52 iV N. piargan Dit blad verschijnt den AAocns-jg. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letter Katholieke Kring. 2'avondfeest. jartn overleden. Mgr. S.?dr& plebaan-deken van de openbare vermakelijkheden. Kopergeld Een wetsontwerp is neergeiegd, om te beletten dat bet uil- Men maakt nieuwe ijzerenwegze- De nieuwe van 50 ceniimen zijn reeds uitgekotnen; zij hebben een schoon uitzicht, het cijfer50, in ’t zwart gedrukt, komt geheel wel uil. laagte; de paarden verschrikten; Ver- straete tuimelde van zijne zitplaats on* VerBCliillIge tijtflujsrn. Een ieder zal met vreugde vernemen Graal Ferdinand Le Grelle, senator van Antwerpen, is aldaar overleden’. De kiezing om hem n.’il 3 volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen/ en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenastraal, 46, te Brussel. dal onze geachte en ieverige senator ging- Zij vragen verder de benoeming der burgemeesters aan de gemeenteraden toe ie kennen, en zekere beslissingen dier raden aan bel referendum te onder werpen. De verledene week werd bij hoog- kamer eene wel gestemd, die den veivaldag der betaling van schuift van 15 Februari tol 15 Juli. Stftatglceulngen. Verledene weck hebben Kamer en Se- na.'.t bet wetsontwerp gestemd waardoor het gouvernement gemachtigd wordt de 1,300 millioen Belgische schuld die 3 ten 100 intrest geeft aan pari uit te be talen cn te vei vangen door 1,300 mil lioen aan 3 ten 100. Die omzetting ver minder*. met f> i.'2 millioen hetgeen wij jaarlijks voor onze schuld te betalen hebben. De bezitters van rentebrieven, die liever de weerde in geld ontvangen dan ze uil te wisselen tegen titels aan 3 ten 100, moeten hunne titels voor den 25 Februari in de nationale bank neder- leggen en er eene aanvraag lot uitbeta ling. in dubbel geschreven, bijvoegen. De titels moeten voorzien zijn van al de koepons, anders worden deze bij de be taling afgehouden. Al de titels wier betaling niet ge- viaagd is, geven nog intrest aan 3 </2 tot den 1 Mei en worden op dien datum vervangen door titels 3 ten 100. De nieuwe titels zijn 2000, 1000, SCO. 200 en 100 Ir. Rechterlijke kronijk. De korreklioncle Rechtbank van Veurne heelt veroordeeld kome, i De uitwisseling van het koperen geld j heeft aan de schatkist 979 duizend franks der de wielen van het voertuig en werd I gekost. -’r-u*-—**• I Het slaan van nieuwen nickel heeft daarentegen 2 miljoen 300duizend franks winst opgeleverd. Dus eene, zuivere winst van ruim 1 I miljoen 300 duizend hanks. Hel S aalsbesiuur schijnt van zin dat overschot te besteden om eene groote hoeveelheid centen ui: den omloop te trekken. Verscheidenheden. De eenige liberalen die in de Ka mer zijn overgebleven, hebben vrijdig een voorstel neergelegd betreffende hel - kiesrecht voor de gemeente. Zij stellen hem weer op bet, tooneel i iepen,werd hel eenvoudig algemeen stemrecht op gljarigen ouderdom voor, met toepas- I sing der evenredige vertegenwooidi- naar eene schitterende levensbaan op I>c Jenever. Staatsminister, M. Lejeune, zegde dezer dagen in den Senaat Ir. 1850 hadden wij 53,000 drankhui zen. In 1892 zijn er 175,000 Een drankhuis dus op 36 inwoners, mannen, vrouwen, grijsaards en kinde ren, alles meé begrepen En daar op die 36 inwoners velen geenen inlandsche.n alcool verbruiken, mag men zeggen dat men voor ieder jpneverdrinker tot 48 liters komt! Zooals beer D’ Lefebre zegt: wij gaan eene nieuwe batbaarschheid, de bai baarschheid van den alcool, te gemoel Inderdaad, de voerteekens zijn daar van 1851 tol 1888 zijn de veroordeelden mei 200 ten honderd, de landlooperis met 290’ten honderd de krankxinningen met 139 ten honderd de zelldmooiden met 140 ten honderd vermeerderd; en van M. doctor Crocq weten wij dat er in de brusselsche gasthuizen, op 100 per sonen die aldaar sterven, 80 ten honderd jeneverdrinkers zijn Ziedaar de kenteekens En er dient nog een bijgevoegd le worden name lijk de uitbreiding van het alcoolism bij de vrouwen Het gevolg der alcoolische overerving. De borrel, daar is de vijand Eene nijverheid in 1850, denzellden dag als de plaag geboren, en door de belasting overprikkeld, bcelt er óp ge wrocht alcoul te trekken uit alles, uil lurksche tarwe, waardoor een ver schrikkelijk vergift wordt voortgebracht uil vette lompen, uil hel roet der fabrie ken, en ze bekwam aldus op goedkoope wijze dat voortbrengsel hetwelk de Eugtlschen de groote bedrieger noe men en waardoor aan den werkman eene kunstmatige1 o ver prikkeling wordt verschaft, doch waardoor hij terzelver tijde zijnzelven én zijne kinderen ver- giftigtt Het vergif wordt door eene overgroote samenwerking van belangen verspreid, en wij laten maar begaan Om een menseh te dooden met zuiveren alcool, hoeft er 15,92 gram voor ieder kilogram van het gewicht des licbaams, doch 2 do. Een jereverdrinker is geen dronken maar wel een krankzinnig metlfeh zaal van den katholieken hung hel tweede winteravondfeest plaats gehad, gegeven door de Koorzarigersmaaischap pij Ste. Cecilia, aan de huisgezinnen der leden van den katholieken kring, ouder het Bestuur van M. Th Retsin. met de medewerking van M. Alben Van I groo, violonist en beeren liefhebbers der maatschappij. De spelwijzer der uit le voeren stuk ken was zoodanig samengesteld dat er naar ieders goesting was. De koorzangers, en de heeren lielheb- I baron de Coninck deMeicksm ten volle hersteld is van zijne erge ziekte Maan dag der verledene week beeft hij zijne plaats hernomen in den Senaat en den grondwettelijken eed afgelegd in het vlaamsch. Zondagavond, gedurende de ver- toonmg der maatschappij van Rhetorika, op stadsschouwburg, zijn verscheidene i diefstallen in de kleederkamer gepleegd, ten nadeele der spelers, terwijl d ze op het tooneel waren. De eene is Sta twaalftal, een andere 2 fr. on een derde 1 fr. uil zijnen geldbeugel ontfutseld. Andere zijn sigaren kwijl. Een onder zoek wordt door de politie gedaan, die meent op hei spoor van den dader te zijn. I Ter Panne en langs geheel da kust is de zee, op eene aanzienlijke breedte, verandeid ineen Ijsveld. Bijna zooverre het bloote oog reikt, ziet men niéts anders dan eene grauwkleurige laag ijs, bezaaid met duizenden kleine sneeuwitte ijsblokken, en ^kleine ijsber gen op het strand. Het is de tweede maal sedert kort dal men zoo iets le zien krijgt, 1891 bood de zee het zelfde uit zicht aan. Woensdag is in de Coxydsche dui nen een ongeluk gebeurd. Een der brouwersgasten van M. Debois, van Veurne. Emiel Verstraete, was met eene i dtiewielkar de duinen iugereden om bier T buis te voeren bij eenen herber- of met twee, een ernstig gezang ot' een >5 fr. boet, voor vernieling van afsiumng kluchtlied moesten voordragen, hebben zich meesterlijk tan hunnen taak ge kweten. Onze kooizangcrsmaatscbappij telt waarlijk leden die onder opzicht van aangenaamheid en juisih-id van zang met andere mogen wedijveren. Eene gansch bijzondere melding zijn wij verschuldigd aan den jongen violo- nisi Albert Van Egroo. Nauwelijks de kinderjaren on'groeid, mag hij reeds onder de beste kunsie naars gerekend worden. Zijn spel is zuiver en vloeiend, zijn aichel.» glijdt behendig over de sna ren heen, en doet zoete en wellui dende tonen ontslaan. De moeilijke Danse Tzigane welke hij uitgevoeid heeft, wanneer de luidruchtige toejui chingen der begeesterde aanbootdeis oensdag 20 Felïi iiari 1895. De kwestie van den Congo bij Bel- gie in ie lijven is nu door de kamer aan 1 i eene onderzoekscommissie toever- trouwd, bestaande uit 21 leden: 14 ka tholieken, 5 socialisten en 2 liberalen. kunstenaar, en Belgisch volk zal met i fierheid uwe talenten roemen. Daar al de nummers ui sluitelijk uit gezang bestonden, achter, wij bet on- noodig te zeggen dat M. Th. Retsin, be- stuuidei der koorzangersmaatschappij, wel zijn werk gehad heeft om liederen en viooigespel te begeleiden. Hij beeft eens te meer bewezen dat bij onmisbaar is om avondfeesten in te richten en tot liet welgeiukken derzelve mede te werken. En zoo eindig ik voor dit jaar, en I ee{jieven kopergeld, wéér in het land gjer. Eensklaps stort de kar in eene voor de laatste maal, het kort verslag der vermakelijke en aangenomene win terfeesten. welke in oeze katholieke i gilden gegeven worden. overreden. Toen men bem hulp bracht werd bevonden dat een been van het slachtoffer op twee plaatsen gebroken i en zijne bil gepletterd was; De onge lukkige is met eene kar ter verpleging naar ons hospitaal gebracht. Laatst aangekochte obligation der leening van Brussel 1887 door den spaarderskring Hoop doet leven Rreks 12724 n' 21 26371 n’ 17 35299 n' 9 37972 n' 19 - - ite vervangen z;<L 87667 n' 14 - hi :.bjn óp Zondag 17 Maalt. Men... [)e- gemeente Coxyde wordt, gé- dat de, bja'ii'i r.'zu'.en c; machtigd, voor een tijdbestek efridi- 'i gende deri 31 December 1900, het icriel reglement te wijzigen der laks Cp Antwerpen, is maandag namiddag na ene koite ziekte overleden Hij genoot r*e algemeene achting en genegenheid. Mgr Sacié was 69 jaren oud en sedert 26 jai«n was i ij deken van Antwerpen. i Vroeger was hij aalmoezenier der pause lijke zouaven en mar tie onder anderen mi op hei slagveld van Mentahn. Hij was gedekoreerd met de pauselijke or den, de Leopoldsorde, van Perzie, enz. i M. Gustaaf Goeihals, lid der be- stendige deputatie van West Vlaande- voorziuer der Godshuizen van Kör- t' ijk, b zaterdag namiddag ten gevolge met veel brio en kunstgevoel wederge geven. Wij voorspellen den jongen kunsie- het muziekaal gebied. Da: bij den inge- slagen weg voortzeiie. zijne zoowel be gonnen siudien voleindige, en binnen weinige jaren van hier zullen wij M. Al bert Van Egioö als een der beste violo- I nisten van Belgie hooi en pi ijzen. I Moed en volherdmg, jonge begaafde dringcndnëid"door de de rechten op de tabak planten ver- Zondag laatst, 17 dezer, heeft in de d%Xn"chap° de i’ ï5 fr. boet, voor drank gege ven te hebben aan bedronken personen; de r daar boven 3o fr. boet, voor slagen Voorwaardelijk voor den e» en 4“. benziekuïn de:. ..aderdom va» 64 B if IlltgliVC! - Mensehrijttin bij BONHOMMe-HVCksSfYS ■ruKk' i mit.-wi-- z.v. Monmmsiraat. 4. t Veurne, .n m .in l’< >,kaniooren. U'.U I’.UUI 4.01 IUV. I 11 C 114 O 11 van Alois Gouwy, werkster te Clercken, voorwaardelijk, 5o fr. boet, Zitting van 3t Januari. Potijdoor Bongi en Vinck Pieter, werklieden te Nieuport, elk 36 it. boet, voor slagen, en elk >5 fr. boet, voor dronken schap.- I.- Vanhove Lodcwiik. werkman te Oostende, eene maan 1 gevang en 16 fr boet, voor diefte Debruyne Justin, bois'.elmaker te Clercken, voor- waard< li)k, 5o fr boet, voor «lagen. Vandtnbouhede DetiJcer, en Lutze August, metset» Middelkerke, eik ió fr. boet, voor moe.kopperij; de eerste nog a6 fr. boet, voor be dreiging. I Tassche Edmond, timmerman Depaepe Jan, nt leurder, beide te Veurne, en Dcnjs Hendrik, herbergier te Hondschoote de twee eerste n -- - elk i5 fr boet, voor lichte geweidaden, de tweede kompn. grammen cijverheidsalcoo! zijn voldoen- nog io fr. boet, voor dronkenschap; de derde voor de Be» lereverdrinker is geen d-oekee. Suffig* Amerika, Zweden en Noorwege», al de vreemde landen hebben er zegepralend legen gestreden en wij, wij doen niets Uul O VI V l UI U U l ÜU U 1^'I'Uil, M V k M l J UlIvLll Vil V/w 1 VIV I W V llv/g J,\J i 1111 HWIMOIVK'', -V WV.V..V.I Mt.. ..v. u.. U1C1 I 1IUI3 IC VUC1CU Uil tCUCU UCt UCr* Dufour bodewijk, leurder te Veurne, Denys Hencrik. herbergier te Hondschoote, Ailerweircl.lt isdoor, werkman en Duiour Frans, leurder beide Z tting van 1 Februari. Pousseele Zoë, vrouw van Amaat Lamoote. Ooghe, Emma, viouw van Rcnaat Blondeau, Scharrc Mathilde, viouw van Amand Dartois, werksters, te Rousbiugge, en Dartois Hcrmiaie, viouw van HeuJnk Dehaese, werkster te Rousorugge, elk io fr. boei, voor be ledigingen; de twee eerste nog elk >5 fr boet, en de derde a5 fr. voor lichte gewelddaden. De tweede en vierde voorwaardclijk. Camerlinck Jozef, fant Achicl en Despeghel Pamflet, werklieden te Dixmude, elk 30 fr b et. Camiel, werklieden tcZarren, elk lofr. boet, voor i dronkenschap; de eersic n< g eene maand gevang bei s der maatschappij die, hetzij alleen en aó tr. voor slagen; de tweede nog a6 fr. boet en j -c r- -:-i— -o.en roeren de eigendommen. De eerste en tweede voorwaar gel* V3II alle grootten delijk. Despeghel Karet, voornoemd, voorwaardelijk, io fr. boel, voor vernieling van mobilair. Mortier Bykaard, voornoemd, 8 dagen gevang cn 36 fr. boei, voor slagen. Thibaut Isabella, herbergierster te Oostduyn- kerke, 75 tr. boe', voor eerroof. Horine Maria, zonder beroep, te Veurne, 8 dagen gev.ing cn 36 fr. boet, voor smaad jegens de politic, cn 10 tr boet, voor dronkenschap, 6 maan den gevang voor haar kind verlaten t» hebben. Hunne Lcontina, naaister, te Veurne, voorwasr- delijk. 3 maanden gevang en aó fr. boet, vcor posing tot diette. Deman Pharailde, vrouw voor slagen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1