i N’ 5. 52’ jaargang. Woensdag 30 Januari B895. 8 de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. fr. ’sjan-s; met de post 6 fr. Annoncen 20 centiinen per regel. De groote letter z 1 en plaats hebben in April of Mei. Dit alles maakt hare zaak slechter en IIfnimiik, te ---mtr-w- Provincie-West-Vlaanderen. worden om deel te nemen ;an de onder- handelingen door Z. II. den Paus voor geschreven met het doel den terugkeer verliet zijnen voorziiierszetel. Allerhande pogingen weiden gedaan officiers, woordigets, verder vrienden nissen van dc beschuldigde, deeren. Beschikkers De heeren leden der commissie.. r te Slype, in vervanging van M. L. Ver- waerde, overleden. M. Demcester, priester in ’t semina rie, wordt onde: pastoor van 0. L. V, te Oostende. De Italiaansche Kamer. Kontng Hubert heeft de Kamer ont bonden. De datum der nieuwe kiezingen is nog niet bepaald, men denkt dat zij sche wissels gezien te hebben, waarvan Mra‘ Joniaux had gesproken; een derde, die de wissels in banden zou gehad heb ben, een zekere Loriot, was reeds twee jaar dood op den oogenblik door haar aangegeven. Lantslieere, ter stemming of de tol do Dit alles maakt hare zaak slechter en orderoeptng moest behouden wotden. slechter. Hare verwaande houding wordt Geieel de rechterzij onthield haar en antwoordde dus neen. Daar mijne vrien den mij ongelijk geven, zegde M. de Lantsheere geef ik mijn omslag, en hij Om hem on ziino beslissintr ie doen brugghc, te Vladslooen ii. Baert, te Dixmudc.— UUI iittti op ZIJIIU uesilbSHlg ie uoen ud> M. b De Haenc, te Veurne; plaatsverv. terugkomen, maar hij verklaarde ander- mm. Edm. Parct, te Dixmudc, en w. te Roo, te maal luidop dat bij nooit meer hel voor zitterschap zou bekleeden. Veurne. Houthem. D-j belanghebbende woiden uiige- noodigd ben, bij gefrankeerden brief, lol den heer De Ridder-Dujardin, voor zitter der commissie, te Brugge, te wen den, voor den 15 .Maart aanstaande. De aanvragen zullen de inlichtingen behelzen die voorgeschie-'cn zijn dom art. 4 van hel koninklijk besluit van 19 Juli 1867 opgenomen in het Staatsblad en zu - priesters, eetijvolksvertogen- boelen vsrgezeld zijn van stukken in voornoemd artikel opgegeven. Priesterlijke benoemingen. M. Banckaeri, onde;‘paitü°v van O. L. De provinciale commissie der bcur- zenstichiingen van West Vlaanderen be richt de belanghebbende dal voor het schooljaar 1891 1895 de volgende beurs openslaat; Stichting VanoeRhalle, Reunie. Eene beurs van fr. 90-70 voor de Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na t' - -- ---- volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr la ei i t. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbr 'enland word'-» n< dio.r Ivf Office iif Prni.iciTft. Maadalenastraat, 46, te Brussel. Men sehrijtt in bij BONHOMME-RYCKAShYb, drukker uitgever. Zwarte Avnuenstraal, 4, te Veurne, en in ue Postkamooren. heeft, ofwel is komen te leen vragen, I Vrouw te Oostende, is pastoor benoemd Het was altijd hetzelfde voorwendsel -1 v~“ waarmeê zij voor den dag kwam zij moest eene familiesmet voorkomen. Aan sommige personen sprak zij van zoogezegde valsche wissels door Alfred Ablay gemaakt, doch geen der talrijke getuigen, in het onderzoek gehoord, heeft ooit die valsche wissels gezien, of er iets nader van vernomen. Een geiuige, die belangrijke verkla ringen had kunnen doen, was M Bogaeris bankier, die aanges:eld geweest was als expert om den gelde!ijken toestand van het huishouden Joniaux te onder zoeken. Dat onderzoek is er echter naar geweest De expert geloofde alles wal M. en mad. Joniaux hem wijs maakten, en zijn verslag gelijkt dan ook meer aan eene lofrede van de beschuldigde, dan aan het verslag van een expert. De voorzitter van hel assisenhof, M Hollevoet, heeft dan ook dien zonder lingen expert duchtig op zijne plaats gezet. Dit proces heeft eenige gelijkenis met dit der Pelzera en John. Retsin. M“'* Joniaux heeft herhaaldelijk gesproken van eenen tot nu toe onbekenden ge tuige een soo't van Muray uit het proces Peltzer en de zwaïte mannen van John Retsin die haar zal komen red den. Reeds twee dier onbekenden zijn I>e Kamer. Ontslag van den Voorzitter. Verledene week heeft het er fel ge stoven. Bij de bespreking van de be groeting van justitie hebben de socialis ten nog al tamelijk geweldig geweest. Uitslag der militieloting voor het kanton Veurne. Ingeschreven lolilingon 147. Liagste nummer 28; hoogst-: 174. Adinkerke. Bulscamp. Goxyde. donderdag zijn rekwisitorium unspre- laliinsche studiën tot en er in begrepen ken. Vrijdag zal de verdediget Mr Rulle- 1 - voel het woord voeren. De dag van Woensdag bad de socialist Defnet de rechterzij verweten dat zij de werklie den had doen doodschieten. Dat is laster en onbeschoftheid, onderbrak de minis ter de Buriet. Gij zijl onbeschoft, riep citoyen Van- dervelde. De minis'er had dn woord niet gehoord; maar donderdag vroeg hij de intrekking van dit woord, waarop i Vandervelde, na eene redekaveling, vei- klaa de dal dit woord niet tot den m-nister gericht was. Donderdag viel de soc’aiist Ansee’e. gedurende meer dan eene uur, op de hevigste wijze uil tegen de Gcmsche nijveraars, die hij uilschold voor uilbui ters van het volk en «dieven.» M. Eeman. Gentsche vertegenwoordi- vroeger gehoord, en loochende de val- ger, viel hem in dc rede en miek Ausee- Ie uil voor een bezetene (énergumène) of zot. M. Eeman weid tweemaal tot de orde geroepen, maar hij hield er aan zijne zienswijze te verrecbtveerdigen. Daarop legde M. de voorzitter De Maandag heeft de minister van justitie een wetsontwerp wegens de kwijtschel ding nedergelegd, welk met 511 stem men tegen 11 werd aangenomen. M. Boissy d’Anglas stelde dan voor dc maatregelen tegen de afgeveerdigden Jauiès er. Rouannil (e doen eindigen. Pi iester I.e Mire ncodigde het gou vernement uit dc tuchtstraffen tegen de bedienden en de leden der geestelijk heid in te trekken. De minister van onderwijs antwoordde dat een gedeelte der maatregelen in kwestie zullen ingetrokken worden. Maarschalk Canrobert is maandag overleden. Romo, Terügkeer der Anglikaansche kerk tut r/ej katholieke kerk. Men schrijn uit Rome, 28 Januari, dat Kardinaal Vaughan en de bisschoppen van soutbwatk, Salford eft Nottingham binnen kort in het Vatikaan verwacht IKiiitenlaiiil. Frankrijk. De ministereele krisis, die voor eenige -5 dagen opgeschorst was door bet ontslag er Anglikaansche Kerk tol katholieke van M Casimir Périer en de kiezing Kerkje vejgemakke ijken, van den nieuwen president der republiek is thans opgelost. M. Bonrgeo s die de taak aangeno men had een nieuw ministerie te vormen en reeds eenige ministers van het ont- slaggevend kabinet bad overhaald om aan bel bewind te blijven met eene ver wisseling van portefeuilles, heelt later moeilijkheden ontmoet en de laak op geven. M. Ribot, die vroeger voorzitter is geweest van den ministerraad is vervol gens door M. Felix Faure met de samen stelling van een kabinet gelast geweest, en zaterdag avond beeft hij zich met de lijst van een nieuw ministerie naar den president der republiek kunnen bege ven. Zondag verscheen de lijst in bel Staa sbl id. Alleen de minister var. oor log ontbreekt nog. Generaal Jamont, krijgsbevelhebber te Chalons sur-.Marne, dezelfde die men dezer dagen zegde door eenen dailschen douanier te zijn doodgesefio en, heeft geweigeid deel te maken van liet kabinet. Generaal Hervé, aan wien men dan de portefeuille van 00 log had aangeboden, heeft nog niet geantwoord Dit is het 35* ministerie in 24 juren dei irausebe republiek. In eene vergadering zondag morgend door dc nieuwe ministers gehouden, hebben deze in princiep besloten zich aan te sluiten bij eenen maatregel van kwij scheiding voor politieke misdrij ven. Deze maatregel zou onder andere toepasselijk zijn op Henri Rochefort die verbannen is, en den atgeveerdigde Gerauld-Richard, die zich in hetgevai g bevindt, en M. Dillon. De algetneetie indruk is dal dit minis terie, reeds \óór zijne samenstelling, door de tadikalen en hunne drukpers bestreden, met groote moeilijkheden zal te worstelen hebben. Reeds waren een aantal ondervra gingen aangekondigd in de kamer, die maandag zitting beeft gehouden. De so cialisten zullen M. Ribot, onder andere, ondervragen over zijne houding in de Panamaschandalen en tegenover Arton, alsook over de betrekkingen met M. Ca- nivet. Zank «Soniaiix. Vooraleer de namiddag zitting van zaterdag te beginnen is er tusschen het bof en den jury besloten, zoo mogelijk, deze zaak zaterdag aanstaande te eindi gen. In dal vooruitzicht zullen de ver horen eiken dag wal langer duren M. Servais, prokuieurgeneraal, zal morgen Leysele. Oeren. Steenkerke. Heels terlijke kronijk. De korrekiiom le Rechtbank, van Veurne heelt veroordeeld Zitting var. 10 Januari. Bolle Dest- deer, schipper te Veurn'e. 2G fr. boei, voor smtad, en 10 fr. voor dronkenschap. I Dartöis Allons, smidsgast te Rouabrugge, de rbetorika, ten voordeele van jonge lingen die in de latijnsche scholen stu- zaïerdag zal besteed worden aan het pleidooi van M1,r Graux en aan het we- 1 derantwoord van ’1 openbaar ministerie. De Jury zal vervolgens in beraadsla ging gaan, des noods, binst de nacht. De gehoorde getuigenissen hebben eenvoudig al de feiten bekrachtigd, in den akt van beschuldiging aangebaald. Het verhoor beeft bewezen dat al de omstandigheden, door bet onderzoek aan den dag gebracht, volkomen waar zijn. Men heeft de meest verschillende ook fel afgekeurd door allen die het proces bijwonèn. ---- art. 4 van het koninklijk besluit personen als getuigen zien verschijnen j van 27 Jerzelver maand N’ 208. en ken- f enz. enz. I Talrijke liefdadige personen van Am- werpen en elders zijn komen verklaren dat mad. Joniaux hun geld ontleend Nicuport. 118 Nowé Camiel C7 Lamoote Theofiel 108 PalHiet Camicl 173 Saubain Hendrik 140 Vandewoude Bern. IM! 163 Maelsta! Marcel 155 Maton Eduard 84 Missuwe Eduard 151 Parrein Oscar 110 Pinson Florent 156 Pouchele Achict 145 Provoost August 71 Puppynck Lod. 89 Pycavet Julius 47 Rabacy Medard 11 I Rau Jozef 114 Storme Jozef 101 Tahon Richard 40 Thomas Emiol 103 Vandendriessche E. lït Vandenplassche H. 170 Vanderstraete Cyr. 54 Van lerstraete Gust. 88 Vandewou Ie Hand. 153 Vcrbaere ïheoloor 78 Vereecke Jozef 43 Vmck Constant 51 Willems Jooris 52 Wybo Karei. 188 Maes Jozef 97 Missuwe [.odewijk 81 Philips Alfons 148 Pison Edmond 138 Rabaey Han Irik 104 Roily Jules 41 Roose Amand 167 Timmerman Hend. 149 Timmerman Jan 68 Torreele Pieter 85 Vandecasserie P. 150 Vangaver Livinus 162 Vanneuville Alfred 138 Velghe David 89 Vermander Jules 146 Vileyn Karel-Lod. 128 Visage Hendrik 141 Zwertvagher Aug. 187 Zwertvagher Hip. 117 Ryckeboer Alfons 145 Top Hendrik 116 Vallaeys Hendrik 94 Vandewalle Alfons 62 Vcibrigghe Rcnaat 48 Verhille Jeroom 129 Vertnccrrch Alois 125 Werquin Remi 82 Pylyser Cyriol 32 Spotbeen Camiel C3 andenamecle Ben, Veurne-Dixmudc Voorzitter, M. R. de Spot, te T x-. 28 Rubben Theodoor 132 Vandamme August 29 Vandamme Lod. 44 Vandewoude Aug. 55 Vermeersch David 156 Abeele Eugcen 15 Allacys Arthur 96 Allaeys Victor 73 Amey Jozef 117 Bekacrt August 91 Bodeyn Hector 85 Cambier Juliaan 106 Carnier Emicl 123 Caverccl Oscar 72 Cuvelicr Hendrik 152 Danckaert Hector 138 David Thcodoor 66 Decroo Floi i m 77 Dc'anglie Gustait 34 Delanoeyc Karei 33 Dclea Pieter 70 Drptorter August 69 Dcvoghel Lodcwijk 124 Dewitte Camicl 157 Fosseprez Arthur 36 Joncheerc Arthur 17 4 Knockacrt Emicl 119 Lebleu Karei 137 Lehouck Leo 142 Loones August 100 Metsu David 111 Schottcy Achiel 75 Top Bavo 50 Vanegroo Pieter 74 Vanhouttc Pieter 49 Verdoolaege Jules 58 Verpootte P.etcr 102 Verstraete Laurent «ujasamm» 1 - 131 Bartholomeus Flor. 83 BlonJé Pieter 161 Beets Honoré 95 Briem Theofiel 171 Brys Albert 99 Bultheel August 38 Bultheel Karet 58 Bultheel Karel-Lod. 61 Camerlynck Edw. <65 Capor. David 45 Cottry August 76 Dcvulder Frederic 160 Fosseprez Arthur 139 Ghys Karet-Led. 57 Herreman Pieter 158 Latere Pieter 90 Lahaye Romaan 130 Lalue Alfons 169 Lenacrs Lodewijk 56 Bultheel Richard 105 Dcgracuwe Camiet 42 Demey Camiel «6 Dczeure Emicl 89 Annys Pieter 109 Calcoen Cimiel 30 Derieux Felix 154 Lehouck Florim. 92 Lehouck Hendrik 163 Bailleul Michiel 120 Breynaert Bernard 135 Candaele Gustaaf 159 Defever Jules 113 Doizé Jeroom 144 Ghyselcn Camiel 31 I.abeau Camiel 98 La beau Emiel 157 Lootvoet Sylvaan 37 Allcweireldt Camicl 60 Bruynoghc Hendrik 87 Callewaert Remi 65 Carney Prosper 164 Deb o k Alfons 46 Dequeker Hendrik 93 Desiere Jules 122 Leroy Hendrik 64 Poeren Camicl 118 Now4 Camiel 172 Blanckacrt Hond. 134 nesmyter Alfons 5» Devinck August 79 l'auwels Cyriel Zijn benoemd tot leden van den militiciaad voor Veurne; plaatsvervangers, MM. dc bon de Crom- nfïinini’Q nrin^tnrQ non nnl L cuArtn/van11 '■1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1