H I F u B 3. Dit blad verschijnt den Woensdag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Ahnoncen 20 centimen per regel. Df groote letter trzvlrmwL- 1 n n i f rk /-.z-. I» zv.K1l_ ii- r v? 4M r r iCIA 4 AH I I r Fi aucoite. hei beloop der belastingen, taksen en I toren, rit de havengeul op De liberalen van Thuin hebben M. weede helft der looper.de maand Ja nuari. De gemeentekiezingen zouden in Mei of Juni plaats hebben. Er en zal nog niets van overschieten Er behoeft toenadering te komen tus- echte Onze geaclite senator baron de Coninck is gelijk men weet, sedert een paar, maanden z;ek. Tijdens den kiestijd had bij in ver I i van het woord gevocrd,j i ka-te-d van een pleur.' ho moost te bed willen wij ons 'land van groote rampen bewaren, indien al dat iets is, al dal iels kan loone wal hij is, doe wat hij doen Werachilliigc tijdingen. De gemeenteraad dezer stad heeft de benoemingen goedgekeurd van M. Edm. Cailliau, gemeenteraadslid, tot lid der burgerlijke godshuizen, in vervanging van M. K. Missuwe, over leden. M. Daniël De llaenc, zoon, advokaat, tot lid van het armbestuur, in vervan ging van M. Keys, ontslaggever, die lid, j van dc burgerlijke gods- vervanging van M. De Grave, zaghebbenden. liet kwaad is groot en machtig, alle middels zijn goed voor de slechterijken om lot hun doel te geraken, en onder deze is de slechte drukpers buiten twij fel een der gevaat lijkste en der ramp- kandidatuui ingetrokken. - ««-•- -• De ktessit ijd zul dus geleverd worden lusfchen katholieken en socialis'd!, ten ware M. Féton nog ecus voor de pinne kwam I En denkt gij ter goeder trouwe dal I gij zelf ma.'.r flauw aan uw eigen gezag I moet houden, dal gij, vader, moet uwe kinders laten meester spelen, gij mees tel s voor uwe onderdanen moet onder- doen I - Priesterlijke benoemingen. M. A. Cafmeyer, van Sie. Kruis, pries ter in ’t seminarie, is tol onderpastoor der Vlamingen benoemd in de kerk van t O. L. V. van Lourdes te Tourconje kan. Het wordt hoog tijd dat die slach (frankrijk). egenwöordiging in het wetsontwerp (oen bij, bij het rimv zijn Merckom lerugkeerend, tr.ipie en den 10 Oefobe. blijven in de Hij wa? aan de beterhand tijdens de ia de giooie Hij waaan de beteih.and tijdens de ‘overstroommgen omtrent- Allèr- benoemd is huizen in ontslaggevcr. j i'wee diefteti en éeiie poging tot dief stal op eeiien nacht. In den nacht van 30-31 11. zijn dieven langs hel venster Me.) ve.zrkerl dat.-hei v.el -m beutfhmde de ge neentekie-i g.-ii K uei zal nedergn'egd v. -i b ave zijn zij dikwijls dal zij niet en deu- i gen. Alle man op ’t gaieel, alle man te wapen, allen op boord gelijk het gaat op rre, toen het schip dreigt om aan brokken geslegen en bedolven ie wor den in den afgrond. Werker, moeten wij onverpoosd, grooi en klein, arm en rijk over dat wij kunnen, zooveel wij vermogen. schen de verscbillige standen, christelijke verbroedering, deugdelijke en welgemeende ondersteuning, weder- zijdsch vertiouwen, eendracht in een woord, die macht maakt en kracht bij zet. Die het zoo verstaar, dat zijn brave menschen in mijn land die bel anders op hebben zouden beter hun hoofd in eenen zak steken en de wereld bedan ken, of anders zij zullen eerder dan zij meenen misschien, afgedankt worden. Elk en eenieder, benevens zijne af zonderlijke plichten, heeft zijie plich ten van staat, zijne plichten van hu ger te kwijten en moet uil al zijne ki achten 'j medehelpen tol het bestrijden van lid kwaad, het bevordeien van het goed, j het ondei steunen van oversten en ge j Fë on, die daar kandidaat wilde zijn volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen '1 fr- Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het Ï00. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen I en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenaslraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BÜNHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4. te Veurne, en in ue Bostkamooren. a—-^=7-- - ri^M^riM.iró4iMmVi'i7»iTiï~1ir~iiM7rïi.M»iiimiMiiMiTii-- j ten gestolen. Niet dal de mate van stemrecht zal geëven- gepoogd jaciiieciitekicaingeii. De Brusselscèe briefwisselaar van het Handelblad deeli de volgende inlichun- binneugediongeu in het Zu.i L i voor de gemeente De wet bekrachtigt het grondbegin. mm» •••uvv CkLllHüGHl 4<ll gUUVCIJ redigd zijn volgens de betaalde lasten. I - -- goeden zal eece stem hebben. Verder volgens het beloop der belastingen, taksen en een l ..j. patenten, door eiken kiezer betaald, zal hciligenbeeldekens. twintig, die brave menschen laten al j men hem 1, 2 of 3 bijgevoegde stemmen (fi>n Inel nr. oon «indor -I a... 'meten, ’t i’s dikwijls nog kwalijk vinden •en beknibbelen wal de werkers tracht ten uit te voeren. Wij leven in eenen tijd dat het g2“g miskend en misachl wordt noch God, 1 zenden en mtllioenrn die maar droomeu voor oproer en omwenteling die alle juk willen afwerpen en alle overheid over het hoofd zien. gen mede over het ontwerp van kieswet ken en hebben er ongeveer 1 fr. incen- l ver van daar hebben waarschijnlijk dezelfde kwaaddoeners I te stelen ih het kapelleken van - M"” Zoele, en vervolgens is in. hel leder burger, die 30 jaar oud is, kapelleken bij Bulscamp, beboorende aan Mm’ Moreeuw te Brugge, ongeveer een trank in centen gestolen en twee Kieskronijk. Zondag iiad de bal o.eering te Lu k plaats tusschen MM. Francune, katho liek, en Smects, socialist. Deze laatste is gekozen met 63,398 uailcwacri Aaoir, stnoCnmuKCr Stemmen legen 55.486 gegeven aan M. aar gevang en a6 fr. boet, voor Uieftc. heiligen. Dan ging bij naar den Yser zien die dreigde door te breken en geheel Vem ne Ambacht onder water te zetten. Maar hij herviel, en na de af trekking der wateren, verti aagden de s'ecbte uit wasenir.gen der overstroomde streek zijn her«tel. Eene nieuwe beiernis ontstaan zijnde, is tiij naar Brussel ia he' gasthof Men ge Ie oveigebracht, waar bij volop aan ’i beteren is. De .Uoniteur vafi donderdag deelt een aantal bevoideringen en benoemm-’ gen in het leger mede. Aan het hoofd der lijst staat de bevordering van prins Albeit, onderluitmani bij de grenadiers, to; luitenant bij hetm fde regiment. Een koninklijk besluit aanveerdl het omslag van M Ousieur, doctor te Rousstla'-rd; air, i I der provinciale ge neeskündige komm'ssie van West- Vlaandi r.ni. Hij mag den titel nemen van eeieud der gezegde kommissie. De Monüeur van Zondag doel eene lange lijst mede van ambtenaars van bet ministerie van b.nrienlandsclie zaken en openbaar onderwijs, aan cew lie eene burgerlijke dekoratie wordl verleend. Onder andere vinden wij de volgende Medalie van V klasM J Vinck, tee- kenmeester bij de middelbare staats school van Veurt e; M. A Sletckx, gewezen bestuurder der middelbare staatsschool voor knech ten te Nieupon; M J. Blom, onderwijzer bij dezelfde school; Medalie van 2' klas: M. Pie'er Dema- ziere, poortier-deurhoeder m de middel bare staatsschool van Veurne. In den nachi van 24 25 December zijn een 20tal bennen gestolen ten na- deele van August Deinuys, landbiïuwe te Veurne Bewesteipooit Koninklijke besluiten machtigen de gemeen en Giombeke, tymvcappelle en Stuyvekenskerke, voor eenen leiinijn eindigende den 31 December f895, keuriecmen te ontvangen op het slac il- vleesch. De stad Dixmude wordt, gemachtigd, tot 31 December 1895, het kcurréehl op het slachtv eeseh ie verminderen. De gemeente Houlhern wordt ge machtigd te rekenen van 1895 deop- centimen op de personele en grondbe lastingen te verminderen. Zondag beeft zekere Dobbelaère, te Nieóport, door vei hanging een einde aan zijn leven gesteld 's Morgens had bij nog in twme verschillende missen aanwezig geveest. M-n kem de oor zaak dezer ze- mooid niet. Onze vlaamsche badsteden heb ben nog ai schade peledeu door stoira den van 22 December, Da Pier van Blankenbe.he werd beschadigd; vele «ukken hom wei k werden verbrijzeld ei; op sirai.d geworpen. Ten oosten van den zeedijk te Oosten de, heelt de zee de zware aiduinsteenen van dê boiduring weggerukt en eenige meters ver geworpen. De s akelsels werden insgelijks beschadigd. Te Mtddolkerke is een groot gedeelie van den dijk en de trap voor het kur saal «eggeuikt. Hel staketsel van Nieu- j port bun',i is op eene lengte van 25 I'meters .van z'jne plankenvloer be'Oitd. Av'-uds, rond 9 uie, stond eensKlaps de gau -che leege stad onder warn II t I riooni chip de Stad Nieuport werd door i den sto: m u c i over den ouden vuur- toren, r-it de havengeul op cie sc o. ro i gedro.’cr..- Het schip is moeren g--lict.t i wórden, en is slechts woënsdig op Brave menschen. Hoe dikwijls hoort men niet den dag van heden een brave mensch, een brave man! en als dat gezeid is, T is al gezeid, 't is eene soort van heiligver klaring volgens de wereld. En wat zijn die brave menschen over het algemeen? Menschen die zoo wat min of meer beleefd zijn, niemand bestelen dat het geweien is, iedereen laten boeren gelijk bet hem aanstaat, en als hunne per soonlijke zaken maar draaien, Bour gogne laten waaien, gelijk men zegt, over al wat hel openbaar leven of de politiek en aangaat een groot kruis maken. Niemand zal er zeggen dal er geene slechter of erger menschen zijn, maar verdienen dezulke waai lijk den naain van brave en goede menschen? Veronderstelt dat zij zelfs nog al wat almoesen doen, dal zij op hunnen tijd naar de kerk gaan en hunne christelijke plichten kwijlen, gelijk men hel heet, zij zullen beter zijn dan de mannen van de eerste soort, maar zijn zij nog, ir.deidaad brave en goede menschen? Wel toch, met al die braafheid, met al dal goed zijn, met al dat gerust laten, de wereld zou van langs om slechter worden en meer en meer op krukken springen. T geloof ging te kwista onder bet volk, de zeden gerochtcn bedorven, hel gezag viel onderste boven, de recht veerdigheid verdween van op deze aarde, en 't stond allich e al op sprie ten Neen! duizendmaal neen! dat is niet voldoende! dat is niet gemeg. Wopiisdng 2 Januari 5805. Rechterlijke krouijk. voor he kamerkiezing van 13 dezer, wandelen gezonden, M. Canon was er kandidaat uitgeroepen. zDe progressis ten hebben dien M. Canon uitgeschol- I den voor achiei kruiper en hij heeft zijne zaligste. Welnu, wat gezeid van die brave menschen, die lezen al wat onder hunne handen valt, die in hunne Muizen, winkels, heibergen, zoo niet goddeloozc en zedclooze, geusche en socialistsche gazellen, loch zoogezeidc onverschillige toelaten, lezen en te le zen geven? Die menschen missen deerlijk! De goede bladen moeten ondersteund worden en zij alleen. Hei goed heelt dikwijls moeite om boven e geraken de mindere man doel dikwijls zijn besle genoeg, maar die brave menschen die kluiten heb ben, die zouden kunnen eenen duw geven, die meer kunnen door een woord dan do mindere man door vijf en .1:- t- den last op een ander en al dat zij uit- toekennen. 1 Het ontwerp it dus gegrond op het algemeen siemreci.t op bet 30 jaar, en i -- - j op den geëvenredigden ciins. i scheidene kiesveigaderingen gezag i ,1 och meester, ziedaar de leuze van dui- Er is geen spraak van de evenredige arrondissement hel aar: ie nemen. tr en Vanblaere voor smaad woorden; 8 daj,en gevang en ao fr. boet, voor ver nieling van afsluitingen, en j 5 fr. boet, voor dron- 1 - verkocht tc hebben aan bedronken personen. .w. ...j w\jv.wprL’man VVjt.Ml 1 1 van menschen min of meer brave van j hen eigen zilven, verdwijne. Zoo r - - ----- b. glll, -- Francoite. 1 In* Dc korrektionele Rechtbank van Veurne heed 1 veroordeeld Zitting van 13 December. Dewult Justin, rondleurder te Clcrcken, 7 dagen gevang en 3 fr. boet, voor boschdelikt. Vandamme Pieter, werkman, Octavia, huisvrouw Dutreeuw, te Dixmude, de eerste aó fr. boet, voor slagen; 20 fr woorden; 8 dagen gevang kenschap; de tweede 25 fr. boet, voor drank Deheegher Theofiél, werkman tc Warm, voor- ■waardelijk, 5o fr. boet, voor slagen. Beernacrt Karei, smid tc Louckclaere, voor waardelijk, 3o fr. boet, voor slagen. i-acon Hendrik, werkman tc Veurne, ccnc maand gevang en 26 fr. boet, voor diefte. Dewulf Juliana en Dcwulf Pharailde, werksters tc Ctcrcken, voorwaardeli.k, de eerste 16 dagen gevang en 26 fr. boet; de tweede 10 fr. boet, voor j slagen. Zitting van 14 December. Forment Leopold, kommissionnaris tc Nieuport, en Dubuy Rosalia, zijne huisvrouw, dc eerste 3 maal 3 weken gevang en 75 fr. boet; de tweede 2 maal 3 maal weken gevang en 73 f.-. beet, voor dronkenschap; de eerste daarenboven 26 fr. boot, voor slagen, en 20 fr voer smaadwoorden. Hoedt Livmus, werkman te Leyscle, voorwaar- dclijk, 2 maal 26 fr. boet, voor slagen, en 1 tr. boet, voor dronkenschap. Calcocn Karei, visscher te Oostduynkerke, 5o fr. boet, voor slagen. Denial Catharina en Sohier Maria, tc Proven, voorwaardclijk, elk ia ft. boet, voorslagen. I’armcntier Desidecr, rondleurder te Veurne, 40 tr. boet, of .2 Jagen gevang, voor slagen. Dcbuyser Altons, werkman tc Veurne. 5ofr. boet, voor slagen, en 15 fr. voor dronkenschap. Callcwaert Adolf, schoenmaker tc Brugge, een -- - -—Ma lilVIl vei c.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1