- 145- 2 10- 2 38 - 2 56 - 4 07 - 856 IC 54 5 08 0 51 11 47 5 56 953 11 55 4 04 1014 12 26 4 35 1047 1255 5 11 1 3S 5 22 2 58 6 46 3 20 8 07 10 43

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1