i TILBURY koopen Te bevragen hij Etnile in de Rhelorika, te Vcuine. HUIS BEBTêLOST-COPPEHS, (^rninntite Idrrren voor harren cn jonvlieden, Nieuwigheden, voar hro»li..» en tiuktuintoi, Laken voer luanhl», 9><*b1xo.vm toot* Juhmoii- en pardessus, zwarte fratisehe Merinos in alle breedte, Cheviot, in alle woorten Iranoehe Pane voor broeken in alle kleuren, enz. BIER’S HERSTELLINGS RonseJammé Huis Karel SPILLIAERT, ËXCELBIÖR 7’ De beste Aiuevikaanisehe haaE*hersteller KERSTMIS-NIEUWJAAR. Portretten in pliotograpliie V1SIETKAARTEN. MOLEHWAL TE KOOPEN met alle zijne medegaande erf en gebouwen, slaande en gelegen binnen Veurne, langs de Vestenstraai, alwaar men ten allen tijde kan aarde bekomen om landerijen te ver- hoogen of diepten aan te vullen, alsook nieuw oiken hout kunnende dienen voor Molenroedo (roeeinde). ra II te Blankenberg be. LANDBOUVVHJIG De nieuwigheden zijn aangekomen. OOSTSTRAAT, 57, VEURNE, Groote keus van gemaakte manskostumen. Ooststraat, 37, Veurne. eening van Kapitalen Ten allen tijde zijn te bekomen kapitalen van 5000, 10,000, 20,000 frank en daar boven, mits bezet op onto.•rend goed en aan garingen intrest. W o o N II UIS J E wei Schuin ken en Stallingen, mede H. 1 - 18 00 C. lol baafmis 1900 in pachte medegaande Akkerland, aan fr. 72, 's jaars. boven de lasten. GOVAEKT Florent, bierwerker te Veurne, maakt bekend dal hij het kadioliek bieiweiken zou veikoopen aan cenadigen prijs. Goeden loon te ver- dienen. S ff ns te beginnen werk/n met de geldlening. Fander straete-Markey, MT JUS ZBBJNOE. DE DUITSCUË-ftÏAlHACH1EH uiiiiHorr betaalt, koopt gij Haar dagelijksch gebruik belet het uitvallen der haren Dewitte, 4 ure berg van Aftrekkingen en Vergrootingen. O. BELAFWLYS Nieupoi t. traaf, 10, te Veurne. Op aanviaag bcgei li hij z ch ten huize. Nieuw Magazijn van Biezen. Wilt gij goede en schoone Ireten van 1" kwaliteit diiect uil Holland aan den laagstee prijs mogelijk, begeeft u hij JL1IUIS BBRIIi, Zuidstraat. »-r 44 te Veurne, daar zult gij ook oenen schoonen keus s’oe’cn vinden aan aller- voordeeiigste prijzen. O ZES TERPARK 250 schoone geparkeerde Mossels, ëntl publiek te laten weten dat zijn Magazijn van heden voorzien is van de alle;beste postcolis 5 k", voor 2 fr. I nieuwigheden in de Laken en ModeshfEn voor liet Wintersaizoen. 5 dozijnen schoone Oesters, id. voor Hij durft verhopen door de. goede keus der s'cfïon. de genadigheid der prijzen als- l van het pub'iek meer aan te I Eene flesch is voldoende om zacht en overvloedig haar te bekomen. Dagelijks gebruikt voorkomt zij het uitvallen der haren Doel de pellekens van ’i hoofd verdwijnen en geneest de piikkelingen der hoofdbuid. Behoudt de natuurlijke kleur der haren en maakt dezelve zacht cn blinkend Besmeert noch bevlekt den binnenrand der hoeden. Eenig Depot voor VEURNE, VEBGRUYSSE-LOBELLE, Groote Markt. TWaandag 31 December 1894, 2 ure n;i imdd;igi te Coxyde-Duinen, ten ste.'b ui'.e Joannes De Clercq, van Hu formal, Voorraat! cn l il der limid ic Looprn of te pachten i De In r b rg de Bouh vard, in de Wandeldreef Te bevragen bij den eige- nrar Hekri Ganxoo, in de Bloem. TOEV^ItTZIZSTG- in éëne zitting, Maandag 31 December 1894, na middag, Coxyde Duinen, her- do 3 Visschers, bij Veileene. 7. door K. Ghyselen, tot aan fr. 300, *s jaars, ook z er aangenaam aan alle p -rson n die z ch mei naaiwerk, borduur- Mcn wachte z’ch voor namaaksels DEPOTS EN HULPHUiZEN IN ALLE STEDEN. Directie voor BelgieBrussel, BOÜDEWYNLAAN, 30. Eenig huis te Kortlijk, GROENSELMARKT, Go. Depot te Moeskroen, GAZSTRAAT, 23 te Yperen, BOOMGAARDSTAAT, 8. te Roeselaere, NOORDSTRAAT, 58. Veurne. N1EUWSTRAAT, 11. Z'/kc/ar zwar,e pn blauw zuivere wol, fijn geboord, van af 80 frank. ilvvW htJöl -ifllCn gon fcostum welk gij gewoonlijk 85 lot 30 franken .i.,..h i.— -.j aatl ei» frank in de Ooststraat, 37, Veurne. PARDESSUS te beginnen van 15 fr. PELERINNCN MET KAPPEN Van af 3.50 fr. 100 PELERINNEN MET KAPPEN Van af O tot 15 fr. GROOTE KEUS VAN KLAKKEN HOEDEN EN PARAPLUIE’S KLAKKEN, te beginnen van af fr. 0,75. HOEDEN, van af fr. 2. 2000 HOEDEN in feutre, !e beginnen van 3.85 overal verkocht 3.60 en 3,90, Parapluir’t, te beginnen van 8,50. Nog nooit z.ig men eene keus welke zoo volmaakt was. «£uZ3HQaEZBK8BEBKB9HIHiaH>BiniHKZ0HKIBHifiQB3MSSaMBK9MISHCni Zich te vervoegen met Jiigendom.sti telen j b\ den Deurwaarder CI.AS'ïS, Noord stiuat. Dixrnude. I Coxyde Duinen. Laatst bewoond en gebiuikt door de weduwe De Clercq, ingebruiktreding met de toewijzing. Verkoopvoorwaarden bij genoemden Notaris de BRAUWERE. A Ie inlichtin gen bij den Notaris S1MPELAERE, te Veurne. IA ArVFOOBl St. Denysplaats, te Veurne. Woensdag 26 December 1894, Woensdag 9 Janari 1895, telkens om 3 ure na middag stipt, in bet Hotel de France, Baanhofplaats, te curne, van Vearne-binnen Palen, Koord aan den Panne-steenweg Koop 1. Bouwgrond en Zaai land, groot H. 02315 C. Koop 2. Bouwgrond en Zaal land, groot II. 021—28 C. Koop 3. Bouwgrond en Zaai land, groot II. 0—30—21 C. Zuid aan self den steenweg. Kcop4.Bouwgronden Hoving grond 11. 0-26-18 C. West aan den Burgwcg. Koop 5. Bouwgrond, en Zaai land, groot 11. 04972 C. Zuid aan den Bury weg. Koop 6 Bouwgrond, en Zaai land, groot 11. 05436 C. Ko.jp 7. Bouwgrond en Zaai land poot II. 0—09—10 C. Met gewin van 1,2 voor Aooi/j/en Instel, per koop. Koopen 12 cn 3, gebruikt door wed. Ternier, tot baafmis 1895, aan fr. 130, hoven de lasten. Koop 4. doot D. Bruwaert, tot baaf- ni>s 1896. aan fr. 100, 's jaars, boven dc lasten. Koop 5, 8 en naalmis 1897, boven de lasten. Eigendomsbewijzen en verkoopvoor- "■■'•11 den hij genoemden Notaris de MAUW ERE; alle inlichtingen bij den Notaris VVAUTERS, te Dixrnude. en waaronder olmen, hollanders 3 nher 'en en populieren van 1 m. 70 c. tot 2 ffl 20 c om trek. 5 dozijnen schoone Oesters, id. 7 fr. Adres Oesterputten, Blankenberghe. Zending legen postmandaat. BRUGGE. Oogheelkundig Gesticht van Brugge Herb berg bestraat, Kc 6, (bij den BurgJ. Het geslicht is gelegen op eene der gezondste plaatsen van de stad. Drie gemeene zalen, wel ingericht, zijn vooi behouden aan de ooglijders I (ziekten of operatien) ten Jaste der ge meenten. Goed gemeubelde en afgescheidene kame s zijn beschikbaar gehouden voor de betalende zieken. Voorde conditiën van vei blijf men sc rijve aan de Jufvrouw Bestierster. v\ol? o° 88, Ooststrat, Veurne Huis gesticht iu 184.9. Wintersaizoen l&O4-lhO5 Overgrooto keus van FOURUREN Alle slacli van wollc artikelen zoo als scbals, rokken, koussen, baaien, mut sen, enz. Bi eisaijetten van de eerste fabrieken van Engeland en Belgie. Verders alle mercerien.quincaillerien, fournituren voor kleermakers en kleer- maaksters. Al deze koopwaren aan prijzen bui ten alle concurentie. Gaat zien voor aleer uwe a nkoopen te doen. ITTTTC! lo Pacblon *n de Nicuwpoorlslraal, UUlu n° 9, laatst gebruikt voor kruide- u erswinkel. Te bevragen bij dc ge zusters MONTAIGNE, Oos'straat, n° 39, T- bevragen bij d-m eigenaar Florent GOVAEBT, herb, rg'ier in de Bosebiug, te ..u ue. HUIS VAN VERTROUWEN f« bekroond niet den hoogvten prijH op de Tentoonntelling van Antwerpen 1804, Door hare uitnemende, zachtheid, goede fabricatie, cn eenvondig werk. Reeds lang zijn deze machienen beknib beld door sommige agenten van weinige ondervinding. Daar deze door mij rechtstreeks uit de fabriek in groote hoeveelheid worden aan gekocht, kan ik ze aan ongeloovelijs lagen prijs uitleveren, zooals. Mach. N’ I. 60 fr.; Mach. N« II 90 fr Mach. Nc III. 120 fr.; Meubel nn.ch. N Hl. met vijf schuiven, coffret en velengingstalcl 160 fr. enz. Iedere machien Durköpp heeft ceno schr.helijke waarborg van vijfjaar, met alle toch, hooi ten; lessen gratis. Elk echte Machien draagt de maain Duiköpp op den arm. I.et wel op de namaaksels en mis trouwt persoonen die geeue goede handels faam bezitten Mco verwisselt cn herstelt alle marken van Naaimachienen. KOOPMAN KLEERMAKER, TE VEURNE, OOSTSTRAAT, 41, Hnrd heeft de eer aan zijne talrijke Kalanten en het go- nieuwigheden in de Laken en Modestrftm voor l._. 1 Hij durft'verhopen door de goede keus dér s’cff-m, mr.de de volmaaktheid van zijn werk, de genegenheid winnen. Broeken op maal van af 14 tot 35 fr. Kostunica op maat van af 40 lot 100 fr. en daai boven. Perdessus op maat van af 35 tot 100 fr. en daarboven. Al deze koopwarcM aaa prijzen buiten alle concwrenlie. Kcermaking op maat in 24 uren met bepaalden prijs op voorhand na believen. Men vraagt KLEEBRJAKERS&ASTcH ten allen tijde voor werk bij ’i stuk. Geefl aan dc grijze haren hunne vroegere kleur weder, bezorgt hen eene nieuwe groeikracht cn doet de velletjes verdwijnen. Verzekerde uitstag. Gemakkelijke en spaarzame gebruikwijze. Zeer groote flesch 2 fr. 50 Huis Norbert DEKEYN, 49, Wolvengracht, Brussel. Depot: JIOVSE JA’IHE, Ooststraat, V«urnc. Hel nuttigste geschenk bestaat zek^r wel in een uitmuntende NAAIMACHIEN Echte SINGER. E[,n Nurmachieii is nie.t «-nlijk hoogst noodig aan de werklieden, die er hun bestaan door verdienen, maai het is ook z er aangenaam aan alle p tsoii n die Z'Ch met i aaiwerk, borduur- werk enz., btz g houden. 3tn3^g33L-g^2*i^ )Tr HDUEÏÏM JSSEïSESS} I I 1.?? I ld i van den *o<urfo BBUUWKBtiq IW JBC - Worde verkocht bg reukwerkverkoopert, haarkappers en apotheken. VERKOOP IN ’T GROOT AKa

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 3