N' 2. 52 jtiargang. het avondfe s. door den Si. Jj.^ph’.s kring Dair wij niet nieuwjaardag ons blad wat vroeger mot sten gereed malen werd hel volgende artikel ons ie laat ingezonden om in om nuinmr van Woensdag laatst te ver- schijuen. Genootschap van Sint-*Joseph. Avondfeest van 2'' Kerstdag. Met genoegen hebben wij besladgd dat juist gelijk me’ de forten der Maas. Belgie wordt nog niet genoeg uitge zogen door het landleger we moeten er nog eene zeemacht bij hebben. Altijd de historie van den kikvorseb, die zoo groot wil zijn als de os. Kunst nieuws» Een onzer jonge stadsgenooten komt zich wederom te onderscheiden in een der bijzonderste leergestichen van het land. De jonge heer Camiel Wybo heeft, in de St. Lucasstjhool van Doornijk, de volgende prijzen behaald Tweede studiejaar. 1’ prijs in het teekener. van mobilier; 2* prijs, met onderscheiding, in hel boetsen of mo- deleeren; Wij wensoben den aankomenden kunstenaar uit ganscher berte geluk en volherding in de kunst. Priesterlijke benoemingen. M.Legein, onderpastoor van Sl. Jacobs te Brugge, is bestuurder benoemd van Sl. Joousgesticht te Meeffl‘*n, en wordt te Brugge vervangen door M. Derick, onder pastor te Achtervelde. M Ryckewaert, onderpastoor te Hard- b*’ke. wordt onderpastoor te Achtervelde; hij wordt te Harelbeke vervangen door M. Dewilde, surveillant in St. Lodewijkscolle- gie te Brugge. M. Bouekacrt. professor tn- St. Lode wijkscollegie van Brugge, wordt er surveil lant, en heeft als leeraar tol opvolger M. Verstraete, diaken in T seminarie. Wat beteekent dat In afwachting dat men er toe beslisse eene krijgsvloot te bouwen, beginnen de Belgische officieren hel edel ambt van admiraal aan te leeren. Zoo maakt op dezen oogenblik de luitenant der schutterij, de beer de Börcbgrave d’Altona deel van den staf des admiraals Cervais, die hel eskader der Middellandsche zee aanvoert en is outlet luitenant Lecoint, als eerste adel borst, geplaatst op den Franscben pant serboot Magenta, die eertsdaags naar de zeccn van China gaai van wal steken. Dat begint. Als die heeren hunne diplomas zullen hebben van admiraal, dan zullen er ge ruchten opgaan, dat Belgie niet meer voortkan zonder krijgsvloot. te meet omdat dan wellicht de Congo eene BelgLcbe kolonie zal zijn. Eerst «al men maar twee of diie oor logschepen noodig hebuerf, zonder meer soldaien. Maat als de schepen er zullen zijn dan zal mon soldaten te weii.tg hebben. Kleakranljh» Het hoofdbureel der kieztng ie Tbuin in vervanging van M. Cambier, op Zon dag aanstaande, heeft de volgende kan didate cn ontvangen M. Derbaix, burgemeester van Binche katholiek; M Berloz, hulponderwijzer, te Mor- lanwelz, socialist; M D. Hays, detuokraat-landbouw- socialisi. De katholieken hebben goede hoop. Wat de Kamerbeeren trekken. in Belgenland trekken de kamerhee ren 4000 tr. ‘s jaars; de leden van den Senaat krijgen niets. In Duitscblaiid worden de Kamerhee- ren niet betaald; maar zij mogen voor nieten reizen op den ijzerenweg van hunne woonplaats tot aan Berlijn, de hoofdstad. In T koninkrijk Pruisen krijgen de leden der 2’ kamer. Abgeordnetenhaus, it> marken (Ir. 18.73) voor iederen dag van den zittijd, en hunne reiskosten er bij. In Holland krijgen de leden der 1* kamer 8 guldens daags, en deze der 2* kamer 2.000 gulden jaars. Een gulden doel fr. 2,10. In Frankrijk krijgen al de kamerhee- ren 9,000 fr. ’a jaais en mogen geheel hei land door voor nieten reizen. In Italië worden zij niet betaald; maar mogen kosteloos reizen op den ijzerweg en brieven verzenden. In Oostenrijk krijgen de afgeveerdig- den -die in de hoofdstad niet wonen 10 gulden of fr. 12,50 daags gedurende den zittijd. In Beieren krijgen de leden van den Landtag 10 mark of 12,50 daags binst den zittijd, en worden nog hunne reis kosten betaald. In Denemarken trekken de leden van den Rigsdag 6 kronen (rond de 10 Ir.) daags; ’t komt even vele voor Zweden en voor Noorwegen is het 18 fr. daags. T Is dus in l alie dat er minst mee te verdienen is met kamerhrer te zijn; en 't is in Fi ankrijk dat men bet meeat trekt. Dit blad verschijnt den Woenscog. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 emtimen per regel. Digroote letter volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ‘tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicjté, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Jionnenslraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren wi den IJzerenweg 4? vhu den Duurts|»oorweg» S Jfanuul tot 30 April 1 4 K». 1 47 2 58 Rechterlijke kronijk. De korrekiionele Rechibank van Veurne heelt veroordeeld Zitting van 20 December. Verstraete Karei. h'-rbergier te E*ssen, 26 fr. boet, voor eerroof. Blancke Romania, dienstmeid te Beerst, 6 maanden gevang, voor aanslag legen do eetbaarheid. Joos Hendrik en Tampere Alfons. bor- sielmakers te Ck reken,.voorwaardelijk, elk 8 dagen-gevang en 26 fr. boet, voor slagen. brteyiel.Sylverius, werjiman te Dixmu* de, 3 w’eken gevang, voor slagen. Calcoen Rochas, werkman te Ooslduyn- kerke, 16 dageq gpv3pg en 26 fr. bóet, voor slagen en vernieling van toerende eigendommen. - Vangheluwe Maria, léurster te Veurne, voogwaarddjjk, 10 fr. boet, voor verkoop vair bedorven vrseb. Zitting van 21 Drc nrber, Hillewaere Hendrik, landbouwerszoon te Woumen, voorwaardelijk, 26 fr. boet, voor diefle. Vercamer Karei en Vercamer Maria, werklieden te Cletcken, elk 5 fr. boel,, voor vernieling van afsluiting. Degrave Constant, werkman te Dixmude, 26 tr. boel, voor slagen, en 5 fr. voor dronkenschap. Ollieuz Eugenia, werkster te Lombart- yyde, voor waardelijk, 15 fr. boel, voor hchtfe gewelddaden. Calcoen Augusta, visscherin te Adin- kerk", voorwaardelijk, 50 fr. boet, voor vernieling van afsluiting. Vaudecasteele Leonia, huisvrouw van Atnand Frorine, herbergierster te Veurne, 2 jaar gevang en 500 fr. boet, voor aanhit sing van mindeij <rigen tol ontucht. Demoen Camiel, werkman te Zarren, voorwaardelijk 26 fr. boel, voor slagen, en 5 fr. voor dronkenschap. Debusscho Desideer, herbergier te Ee- ghem, 50 fr. boet, voorslagen, Zitting van 29 December. Sonneville Engel, werkman te IJper, 8 dagen gevang^ voor banverbreking. MILITIE. De nagenaamde jongelingen moeten den 23 dezer loten voor de lichting der nationale militie van 1895. gegeven, zoo als verleden jaren, en meer nog eenen ongemeenen bijval genoten heeft. DegroolezaaLwas proppensvol. De Eereleden en hunne huisgezinnen hadden in groot getal geweerdigd dit feest met hunne tegenwoordigheid te verecren, en hebben zich niet kunnen beklagen. De spelwijzer was zoodanig geschikt dat er voor alle goesten was. .Het .Ineuri-pel a De kinderen van Eduard II koning van Engeland, werd met veel gevoelen vertolkt, en Tijrrel, Woodwilte en Glocester hebb n eens te meer bewezen dat zij zoowel in ,het deftig als in het kluchtig vak, behendige spel rs. en ware looneellitfhebbeis zijn. Hel blijspel Een milde. Giengaard, werd ook meesterlijk uitgevoerd, en heeft niet weinig de lachspieren der toehoorders ontwikkeld. Eiklaas, en de duivels verdienen hier ook eene bijzondere melding. De Heeren J. C G. S. en J. V. haddeli I welwillend burjne medchelp verleeöd Otn, lot afwisseling, tusschen ae verschillige bedrijven van het drama, eenige liederen te zingen. Bij het eindigen van dit zoo wel gelukt avondfeest, stuurde de Eerw. Heer Proost een woord van bedanking aan de aan wezige leden. Hij bedankte de Eereleden en werkende leden en hunne huisgezinnen, omdat zij zoo lalt ijk opgekomen waren om dit avondfeest met hunne tegenwoordigheid op te luisteren en de Heeren spelers die tltijd gereed zijn, en bereidwillig hun talent en hunnen per soon ten diens'e stellen voor hel welge lukken der fecs'en. Onzen dank voegen wij hier bij dezen van den Heer Bestierder, en wij verhopen van in hel toekomende nog dikwijls aan zulke vermakelijko avondfeesten te mogen tegen woordig zijn. Ministerraden» Zaterdag werden twee ministerraden gehouden, de eerste ten 11 ure, in het ministerie van binnenlandsche zaken, de tweede ’s na middags, in het paleis, onder bet voorzitterschap des konings. Drie gewichtige kweslien weiden er besproken de aanhechting van den Congo, de kieswet en de schoolwet. <?onftok weetic» Ziehier w; t de Palriote over deze drie kweslien zegt Eeuige dagen na de herneming der Kameiziiiingeti, zal de regeering de overname van den Congo voorstellen. België zou ganseb hel bezit van den (jingo Vrijplaat overnemen, dal geschal word op een kapitaal van 10 miljoen. De koning zou nog eik jaar voor een miljoen tusschenkomen in de kosten van den Congo. Kieswet. De regeering is van zin het kiezers korps voor de gemeente te splitsen in diie afdeelingen, elk een derde der raadsleden kiezend. Die afdeelingen zou den samengesteld zijn volgens bet meer voudig stemrecht, gepaard me! zekere voorwaarden van cijns. Schoolwet» De nieuwe schoolwel is gereed. De staatstoelagen aan de gemeenten wor den behouden en de toestand der ofli- cieele schoolmeesters wordt verzekerd. De vrije scholen zullen toelagen ont vangen volgens een te bepalen minimum van leerlingen. De zieke gemeenteon derwijzers worden lijdelijk op de kosten der gemeente vervangen. 1 VEUR 4 40 7 22 1.„■■eg»'*»*»ÏA^—»RP— Woensdag 9 Januari 1895. 4 45 5 05 555 6 41 Mi Ootteude Stati» Nieuport Omlduynkerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 11 15 1 17 1 OS 1 15 115 0 50 9 55 6 08 7 IV 8 40 0 19 0 34 956 jong 11 08 OO8TF.NDE-VEURNE 5 7 41 10 - 6 05 8 41 1103 611 8 59 11 10 6 30 9 07 11 18 6 41 919 1140 48 914 1144 VEURNE OO*TENI>E 9 30 11 40 '-f 310 6 H 3 31 6 23 3 40 6 31 4 00 6 48 5 00 6 50 3 14 «05 515 <58 511 7 04 5 33 7 16 9 48 1153 Ooslduynkerke 5 41 7 14 6 <10 7 45 10 lt 7 00 8 41 11 14 -o o Gia - I Abeel» Jan 3 Allacys Arthur 3 Allaeys Victor 4 Amey Jozef 5 Bekeert August 6 Bodeyn Hector 7 Cambier Juliaan 8 Carnier Emiet 9 Cavereel Oscar io Cuvelier Hendrik II Danckaert Hector 13 David Thcodoor 13 Delanghe Gustaat 14 Delanoeye Karet 15 Deleu Pieter 16 Depoorter August 17 Devoghet Lodewijk 18 Dcwittc Camiel 19 Fosscprez Arthur 20 Jonchecre Arthur 31 Knockaert Emiet 33 Lebleu Karet a3 Lchouck Leo 24 Loones August IruMel Cent Lichter. rl<l» Cortemxok Diim.Se Veur.e Adiukerkc Uumk«rko Duinkerk» Admkerk» V«urne Diiaude Curteniarck 5 54 Lichtervetde 5 49 Geut 7 16 Brussel 6 00 9 16 7 38 1158 849 8 56 0 31 9 48 9 59 I S3 5 33 3 58 6 46 5 30 8 07 10 45 5 52 5 43 1 25-5 7 29 143 - 5 14 7 43 at» a s» a oo 258 - 6'5 855 2 56 -«IS 4 07 - 7'0 5 oO 55i 6*3 651 6 59 7 58 - 9 06 25 Maelstaf Marcel 16 Maton Eduard 37 Misauw* Eduard 38 Parrein Oscar 39 Pinson Florent 3o Pouchele Achiel 3r Provoost August li Puppynck Lod. 33 Pycavet Julias 3< Rabsey Medard 55 RauJocef 36 Storme Jozef 3? Tahon Richard 38 Thomas Emiet 39 Vandendriessche E. 40 Vandenplassche H. 41 Vanderstracte Cyr. 41 VanderstraeteGust. 43 Vandewouje Hcnd. 44 Verbaere Theodoor 45 Ve eecke Jozef 46 Vinck Constant 47 W.llcms Jo»ris 48 Wyba Karei. •5 3 40 6 an 195 518 6 32 448 7 18 7 45 7 54 844 1052 8 56 IC 54 (OK 9 II H47 3 50 9 53 11 55 4 04 730 1014 1226 4 33 7 50 l«47 IV 5 il 8 05 1OÏ7 9 15 1» 05 9 25 10 40 1 10 2 58 6 50 4 01 7 52 1 44 418 8 09 1 52 - 4 26 8 17 1 04 - 4 J8 8 yj 110 4 44 8 35 ÏPEN-VEUR'E 1 5 3 45 6 21 1 10 3 50 8 37 2 1 31 4 11 6 48 1 39 4 IV 656 1 56 4 36 7 13 2 40 4 50 7 17 3 07 5 47 8 14 VEUBNE-TFER 4 45 7 16 4 50 7 31 5 11 7 51 10 16 5 19 800 1034 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 II 51 O .r..9 46 10 36 1 HoogcUde Liud» 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 4 37 7 27 6 52 8 33 10 57 11 47 1 12 452 7 41 6 09 8 50 11 14 11 04 2 29 5 09 7 58 J Nieuwe'Herb«re 6 17 8 58 11 22 11 11 1 37 5 17 8 06 S 6 38 9 19 H 43 11 33 1 58 5 38 8 17 u VeurneVooulad 6 43 9 14 11 48 11 38 3 01 5 43 8 31 Cf Veurne Statie Vcartic Markt Coiyde Nieuport Oostende Vrurue SlaLe Vrurne Fauhuurg Nieuwe Herbej j Alveiiu^hetn l.oo lloogsluede'Linde Yper Statie Tper Statie Leo Alveringhem Veurne Statie 9 3G 11.4» 9 56

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1