I I 8 oonsdag Dit blad /avhii Nonn.mslianl. 4, te Veurne, en in de Posikantooren. f E. L. om zijin vei breking gaat. toen zij.twist kregen. De moordenaar vcetse! en 13 Februari 1895. N geneesmiddelen - .JA.*'. .^^11 digbeden. Welnu. Let fs óp bet oogr-n 1 M- 52“ jaargang. Buitenland. Do toestand in Frankrijk. De heer Jazet Reinach schrijft in den verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Da groote etter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderenen 't buitenland wnrden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS. drukker üilgev 1 Verders zal ik in geene bijzonderhe- de gemoederen voor- den treden, nopens de kracht van het zeem als geneesmiddel voor vele ziek ten, maar dit aan de mannen van hot vak overlaten. Zeker en vast is en blijft het, dat het zeem vele onpasselijkheden voorkomt en in ’t algemeen te weinig gebruikt wordt. Bit ëntelers, gij wilt dat bet zeem be ter gekend worde. Gij kunt daartoe grootelijks meehelpen. Wanneer gij eenen vriend aan uwen tafel noodigt, laat nooit na hem op deze lekkere spijs te vergasten. Zij zal voordeelig het fijn ste nagerecht vervangen. Vooral maakt zelf een dagelijksch gebruikt van het geen uwe bieën u zoo mildelijk opleve- ien: Woorden wekken, voorbeelden trekken {Naar Voirnot), (Mandelbie). bestaande regiem wil omverwerpen, be- druppel b oed zal vergieten gezonden om de opene lucht te ademen en bijzonderlijk om zeem te eten Vele bieëmelers hebben eenen hoogen ouder dom bereikt; zij schrijven dit toe aan het dagelijks gebruik van het zeem. Een sedert lang gekend spreekwoord luidtliet zeem ia de melk der ouder lingen. Al wie veel moet spreken zal in het zeem liet middel vinden om zijne -tem klaai te behouden en alle vermoeienis van bel spiaaktuig te doen verdwijnen. Het zeem oefent eene verzachtende wer king uit op mond, keel en ademhalings- ioe: tel. Verders zal ik in geene bijzonderhe- Kleiwet. De tekst der nieuwe kieswet is zater dag in den ministerraad vastgesteld. Het drievoudig stemrecht wordt behou den; eene vierde stem wordt bijgo- voegd voor de personen die een zeker kadastiaal inkomen hebben. De voorwaarden van ouderdom zijn gesteld op 30jaar en die van verblijf op 3 jaar. De evenredige vertegenwoor diging zou toegepast worden in geval van balloteering. Bij koninklijk besluit van 11 dezer wordt M. Joniaux. op zijne vr>ag, ontslagen van zijne bediening van hootdingen.eii'r'b stier- der van le klas van het korps bruggen en wegen, en gemicbigd jdjno rechten op pensioen le doen gelden. Joniaux heeft den 3 dezer hare voorziening in kassatio geteekeud. Zij werd door eene zuster uit hare cel ge haald en naar liet bureel geleid van den bestuurder der célgevangenis, en toe kende daar den akt waarbij zij zich in verbreking vóo ziet tegen bet vonnis door het assisenhof uitgesproken Bij de behandeling harer zaak voor het verbrekingshof moet zij niet ve>- tion! Het Franschè volk heeft veel schoone politieke rechten, maar weet er geen gebruik van te maken. De socialis ten alleen vormen eene uitzondering op dien regel. De overige partijen laten de regeeiing en de vertegenwoordiging maar begaan en als het niet naar bun nen zin gaat, worden zij onverschillig en bemoeien zij zich volstrekt niet meer met de zaken. Zoo wordt het terrein gereed ge maakt voor eenen staatsgreep Wie het Schoolwet* De schoolwet van 1884 zal herzien worden; zonder iets te ontnemen aan de officiële. scholen, kent het ontwerp een gedeelte van het budget van onderwijs toe aan de vrije scholen. Dal gedeelte zal vastgcsleld worden volgens het ge tal klassen van elke school. Al de schöleu die willen toelagen ge- het gouvernement moeien onderwerpen. De Sending der toezieneis is streng at f..te t 1 i Vcrscliillige tljdiugcB* Bij koninklijk besluit van den 4 Fe bruari II. wordt geene machtiging vei- leend aan de kerkfabriek van St. Nico- laas, le Veurne, om de gift te aanveer den haar gedaan door M Hippoliel Cuvelier, eigenaar ter zelfde stad. Deze gift bestaat in 6 heet. 94 a. 83 cent, grond gelegen in Sieenkeiko en gebeurde met last voor gezegde fabriek: 1“ Om jaarlijks aan den anno der parochie van Si. Nicolaas vooi 270 fr. kolen uit te deeien; 2* Om jaarlijks in driemaal voor 210 fr. brood uit ie deeien in voornoemde kerk op den dag der celebratie van drie jaargetijden; 3’ Om jaarlijks 120 fr. te besteden aan het kleeden van drie O' me eetsfe communiekanten 4’ Om 40 ft ’s jaars te besteden tot onderhoud van de grafstede der familie Cuvelier. De machtiging tot aanveerding dezer gift is niot verleend, omdat de kerkfa brieken niet bevoegd zijn om zich met de uitreiking van hulpmiddelen aan den arme le gelasten. Zijn benoemd voorde lichting van 1893, tot e len der milbieraddn vin het arrondissement Veuttie Ihxuude Lid M. Dansard, kapiiein-komman- den hel suiker de plaats ir.genotnen heeft, welke vroeger aan het zeem be hoorde, dat eenige ziekten zeer gemeen geworden zijn. 'Een kon onderhoud zal ons allen van den weldoenden invloed dezer üiigele- zene spijs overtuigen. Om hel lichaam in zijnen natuurlijken staat te bewaren, zijn vooral twee dingen noodig: voedsel, dat h-t onderhoudt, wuneer het in staat v;h gezondheid is, en geneesmiddil n, •I e h-l hcr-tHIen wanneer bel ziek ge worden is. Voedsel en geneesmiddelen I estaan veelal uit plantaardige zell-taii- ilighedcn. Welnu, het fs óp het oogen 1 blik dat de pl'ant meest levefrk.a lil bezi', namelijk geduichde den blQ-Jtijd, dat zij ook zeem geeft. Hieruit vo'gl dat het zeem al de fijnste en krachtigs’e. lm ètanddeelen der plant beval en al Laie ei>o is( h'ppen ontleent Vooukometide van een oneindig groot getal h'oemen Cu planten is het zeem ei vortse! en Het Zeem. Het sop der planten uit de kelken dat h'oemen opgenomen en, na verdamping, door de bieën in de korven neergeiegd, is zeem. Van de versie oudheid was het zeem bij alle volkeren zeer hoog in weeidc geschat. De Isiaëliten, na zich aan de Egijptische verdrukking onttrokken ie hebben, gingen door de woestijn, immer deze beiofte van den Heer inda'chtig zijnde Ik zal u in bezit stellen van een land, dat van melk en honing over- j vloeit. Over meer dan 12 eeuwen leerde Mahomet in zijnen Coran Mijn zoon, eet zeem, want het is niet alleen lijk een goed voedsel, maar tevens een krachtig geneesmiddel voor vele ziek ten. Te allen tijde ook hebben onze voorvaders zich met hel gebruik van hel zeem wel bevonden. T Is alleenlijk se hoeft zich niet bevreesd te maken da' de natie een om het tegenwoordig steltcl le behou den. En de parlementaire en politieke gcbeurienis-en in Frankrijk maken den indruk, alsof zij worden geleid door eene groep die van het volk geheel ge scheiden is en die met bet volk niet de geringste betrekking meer ondethoudt. Wanneer die gioep plotseling verdwijnt meent Reuiacti dan zou het volk dal niet eens bemerken. Dat er veel waarheid ligt in die woor den, is ontegensprekelijk; dat deFïan- sciien te koop zijn is oud nieuws en dat Jozef Reitmch bcaald wordt door de monarchisten, om artikelen te schrijven, die zachtjes aan i' bereiden tol de komst van een gekroond hoofd, is buiten allen twijfel. heid geene moeilijkheden kunnen ver- dengevangen j6fr. boet, voorhuisdiefte. oorzaken-.nan de kaïbolieke scupleu. Zaak Joniau Joniaux. de veroordeelde van het kentehap assisenhof vair Antwerpen, h ielt aan de Etoile Beige eenen brief gezonden, waar in zij protesteert tegen hare vei ooi dee- ling. Zij verklaart dut zij onplichtig is aan de haarien laste gelegde misdatien en dat degenen die haar sedert een jaar ver volgd hebben, eene groote verantwoor- j Zij zijn onmeeduogend geweest, geen oogen- delijkheid op zich geladen hebben. schrijft zij; zij hebben er blik aan gedacht dat achter mij een eer vol verleden lag, ’t welk hunne uiispiaak deed te niet gaan; zij hebben niet ge dacht aan die, welke door hu ne dwa- ling moesten lijden De gebtoken toe stand van eenen huisvader, de toekomst der kinderen in gevaar gebracht... Waarom heelt zij niet geprotesteerd toen de voorzitter haar vroeg of zij nog iets te voegen had bij hetgeen haie vet- dedigers hadden gezegd M. Van Schoor, prokureur generaal bij hel beroepshof van Brussel, is zeer misnoegd over de afkondiging van dien brief in l'Etoile, het venijnigste gods- diensthatend blad van het land. Hij heeft aan het parket van Antwerpen lie- vo'en een onderzoek te doen, om te weten of de brief opgezonden is uit de gevangenis. Naar het schijnt zou de brief naar het Bi usselsch blad gezonden zijn geweest door de bemiddeling van een bediende. Wordt dit waar bevonden, dan zou die bediende onmiddelijk afgezet worden. Er was gezegd dat de veroordeelde hare 10 eerste jaren gevangenisstraf te Antwerpen zou ondergaan, maar na hel geval van don btiel, schijnt hel bijna zeker dat zij naar Brugge zal overge- brachi worden. 1 dan', van hel 3* linie te Oostende; plaatsvervanger M. Cardinuai, id. te Oostende. M. F. Roe'andls, controleur der douanen van 1* klas, te Nieuport, wmdt op zijne vtaag, gemachtigd zijne, rech ten op pensioen te doen gelden. I Vrijdag was de 4jarige Arthui' I Vandaele, ie Dixmude, alleen in huis, i terwijl zijne zuster eene boodschap was gaan doen. Te dicht van de.sloof ge- schijnen. Zij moet niet aanduiden waar- naderd zijnde, hebben zijne kleederen j vuur gevat. Op de noodkreten van liet knaapje, zijn de geburen toegeloopen én hebben hel kind gebluscht. liet was zoodanig verbrand, dat liet zater lag ge storven is. Zondag avond is een jongeling C. Nouwynck, die met zijne moeder, land- bouwster, te Elverdinghe woont, door zekeren Lebbe vermoord in de herberg 1 de Wandeling. Zij ?aten beiden aan latei, toen zij.twist kregen. De moordenaar haalde eene vijl uit zijnen zak eu bnlcht Nouwyock drie steken in de borst toe. Het slachtoffer bleef op den s ag dood. De moordenaar,),? aangehouden. Zonder de tusschenkomst der politie had het volk hem ver Ofbe.urd*. De moord was voorberaamd-en de vijl rjlle., nel. bet wezipbl i..„ .^..„.ArnAmoni j._i-j .l.. Donderdag morgend had de knecht vin boer Louw,agio te Zuid.-cloote, dc peerden aangespannen eu v.ai te wege het geneesmiddel bij uitmuntendheid. De voedende sloffen in het zeem bevat worden gemukkeltjk door hei lichaam opgenomen; daarenboven bevooideeli- Matin hel volgende over In grrrande na: gen zij de vertering der andere spijzen. Zoo geeft het zeem rust aan hel lichaam en aan geest. Past het zeem aan ieder een, t is vooral dooi kindeis en ouder- I lingen dat het met vooideel kan ge bruikt worden. Bij de eersten is hel lichaamsgestel meestal zwak, hetgeen voortkomt uil de spoedige ontwikkeling welke het in die jaren ceemi; bij de laaislen vermindert de levenskracht met de jaren. In beide gevallen zal net zeem, door zijne versterkende en ver kwikkende hoedanigheden de beste uit werksels hebben. In Denemarken wor den de kinders der steden, die flauw van lichaamabouw zijn, naar den buiten Rechterlijke kronijk* Do korrekiionele Rechtbank van Veurne heelt veroordeeld 0 AA - - ,X «r J "7ittinrr v«n -k Innunri ftni-,riivna waardelijk 26 fr. boet, voor slagen, waardelijk 5o fr. boet, voor slagen. voor boschdelikt. Zl o I 11 Lr n 01 fi Ai, iinb rmln.lnn nAnlian o - ’I vang en 5a fr. boet voor diehen. Zitting van j5 Januari. Debruync Camiel, Folens Jules, Cuffez Alois, Toulourc Camiel, en Parrein Gus.aaf. werklieden te Woumen de cciste 7 dagen geva g en a5 fr. boet, voor lichte geweld- daJen; de tweede 20 fr. boet, voor vernieling van meubels; de drie laatste elk 16 dagen gevang en 26 fr. boet, voor smaad, en i5 fr. beet, vcor dron- Delportc Jacobus, werkman te Beent, voor- Bongé Bodewijk, werkman, te Nicuport, voor- Devos Karei, werkman, te Pioven, 3 fr. boet, Allcmeersch Jan en Vermoortel Pieter, werklie den te Oudenburg, elk >6 dagen gevang en 26 fr. boet, voor aUgen; de ews'e 15 fr. voor dronken schap. Maelevey» Pharaildc, huisvrouw van Benjamin Desodt, werkster te Alveringhcm, 6 maanden ge- Calcoen David, visscher te Cóxyde, 100 fr. beet, voor jacht. Zitting van 24 Januari. Lagae Frans, rnetter te Rumbeke, en Decock Eduard* werkman te Roussclaere, Jc eerste S3 fr. boet, en de tweede 16 dagen gevang en 26 fr. boet, voor slagen. Markey Medard, dicnttknecht te Stuyvekeris- kerke, voorwaarjelijk, 200 fr. boet, ypor .in 't be zit houden van'verboden jachttuigen. Moei Camiel, Rónder beroep, te Bbllirtcbovc, ter derjarigheid, voor diefte. Debrnyn Louise, leurdstcr, gevangene te Veur ne, 2 maanden gevang, voor diefte. maan- ■a 5t

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1