V 9. 52 jaargang. HERDERLIJKE BRIEF Vfc oensdag 27 Februari £895. e Dil Wad het huwelijk, en heeft voor bijzonderste zegen des Almachügen vruchtbaar ge- I van aijne Emin. den Cardinaal-Aarlsb svhop en van Hll fin. be Bisschoppen pan Belgie, tol de Geestelijken en de Geloovigen. de jeugd hare onschuld te bewaren, wal al voorzorgen, wat al vermaningen, wat al waakzaamheid over handel en wan del De echtgenooten ondersteunden elkan der in ’tvervullen van hunne plichten; zij namen deel in elkanders ge!uk, doch leden ook samen in leed en tegenspoed En hoe zwaar ook de beproevingen des levens hun vielen, vonden zij den last er van lichter om dingen, omdat zij getwee hem droegen; zij kwamen moeite en tegenstand des te gemakkelijker te boven, omdat zij hunne krachten veree- nigden om die te overwinnen. Met een woord, iedereen was netgens zoo geerne gezeten als rond den huise- lijken heerd; men ging er maar met spijt van weg en men keet de er altijd met nieuw genot naar terug het ouder lijk huis was een heiligdom, waar God altijd gtkend, aanbeden en gediend was en de eereplaats Hem in alles werd toe gewezen. Ah! gelukkige en voorspoedige huis gezinnen, welke de eendracht bezielt; wier leden nog wederzijdsche liefde v.TH'hij’tt den Wocns tg. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 een timen per regel. De groote etter Bevelbrief vcor den Vasten van lier ja ar o. ii. j. ISO.'i, vei duisterde beide verdwenen alras met hel geluk en de onschuld dat eerste da gen, en geen deftig schrijver zou thans Va' gevoelt de maa *akelijk de gevolgen van. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' IS cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Be Annoncen voor Belgie (ter uittondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Jl<-n schrijft in tnj BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat, 4. te Veurne, en in de Pos'kanióoren. veilaagd werd te midden van de schil zelfs op stoffelijk gebied, hel geluk veel tijds bekroont; huisgezinnen, met de openbare achting ten allen tijde omringd, en door den zegen Gods evenzeer onder steund Dank aan de goddelijke bescherming en aan bel godsdienstig geloof, dal uwe benen vervu't, Z L. B., bestaan er in onze bisdommen nog een groot getal van die christelijke huisgezinnen. Zij juist, zij bewaren nog in al de klassen der sa menleving de liefde tot het werk, den eerbied voor het gezag, de onderdanig heid aan de wellen, de gewoonten van een deh'g en matig leven, en daarom ook zijn zij op onze dagen de zekerste waarborg van de maatschappelijke orde en de beste steunpilaren van den gods dienst; zij schenken aan den Staat zijne trouwste burgers, en aan de Kerk hare verkleefdste dienaren. Nochtans, en wie zal hel ontken nen? onder den aandrang der ophit sende driften die de zielen beroeren, en tot hoogmoed, tot hebzucht en overmaat van allerlei sloffelijk genot misleiden, neelt de chrisiene geest in het huishou den veel, zeer veelgeleden. Voegt daar bij het socialisme, dat niets meer zou willen staande laten inde hedendaagscho maatschappij, en daarom van het huisge zin het mikpunt gemaakt heelt van zijne verwoede aanvallen. Inderdaad, wat be doelt het socialisme? Het tracht het huisgezin te berooven van zijn gods dienstig uitzien; het wil hetzelve ont trekken aan Jems Christus en aan de Kerk, en vleit zich, het eens te kunnen vervangen door hetgeene hel beet« eene vrije vereeniging, anderszins gezégd, de vernietiging van allen huwelijksband en alle zedelijke plicht. (Vervolg woensdag) Schikkingen voor den vasten. Het is loegelaten boter en zuivel te gebruiken al de d.tgen van den Vasten. Hel is toegelaten eieren te eten alle dagen, uitgenomen Asschen-Woensdag en Goeden-Vrijdag. Degene die ver plicht zijn te vasten, mogen, buiten de zondagen, maar eenmaal daags eieren eten, te weien in den voornaamsten maaltijd en niet in de collatie, en zulks moet ook onderhouden worden op de andere vastendagen van hei jaar. i Hei gebruik van vleesch is toegelaten op den zondag, maandag, dinsdag, zoo verre hel den mensch mogelijk is, de deugden en hit heilig leven van hel huisgezin van. Nazareth na ie volgen. De gedachtenis er van u ie troostend, is te slichtend om die te laten verloren gaan, en het betaamt, dat wij er eenige bijzonderheden over mi êdeelen. In dia huisgezinnen was do goddelijke wet de eerste en opperste wet in alles; men vreesde God ongeüjk aan te doen, en daarmede was men meest bekom merd, evengelijk de verplichting van Hem te herpinnen en te dienen alle andere belangen en gevoelens overheerschie. De vadrfi’ was het hoofd der familie, niemand betwisite hem die weerdigheid; d.och als zoodanig achtte hij zich ook ge houden er bet voorbeeld van ie zijn. De moeder leefde leenemaal verkleefd aan hare taajtr.va.n zolfopoff.il ing; zij achtte als hare.eerste plicht, het huiselijk leven te doen beminnen mei er vreugde en vrede en eendracht te doen haerschen. En wal de kinderen aangaat, zij meen den terecht, d.«l niets ter wereld bij de zorg en bescherming eens vaders kan vergeleken worden, dat niets het hert eener moeder in zachtmoedigheid kan evenaren. Hel ouderlijke huis was de eerste en onderriclil werd; men leerde er het goed en kwaad kennen en onderscheiden. Wat de vermaken betreft die men aan de jonkheid loesiond, daarin geb uikte men met ui erste zorg die wijze matig- I heid, welke do -ziel in ru te laat en niet beroer:, en,haar meteen van allo gevaar lijke b geerten verwijderd aou l E.i o n te midden van dat algemeen bederf, 't ongelukkige mensch- dom niet. Jesus Christus verscheen op de aarde, en vernieuwde bet aanschijn aller dingen. Het huwelijk kreeg in eens, onder den invloed van zijne leering en door de kracht van zijnen zegen, zijne vorige on chendbaarheid en weerdig heid weder; en de Zaligmaker deed zelfs nog meer, hij vei hief de verbintenis van man viouw in haar eigen reeds zoo eer- biedweerdig, tot nog hoogere weerdig heid; hij hechtteer een nieuwe en ver hevener eigenschap aan vast, en maakte er een sacrament van der Nieuwe Wel. En om door de kracht van het voor beeld de mensehen te overtuigen en hun te toonen, wat het huisgezin volgens zijn goddelijk gedacht zijn'moet, behaagde sterk aaneenbindt; wiei onderpemingen, het aan de Wijsheid des Heeren, ons van in den beginne des christendoms zulk huisgezin ter navolging voor te stellen. Dil voorbeeld is wel inderdaad het heilig huisgezin van Nazareth. Onder dat schamele dak weiden de wenen der huiselijke samenleving volkomen onder houden. Al wat er noodig is om een huis gezin heilig, en eerzaam, en gelukkig te maken, vond men daar vereemgd daar heerschten eerbeid voor den wil Gods, orde en werkzaamheid, eendrachtigheid der herten, liefde onder de huisgenoo ten, en heilige gemeenschap in droef heid en vreugde. Langen tijd, Z. L B. heeft men in al de standen der maatschappij huisge zinnen ontmoet, die naar den geest van Zeer lieve Broeders, Hel huisgezin is de natum lijkste en de allereerste vereeniging onder de men seden, en met reden heeft men hetzelve dar» ook de wieg van iedereen in bij zonder en van de samen'eving genoemd. In zijnen schoot aanschouwtde mensch het levenslicht, en niet zoodra begint hij te leven, of hij wordt daar omringd met die trouwe en vlijtige waakzaamheid, met die menigvuldige en aanhoudende zorgen, welke nog jaren lang zijn zwak lichaamsgestel moeten beschermen en de ontwikkeling zijner levenskrachten be vorderen. Insgelijks in hel hu isgezin en door hel huisgezin woidl de mensch bekend ge maakt met het verstandelijk en zedelijk leven. Ook lijd: bet geenen twijfel, dal hei geheel wei k der opvoeding bijzon der sicunl op de leering, rond den hui- ‘efijker heerd ontvangen; en welk nu Osk de invloed zij. waar de mensch, op vi i scbiiler.de tijdstippen van het latere leven, door beiieersclil wordt, zeker is 'i toch, dal eerste de invloed der ouders hoven alle andete werking sterk en duurzaam is. Wiens woorden treffen eerst vooral hei hert van het kind, en oiaken er liet gevoel voor het goede of de neiging tol het kwaad in wakker? Het zijn de woorden der ouders; en hunne voorbeelden, die nog luider spre ien dan hun mond zelf, laten in bet geheu gen van dit kind een spoor achter, dat nimmer kan uitgcwischt worden. Gods dienst en zeden, gewoonten en over leveringen, gediagregels, indrukken en gevoelens, alles met een wooid wordt den mensch van zijne ouders overgezel *h diep in liet herte geptent, zoodanig ïelts, dal iedereen van ons leenemaal den aard weergeeft van hel huis, waar bij geboren werd en opgroeide. Beschouwt men uu liet huisgezin langs een anderen kant, zoo mag men bet de eenheid noemt n, die, met vermenigvul digd ie worden, de maatschappij uit raakt fki dc handen van het huisgezin ontvangt de S aat zijne burgers, zijne Wethouders, zijne b stierders, zijne be- rcliermeis, kortom, al de bestanddeelen, die eene maatschappij domstellen, en bare duurzaamheid, haren gang, hare veiiighi i 1 en haren vooruitgang verzeke ren. Dank aan hel huisgezin leven van geslacht tot geslacht, de verkleefdheid aan den geboortegrond, de eerbied voor de voorouders, de getrouwheid aan de vader landschc zeden, de opoffering voor het heil en den luister van het vaderland, leven al die deugden onder het volk immer voort. Ook bestaan er tusschen hel huisgezin C dingen, dat hel ónmogelijk is, om zoo le zeggen, heider lotsbestemming van elkaar te scheiden, en, zijn nu de go- gesc'teidenis maar open le slaan, en men I ondervindt, dat d.s g;oei en bloei van man en levens zijns gelijke, déar noch- cen volk evenredig klimt met de besten- j tans werd zij vernederd tot den ver- dighei l en den voorspoed der huisgezin- j ?.ehielijkeA slavenstand, en als echte uen, en dat het vergeten der huiselijke slavinne behandeld. Begeeilijkheid en deugden altoos eene der oorzaken is van 1 zelfliefde doofden alle helde en achting maakt, en die de levende weergave zijn van belgene er sterkst en teederst, edel moedigst en zuiverst in het hert van man en vrouw ligt opgesloten. Heiligheid, eenheid, en onverbreke lijke trouw, zieidaar de grondvesten, I door de band des Scheppers zelven ge legd, om die aanvankelijke maatschappij ie doen op steunen. Zoo wilde God het geluk der familie stichten, de eer der viouw onder bet huiselijk dak verzeke ren, den man veredelen met hem eene weerdige gezellin te geven, en het wel- gelukken van her zoo belangrijke werk der opvoeding der kinderen voorberei- den. Zoo wilde hij het ganseba mensch- dom beschermen, zegenen en heiligen, met den vrede van ’t menschelijk ge- j slacht op de eendrachtigheid en heili ging, des huwelijks te gronden. Maar, zooais gij weet, die wetten, hoe edel ook, werden niet lang geëerbiedigd, i De trouw van het huwelijk bleef niet lang ongeschonden, de luister van die I en de maatschappij zulke nauwe betrek- instelling, de weldadigste des Scheppers, voornaamste school, waar het geweien ---- - beuitenis<en, die bet huisgezin overko- J dui ven te boek stellen, hoe schandelijk "ten. gelukkig of ongelukkig, in alle ge- die echtverbintenis onder de heidenen schappij daar nojd- 1 onteerd, en lot we-ke eerloosheden zij wWil men zich 1 -■'••■■g-4 >-i <- d.; „o1...; daaivan oveituigen, dan hoeft men de terendste beschaving zelve der oudheid. Is de vrouw waarlijk de gezellin van den volk evenredig klimt met de besten-j tans weid zij vernederd tot den ver- ^ehlelijkes. slavenstand, en l'.„ dat het vergetender huiselijke slavinne behandeld. Begeeilijkheid den ondergang eener natie. uil voor de kinderen, en s eldeu bar bie aanvankelijke instelling welke baarsebe listen in ’t werk, die hel men waarlijk de grondvest is. waar de groo e j scbelijk gevoel legenspannen, maatschappij van’t menschelijk geslacht j Doch God verliet, te midd op rust, werd door God zelven tot stand gebracht, geregeld en ingericlit. Van God ontving liet huisgezin zijne wetge ving; en zijn, wel is waar, de drillen daar dikwijls tegen opgestaan, men moet niettemin erkennen, dat zij er nooit in gelukt hebben, die goddelijke wetten heel en al te doen vergelen. Van den beginne der wereld komt de huiselijke samenleving voor, als de be- kioniog van de schepping Gois. In weinige en eenvoudige maar duidelijke woorden, doen de Gewijde Boeken ons haar einde, hare bestanddeelen en hare wetten kennen; zij leggen ons uit wat vereischt wordt voor baar bestaan en hare instandhouding, en op welke voor waarden zij vrede en voorspoed genieten zal. De huiselijke samenleving steunt op einde, het menschelijk geslacht uit te breiden en voort te zetten, overeenkom stig met de eeuwige raadsbesluiten des Heeren, die man en vrouw vereenigde, om zijn scheppingswerk te vervorderen. Zij beslaat uit drij wezenthjke be- standdeelen uit den vader, aangesteld als gevolmachtigde van God en die, zoo verre hel krank vermogen des mensehen het toelaat, in den schoot van het huis gezin dezelfde bedieningen vervuil als God zelve ten opzicht der schepping; bij verpersoonlijkt nel versland, de gedach te,de grootheid, bel gebod;.uit de moe der, het zinnebeeld der goddelijke goed heid gelast mot eene zending van loutere hel Evangelie leefden; zij trachten, in zachtmoedigheid en liefde; zij verper soonlijkt het hert, hel gevoel, de min- zaamhetd, de onderdanigheid; einde lijk uit do kinderen, geboren uil vaders j en moeders echtvereeniging, door den f en lot t p, - -i BB,,!LJl.LB-!—JLl'l £JU-J. VEURNAAR I I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1