52 jaargang. 56 Januari IS95. l <n‘nsda<> Zaak Joniaux. De Con;*o. Dit blad verschijnt den Woenscag, enmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 6 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoticen 20 centimen per regel. Da groote letter jaarlijks komt men nog 5 deren bezig uoudt. is de overname van rijk het recht erkend, in zulk geval de de koning, in- werd verworpen. Eene andere dagorde van voorgesteld, makkers, die. er in toes e.u»lTerwijl t ij bel jcuoeisei aftrok, gleed hij van de boot eu verdween in Lel water. Of W.U Volgens de eenen zou steld, hebben getracht ze ie »e nunderen tans schijnt het te blijken uil de woor denwisselingen tusschen doctors en scheikundigen van beide kanten, dal de beweegredens der deskundigen van de beschuldiging overwegende waren. kosten spreken wij niet. De overname van den Congo zou ons kosten aan kiijgsuitgaven, oorlogsvlot)', bezetting, bestuur, enz. ten minste 20 miilioen per j ar zonder den intrest te rekenen van 2 ;i 300 miilioen die in eens zouden moeten uitgegeven woiden om M. üiis on, 91 I Het verboor der getuigen duurt voort voor ’t hof van assisen van Antwerpen. De verhooren zijn tot nu toe niet gun stig voor de beschuldigde. Geheel hare zaak is een geweefsel van I zucht en booveerdij, door herhaalde tegenspraak en uitvluch.cn in ‘t klare gebracht'..' schappelijk debat De experten der ver dediging trachten hunne, beweeringijn met alle megelijke weten1 chappeiijke experien door de rechieriijke macht be* noemd, houden van hunnen kant even sterk en bevestigend hunne vooruitzet tingen staande. De deskundigen, door de wet aange steld, waren eenparig om te verklaren dat 1° Leonia Ablay niet gestorven is aan eene rente van twee mi joen te betalen mits bij haar de provincie M'inyema, eene der rijkste van dm Congo, vei kocht geen jury de beschu.digde durven ver- oordeelen. I Alleszins is het bezwarend tegen M“* zal dien oorlog voeren Vreemde solda ten Wel, die zullen onschatbare som- i men kosten aan. io dij en onderhoud Zullen het belgiscbe soldaten wezen Maar geheel Beigie zou opstaan, moest er ooit iemand sp.e'iec onze, zonen te zu.d?n in massa te bezwijken in de moerassen van den Stauleypoel, dén Kassai en den Lomami laagste nummer was 28 bel hoogste 175. De baueiren langs al de steen- en kei wegen zijn Leden geopend. Frankrijk. Wij hebben woensdag het altreden van T Iransch minister en het onver wachte ontslag van den president der republiek gemeld. Den maandag was eene ondervraging door een socialistsche afgeveerdigde in de Kamer gedaan wegens de aftieding van den minister van openbare werken. Dit ontslag was bet gevolg van een pro ces voor den siaatsraad ir,gespannen tegen de fransche spoorwegmaatschap pijen, en waarin de staatsraad uitspraak beeft gedaan tegen den minister. De minister nam het wooidomzijn gedrag in die zaak.ia recbiveerdigen en na I den toestand uit. VerscliilllKe tijdingen» In den nacht van donderdag lot vrij dag is ter hoogte van de Panne eene zeeramp gebeurd. Een visschersboot van Ghyvelde was aan ’t visschen, toen zij door een zuid-wester orkaan werd getreden en omgcslagen. Van de zeven opvarenden waren er drie in de kajuit; de andere waren over boord in de zee geslingerd Daar allen konden zwem men, bereikten zij na veel moeite, bun omgekanteld vaartuig en gelukten er in I zich in veiligheid op de kiel ie houden Ehii hunner zijne, laarzen .willende m - kundigen en «xperten nas een weien- nekken, vioeg de nulp van een zijner volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels. enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Beigie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbu tenland worden ontvangen door het Office de I'ubi icitE. Magdnlennstraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwaru Nonnónstraat. 4, U Veurne, en in ue p.-sikaniooren. Vertrekuren vau den IJzcrenwcg van den Buurtspoorweg. 9 Januari tot 3t> April 1895. De ware oorzaak der dood van beide hebben de wetsdokters niet opgegeven; maar het is niet onmogelijk dat deze twee personen aan vetgiftiging zijn ge- stoi ven; 3° Allred Ablay is voorzeker vergif tigd- huis gebeurd zijn; dat zij in groole schulden zat, en veel geld ging trekken van de verzekeringsmaatschappijen na die sterfgevallen, en dat zij vergift ge kocht heeft, atrophine, morphine, enz. Wij ontvangen nog al dikwijls onge- teekende briefwisselingen. Wij verwittigen de schrijvers dat wij ij van eeane naamlooze brieven kunnen zaak is een geweefsel van bedrog, geld- mak zucht en hooveerdjj, door herhaalde k tegenspraak en uitvluch.cn in ‘t klare »zikrnAl> t Hét acKlerhoiidèn van brieven die hare onsehüld zouden moeien bewijzen, en waa? bét gerecht te vergeefs naar ge-1 vraagd en gezocht heeft, maakt hare zaak nog’slechter. Uit het geheele blijkt voldoende, dat. zoo M"* Joniaux on schuldig mocht zijn, ér nogtans feiten genoeg bestaan om baar schuldig te bij te voegen Van de onreebtstreeksche woonlijk een góed rechter is heeft zijn deeie der beschuldigde. Hél;v6rheor der wetsdokters, schei- Natlonale Milicie. Nummers heden getrokken door de jongelingen van Veurne die aan de loting hebben moeten deel nemen. liet aan M Dupuy. ^3 aan generaal Février en 27 aan M Emmanuol Arago. Hij heelt bel presidentschap slechts 6 maanden en 18 dagen bekleed. Vroe ger was hij voorzitter van den minister raad en vooizitter de kamer geweest. Dadelijk werd T Congres bijeenge roepen la Versailles, en na twee stem mingen is M. Felix Faure tot president gekozen geweest met 428 stemmeu le gen 363 aan M. Rrissor:. M. Faure was minister van marine in het gevallen ministerie en behoort tot de gema igde linkerzij; bij stemde tegen de afsc' afti. g van het gezantschap bij Z, 11. den Paus, en is prot< c ionni.'-t. 1 en Frankrijk wil van dit recht gebruik maken Alleen heeft Fia kiijk over vijf de kooper Beigie zou zijn. En alzoo is de koning op de gedachte gekomen aan vurB4 en jaarnjxs iv minioen üe, Njem den Congo terwijl het nu maar een miilioen i. ove* f b oorlogsvloot zu len al de diensten, die nu nog maar zoo ge- bewijzen te staven en te bevestigen; de brekkig bestaan-, op Europeescbe leest te schoeien. Gelijk men ziet, zou de Congo ons het haar van het hoofd eten, en dat nu per- ciesals landbouw en nijverheid kwijnen en er overal geklaagd wordt over de moeilijkheid om aan T bestaan te komen, i De koning heelt reeds een grooi deel zijner eigene fortuin ir. hel zwart land typhus, longontsteking ot bloedopdiang; ge.iteken, en jaarlijks komt men nog 5 2” Jaak Vanden Kerckhove met ge* miilioen te kort die hij niet kan betalen storven is aan bloedstorting in de her- ot hij moet geld leenen. Dat maakt dat sens of hertziekte. Leopold mei zijnen Congo het in ’tge- i eel niet meer kan uitbouden. Hij moet hem ten geheele of ten deele laten schieten. bedreigen. Van eeren anderen kant moet men voorzien du; dit land, waarvan Leopold II ook vorst is en jaarlijks 10 miilioen kost, i opbrengi, van zoohaast Beigie bet over- rieenit, wij eene moeten hebben om aan den mond van den Congo ie kruisen en de betrekkin gen met Bc'gie te verzekeren, en eene tweede vloot kanoneerbooten om de 11,000 bevaarbare kilömeiers van den dëm'volgensónderen"zou“hij^ëll^jn {oniaux Jat de sterfgevallenjn haar stroom en zijne toevloeiende rivieren te r. hi.i« xrAhpnrri 7im- «at ?n m ornnin beheerseben. Wij zullen een machtig leger moeten hebben om de Arabieren, de slavenjagers, de Franscbon, Engel- -; seben. Duitschen en Portugeezen bet hem legde M. Dupuy, kabineishootd, hoold l0 biede0 op ec„ grond” eb,ed üen '----y'- I maal üoo groot als geheel Frankrijk. Eene dagorde tegen het ^ministerio wje za| dje v|00l bemnnnen y \yje vertrouwen in de regeering werd doch de Kamer besloot eersCoyér andere voorgestelde dagorden te stemmen. Dat was eene nederlaag voor het gouvt moment en M Dupuy kondigde dan zan dat geheel hei. ministerie zijn i cnlshg gal. Dit was de eerste ministeriele krisis ontstaan sedert de kiexing van M. Ca siinirPérier tot president der hansche republiek. Dezo bet presidentschap moe de zijnde. d.n hem een leven van dwang en vou'le'onding oplegt, dat hem heelt doèn atbreken met gewoon’en welke hem duuibaar waren, en onunoedigd duor de buitenspoorige siemmit gen der kamer, waarin geen vaste tneérdei beid te vinden is, besloot het bewind te ver laten en gaf zijn ontslag als president. M. Casimir Péiier wtrd den 27 Juni laatsteden gekozen tnet .451 g ern nen tegen 195 gegeven aan onbewoonbaar is vooi onze landgenoo- ten en onze toekomst erg zou kunnen i 1 jaar beloold van dit reciii af te zien als dit recht gebruik I Tot hieiloe beeft de Congo ons aan lectilsheksche onkosten 35 miilioen ge kost, en er ligt in de Kamer eene wet ter bespreking om er nog 10 miilioen achten. Ten andeic het volk, dat ge- kó in Vrt.x zl/x r.„ii. u ji.ii, i vonnis reeds geveld, en dit i?, t leit aan den koning voorgesteld jaarlijks 1 van groot gewicht voor de beschuldi- den Congo door Beigie. Vele personen JKX'kor^ de advokaten der verdediging aange- a* r' ril!* nJK «et recht erkend, in zulk geval de - x Iijving van hel Atnkaansch land, dat eC1.SIe keur v;1:) den aanko letebben. en denJU?y m twijfe e brengen; kno; nn hAtvnnn hanr ir vnnr nn/p hini'l nonnn- 1 r line cnmini hnt u. hlnvan mt do uinn De greote zaak die thans alle gemoe- i ir*4Xr. Kzi-Xlir i.miHl WO zin Zkn a.nr^ zijn in princiep niet gunstig aan de in- j Een dingen is stellig Alfred Ablay is vergeven; maar heeft Mm• Joniaux zijne zuster, dit gedaan De twee andete gevallen zijn twijfel- dien de Kamers de overname van den achtig, en in dm omstandigheden zou Congo niet stemmen, hei kalho|iek geen jury de beschu.dIgde durven ver- ministerie wegzenden, de Kamers or.l- 001deelen- binden en nieuwe kiezingen doen hou- ontslag geven, maar wij gelooven dit in bet geheele niet. Daarop heeft er eene engelsche socie- j Deze verklaringen, zeer stellig, zijn gingT Doctors en scheikundigen door Ill er 8 17 8 35 Oodeud. Statie Nieuport Ooalduynkerke CoxyHe Veurne Merkt Veurne Statie 9 50 9 55 6 08 7 19 8 40 9!ï 9 31 956 10 08 1108 Veurne Statie Veerne Marlt Coxyde Oottduynkerke Nieuport Ootlende 3 14 C 03 3 10 6 1! B 31 6 5:3 3 40 6 31 4 00 6 48 5 06 6 50 4 43 5 60 160 Maelstaf Marcel 155 Maton Eduard 84 Misauwe Eduard 151 Parrein Oscar 110 Pinson Florent 114 Pouchele Achiel 145 Provoost August 71 Puppynek Lod. 80 Pycavet Julius 47 Rabaey Medard 1H Rau Joief 114 Storme Joief 101 Tahon Richard 40 Thomas Emiel 103 Vandendriessche E. 11! Vandenplassche H. 170 Vanderstraeta Cyr. *4 Vanderstraeie Gust. 88 Vandewoude Hend. 153 Verbaere Theodoor 78 Vereecke Joief 41 Vlnck Constant 51 Willems J oor is 51 Wybo Karet. 1 83 5 21 2 58 6 46 320 807 1043 9 30 11 40 9 36 12 46 9 48 11 58 S 561 06 1 15 YPER—VEURNE 1 5 3 45 812 1 10 3 50 617 3 1 31 4 11 8 48 9 1 39 419 6 56 1 56 4 36 7 13 2 10 450 7 27 3 07 5 47 8 24 5 59 8 09 C15 7 06 5 00 a 550 a 6 03 a 631 a 6 59 7 38 906 >g- VEURNE - OOSTENDE 515 8 58 5 11 TO4 5 33 7 16 5 41 7 24 600 7 45 10 II 700 8 42 11 14 2 15 OOSTENDE—VEURNE 8- 7 41 40- 12 25 6 05 8 42 11 03 1 27 6 22 8 59 11 10 6 30. 9 07 1128 6 42 919 II 40 2 04 4 38 g 48 9 25 11 46 154 Abe.le Eugeen 115 Allaeys Arthur 96 Allaeys Victor 73 Amey Joief 117 Bekacrt August 91 Bodcyn Hector 85 Cambier Juliaan 106 Carnier Emiel 123 Caver cel Oscar 72 Cuvelier Hendrik 152 Danckaert Hector 133 David Theodoor 66 Decroo Florim. 77 Delanghe Gustaat 34 Delanceye Karei 33 Dclcu Pieter 70 Depoorter August 69 Devoghcl Lodcwi)k 124 Dewitte Catniel 127 Fosseprei Arthur 36 Joncheere Arthur 174 Knockaert Emiel 119 Lcbleu Karei 137 Lehouck Leo 142 Looncs August 2 23 6 00 9 16 1 47 238 5 18 7 28 11 58 3 52 5 43 «3» 8 42 648 7 18 - 745 - 7 54 - 844 10 52 555 «42 652 GUI C1UUI «VJ_(_ 1H_ _i..< i.-n na. Brutiel Gent UichlerreWc Coltemaick Dixniuda Vcurne Adiulrrle Duinkerke Duinkrrke Admkerke Veurnc J Dixniuda Curtemarck 5 34 Licliterxalda 5 49 Geit 7 16 Brutaal Tr_. 4 40 7 22 <746 10 36 l- 3 40 6 30 4 Hoogtlide Linde 5 37 819 10 43 11 33 1 57 4 37 7 27 5 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 452 7 41 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 1 12 12 2 37 5 17 8 06 S 6 38 9 19 11 43 12 33 2 58 5 38 8 27 VeurheVoo-ïiad 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 5 43 8 32 125-5 02 7 29 143 -- 3 14 7 43 210 338 -C'5 835 5 56 - 4 07- 8 56 IC 54 3 08 9 51 II 47 3 56 9 53 11 55 4 64 7 20 1014 12 W 4 33 750 1647 125i 511 805 10 57 915 12 05 9 25 1040 1 20 e VEURNE YPER 4 45 7 26 450 7 31 5 11 7 52 10 16 519 800 1024 536 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 9 46 10 36 1 - 3 40 6 30 - 2 58 6 5# 4 01 7 52 1 44 - 418 8 09 1 52 .- 4 26 2 10 - 4 44 6 00 9 16 7 28 1188 «56 9 21 .9 48 9 59 Veurnc Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg AlTeiingheru Loó IIoogtlaede-Linde Tper Statie Tper Statie Loo Akeringli-m Nieuwe Herberg 6 17 8 58 1122 Veurne Statie 7.lin in nriru l>>n ntat frnnelicr nnn /in in. cfold hnhhon .rntmoh» -ra m a ininnznnn rx rvAts.vzvh» .4 A kner» h«i Id

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1