I i. N' fï. I HERDERLIJKE BRIEF fan sijne Emin. den Cardinaal-Aartsbis- schapen HH. HH. De Bisschoppen van JAARGANG. Als ptiesters van Jesus Chrisius gelieven worden op zekere landbouw- In de Kajnerzitting van 5 Februari en reel tot senator uitgeroepen. Kerke doen herleven, en van stonden af zullen ook het geluk, de vrede en de eendracht onder de men«chen weer komen. gevang en 20 fr. boet, voor scheld woorden. Lannoye Km el, dienstknecht te Mer- Rechterlijke kronljk. De korrektionele Rechtbank van Veurne heelt veroordeeld Zitting van 21 Februari. Dufotr I&ieskronijk. Donderdag verliep het termijn be- 1 2 13"’ilAART~I895. om die te versp1 ieden en te doen bloeien Moge het Genootschap der II Familie onzer bisdommen lot antwooide'ijkhe d van bunnen stra-. moe- WOENSDAG en aangezien deze laatsten, door hunne ondervragingen, zooveel lijd doen ver liezen aan de Kamer, was het te voor zien, te meer daar de bespreking en de s'emming van al de begroetingen en der t moeten voorafgaan, dat hel wetsvoorstel over de margarine, heeft. Zijne gratie z.il den band tusschon man en vrouw t- de noodige krachten achenketi, om ge- door hei wetsvoorstel van Februari laatslle den wordt overgenomen en dat volledige voldoening zal geven aan de landbouwers. De verkoop van magarine zal zeer streng geregeld worden; zij zal moeten hare natuurlijke kleur, grijsachtig wit, granen. Vreemde boter en margarine zullen invoerrechten betalen en daarbij nog zal op de binaenland- sebe labrikatie van magarine een ac cijnsrecht geheven worden. Dat is, voorzeker, goed nieuws voor de landbouwers. Zij zullen zien dat de regeering en hunne vertegenwoordi gers hen niet vergeten en vast beslo ten zijn hun voldoening te geven. In hunnen naam danken wij voorop de heeren ministers van landbouw en van geldwezen. moeten eene zekere kleurtype, namelijk de gele hebben; elke mengeling zal streng gestraft worden; kortom, binnen weinige dagen zullen wij de beslissin gen van den minister in haar geheel kunnen mededeelen. Daarenboven zal menschelijk geslacht in, om de zielen aan Keik en deugd te ontrekken De be- dorvenste drillen hitst bij op, de onge- rechtste begeerten der vervallen natuur, prikkelt hij aan, en meteen nacht hij bel geloof uil te roeien, de hoop er uil te geme ntekieswet bannen, de helde er in te versmachien, i doende alzoo den Godsdienst ende maat- i alhoewel hoogst dringend en eenparig schappelijke oide onder hetzelfde ge- geeischi door al de landbouwers^ tus- weld op hunne grondvesten wankelen, schen dit en een jaar niet in bespreking Als ptiesters van Jesus Chrisius, ge- zou komen. last met zijn werk van zaligmaking en De zaak nochtans spoed eischende, redding voort te zeit n op aarde, kunt hebben de ondeneekenaars van het gij de zielen, waarvoor de Zoon Gods j voorstel en de leden der landbouwgroep zooveel geleden heeft, kunt gij die niet aangedrongen |hij den heer minister van landiiouw en deze laa ste, gansch ver kleefd aan de landbouwbelangen, heelt terstond beslist, zoo spoedig mogelijk stoiteu, gaat tot hen, om hen te onder- een ministerieel besluit te nemen, wair- richten en te leeren klaar zien Gaat lot de kleinen, tot de armen, lot de wei klie den, lot allen d e lijden, om hen te .troo en drongen, bij den minister van land bouw, om zoo spoedig mogelijk vol doening te bekomen voor de landbou wers, Hel wetsvoorstel, onderzocht <’O)r de afdeclingen der Kamer, werdaange- nomen, om zoo te zeggen met eenparig heid der katholieke meeiderbeid. I August, rondleurder te Veurne, o dagen Doch, aangezien er zooveel wetsvoor- stellen zijnhel een al.ongerijmder dan bel ander uitgaande van de socialisten, Dit blad verschijnt den Woensdag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote lette volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen' en ‘tbuitenland worden ontvangen door het Office dé Purlicité, Magdalenastraal, 46, te Brursel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKaSEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonuenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. giatie, mot één woord, zal, met bet guisgezin te heiligen, er teizelfder tijd rein geluk, zalige eend-nci t en stand vastige trouw doen heerschen. Ten slotte richten Wij nog inzonder heid hel wooid tol die onze welbe- I minde er. weerdigo medewerkers zijt in de zaligmaking der zielen. Het gevaar is nakend. Ongehoorde pogingen «pant de vijand van hel j die hulpmiddelen. Mei I sten, op te beuren, te ondersteunen. op levert. Om die gevaren af te keeren, schieten de hulpmiddelen van louter mensebe lijke voorzichtigheid te kort, evenals de wijsheid der staatkunde en de op gaven der huishoudkundige weien schap onvoldoende zijn. Het kwaad komt niet enkel uil stoffelijke oorzaken voort, maar hel zit insgelijks en vooral in de zielen, en die, die kunnen maar door God alleen genezen worden, dit wil zeggen, bij middel eer.er goddelijke leering en goddelijke hulp. De terug keer van al de standen to'. hel Evangelie, bet oefenen der evangelische deugden, do onderhouding var. Gods geboden en de onderdanigheid aan dn leering der Keik, ziel daar zijn de eerste en voor naamste hulpmiddelen, zonder dewelke alle de andere weinig ot niets vermogen. Welnu, het Algemeen Genootschap der chrislene Huisgezinnen is gelijk de sa men vatting van uw leven getrouw te schikken naar zijne standregelen, zul; gij Z. L B. nieuwen moed en versche krachten scheppen in den reinen geest van Evangelie, en gij zult ondeilmg de banden nauwer toe halen. welke i de liefde vereemgden, Dag op dag zult gij elkaar daar de deugden van smeeken, en hunne voorbeelden u zelven diep inprenten. Dag op dag zult gij aan de II. Familie de hulde uwer trouwe en uwer liefde aanbieden, en door uwe vereenigde gebeden, zoo machtig bij den, den Heer, zult gij menigvuldige en I greote gra ien voor -.1 O ja wij durven hel nog hopen, Jesus Christus za.' wederom in elk huis houden de eerepla.its bekleeden, welke hem nood had mogen ontnemen. bezielen, welke haie zending van nóode Dierckx, S'hailaert, Heileputte, Woeste I j tusSChbn CD H”0"'”'"* ppn «vnni'<tel neern'A. t versterken, en hun beide legd. ne zamentlijk den la«l des levens en de ver- bo’er «Ilinuu.uv -1moe- kleur geoiscflt voor, dig en verduldig o diagen Diezelfde haar van de boter zou onderscheiden en turen voor de Senaaikiezir.g van 17 giatie des Heeren zal m de ziel der km- strenge straffen van boet en gevang wer- I Maart te Antwerpen. M. de Notaris Le deren de twee deugden ontwikkelen, den bepaald legen de bedriegers en clef, alleen voorgesteld zijnde, werd die hen sterk maken, namelijk de ge- vervalscbers, enz. door den voorzitter van het hoofdbu- hoorzaamheid en de zuiver e d. Zijne I Die heeren hebben levendig aange- reel tot senator uitgeroepen. i Belgie. Vervolg Gij bijgrijpt aanstonds, Z. L. B., hoe oprichting van dit Genootschap juist op tijd geschiedt, en welk groot belang hetzelve oplevert; die daad van den Paus rroge uls epp nieuw bewijs gelden van het doorzicht en de wijsheid van den Stadhouder van Jesus-Christus. als een h >jk van de bezorgdheid, welke hij in 7>jn vaderlijk herle koestert voor bet P‘!uk en de welvaart van ’t menschdom. "ij twijfelen dan ook geenszins, of gij Zu,t allen zijnen oproep met iever be- •'•ntwooiden. Men versta nochtans wel, dat hier geen kwestie is van eene dier plechtige Uitspraken van eene dier bepalingen in zake van geloof of zeden, welke u ver plichten uw geloof cr aan te onderwer per, en uw gedrag er naar te schikken; heen; maar de. eeuwenoude verkleefd heid der Belgen aan den apostolieken Stoel heeft hun geleerd, dat de katho lieken, welken dien naam inderdaad weeidig zijn, hunne plicht van eerbied en kinderlijke onderdanigheid aan het Opperhoofd der H. Kerk niet teenemaal vervuld hebben met enkel aan zijn on- faalbaar woord gehoorzaamheid te be tuigen; zij weten insgelijks zeer wel, daler leidingen door den Paus aange wezen, raadgevingen door hem meêge- deeld, instellingen door hem tot stand e b racht of aanbevelen zijn, welke de gelovigen dienen te aanveerden en waar om omdat zij die moeten aanzien als daden voortkomende van een gezag, door God aangesteld tot het bestier zij ner Kerk, en derhalve bijgestaan door bijzondere gratiën en bijzonder licht van den H. Geest. Zulk oordeel, en geen ander, moet gij vormen over bet Ge nootschap dat Wij u aanbevelen en dat in zoo hooge mate uw geluk in deze Wereld en uwe zaligheid na dit leven aanbelangt. Voegen wij erbij, dat Belgie nooii meer dan lieden van noode bad, den bijstand van den Godsdienst in te roe pen, en de bermherligbeid des Heeren over zich te trekken. Het staat (met ons Vaderland gelegen ge'ijk metbijntral de landen van Euiopa bet is in zoodanige moeilijkheden ge wikkeld en verkeert in zoo groote ge varen, dal het bestaan zelf der maat schappij op het spel ligt. Zeketlijk zal het nooit den katholieken toegelatcn zijn *e wanhopen aan hunnen moed, noch zulls in ontmoedigende gedachten toe te geven; maar hel zou toch eene onver- geefhjke fout zijn van hunnentwege, •noesten zij de oogen sluiten voor de waarheid der letten, en de gevaren niet •wtlten zien, wc.‘kè onze huidige toestand vooral om hen te beminnen. Door den H. Geest ingegeven, wijst de Kerk u thans eene instelling aan, die beter dan alle andere schijnt te beam- hebben en behouden en de boter zal ig uc uuiium nuum. woorden aan de noodwendigheden der u reeds in liet geloof en in zielen. Stelt al uwe krachten in 'l werk, ongevoelig zien verloren gaan. Doch gaal tot die ongelukkiger), die men kost wal kost wil bedriegen en in ’t vei derf Goed nieuws voor de landbouwers. tieschuttén en het hert de- moe- der met dien geest var. men Hij zal het gezag des vaders m-H zijn eigen zellopoff'ring laatstleden hebben MM de Brocqueville, I Maenhoul een we svoorstel neerga- 1, waarbij de verkoop van margari- werd geregeld, de mengeling van met margarine vei boden, eene kleur geo.sciH voor de mn-garing, die paald voor de aanbieding der kandida- 5 0 6 «RU 8 4 40 7» B - 1 tl 5 555 6 42 651 9 50 9 55 V rurne St.tie X earne Markl Oxple Ooslduy .kerke Nieuport Ouateude 3 14 6 05 3 20 6 11 3 32 6 23 3 40 31 4 00 6 48 5 00 6 50 noren 8 •9 I 06 1 15 2 25 1 5J - 2 04 2 <0 6 08 7 19 8 40 9 12 9 34 956 1«08 1108 Oostende Statie Nieuport Ooatduynkerke CoxyHe Veurne Mailt Veurne Statie ■atwMMnKCTTOf» FHIII I t—mbb OOSTENDE VEUR V'E 7 42 10 - 12 25 6 05 8 41 11 03 6 21 8 59 11 10 6 30 907 11 28 6 42 9 19 11 40 6 48 9 25 11 46 9 30 12 40 9 36 12 46 9 48 12 58 9 56 YPER—VEURNE 1 5 3 45 612 a 1 10 8 50 6 27 n 1 31 4 11 6 48 1 39 4 19 6 56 1 56 4 36 7 13 2 10 450 7 27 3 07 5 47 8 24 9 16 7 28 11 58- 1 85- 143- 310- 238- 2 56 - 4 07 -- I 47 2 88 5 52 5 45 03 7 -'9 5 14 7 43 5 .9 8 69 6 5 8 35 6 15 7 06 5 00 5 50 6 03 031 6 59 7 38 - 9 06 Brunei C.iil I.ichterr.ld. Cofrnnrek Dilmndo V.urne Adinkerke Dninkerk. Duinkerks Adinkerke Veurn. Dlmud. Cortemirck Lichterrilde 5 49 Gent RtusmI r- 1..1.X» ^.,<4 t. I r* n r* n. rx n V» n rxl rl zx l.x.izJkAnrxrAM/x z» 2 58 6 50 4 01 7 52 1 44 4 18 8 09 4 26 8 17 4 3 8 2 4 44 8 35 'EU 11 NE— OOSTENDE 3 15 6 58 5 21 7 04 5 33 7 16 5 41 7 24 6 0“ 7 4 10 1 700 8 42 11 14 ii ii ;ii..i|- I I imiwn i— Vertrekuren van der. I.Tzcrenweg van den Kuurt spoorweg;. ‘J Januari tot 30 April 9 Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Atvei inghem Loo Hoogslacde-Linde Yper Statie Yper Statie I Loo Alvemigh'*m Nieuwe Herberg 6 47 8 58 11 22 Veuriie St.’t'e in ,.,j .„1 er heerschen met zijne leering, met zijnen geest, met zijn leven Hij zal er I gezag 8 05 10 57 9)5 1205 g 25 1040 1 20 i-3 5 18 6 33 6 48 7 18 7 45 7 54 844 1052 8 56 IC 54 3 08 9 51 11 47 3 50 0 53 11 55 4 04 720 10 14 1226 433 750 1047 1255 51! I 33 5 22 2 58 G46 3 20 8 07 10 43 prccui|;ucii, -’K —--t, kÜ clkno.- wedervinden knielende voor I de beeldenis der II Familie; gij zu’t in elke parochie udm uc Jesus, Maiia et> stand komen Want hoe eenvoudig, hoe Jozef overwegen, bunnen bijstan i af- j klein ook eene parochie zij toch zijn er Daarenboven zal de minister van overal zielen te reddea, overal is er eene geldwezen, zeer eerlang, het wetsonl- jonkheid te beschutten, zijn er buisge- werp neerleggen waarbij invoerrechten zinnen te heiligen. Dat Jesus, Maria en geheven worden op zekere landbouw- Jozet rond eiken heerd .aanroepen wor- voortbrengsels en niet tot de voeding I den, en de eenvoudigheid en kuisch- dienende nr.. I heid van zeden, den eerbied voor de de weield bekomen. wet Gods, de onderdangheid aan de VEURNE YtER. 4 45 7 26 450 7 31 5 11 7 52 10 16 5 19 800 10 24 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 Cf _r_. 9 46 10 36 1 340 6 30 Iloogstade Liixle 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 437 7 27 g 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 452 7 41 3 609 850 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 12 12 2 37 5 17 8 06 S 6 38 9 19 11 43 12 33 2 58 5 88 8 27 Vruri eV. slad C 43 g4 12 38 3 02 5 43 8 32 CF 4 43 5 06 5 54 7 16 6 00 842 8 56 9 21 9 48 9 59 n

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1