I v\ 1 5i .pill'*’ pr-cwca® toestand te brengen? Zeker, daartoe be ll. Kycke- moeite te I—- oeusdag 26 December 18^4. zeer zij hoogst matigen uittest be- voor den landbouw van ont- schatbare waarde zijn. Hoe komt liet dat zoovele landbouwers zich niet kunnen slaande houden? Omdat zij dikwijls niet dan met groote kosten en moeite geld Kiezing te Luik op Zondag 11. Hebben bekomen Francolie, katholiek, 35,763 stemmen; Hanssens, liberaal, 28.073 en Smeels socialist, 37,734, Lambert, on afhankelijke, 1572. Rechterlijke kronijk. De kotreklionele Rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Caiiewaert van Sweveghem; Bi uyne van Westnieuwkerke, Gust. De Saegher van Popermghe; Julien Dubois van .Meenen; Georges Debutsson van Kortrijk; Gust. Van de Kerckhove van Tnielt; Alph. Van Hove van Thielt; Jos. Vanneste van Rousselaere; Omer Ver- scneure van Poperinghe; Albert Ver- slraete van Brugge; de P. Marcus te ZevencecKen, van het order der Gapu- cienen. Onderdekens MM. Firmin Van Hulle vnnrotnd Gaster; Remi Bernaert van Wet- [Jna-rlrilf Rrtokn r» A 1..^. 1— I- Honoré Gardoen van Gueluwe; Jer. De ll'ijdlngcn. Zaterdag morgend werden in het Se minarie de volgende wijdingen gedaan Priesters MM. AIL Cagneaux van Kortiijkj Ailh. Dedrie van Koitrijk; Edm. Delmael van Meenen; Leop. Demonie van Brugge; Jos. Desmedl var. Thielt; Cam. Gaiiliaerl van Oedelem; Theodore nale Ilocepied van Moescroen; AU. Louwagie van Bixschoie; Julien Masure var;Oosten de; Juiien Ronse van Iseghem; Ach. Vandeputte van Rolleghem-Gapeile; Je- room Van llee. van Biugge. Diakens MM. Aug. Verraes van Mee nen; Alt. Bruneel van Marialoop; Heel. Alb. De geschikt zij in de hand te werken. Wij hebben thans gesproker, van de oorzaken, waardoor de landbouwer moeiie heelt om het hoofd boven water te houden. Maar zijn er dan geen mid delen en wegen om verbetering in dien outre; Adoll Vanneste van Oosiroose- beke; Felix Van Oost van Ruysselede. De Heilige Kruin is geschonken aan 35 leerlingen van het Seminarie en aan een broeder van de derde orde der ka- pucieoen. looting. De loting voor de lichting der natio- ‘j mi'itie, in 1895, zal plaats hebden: Te Veurne den 23 Januari; te Loo, den 24; te Nieuport, den 25; te Woumen den 26; ie Dixmude, den 28; te Hand- zaeme, den 29; ie Alveringhem, den 31. hoon in de eerste plaats opheffing van de drukkende belastingen. Verdient de landbouwer geld dan kan hij die uitga ven wel bestrijden, doch waarvan zal hij ze betalen, als |hij zware verliezen lijdt? Verders schijnt de oprichting van Staatsciedietkassen zeer gewenscht, wanneer dan liet stille leven op het land. rekenen, „J; voor het vrouwelijk 1 -«'•*itv>« dienstpersoneel. Ook de dienstmaagden verachten het verblijf op het land en be schouwen het leven in de stad als he» De landbouwer en zijn bedrijf. Als men de menschen in onzen lijd ‘“OOrt spreken, dan hoort mm ze ook Yagen, want in alle standen en klassen der maatschappij hooit men klaagliede en waatom zou dan de kleine land bouwer eene uitzondering maken? Hij beeft toch veel meer aanleiding lot kla- Sftr», dun menig ander, hetzij nering doende of ambachtsman. Iedereen ie de bewerker van zijn ei gon geluk, zegt men, en met vlijt en energie gaat men vooiuit. De landbou- "er echter heeft zijn lot niet in de hand meer dan andeien hangt hij af van de weergesteldheid, van zonneschijn en legen. Al wei kt bij van den vroegen morgen tot den laten a’ond, een misluk te engst is voldoende om hem vooi jaien I '■fhicruit lc zettep en hem zelfs tol een i peiuincetd man te maken. En ai is de oogst uitmuntend, daarom is het i 1 Het schijnt van langsom zekerder da! het nieuwe kiezerskorps voor de ge meente zal bestaan uit dezelfde kiezers als voor de Kamers, met het verschil dat hel stelsel der evenredige vertegenwoor diging op de gemeentekiezingen zou toegepast worden. van eken; Hendrik Bricbe van Alveringhem; laiiote van Haringhe; Remi Demeuie- van *Per» aiir,£e,|ouden voor banbreuk. meester van Waeieghem; Des, De Nys van Rousselaere; Jul. De Rycke van Kortrijk; Cam. Desmet van Rumbeke; Hendrik De Vloo van Veurne; Hendrik Godderis van Lophem; Felix Muys van zoowel de kleine als de groote landbou wers niet in de banden vallen van woe- s, die hen uitmergelen en met rusten, alvorens zij al wat den landbou wer toebenoori in hun bezit hebben vei kregen. Voorts moet er goed landbouwonder wijs worden gegeven. De boer behoeft nu juist geen geleerde te zijn, maar hij diem foch te weien, wat bij voor zijn vak noodig heeft. Eindelijk moet de zucht naar verma ken verdwijnen, die ook op het platte land ontzettend is toegenomen. Minder vermaken, doch meer spaarzaamheid en terugkeer lot den ouden eenvoud der vaderen, dat alles is noodig voor den landbouwer, wanneer liij to. betere toe standen wil geraken. Of het een goed of slecht jaar is, een gunstiger toestand is voorloopig nog niet ie verwachten, want de kolossale concurrentie van het buitenland houdt alle latidbouwvoor brengselen op zulk een lagen prijs, dat het verbouwen van sommige artikelen de moeite niet meer loont. Buitenlandsche vruchten en ande re levensbehoeften komen aan de markt, die daardoor veroveid wordt, heigene lage prijzen ten gevolge heeft. Als de landbouwer landhuur, aibeid, mest, zaad en andere zaken berekent, zal men begiijper. dut de winst, die van den terkoop zijner voortbrengselen over- scbiei, van dien aard is, dat hij geen kromme sprongen doen kan. Op hei stijgen van den prijs van tarwe en rogge behoeft men niet veel te reke nen. De concurrentie van Ameiika en Austialie is groot. De overgroote vrucht- n,e* *a,lt bare vlakten dier landen zijn ter nau- 'r Vel(l veidient. Mant oo* t e 1 werD0Jd voor de helft bebouwd en kun- vioedige oogst beeft invloed, ten 1 |)ef) dus, nog meer dan vroeger, over- giooien invloed, op den prijs der vjoed van vruchten leveren. Daarbij ko- i"O'uktie, die de prijzen doei dalen en i raer] jan (10g de lage vrachten, die zeer bcdiijf geeft geen voldoende winst. I „esc()1|tI gjjjj om den invoer van graan ‘’Og steeds ziet de landbouwer met leede oogen op den hedenda igschen toestand. Hei debiet is niet ruim; de lasien, oi hel weer goed of slechi is, blijven even hoog en de loonen voor arbeidskracht *oiden op Let land steeds hooger. Werschilltae tijdingen. Uitslag der aanbesteding 1° van het standrecht en wegen van granen }en oliezaden op de markt van Veurne A Vandewoude, te Veurne, 130 fr.; 2* van de verificatie van visch waert. te Veurne, 190 fr. Inden nacht van 22 tot 23 zijn 7 konijnen gestolen bij Pieier Sarnper, bij f]n Vnnratnr| Onze politie heeft den genaamden- Alois Sonnevilie landlooper geboortig Een pensioen van 4171 fr. wordt verleend aan M, C.-J. Verdeyen, oud piokureur des konings le Veurne. De kiezing van eenen volksverte- -J - jn vervangjnnr Bkunnen leenen. Men moet zorgen, dal genoeg tot hare bittere teleurstelling, jn» tot haar bederf. Het gevolg daarvan 1 - •s« dat de meisjes moeilijk te bewegen keraars zijn op het land le gaan dienen en j dat vlijtige eenvoudige en tscchei'’"'' vrouwelijke dienstboden voor den land ‘bouwer paaJe.n zijn, die bij maar al te zelden vindt. De dwaasheid der mode is ook reeds dóórgedrongen in bet ver blijf der boerendienstmaagti, die zich wellicht spoedig met mantel en hoed getooid met den melkcemer naar den koestal begeeft. De toestand zal vooreerst niet beter worden. Hij is het gevolg van onzen verlichten tijdgeest. En met recht kan dus de landbouwer icn opzichte van de arbeidskrachten zijne klachien doen hooren. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de. post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. D? groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. - Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Helgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Oeeice de Puiii.icnfi, Maqdalenastraat, 46, te Brussel. Alen schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonneustraat, 4, te Veurne, en in de Posfkanlooren. Vertrekuren van den IJzerenweg «fe van den Buurtspoorweg. 3 jVoveniber tot 3 Januari 3^3 6 00 9 16 -I *7 2 38 1 i genwoordiger te Tbuin, in vervanêino- 1 M. feron, gewezen venegenwoordi- der liberalen; De socialisten zullen den en de meester katholieken M. van Binche. - -- "1 op zondag 13 Januari. M. Feron, f- _p ger van Brussel, zal de kandidaat zit onderwijzer Berloz voorstellen 1 Derbaix, burge Z. K. 11. prins Albert, thans on derluitenant bij de grenadiers, moet deel nemen aan de aanslaande loting voor de nationale militie. Hij is.gebo- ren te Brussel den 8 April 1875. Naar het schijnt zal de Moniteur beige met nieuwj lar in het vlaamsch uit- I gegeven worden. In de eene kolom zal de fransche tekst en in de andere de vlaamsche tekst gedrukt worden. Goede arbeiders zijn op hel land zeld zaatn geworden, ondanks hel hooge loon. Jongelieden gaan liever naarde -Vad, waar de levenswijze hun beter aanstaat dan op het land. Zij behoeven bij hel aanbreken van den dag niet op te j staan en zijn des avonds ook vroeger Vfij, en dat is het wat zij ook verlangen. Het stadsleven houden zij voor aan genamer i En dit geldt ook 1“2 verachten het verblijf op het land hoogste geluk. Helaas echter, dikwijls Z. -l haar bederf. Het gevolg daarvan *s. dat de meisjes moeilijk te bewegen bescheiden 1 20 4 45 5 Cfl Veurne Statie Vearne Markt Coxyde Oostduynkerke Nieuport Ootlende 1! 25 1 27 9 50 9 55 8 a 8 42 8 56 9 91 9 48 9 39 6 08 7 19 8 40 9 12 9 34 9 56 10 08 1108 Oostende Statie Nieuport Or.lduynkeike Coxyde Veurne Markt Veurne Statie OOSTENDE-VEURNE 5 - 7 42 10 6 05 8 42 1103 22 8 59 11 20 6 30 9 07 11 28 6 42 9 19 11 40 6 48 9 25 11 46 2 58 6 50 4 01 7 52 1 44 4 18 8 09 1 52 - 4 26 8 17 2 04 - 4 38 8 29 2 10 4 44 8 35 2 14 6 05 3 20 6 11 3 32 6 Z3 3 40 6 31 4 00 6 48 5 00 6 50 YPER VEURNE 1 5 3 45 6 22 1 10 3 50 6 27 131 411 6 48 1 39 4 19 6 56 1 56 4 36 7 13 2 10 450 7 27 3 07 5 47 8 24 VEURNE 5 15 6 58 5 21 7 04 533 7 16 5 41 7 24 7 45 10 1 i 7 00 8 *2 11 14 J Zitting van 6 December. Vanloocke Edmund, metser te S e. Kruis, 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor slagen, en 10 tr. voor dronkenschap. Neyts Leopold, daglooner, en Dccommines Ed mund, werkman beide te Lombartzyde, de eerste, eene maan feevaug en 26 fr boet; de tweede 8 dagen en 20 tr. ooet, voor vcrhelmg. zichtkunde en 1 I van Vcurne, in slaggever. Brunei Gent Lichter..ld. Coitemaick Dilmude Veurne Adinkerke Duinkerke Duinkerke Adinkerke Veurne Divmnde Cortemerck 5 34 Licbtervelde 5 49 Geut 7 16 Brussel Vanbrabant Engel, borstelverkcoper, te Cler- cken, 26 fr. boet voor slagen anhoutte Karei, bakker te Poperinghe, voor waardelijk. 8 dagen gevang, en 26 fr. boet, voor bedriegerij en 26 fr. boet, voor in bez.t te zijn van valsche gewichten. Walbrou Theoficl, koopman te Watou, voor waardelijk, .5 fr. boet, voor slagen. Godderis August, slachter, cn Waeyaert Hen drik, landbouwer, beide te Beerst, voorwaaide- lijk, de eerste 15 fr boet, voor slagen, en de tweede 10 fr. voor belcedigingen. j Zitting van den 7 December. Double Karet, j werkman te Zarrcn. 5o fr. boet, voor slagen. Vandeputte Philip, werkman te Nicuport, 26 fr. boet, voor slagen. Dewilde Alois en Dewulf Karei, rondleurders te Clercken, elk 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor slagen De eer: te voorwaardelijk. Detrez Jan, Lannoo Hendrik en Covenaeker Balloleeriné tusschenFrancotte en Smeeis. Servaas, werklieden te Merckem, elk 26 fr. boet, I voor slagen; de tweede daarenboven 10 da.-cn ge- vang; en elk 15 ir. boet, voor dronkenschap. De j derde voorwaardelijk. I Coulonnier H ndrik, brouwer te Ghyvcrinchovc, 2 maal 75 fr. boet, voor slagen; 5o fr. boet, voor belcedigingen door daden, en 2 maal 10 fr. boet, voor vernieling van mobilaire voorwerpen. ïio- 938- 9 56- 4 07 - 8 56 l< 54 3 08 9 5i 9 53 11 55 4 64 7 20 10 14 750 1047 1955 511 8 0S 10 57 9 15 12 05 9 95 10 40 9 16 7 28 11 38 - 8 52 5 43 1 25-5 02 7 jO 143 -.5 14 7 43 5.9 809 65 8 35 6 1» 7 06 5 00 550 663 631 6 59 758 - 9 06 4 40 7 22 HongsladeLii.de 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 4 37 7 27 I - -2 452 7 41 2 29 5 09 7 58 - TwTiill C il rjji OO r~wi --- Nieuwe kieswet. u T3 3 40 6 30 i [llHlUlU uaiwuuu vau vuniuvVQ, JÜT. UtJ" V r i-K - - kon nanoman I i t Bij tninis.eriecl besluit wordt M Jaak Vinck ten voorloopigen tijtel benoemd tot jleeraar van ver- “chtltur.du üh afschetsing in de nijverheidsschool vervanging van M. A. Wybo, ont- ....ox/t vut\« OOSTENDE 9 30 12 40 9 36 12 46 9 48 12 58 9 56 I 06 1 25 2 25 5 18 632 648 7 18 7*5 7 54 844 1052 555 6 42 G52 1) 47 3 56 12 26 4 33 I 33 5 22 9 58 6 46 3 20 8 07 10 45 J - - •-1 VEURNE - YPER 4 45 7 26 450 7 31 5 11 7 52 10 16 5 19 8 00 10 24 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 9 46 10 36 1 - 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 4 Oï <41 3 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 J 12 12 2 37 5 17 8 06 12 33 2 58 538 8 27 Veurne' Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveiinghem Loo Hoogsluede-Linde Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem Nieuwe Hei berg 6 17 8 58 1122 VeuineSt.'t-■ 6 88 9 19 11 *3 12 33 2 58 538 8 27 Veuri.eVo<»sln<l 6 43 9 24 11 *8 12 38 3 02 5 43 8 32 1 i-._n;nn k>-- -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1