V öeusd'ag 6 Februari 184)5. ï^ir G. Buitenland. Zaak Joniaux Het tweede Winterconcert der Melomanen. 52 jaargang. worden. ingevolge de pliek herinnerde dat de ondérzoeks 1 verwaande dom werd do oud minister von Blocb- nusen beschuldigd van oneerlijke hande lingen in zake der Prins Hendiik spoor wegen. liet fransch ministerie is vo'ledigd dooi de benoeming van generaal Zuilin den tot minister van oorlog. baai na wei d de betichte binnenga- j was bleek en beefde gelijk riet De giiffier gal lezing van het bedwelming hadden gebracht, heeft M. Servais een geheel weten te maken, dat om echt meesterlijk samengebraebt is. Stap voor stap, voet voorvoet, volgde hij de beschuldigde van over jaten op, en legde heel baar leven en bet doel barer handelwijze uit, dit alles gesteund op de getuigenissen van personen, welke zich. zijn rekwisi- levendige toejuichingen I - i het justitiepaleis en zongen onophon zms vei zwakten en aan de verdediging i Woelige dag. Behalve den storm in de Fiansche Kamer, hebben er dondeidag ook nog elders woelige tooneelcn plaatsgehad, te weten In den Duitschen Rijksdag. Als zijn stadsgenoot M. Verstraete, wiens uitstekend talent voor velen eene openba- 1 blijde a .nd -nken van het genoten onthaal M. Joseph Debbandt, de alom zoo gun slig gekende kluchlzanger, heeft, op een ander gebied, een gelijken bijval verwor ven. Hij zong een aantal liederen die op de geestigsie wijze werden vertolkt en immer algem en gelach deden ontslaan. In zijne gedaan'everanderingen was hij echt mees terlijk, en toen, 'en slotte, minister Vanden Peereboom zijne verschijning deed, was het alsol er g&m einde moest moeten komen aan het handgeklap. De zoo lastige taak van pianislbegeleider werd nogmaals door M. Theophiel Retsin, op kunstige en onverbsterlijke wijze waar genomen. Nu eene bijzondere hulde aan onzo dap pere Melomaneu en aan hunnon bestuurder M. H’ppoliet Maton. De muziek h-ett buitengewoon wel ds verschillige nummers v.,n het programma uiigevoerd. Voornamelijk de fantazij op Le Fm (TYvetot, de mazurka Fee d'Amour en de polka Course de Traintfaux eden i eenpa ig toe^ijolc’-t. lede s-prr kt lm met lof van d» ong -hoorc. too ging onzer fanfaren. Lui i» grootelijks te dan ken aan M. Maton én aan eten tclisrtden de beschuldigde gedood, alien met hei doel, de pr.-inieu der a.-su-ancien, op hunne hooiden ten hare vooideele aangegaan va tn. te kunnen inpalmen. liet lekwisiioi mm van den heer advó- Dil blad verschijnt den VVoens-ag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen -0 centimen per regel. De gruote volgens plaatsruimte. Rechte) lijke eerherstellingen 1 fr- Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Pudlicitè, Magdalenaslraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraal, 4, te Veurne, en in de Pustkanmoren vernement, waar de hooge adel en a! de hooge ambtenaars der provincie met hunne damen genoodigd waren. Denkt gij. lezer, dat M** Joniaux, in de ziel overtuigd van de ellendige en krone toestand waarin hare geldmidde len ve> keeiden, den kop in de pluimen stak en mismoedigd en vernederd op die feesten verscheen?O neen, hoo ge adelijke damen, die millioenen be zitten, werden door baar in de schadu- we gezet; bare diamanten schitteiden veel glanst ijker dan de hunne. M“* Jo- telkens gelukte zij erin. Hoe is alles op het tijdstip van 12 maanden veranderd? Die verwaande vrouw, die gelukkig ca geëerd leven kon, komt op de banken der assisen zit ten en wordt veroordeeld tol de dood straf, voor hare eigene zuster, haar broe der en haar oom uit gelddorst en hoog moed verraderlijk vermoord te hebben. Ter dood veroordeeling van M” Joniaux. Woensdag is het-verhoor der gelui- aeo in deze zaak afgeloopen, en onmid- oe-ijk daarna heeft M. de advokaat- gétieraal Servais zijn rek wisitorium be- j gonnen Uitdien langen en verwarden doolhof van vragen, dré het publiek schier in Ter gelegenheid van het krediet van 2C 000 fr. gevraagd voor de begraving j ^j'eédeïïn'de^ïoM ^’oiideivraghig van n aai schalk Car.orber'. op Staatskos- i bebben komer) veik|aren> ten. Lebben er woelige tooneelen plaats i gehad in dé Fransche Kamer. De uiterste linkeizij en de socialisten hebben ge- j schreeuwd als bezfteren er. herinnerd i dat Camobert deel genomen heeft aan dee Staatsaanslag door Napoloen III ge pleegd den tweeden December 1852. Ten slotte werd bet krediet gestemd, net 288 stemmen tegen 159 en meer dan 100 onthoudingen. De Sri «at heelt, met 216 stemmen tegen 7 het ontwerp van algemeene kwijtschelding aangenomen. Ofschoon minder kunstrijk dan het voor gaande, hetgeen licht begrijpelijk is, toch was het concert van zondag laatst een puik muziekfeest, waar luim en ernst zich heel i aangenaam en bevallig afwisselden. i Niettegenstaande het strenge winterweêr I was het publiek aanzienlijk in getal. iimjmc «w v» '...J.. .«w. -w- [)p heeren bodewijk De Post, violoncel, en de menseden het antwooid van den t Eu»teen Verstraete, hobo, beiden leeraars - -- - aan het Conservatorium van Brugge, Joseph Debbaudt, luimige zanger van Brussel, en onze ijverige fanfaren, gelastten zich met het uitvoeien van een zeer verscheiden pro- M. De Post bezit wezenlijke hoedanighe den als virtuoos, en te recht wordt hij onder de go’de cellisten gerekend. In den Souve nir de Spa van S-rvais en in de Gavotte van Popper werd hij herhaaldelijk toege juicht <-n teruggeroepen. Hoe gevoelig en boe aangenaam het spel van M. Verstraete! Gaarne bekennen wij hier dat wij nim mer en nergens de gelegenheid hadden be leren hoboïst toe le juichen. Hij speelde twee snikken Le Berger van Darthe en eene Fantaisic Originate van Fargues. Beide stukken, zoo velschillend van kleur en gevoel, werdeit op eene echt i*»i i____ -i_'t en verwekten ter eere van den kunstenaar eene De politie bad allen tast om bet volk geestdriftige beiooging. paleis waren le laten vertrekken. Eens- I Daar is ze. De gevangenkar komt aan voorop 8 gendat men te peerd, rond de kar 6 gendarmen te peerd en van achter 12 gendarmen te peerd en 15 te voet, en met die cortege van gendarmen en juichende, jubelende en huilende volk wordt- M-* Joniaux naar de gevangenis gevoeid? - Eene Vrijspraak, zegt de Gaaelte van Aniwerptsü, kudde voorzeker onlusten verwékE tót welke bittere vernedeiing de booghhÖeü en-de geldzucht die bvo- veerdige vrouw hebben gebracht. Dochtei en nicht van generaals, zusicr vt>ni ofiicieren, vei wam met ma- giit-a en, groore nijveraars .en hooge ambtenaars, had zij eene goede opvoe ding genoten. Door haar eeriti huwe lijk was zij in.eene rijk® taimhe getif) eene «ehoone plaats :n het bestuur van bmg I gen en wegen. t Pas een jaar geleden verscheen die i eu hoogmoedige Jo- - --- niatix nog fier en met opgebevea hooi i eene kaart gevoaden heeli, waarop twee op bet banket en bet bal van betgou 1 I I Te Madrid. Eindelijk is, in de hooldstad van Spanje, de gezant van Abdul-Azis, Sultan van Marokko, bet voorwerp eener grove beleediging geweest, van wege den gc- pensionneerden generaal Fuentes, die hem eenen hevigen kaakslag toebracht, toen de g'ézant zijn hotel verliet om zich naar I begeven. Terstond hebben de openbare denk wijze, de Kamers, bet ministerie en de regëntee zelve hun levendig spijl uit gedrukt over den smaad, den Marok- kaansehen gezai aangedaan. Ook weid i umniddelijk een krijgsraad aangesteld, l waarvoor.de plichirge, die overigens met goed hij zijn versland schijnt te zijn, zich zal te verantwoorden. Zweden en Noorwegen,. Bij hel eindigen van den ministerraad', ♦litf donderdag re Christiania plaats bad, beeft bet mini lerie zijn ontslag gegeven, «al behandeld Grondwet. VVaie het nog dat al wat ik gezegd heb i iet waar is, zegt de advokaat geae- laal, dun nog is er iets dal niet om te werpen is. <iat is dat er morphine in het kj_k van Allied gevonden is. Na dn kiachtig ineengewerkt rekwi- siiorium namen de advoka'.en der ver dediging’ MM*"* Hendncitx en Graux bcuitelmgB het woord Hunne pleidooien kunnen in deze weinige wooideu saam gevat woiden Wij nemen aan dat die viouw schulden gemaakt heeft die zij wip; niet ie kunnen betalen; dat zij misschien vulsch' gespeeld heeft om aan mv» iviic. .ijuuuioitff; geid te gei aken; dat zij alle loensctie Deponing heelt besloten dat dn ontslag middels aangewend heeft om munt te plaan; dal zij op wissels een baudteeke gezet heeft, dai het haie met wa«; dat die moeder met woekei handel hare dochirr .uitgebuit heeft; dal d.e vrouw .uil den hoogen burgerstand alle soorten van gemeene middels aangewend heêlt om'haar leven van leugen, bediog en valscbe weelde recht te houden, maar llja C1J ,j„„ het is niet klaar bewezen dat zij hare den. Haar tweede man. bekieedo zus'er, baren broeder en haren oom ehoone o'aais ;n het bestuur van l Daar bceli eene lange en luidiuchtige De advukaat genei aal beslooi dus’dat er vQOizmer van den Ju<y, staat recht, en j__u -*■ i u insten twijfel kor; beste» met de band op- hart verklaart hij of Leome Anlay i> dour morphine. Van Op mijne eer en mijn geweten, voor God Kmckbove dooi aiiopine, en Alfred Ablay andeimaal dooi morphine door Jmy is JA op de zes vragen. j L Het was 2 ure van den nacht. Het vonnis wordt door hel volk met i en bravo’s ont haald. Wel 5000 peisonen stonden voor i tiend A bas Joniaux; Leve de Jury tortelduifjes waren afgebeeld, en waarop Joniaux, 14 dagen na de dood van M. Faber, t.aren eersten man, geschre ven had Uwe wenschen zijn verwe zenlijkt. i Verder besprak bij den geldelijken toestand van hei huis Joniaux en her nam geheel de beschuldiging en be zweet de den jury recht te doen, en eindigde met den uitroep Indien gij, tegen alle mogelijkheid, de betichte on schuldig verklaarde!, zou ik mij met schnk alviagen wie haar aanstaande J slachtoffer zal wezen niaux wilde de bloem der bals zijn en Kwart voor middernacht werd de zitting opgeschorst. M1" Giaux hei be gon geheel zijne pleiuede en smeekte d> n Jury M”* Joniaux vrij ie spieken. De Juiy ireedi vervolgens in beraad slaging. Hij beeft de volgende viagen te beamwooi den 1* Heeft de beschuldigde Marie Ablay, vrouw Joniaux, in 1892, de dood ver wek; van Leonie Ablay 2* Is die dood vei wekt door vergift 3* en 4* zeilde vragen voor M. Vanden Kerckbove. 5* en 6’ zeilde vragen voor Allied Ablay. Ter 1 ure 45 treedt de Jury uit de zaal der beiaad-lagtngen. M. Barbou, VQOizmer van den Jmy, staat recht, vergiftigd heelt. M. de advokaat generaal, in zijne re- v rechter in bet bureel van M. Joniaux Overal waar de beschuldigde niet leclnzinnig is geweest, vei weet hij baal dal op vinnige manier; bij bewees overal het doel der bedriegelijke geldafpersin gen, valsche wissels, verzekei ingen, heilige schulden, enz. en alle geheim zinnigheden en bedriegerijen, welke zich in bel proces hebben voorgedaan. Beurielings komt Lij lot het besluit dat alle due de slachtoffers de eene zoowel ala de andere dooi M"e Joniaux vergeven zijn, en dn alles met een zeker bepaald dod, om zich geld te vei schaf fen, op een uogenblik dat er voor haar niets anders meet ovetbieel dan de mis daad, daar alle andere middelen waren uitgepui, er. baar ciediet en vei trouwen j heel er. gamrnb waien veiloteii geiaakt. Dij somde op waar zij lelkens bei ver- git beeft aangekocht en waai van zij zelve geenen uitwig heelt kunnen aanwijzen. beraadslaging doch zonder uiislag i geendtn plaats gehad over het voorsicl der socia listen, tot afschaffing der willekeurige I macht van de gouverneur van Eizas- Lotharingeu. Id het Groot-Hertogdom Luxemburg. In de Kamer van het Gioot-Hertog- kaat genei aal is een gmot en belangt ijk stuk dai drie zuinigen ingenomen beeft, het zal als een meesteisiuk blijven in de getechiehjke aichieven. M. Se: rats mei de drie vergiftigingen op va.-le manier staande en zegde dat er zou mm voor bet eene als voor bet andere twijlel beslaat. Bij hei eindigen van to; n»m zegde de heei Seivaiseetie zin snede, welke zijne argumenten eemg- het paleis der koningin-regenies te fctot kt)1' K‘‘v.en 0,n ÓP hei gevoél der ge- en hij mag er weten Verders 4 bascha- j meesterlijke wijze ten gehoore gebracht vgr). zwooi nen te werken. mtfaupil faul ia pendre les pieds.en haul verwekten ter eere van den kunstenaar e - te veidrijven, eb de personen die in hel klaps komt er beweging. Men roepl ring was, zal M. De Po.->l ongetwijfeld een r i (Jiiila aunH -nkon van h»*l OAnntpn Anthaul blijven bewar-n- ci<»b t m aijlJC IL' I as- üvil 4 i j «rvv welke bracnt Zeg een i antwoord van den Jury De advokaat- ®ra.?inJ1aa' generaal eitch’.e de doodstiai voor de i betichte, en hel hof, na eene korte be raadslaging, komt teiug met een vonnis dat M-* Joniaux veroordeelt tot de doodstraf en en zegt dat de uitvoering zal geschieden op eene openbate plaats van Antwerpen. uv gezant zijn nuiei vernu om zien --- van kl' IH el' K^vuei, wi-ru-u up eeuc

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1