i !O Januari V nriisdu» 52 jaargang. Zaak Joniaux. .1 4 1 van- loovige erger dan eene begijn. Als ze s s i Hl. Casimir Pcrler heeft gister zijn oraslag gegeven president der transche republiek. Maandag was het ministerie afgetreden. De Kamerkiezlng te Thuin ter vervanging van wijlen M Cambier, had zondag plaats. Er waren drie kat dt- dalen. De socialistsche kandidaat M Berloz, bekwam 22.723 stemmen, M. Derha.x, katholiek. 20,930, en M Haye, die zich als demokratieke antigrondwcttehjke Vanden Kerkhove, rijke jongman, oom door aantrouw, en van Alfred Ablay, haren broeder, alle drie ten harm huize in zulke onverklaarbare omstandighe den gestorven, louter ongelukkige toe vallen. neerd fabriek of handelswerk. Men mag ook voor de bereiding van den mostaard geenen azijn gebiuiken waarvan de verkoop verboden is. Wereldtentoonstelling te Amsterdam 1895, onder de kooge bescherming van H. M. de Koningin- Weduwe Regentes der Nederlanden. De Wereldtentoonstelling, die op 5 Mei 1895 te Amsterdam wordt geopend, be loon zoowel alb die van Antwerpen in 1894. volledig e zullen gelukken. Talrijke tin toonstelUrs, nit Belgie vooral, zijn reeds ingeschreveh; cn menige nieuwe aantrekke lijkheid zal der moeite waard zijn voor een r< is]-- naar Amsterdam in den aanstaanden zomer. Allereerst wordt in den hof der tentoon stelling een Oud Holland gebouwd, zijnde eene vjrwmp|tng van de kunst-en »<naak volste nuisg'vellj-s der XVH‘ cn XVIII- e. U« 'h.hs ov n Seel Holland veisprerd, tn Mostaard. De Moniteur van zaterdag beva’ e n reglement over den handel in mostaatd Het is verboden te verkoopnn. onder de enkele benaming van mostaard, allo voortbrengsel dal niet ui sluitelijk sa mengesteld is uit gemalen zwart of wit mostaardzaad, wanneer bet tnosiaard in droog poederof mos'.aardmeel betreft, of uit. dit, zelfde meel in water of in azijn I over|hunnen blijk verdind-, met ol zonder bijvoeging van gens hem. zout, als bet mostaard is in deeg, voor de tafel bereid. De mostaard die andere bestanddee- !en bevat, bij voorbeeld peper, diagon, rijst of vreemde kleurstoffen, mag slechts verkocht worden, mits op iede- ren pot een etiket to hebben met, na het woord mostaard, de aanduiding dezer vreemde zelfstandigheden in leesbare letters, of wel een etiket zooals spe cerij met moestaard of gemengde mostaard, of ook nog onder een etiket waarop het woord mostaard niet voort komt ol enkel als ondertitel er op staat. De potten, den mostaard bevattende, moeten 't zij den oaam en het adres van den fabrikant of van den verkooper dragen, 'l zij een regelmatig gedepo- lukkige niet beter gedaan hebben bun leven te regelen naar zijne voorschriften in stede van in de schande onder zijnen i kandidaat vooistelde, 1025. De socialist is dus gekozen. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Ann -m en 20 c-mtiinnn per régel. Dr groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr IK cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz.-20 fr. bet 100. I)e Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Jlagdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-HYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraal, 4, te Veurne, en in de Posik.intooren. Leonie Ablay, bare zuster, van Jaak i die eene stadswijk zullen vormen, met haar Vanden Kerkhove, rijke jongman, oom boompj-s, gracht en ophaalbrug een trouw beeld van het schilderachiige, reine en prettige Holland onzer dagen. Wat verderop, in den tuin, bouwt men een volledig ingericht en nitgerust sloom schip, van de type der Maatschappij Neder land voor de overvaart naar d s Oost In dischc bezittingen. De boot zal 85 meter lang zijn, 12 breed en 8 m. hoog boven den waterspiegel. Javanen en Maleiers zuilen aan boord dienst doen, benedendeks aan de rijsttafel, bovendeks rond de dranktafel- ijes bij muziek, verlichting vuurwerk, enz. Maar niet de minst eigenaardige der ver- schillige aantrekkelijkheden belooft wel de Electiieke Restaurant te zijn een prach tig gebouw, et ne reeks eetzalen, de tafels ged -kt, do spijskaart klaar en geene be dienden, geene gargons kellners, waiter's of hoe heet dat volkje. Slechts entréigeld te betalen,aan te zitten, te duwen opeen knop en de gewenschtc schotel staat opgediend, de gevraagde flesch onlkurkt....! En bij 't heengaan geen groom te bedanken, geen chasseur te groeten, geen drinkgeld te be talen een echte nieuwigheid fin de sicèle! dekmantel weg ie duiken Het volk denkt er ook aides over. Alle avonden, wanneer de betichte, in een bijzonder, dichtgesloten rijtuig, naar hel gevang wordt gevoerd, staan duizenden en duizenden personen haar uit te jouwen, met een gehuil alsof al de wilde dieren der woestijn samenge- braebt, aan *t brullen zijn. En hoe snel ler het rijtuig rolt, boe hooger 'stijgt de storm van stemmen, tot dat.bij in den donkeren sneeuwavond versterft, als de vloek van een renxengeslacht in het boseh. De Antwerpsche briefwisselaar van het Fondsenblad, M. O. Verschelde, schrijft de volgende bijzonderheden over M“* Joniaux, de beruchte terecht staande liet eerste wat ik aantrof, toen ik tol de cel der gevangene werd toege- Uten, was een overgroote, zware pater noster, hangende in ’l midden van het muurvlak en daarbij twee zware geel- versleten kerkboeken waa in zij menige kristene lessen van eenvoud en zedigheid zal gevonden hebben. Ik boor u reeds vragen, of madame Joniaux dan toch zoo godsdienstig is. Hoortoen verleden jaar het werk Lour des, van Zola, te Antwerpen werd ver spreid, was die vrouw wellicht eerste lezeres van dat onzuivere boek. b Nooit werd een Zola meer gelezen dan door haar, en toch speelt zij de ge- loovige erger dan eene begijn. Als ze daardoor hare onschuld moet bewijzen, is ’t verre gekomen. De godsdienst moet dan toch wel i eene seboone zaak zijn, dat de ramp- zaligsten in nood tot hem hunne toe vlucht nemen. Maar zouden die onge- I leven te regelen naar zijne voorschriften Bij de Melomanen. Woensdag laatst had een geheel inlime feestje pl.ia -t bij Onze Melo manen; feestje dat door de werkende leden aan hunnen geliefden bestuutder aangeboden werd. Een blijk willende geven van hunne genegenheid en hunnen dank, hadden de werkende leden besloten aan den heer H. Maton eenett prachtigen maat stok aan te bieden. Deze maatstok is een echt kunstge wrocht. Hij is in ebbenhout vervaardigd met zilver omzet; op de zilveren plaat rond hel midden van der. stok gewerkt, staat er Hulde van de Melomanen b aan hunnen bestuurder den heer Maton. De inschrijvingslijst wetd enkelijk bij de werkende leden tondgezonden Wanneer de heer II. M; t >n door de commissie in de zaal werd binnenge leid, wierd zijne intrede met blijmoedig handgeklap en met de kreten Leve onze chef! begroet. M R de Spot, voorzitter, nam het woord om hulde le brengen aan het kunsttalent van den heer bestuurder en deed in eenige welgepaste woorden uit- schijnen wat de Melomanen gewor den waren onder zijne kundige leiding: eene lanfarenmaaischappij die onder opzicht van kunst veel vooi uitgang heeft gedaar. en thans onder de beste der streek mag getekend worden. De muziekanten, zegde hij, om hier over hunnen dank uit te drukken bieden u dezen maatstok aan, en wenschee dal gij hem nog vele jar.en z' .udt mogen be zigen qm de Melomanen te besturen, en hui nen vooiui gang meer en meer tè bt werken. De beer Ma on, zienlijk aangedaan over deze on er .vachte huldebe.oogipg, bedankte den beer voorzitter voor zijne welwillende en de uitvoerende leden i van genegenheid je- Hij deed opmerken dat, indien do Melomanen zuikeu rassen voo uitgang gedaan hebben sedert weinig6 jaren van hier, dit grootelijks te wijten t«. ten eersten aan M; R. de Spot, den ijvert- gen en onvermoeibaren voorzitter, zon der wiens milde tusschenkomst er se dert lang geene Melomanen meer zou den bestaan, en die. wanneer er kwes tie is van het muziek, noch tijd, noch moeite, noch geldelijke opoffering ont ziet; ten tweeden, aan de muziekanten zelve die vol ijver en nauwkeurigheid de wekelijkscbe vergaderingen bijwo nen en er bun eene eer van maken de Melomanen zoo ver te btengeo, dat iedereen met lof en eer er van zal spreken. De ondervraging der beschuldigde heelt vier lange dagen geduurd. Zater dag is hel verboor der getuigen begon nen. Er zijn 217 getuigen van beschul diging en 61 ter ontlasting. De lozing van de zittingen van het proces doel zien dat in bet huishouden van M"*Jonianx lering naar tering stel- frn eene onmogelijkheid scheen; de in komsten waren niet voldoende om in al de behoeften te voorzien, en ieder jaar werden er duizenden boven de inkom- s en ingebrokl. M“* Joniaux. was eene vrouw die in weelde was opgevoed, en daarvan de goesting heeft behouden; die nooit met helderen oogslag bare positie heeft wil len inzien en maar altijd blindelings vooi tging om zich van den eenen dag tot dett anderen te redden. Het waren de geldverlegenheden, welke haar allerhande middelen deden ter hand nemen om aan geld te geraken. een weg langs welken zij zich nooit redden kon, en die slechts kon uilloo- pen op baren ondergang. M. Hollevoet. raadsheer bij het be roepshof van Btussel, voorzitter van het assisenhof, legde eene grootc behendig heid aan den dag bij de ondervraging der beschuldigde Hij volgde daarin een vast stelsel en niets ontsnapte ook aan zijn dóórzicht. Van het eene punt spiingt hij op hel andere cn niettemin ziet men, dat wat, bij den eersten oog slag verwarring schijnt t« zijn, tot een bepaald doel ’e dt. M*** Joniaux gevoelt dit zeer zeker, wan: niet altijd heeft zij dezelfde vast heid in hare antwoorden. Nogtans als zij een oogenbhk ontmoedigd schijnt, het val zij zich wee< na eeuige «ogen blikken en volgt den president in den doolhof van rekeningen, cijfers,';schul den en feiten die zich in baar leven ten allen kame opstapelen. Als men de ondervraging nagaat, staat men verbaasd over de werkdadigheid van die vrouw, welke zegt niets ten doel gehad te hebben als zich van eenen .schuldenlast ie ontdoen. Is de voorzitter uiterst behendig in bet stellen 'der vragen, dan moet men bekennen dat zijne tegenpartij mot veel 1 ehendigheid, dikwijls met veel tegen-' woordighetd van geest, weet W ant woorden. In zake van schulden, ontkent Mm‘ Joniaux heel weinig gaarne bekent zij dal baar geldelijke toestand zeer slicht was en zelfs da: zij beürtegeiijk gehandeld beeft om ztch op ongeoor loofde wijze nieuwe geidmidde en aan te srhhffett, mair zij verwet pt haidpek kiglijk de minste beschuldiging van moord en wil volstrekt geene gifimeig- Ster zijn. Voor haar aijn de overlijden» van Vertrekuren van den Uxerenweg A thu den Buurtspoorweg. Januari tot 30 April 213 6 00 9 16 - 1 47 9 38 6 0S 4 VEURT 4 40 711 «05 8 41 H 03 Git 8 59 1110 30 9 07 1118 6 41 919 1140 48 915 11 46 1 06 1 15 1 15 4 41 5 06 Oo.teude Slatia Ni.uport Oo.idu ynk.rte Coxyle Veurne Merkt Veurne Statie ücrxa««DT eowwyanywR",.. -rr-,-.raeuy< Veurne Statie Veurne FaubuUrg Nieuwe Herberg Alveringhem I.oo Hoogituedc-Linde Yper Statie Tper Statie Hoogstads Linde Loo Alveringhem Nieuwe Herberg Veurne Statie W S 14 C 05 A- 3 10 611 3 31 613 «40 6 31 4 00 6 48 5 00 6 J0 9 30 11 40 9 36 1140 9 48 11 58 9 56 1 R HR UruaMl Gant luebtrr.alda Coitam.ick Dixmude Vauran Adink.rt. Duiakerke Buink.rka Adtiikarke Ven me nixmude Cortem.rek 5 54 Liehter.elde 5 49 Geol 7 I® Brut.el 4 07 - 8 56 IC 64 3 08 9»' 11 47 658 9 58 H 55 4 «4 730 1014 1196 483 7 50 1«47 1915 611 1 33 5 99 958 646 390 807 1043 VEUR5E OOSTENDE 5 15 6 58 511 7 04 533 7 16 O.stduynkerke i 41 7 24 6 DO 7 45 10 11 7 00 8 4J 11 14 OOSTENDE—VEURNE I 7 42 10 - 12 25 117 1 44 4 18 8 Ö9 1 52 4 26 St iel 4 JK 8 210 - 4 44 8 35 8 05 10 57 015 19 05 95 10 40 1 20 S18 7 98 1138-«59 5 43 719 «89 8 42 1S5-- 5 «2 7 99 8 40 6 48 8 5S 14X- 5 14 7 43 9 12 7 18 991 210-559 8 09 9 84 745 948 288 - 6C5 835 956 7 54 959 2 56 6 15 10 08 844 1«52 407 706 1108 5 55 6 42 6 52 9 16 - 1 47 9 88 7 98 1138 -«59 5 43 1Ï5-5 «2 7 29 144-5 14 745 210-558 809 988-6C6 835 956 - 1 15 706 5 60 530 «03 631 6 59 738 9 06 VÉURNE—YPER. - TPER-VEUBNÏ 4 45 7 26 9 50 1 5 3 45 6 22 8 .4 50 7 31 8'55 511 7 52 10 16 131 Hl 648 5 19 800 10 24 5 86 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 928 11 52 V.urn. St.ti» Vearn. Markt Coxyde Nieuport Ooitaait - 2 58 6 5» 4 01 7 52 1 52 4 26 8 1” 2 10 4 44 8 TPER-VEURM 1 10 3 50 6 27 1 39 4 10 6 56 1 56 4 36 7 13 j 2 10 450 7 27 f 3 07 3,47 8 24 8 46 10 36 1 - 3 40 6 30 5 87 819 10 43 11 83 1 57:437 7 27 S 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 4 52 7 41 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 «17 8 58 11 22 12 12 2 37 5 17 «06? 6 38 919 11 43 12 33 2 58 5 38 8 27 a VeurneVooistad 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 5 43 8 32 4*

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1