Bi li- q.b HM. i hr 311 'i I s T ANDO TTtEtTEN STANOAERT’S PILLEN voorkomen rn gPDCzen aide ziekten die door de gal en do sh*chie vöch^n zijn voort ^ebrach Ij ver en Milizifjuen. Maag en Zuur, Geelzuche, slechte Teeri.xgen, Hoofd PUN, Jicht, Rhimausm, Geraaktheden, Pusten en al de Veeziekten. kaaskleursel Boterkleursel I# TE PACHTEN R.VAN ELSLANDE II. BAILLEUL-BOÜTECA Ü2i H- STAHDAERÏ’S PILLEN. Ui 11 •=-,s:S Men eische ^e.rXDi-50cn2fr50j I I /I I Ions Vauderslraete, c wf o p-i ra o n DÉLIC1EUX BISCUIT DE TABLE 3 lï ^.re g 6*^ f CD 30UWGP.ONXtKU: tijvn, voljens lo us run dun kooper, up hvt l ou Jl“‘'M-in'CU iover du Vnoi >Ud, te Veurne, o, Jh Yperkulsijdu. Schrifielijk te bjvrajjeu L-ij 'AQREEUW sti-in.str. 83, t« Brugge. O «Hiiaiavi uaavtiN^ S13 iL-r r =?i Sayelleii in alle nuancen katoenen baaien en onderbroeken et alle andere meiceriearilkeïen. r- CO se res z m Gezworen Landmeter, te Veurne. UI CE O 3 O UJ O O m o 33 m DE GERLACHE-öe MAERTELAERE,ANTWERPEN. u> a C/J s s 2 n K. ij ?s trouve dans toules les bonnes maisons de produils aliment;.'; Patissiers, Epiciers, Coufiseurs, etc. Tarwe, ld. nieuwe Rogge Sucriocn Haver Boonen Erwten Bolcrp. kil. Eiersp. 25 Konijnen Kii.kei Aardappelen, 0 5 ÏZ W' StrcniNcl 12 Dccemb. -i- - —1- I-i- I-j- I i a -5- S 2 4G 4 2 7 I 3 5 it "/''1 I 2 75 I 3 25 a ë-n ffig Verandering van wooriat. t). Beckaeil. steenhouwer, te Veurne, woont thans in het Paradijs, Smisse- stiaat. >.di "-Z- Do Niouwo London l ‘Joel JogrijM li.r, u binnen <nk<b I HUIS VAN VERTROUWEN. Timmerman Meubelmaker, ZuidutresMl, 5», te Veurne, Magazijn van Meubels in alle houisoorlen, als eiken, accajou, notelaar,olm, enz. Schoone keus van bedde bakken wet ressoils in alle o odell.n er pi ijzen, lav.ib s-kominode, lavabos met ge draaien poolen.nachttafels, sp'egels,kassen gewone kleerkassen, konmioden, elagèren. t’.ofellen,togen en lokels, bureau spcreiairen, b b|oiheekpupiiers. werk la f jes voor dami-n. ci ilisseiufels in alle modellen en giootlen, ronde tafels, gewaarborgde schijfialels, hei b-Tg en keukentafels, nachtstoelen, wiegen en kvffe’S. 9IAIIH.T VAN PER 100 KILOS. 19 Decemb. 14-1115 -h- -h- -« 1 'I -5- -a- 2 3ot 263 1 80 a 2 10 Gezondhoids-Cliocolaclefal.Ti' k. 46. Schouu burii/daats. Bruipje. C’l- I 1 H* .Ha»3 >72 2 3 U s m 5 d 5-eï a 2 - s BREUKEN 8 DIE V/ARE GEZONDHEIDS-PILLEN Wilt gij goedkoop koopen en ter trouw, kom! bij Felix Vercruysso-Lobelle. .gij zult er een groot assortiment vinden *an GEBREID GOED, als koussen baaien, roks, echaipen. enz. verders,j foulards in zijde en wolle, garen lini,i knopen, extra groot assortiment van' haudschóenin wollo, zijden en leercn, en eoiseeis en jerseys. GROOT ASSORTIMENT HEMDEN VOOR WIELRIJDERS. Buitengewone concurentie in kwa lileit en prijzen. GeMAK en b^Uinis^, IN DE KEUKEN. --a o o.' r z c° -O I Brlangrij k ESMuesrr f Zn - 2. 3 - ?o .p s ST "7 g'-S H 1 B I GROO^ BLA U TViW INKT Voor 100 liters melk gebruikt men t X 3 S’ I Bij Jufv. LUST, OosUliaut, Veurne Kukitunit. 00, Nicup »rl. LU Q CE op 35 orntlgr. Op HU op 38 15 |iau> 30 gr«u» 35 gtotu 33 lulnuton. Een koflilepcl kleursel voor ioo liters room. Men mag het gebruiken in het kernen en men kan de boter in het stuk er mede kiemen. Prij*0-65 C. 11. RUYSSEN, apotheker, Zuidsiraat, N“óo, Veurne. AGENT VOOR BELGIË: VERKRIJGBAAR BIJ ALLE 'ANDELAARS in EETWAREN,DROGISTEN, KRUIDENIERS, Enl Voor bot ■toilou la 18 Mitnuluo. "C Zuiver «oonbiengscf, geen snia ik of g’ tir gev- ndo. so O CL HET FACSIMILE OIR HAND TE£K£NING .V Gewaarborgd, zuiver en onsehadelijk. UJ X H*t •’r»uio«l moot In do welk fvdaaD «IJa na Lol klouraol voor Aio n»»n du hoMoolhrld ritu aal bepaald hewfl.dunlo bel goed dnnr 5 of 8 ittaal aooveol water bij te vuetfou en hul Uietiiieel In de Mtelk to givten, ale alj up hare warn.te la, cu ook do tuelk tfued lo uoot- loarou. rHJa o-so 11. HVYMHKN, apotheker, ▼•Uino, Zuidalraftl, biofiO. 3 B 363 3iJ 3 50 .i k.lo: t -i Giwaïrborgd tuner an («read* geen kwenen reuk of uoaak tia oen koae s: u Y 'z- m M’^S' rj *-5 -» HÏ - De hoeveelheid, welke n en ervan moet gebrui- k n, 10 grammen voor ioo liters melk; volgens het jaargetij Je gebruikt men er meer of mm. Prijs o-5o c II. RUYSSEN, apotheker, Zui islraat. N° üo, Veurne. re S. re*-’ O’S 'd tfïea nie hof, le Veurne, Vestenslraat, bij oc Meitj -sschool. Te bevragen bi.i den bowo ner Louis Mavaux S» flens hai dslag WsWM MEERflU |k V ili-gin v..r<!wijii<u in...kt bel bo»r i P 1 A 'A foo'eMJ eaeül, 1 J. I b<t uilvsl; I '>rv V ;,n 1H““l a.i I til. Ijlvan_b»l I t*a i-**.. -1 ï-a Vin <<n tiac..U nirv»« I EMJELSCHE BAAItDTINCTUUit AAN 1 FR. B>j Jufv. LUST, Ooslslia.t, Vvurno Julv. L BUTAYE, KoUtiaet. go, Nicupart. W' £11 WEtRSCH NOTIIÉ. OjDjtnm.lc. IIUssCHAkK'l 1'01 I. II A i in Paar deze meubels bij hem gemaakt, zijn, van droog en keurg hout, kan hij mei volle vertrouwen en aan genadige p'ijzen, legen alle concurrence, deze meubels afl rveren. «wirraia\MJT,g7gssy~~.'.'in,."r ■-;*■»» awcanu a r.rrs. Slout- en Nteenkoivpiuan, Oroole Üüststraat, N° 63, te Veurne, hei'fl de err aan hel publiés te laten welei dal hij in zijn magazijn te koop heeft eo- schoont n keus van gemaakte Gr.ifztrke van alle groetten, marmeren schouwen e tichels, boterl.rfels, .uiiuii'en cilernsleenHi' waiersh eiiHii, peeidê koei- en zwijnbal: sen, arduinen trappen, zuil n. koeislieten aaipuldi-AH i> .</oot'm, burdui en. paalsteenen, ;nz., alsook CERATillüLE VfijSSJ.idi jn 'ri&ênri miiTicsi ir. il». Door i.ijne goede koopwaren en bijzon ..er genadige piiiz< n verhoopt hij de gum m h<‘l aehil in publi» k zullen geniete 3 25 h 4- 1 75 h 3 a 0 Hrooitprijkt BRUIN, oer 1 3S Cl, HALFWIT <3 cl. ucno-IJuulaet i, fr. 1 00‘ i -75, 3 15 pv ilo<>«. Chcci hdn in poeder, fr. 1 50, en ï-00 de 1 i Ulo. niet iiier, fr l-50,.iiZ 00 •“••Aken fr 1 00, 1-25 i 50, 1-U. Z-00 3 OOnu 4 00. Chiicuhde-Mouliert n allr< nljjk SUfEi’HjjCSlwId uit chc4o en suiker ii4ii «’.mtr let tm, FRANCO geheel Belg u p r IJ pakken. Verm»»»- nord.. p,|jw t(M)r r, 25 p.,kk<jfi. 11 n Fabiiek e ver lp tmnicii met gemak v®u beuling, V w f ID TE FrAY-EE^^0^. itar en ]»I“e YS. Y0«8 8‘IQ5, Chirurgijns Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-commissie, KOKt'KEJK, ffloNeroeustruut, J *4, kunnen grTuadplepg'l worden nllr dngcn. uitgenomen de Zonen Feestdagen, voor hII« s w.«t du hrelkuti» heter remedie tegen do opstij dige bewerking van den mond nanga.itUittrekking der tanden, welke verricht wordt nn t crue siaapmii- chien (gux-protexyde (l’iizote) waurdn.ir de gevoelige en vrrcsuehtige personen grene pij»»gevoelen. Niet alleen veroorztLikt dit stelsel gcene pijn, nmar liet la»«t niels le wuiischen over helgeinuk, <le vlugheid, den duur, de oiischsdeiijkheidder gevoelloosheid; goud»loppii<g der holle tanden, kiniitmalige ein.ii1 leering; rechtzetting der ongeregelde tanden bij de kinderen van brfv den de Iw.iull ja ir. ftah iiid>diiig en -r i|| pijngevende landen Bijzondere werkplaats vour net vurvuaidigen van tanden en grbjlcn (stelielM MEIER). De gein, tikte tandrn en volledige gei ijlen weiden ingezet zonder hakm, verren of binden van welken nsrd het ook wrzon moge Zij uovdz.ikon ;eviie u.lluliiig der wurltlen rn verwekken noch pijn noch hinder. Het uuitigo met het schoose pafend dienen <le»«- tanden lot bel %crmiieu d :r hhnlstr spij zen; de kLiiik d; r slem is li •l ier. Git sl Url i* ui uw intg-vmdrn n br-ta it jn B< Igie Mltav n bij den uitvinder; duai-donr i» hel m«»griijk- kuw,t» mien Ie Ir vei en te beginnen v m r> fr en cph v«i||« d«g gebijt aan 100 fr. en d-<aib h. De hl o', krn dir u t dr w rkphulscn kunn n vun U' rr 51'“* MElEll trut, seeren om zoo le leggen de wei ken der natuur; mei* i>>n ze mei kuniH n uitkrnin n, not h t|<ior ghus, noch door de kleur, noch door den voi m der tanden, of lm» n.itmir ijkc zijn oi met. Zij oiiderneiueu de herstelling v.m alle mislukte stukken .1 hermaken ze 11 s ui uwe, \n jj.,» him nieuw stelsel. Al de kuntlniHtige lauden voortkomende uil hel huis van .Mr. rn Mr Meier, zijn voor het Irvru gewaatborgd. 11. MEIER uHr raadplegen zijn d 11 Z.iteul 1/, Vud elke werk, van ‘J me\ nn>-.»,rns tot 2 m<- ni hnddig, groote Markt, 11® 5 huis Mum wed Van Keimnrlj te Yp*r, eu ledcien Woensdag der werk, van 9 ure sin orgeus lot 3 me nu middag, Luig<slrual, 77. t.» Oostende. Spoedige en giondige genezing in ge wone gevallen. Zekere voldoening en onmidd'lijke veizachting in eigsle gevallen Onmidde ijke slilstand en genezing de: verzakkingen i n verplauli.ing dor Iriat moe der. Speciale vervaardiging van toe stellen om de misvormingi-n van het lichaam te voorkomen of te genezen, alsook voor knnslinaiigo ledematen, volgens de besm voorschiihen; hel inzetten v m kunsloog**n. Hel huis b staal si dert 1849 en heetï 200 belooningen verkregen in al de tentoon tellingen. Er is voortdurend eene dam bij do in richting aanwezig. Spreekuren van 8 lol 4 ure. WAERSEGERS. Rhf.ukmeestf.ii, 35, Gioenplaats, 35, Amweipe.n. Om al ijd cene goede gezonheid le gemeten, neemt, men 3 maal lei week, des morgens of 's not ns, vóór eten, 1 lol 2 Rie Pillen, nk, 1 samengesteld uil uittreksels van de zuiverste Plantslpffen. wier kgen voordighind in hi.| lichaam van den mensch aceeue «le minet Mtoor .Uw lum- ie «teeg brenvrti, zijn ren ware weldaad voor het iixmschdum. Duizend, en duizende p nsunen getuigen dagelijks hunne weerde baven alb n andere remediën iii;u«4V< nnrrUrnde eu zuiverende PIII.IS VAN BE 1)008 1 fr. 50. Algernon depot I ij if. MmKlncrC, Apotheker, Sleenslraat, 51, Brupg»». DEPOTS Te V»urn<\ bij II. Ruyssen, apoihek r, en G. Duclos, drogist; u» D xmtid»bij MM Ghïssaeiit en Verwaeiidk. U» ze pillen samengesteld bloedzurverendcl tuttreksds 'an ptanten overtreffen door hunm krachtige werkingen allo andere pillen als xuive- 'gsniiddttl. Wij kennen geen tfingen naar het hoofd, do lever on de maag, dt moeilijke spijsvertecringen, gal, verstuplheid, I'» verziekten, slijmziekten, scbeelhoofdpijn. hoofd druaigen rhumatieskwnlen, enz. Prijs 1 fr 50 dt «loos. Bij elke doos vindt men een korten uitleg ovef genezing de werkzaamheid en dn manie’’ van gebruik dn M pillen. II. RUYSSEN Apotheker. w R. Nedergelegd volgens de wet i«fn ii ii .■^iwzrcBaMWMwaMB» 'Wierkoóp in ’t Groot en in ’t MMein VEIiCBUÏSSE-LOBELLE, Hoek «Ier Groote Markt, iteveiiA Stadaillieiiter. ■—mwi VERSTERKINGSMIDDEL voor ZIEKEtl EN GENEZENDEN. ^1 S” gS-5 ■z. ré - 7 a _3 w o’ T re 2. - rë o s 3 9 - c Z 2 c-.--ZL 3 a- <t, O - 5 zc

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 4