192 WILGEBOOMEN wassende langs de baan van Veurne naar F 7 en 9, en van EENEN DOÖDEN ESCH* tusschen de palen 5 en 6. boomeN Vergadering ter hofstede. BOOMEN u.tinukeiido 92 Hocprfn> M E U B E L E N Openbare Verknoping van 68 koopen schoone zware olmen, eiken, populieren en abeelen 81 koopen hoornen als Olmen, Kastanjen, Abeelen, Hollen Iers en Populieren. Dc/i ui l ieve 7 'oe wij zing der onroerende goederen van wijlen M. Charles CEULE- NaERE, te Vinchem. Gemeente Vinchem. dene en voor der. Notar samen aren I voo'- op doken prijzen. Otimiddelijk na de mt- Koop I Biei'b; r aan- en alh EXTRAIT ril exécutiun de l’ort loi tï Avril IS35. tluti-gerlijke Mnncl va» Veurne. Geboorten. 14. Verhaeghe Maria, dochter van Ben- jiinin en Maeckelberghe Leonia. Beweslerp. Chaerle Alicia. dochter van Etniel en Gaytan Victoria. Abdijstraat. 17. ilarlei‘1 Rachel, dochter van Karei D graeve Adelina. Oraloriestiaat. Getal geboorten sedert 1 Jan. 125. Sterfgevallen. II. Verhaegüe Juliaan, 2 m. 4 d. Be wes terpoor!. 12. Schallier Sofn, zond- r beroep. 75 j. 1 d. wed’ van Ph lip Geva. Hospitaal. 14. R<ba< y M .ri<. herbergierster, 76 j. 7 m. 3d. wed’ van B riedikt Voordccker, echlg. van Frans Vandendriessche Hand- boogstraat. Getal sterfgevallen sedert 1 Jan. 115. EVA HIST POLEVIET laat hel geëerd publiek welen dat hij den stiel van zijnen vader, David Poleviet, van haagleider zal voorzalen. Door zijn welven icht werk hoopt hij de gunst van eenieder te genieten. i.'.klvjizfló i -.tgepeisi ge wee t waren ooggoi toe. Ais de zaken uitkwamen an len de rechters mcé met de deug meten; zij vervalschten de stukken, zoo- dat net ónmogelijk geworden is vervol gingen mei vrucht in te spannen. De minister heelt nu eenige magistraten af gezet; ondettusschcn zal de kwestie in ’t doodboek geraken en de groove katten zullen blijven loopen. Om all1 misverstaan te mijden M. en Mra' Meier, tandmeesters, te Korlrijk, vei zoeken hunne lalrijkte kalanten en het eerzaam publiek van zich ie zwichten van zeken n peisoon die in huize g at voor hel kuisschen, hel zetten en he»siill n van tanden en z ch doel doorgaan voor M. Meier van Korlrijk. M. en M"" Meier houden eraan te doen bemerken dal zij noch bloedverw.ini, noi h broeder, noch bediende hebb-n hun huis vertegengwoordigende; dat zij uit princiep ten.huize niet gaan, maar dat zij te raad plegen zijn ten hunnen huize, Moskroen straat, 2, te Kortrijk, eiken zaterdag ti IJ per Groote mark», 5, en te Oostende, eiken woensdag, Langeatraat 17. FPiM wdt kosteloos aan al de- IjIjIi llELli zen die aangedaan zijn van velziekle, zweren, zweetpuisten, puisten, jeukte, verouderde ontsteking der luchtpijptakken, borst- en maagziek ten, het onfeilbaar middel laten kennen oin spoedig daaivan genezen te worden, gelijk hij zelt ganseb. hersteld is, na ge leden en al de aanbevolene middels te hebben gebruikt. Dit aanbod heefteen liefdadig doel en is het gevolg eener belofte. Schrijven per brief of kaart aan M. Vincent, 8, place Victor Hugo, te Gre noble, die onmiddelijk, kosteloos en franco zal antwoorden en de gevraagde inlichtingen zenden. Januari. Combatschuiving, in den Karpel, bij Karei llendeiyckx, Zondag 13 Januari. Combatschuiving, in den Hazewind, liij Louis Saison-Deschrevel, op Zondag 13 Januari. Combatschuiving, in de brouwerij Sl. Arnold bij Seraptiin Reynaert, op Zon dag 27 Januari. moesten daar sptingen’ combatschuiving, on vergeld, p aa.ste a nb euareii lot mi- reiking dei pi ijzen, ZANGFEEST. Bij II. Decrop-Bonte, op het Kaatsspel. Combatschuiving en Bolling vom eenen vetten Turkenhaan, op Zondag 13 Koop 7. Herberg de Kroon. |l! W ulvei ingbein doip, n et 5 aren II c-ni. erve, kad.j j-ictic B. n’ 456 en45, Gebruikt doo» Hern. Ma> iin-Ceulenaere. ’oi 1 Mei 1895. mits 100 li. \sjaais boven de lasten. Slaat nog maar op 1500 fr. Koop 8. Herberg 'i Klein iVul- veringhein, met veidere gebouwen te Wulveiinghem, tegen de Krommegracht en de kalsijde van Veurne op IJ peren, volgens kadaster sectie D, nr’ 1, 2, 3 en 4, 18 aren 82 cent etve, van Ste. Wal burga te Veurne, met cijnsicchl tol 1 Mei 1900 mils 25 Ir. ’sjaars. Gebruikt door Pieter Vandenberghe, lot I Mei 1805, mits 100 ’sjaars, bo- ven de lasten. S'aat nog maar op 600 /r- A’<>7 Gemeente Vinchem. En Koop 9. Een in opbouw zijnde Woonhuis voorheen herberg de Leeuw met afhangelijkheden te Vinchem-dorp- plaats en bij kadaster sectie B, n' 49b en 50b; 6 aren 72 cent, medegaande erve. Thans nog onbewoond. Aanslag met de geldtelling. Prizij van hout voor den opbouw 35 fr. Par exploit de l’huissior F. De Vos d'Ostende, en dale du 10 Ddccmbre cou rant n.os, I E’.at Beige poursuites et diligences de la Société Nationale des Chemins de [er vicinaux, ayant .«on siège ii Bruxelles, rep, ésen ée par Monsieur Constantin de Burlel, sou Directeur- Géuéral, pom hquel domicile est élu ti Furiios, ruu des So-urs Noircs. 13 en l’é ude de M” Damüi. DE HAENE. afné, avocat-avoué, qui est cons.itué et occu py a coinme avond sur l’exproprialion donl il s’agit, a but donner assignation h Dame Mathilde Jeat.quait, veuve de feu Mon sieur Henn Noppe, proprié.aiie h Os tende, li compa ai re a I audience du 12 Janvier prochain, devant Ie Tribunal Civd de l'“ Instance h Furr.es, au Palais de Justice, 9 heuresdu matin, aux tins de voir déc^arer que les for- maiitéi presetites par la loi ont lem plies pom parvonir a l’exproprialion de 19 ares 57 centiares de terre, partie de la p .rcelle sise 5 Mi Idelkcrke ot y con- nue au plan cadastral section B, N» 63, nécessane ti la hgno du chemin de fer d’Ostendc-Nie tpoi i-Furnes y annexes déciéé- d’uiilnd publique; voir procé- der au lAglement des indemnités el sta- tuer sur les dépens. Pour extrait .- D. DE HAENE, avoué. Ministerie van Geldwezen. Bestuur dor Registratie en Domeinen. Woensdag December 1BO4, om 1 1/2 ure slipt na middag, zal de Ontvanger der Registratie en Domeinen te Nieuport, overgaan tot de openbare verkoopmg van Vergadering aan paal n’7. Zes maanden tijd van beuling, mits goede borg. De ko len, beloopende 10 bene vens C binnen de acht dagen na S aat nog maar op 1000 fe. Titels, plans, grosse vonnis en last' boek bij M’-r FLORIZOONE. Alle inlichtingen bij Mr SIMPELAERK Door st rfgeval en om uit gein 'entc'tap te treden Herborgvermakelijkheden. Combat op de schuiftafel en Vogelpik- spel, voor een vel konijn, bij Karei Ciiiiiwh), op Zondag 23 December. Boiling voor een Turkhaan alsook Combatschuiving op Zondag 23 Decem ber, in de Vooruitgang, bij Karei Pil, Roosendaal.'traal. Combalkaarting, in Jean Da’t, bij Karei Dawyndt, Óraloirestraai, op Zon dag 23 December. Boiling voor een Turk, in hot Hotel de la Station, bij Aug. Ghyselen, op Zon dag 23 December, slatieplaats. Combatschuiving in de Wagenmake- rij, bij Henri Barrezeele, op Zondag 23 December. Combat op de schuiftafel ter hei berg Ste Joseph, bij de wed' lloucke, Dinsdag 25 December op Kerstdag. Combaischuiving, In den Anker, bij de wed'Fioiine, op Woensdag 26 Decem ber (2aö Kerstdag). Combat op de schuiftafel en kaarling in den Snoek, bij de Weduwe Dawyndt, Botei weegschaalstraat, op Zondag 30 December. Combatschuiving bij Louis Baeye, Zwarte Nonnenstraat, op Zondag 30 De cember. Combatschuiving en kaartparlij, bij Louis Six, op Zondag 30 December. Combatschuiving, in de Posthoorn, bij de wed' Loones, Zondag 30 Decemb. Boiling' voor 2 veile kiekens, bij wed* Constance Dupont, Nieuwjaardag. Combat op de schuiftafel en kaartparij, in de Botermande, bij de wed0 Denorme, op Dinsdag 1 Januari 1895. Combatschuiving, in den Keizer, bij P. Vanden Keickhove, Pannesliaat, op Dinsdag 1 Januari. Combat op de schuiftafel en jaarhjksch Kaartparlij, in de Papegaai, bij weduwe Vanderheyde, üostslraat, op Zondag 6 Januari. Combatschuiving. in den Lancier, bij Jules Vandewoude, Zondag 6 Januari. Combatschuiving, in 't Spaarpotje, bij Leopold Huyghe, op Zondag 6 Januari. Jaarlijksch worstonavondmaal, op Woensdag 9 Januari naast, stipt om 7 me ’s avonds, in het’« Burgondisch Kruis, bij Philibert Cambier. Daarna j Maandag 31 December 1894. om 12 ure middags, slipt te begin|ieI1 ten sterlhuize van wijlen M. C. Ceule- 1 naere, te Vinchem-dorp, ter herberg' brouwerij T Neulhof, Schoone HooptliijK van Menagiegoederen, Herberggetuig en veulen mobilaire Voui u ipen Met lusschenkomst van SIMPELAERE, to Veurne, STUDIE vnn de Notarissen FLORIZOONE teWulve- ringhem, en FEYS, te Korlrijk. Donderdag 17 Januari 1895, 2 ure juist na middag, ter boblede van M. Ch. Vaiqualhem, te Leysele, mamj het klein Leysele K AN TO O R van den IVotarlN TE VEUH1VK. Zaterdag 29 December 1894, om 3 ure na middag, ter herberg d Makereel, bij Louis Lambrecht, te Ad* kerke Panne, Openbare Verkooping in eene zitting van Eene partij Zandakkor, wel S® schikt voor Bouwgrond, groot 13 ait. 13 cent, te Adinkerke Panne, door Alexander Viaene Debra. fens handslag. van den Notaris TE Alveiusghem. Donderdag 27 December niet later dan om 1 ure na middag»1 j »ars boven de lasten’ i Sl’ Ri,C(lui«rsen Alvm inghem, op la"de I 'an den diseb van St Ricquiers eti l bolsteden gebruikt door Petrus Lasent Couher en Petrus Goddei is-Senave, c ar o - a ir van alle s'ach van oost ’I voorgaande met 5 aren 48 cent.’ erve eimcdc, kad secue B. t,- 00a lUla en giootste deel van r/ lQ3d leij 0 fr. 60 putgeld per boom', moeien betaald worden. Ni'olnrls FfLCHIUOOlVS-'. TE ILVEHIAGHEM. OP Maandag 24 December 1894, om 1 me na middag, ie Houtliein, ter hofsiedelanden gebiutkt door M. Eduaid eidoolaege Baeldtn, en op eene iiariij land gebi utkt door Thc'op. Meesemaccker alsook op eene partij land van M. Libbe- raht langs de Bergevaart, bij d’hciberg de Bi ijkenj koopdag van Onder deze hoornen bevinden er zich koop 1^ 101 ^^dering aan Gewoone voorwaarden en tijd van betaling voor de koopers vooizien van aanwezige borgen. Woensdag 26 December 1894 om 2 ure slipt na middag, te Vemnè, ter gehoorzaal des Vn-degei echts en ten overslaan van bevoegden beer Viede- rechter, Woonhuis Herber-r- ouwerij -t N u i.of, met ade ----imgelijkheden te Vinchem, unmakei.de den zuidwesthoek der dorp- p.aaUOp28A 69 Cent, onder bebouw- Xïï/ A tlnUr ,!ül Cn ‘‘O^gaard waaraf A 10 eigendom volgens tad. scene B, n- 37a. 26b, 28b. en 85a hiermede de overige 4 a. 59cent, grond kad- w.jk B,n'4la. eigendom M. de m <1U. Gebruikt door de nalatenschap van M. Ceulenaere, tol 1 Januari 1895. Besproken piijzien fr. 5.096 50 Staat nog maar op 8000 fr. Koop 2. Woonhuls-Herberg de Kioon, met alhanghjke gebouwen ie Vinchem wijk Gouden Hoofd m t en loJc, 8< aien 16 cent, e ve ouder bebouwde gronden en zaailand er mede \tideeld in 2 loten met recht van voeging. Houtprijs fr. 20. r Lot Al de gebouwen met 63 aren 66 cent, erve, kad. sectie B, n- 167a en Io9c.Houtprijs Ir. 20. 2 Lol23 aren 50 cent, zaailand kad. sectie B, n’ 158. ananu, Al gebruikt door de wed. Ceule. ’i«oq de Kel)üuwen tot 1 Mei 18J9 en de zaailanden tot 1 October mls 3W bo,e„ de Staal nog maar op 6000 fr koop 3.—-Woonhuis met athange- lijkhedon te Vinchem. Wijk Blauwhuis met II. 1—34—72 C. Zaailand er mede’ k ^hÖC-lL‘?’ n” 33332a cn 333a. Gebruikt het buis met partiiken erf tot 1 Mei 1895 door Ed. Amcloot, mits 70 fr. s jaars, cn het overige land door e nalatenschap heer Ceulenaere, tot de geldtelling. c Slaat uog maar op 3000 fr. z r°°P 5; Woonhuis-Herberg de Vrije Mamink, met stallingen te Vin- chem tegen Wulveringhem dorp, on 5 aren 20 cent, grond van Wulveringhem- disch, kad. sectie A, n' 85r met cijns lot 1 Mei 1901, h 27 fr. ’sjaars. Gebruikt door Henri Sampers tot Staal nog maar op 1300 fr. koop o. Herberg-Slachterij de hoornbloem, met afhangelijkheden en 'V.TJ 0 Cent’ erf mcde> kad- sectie B Spe<milne, lusseóen de paaisïaïen Len’taXl'p cA-n’llwS' TÖJO a iZo tr. 8 jaars boven de lasten i - j - aoop 6—2 Woonhuizen palende 1 d,seh vau Si Ricquiers erve ei mede, kad e» giootste deel van r/ 1031 oosten. UC ,e,doping 1 Koop J cn 6 massa 2000 fr. h •.’•IT--'*!»» 1 *1 1 ICDIP ^en het publiek dit het LIlDIu Vleeschxtniklder C,# Licbi* ulleen oadrr dien uuitn mag verkocht worden. (Vonnis vuu het B/roepsh: f van Brussel, 6 Jaumri 1887). i 1 h i mawi--wwwAt,ncx«mmmb-«rw KANTOOR U A I' o Kt van den i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 2