1 20 -'A A UT Allerlei. JAAUGAUG. OLASUAG Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sja stellingen Brussel, Anlwei pen, De kameileden der rechterzij dringen levendig bij bei gouvernement aan op dat de kamer zoo spoedig mogelijk die belangt ijke ontwerpen zou bespreken. i I De socialist'che burgemeester van Roubaix, Cairet'.e, heeti een nevel uit gegeven dm aan de priesters verbiedt Sacrament en de van de (1 Kerk in hel X&echtcriijkc kronljk. Volgens Lel westonlwerp door het gouvernement voot gesteld en dooi de middetiafdeeling der kamer aange nomen, zullen de gemeenlekiezitigen plaats hebben den 3 en de balloteerin- geii den 10 November. voor te Alverioghem den 11 dezer Het schijnt dat er nog onderwijzeres sen van bewaatscholen in beschikbaar heid zijn die een jaarlijkse!) wacbigeld van 1000 fr. Dekken 1 Men begrijpt dat dia mamzels niet haastig waren om eene plaatste zoeken, waarvoor zij wellicht zoo vet niet zouden betaald worden. De minister van onderwijs beeft ge meend daareens orde in te moeten stel len en hij heeft bel wachtgeld dier rustende schoolmanzellen van 1000 fr. op 334 fr. gebracht. De liberale gazetten spuwen vuur en vlam cn scholden den minister uil voor beul, doch de belastingbetalers zullen hem dank wijten en den maatregel goed keuren. eigen aan elk vak. M. Tack, voorzitter der afdeeling, is middenafdeelingen die de voorstellen De Milander en De Gucbtenaero onder zoeken, om eene algemeene vergadering te houden, waarin dat ontwerp zou be sproken worden. Durand, een jood, goedgekeurd. Slatirtiek. Een zeer belangrijk werk woidt in den loop dezer week in al de postbureelen van het land gedaan. Deze buieelèn zijn gelast met de grootste nauwkeurigheid eene statistiek op te maken, waai bij voor elke geme nte ge meld wordt welk getal dienstbrieven, gewone brieven, postkaarten, briefkaar ten nieuwsbladen, stalen, handelpapie ren en drukwe ken verzonden worden. Naar met; meld' zou de dienst der uit deeliugen heringericht worden. ’t Is in ’l geheel niet zeker, zegt het Ilandelsblad, dal hel ontwerp van gene raal Brassinno voor de militaire berin- lichting, dit jaar zal neergelegd worden; maar hel is zeker dal nel met zal be sproken worden. Het kabinet houdt er niet aan; het zal zich gelukkig achten indien bet erin gelukt de andere kwes- lien aan de dagorde op te lossen, die veel dringender zijn. Van den anderen kant legt de koning voor de zaak van den persoonlijken dienstplicht met meer den iever aan den dag van vroeger: hij is geheel in beslag genomen, door de zorgen die de Congo item veroorzaken. Vcrgchiillge tijdingen. Een pensioen van 211 fr. wordt verleend aan M. P. Van Baeckel, gewe zen sekretaris-schatbewaarder van het besturend bureel der staatsmiddelbare school voor jongens te Nieuport. M. Laridon, pastor te Ledeghem, is woensdag aldaar overleden, oud zijnde 74 jaar. Te Brussel zijn er valsche nickel- stukken van 10 centimer. in omloop. Zij dragen het jaartal 1894 Een deel der stukken hebben een vlaamsch. de an deren een Iransch opschrift. Bij koninklijk b sluit van 8 Maart wordt eene vergoeding Vji leend van 66 fr. (6 ct. aan den heer priester De Bruyne, voor de uitoefening van zijn ambt in de bijkerk van de Panne, te Adinkeike, gedurende de vier eerste maanden van 1894. Ziehier den uits!g van den prijs kamp voor stieren die plaats gehad heeft maand: L. Vermeersch, landbouwer te Ilout- hem, bewaringspremie van 300 fr. P. Verfaille, landbouwer te Wulve- ringhem, bewaringspremie van 160 fr. L. Vermeersch, voornoemd, 50 fr. Desiere Henri, Alveringham, 40 fr. Baes Amend, Isenberghe, 30 fr. Desiere II. voornoemd, 20 fr. Te Wesiettde worden nu, sedert veertien dagen, groote werken gedaan om daar eene nieuwe badplaats tot stand te brengen. Is op de gronden van M. Eduard O let, van Brussel, katholieken provincialen senator van Luxemburg. Die heer gaal daar, voor hem en zijne familie, acht schoone villas bouwen, die tegen half Juni moeten gereed zijn. Het gebouw, door hem te bewonen, zal een der prachtigste van geheel de zeekust zijn. M. Bulqttin des Essarts,- socialist, De werkmanspensloonen. De middenafdeeling, gelast met hel onderzoek van hel wetsvoorstel betref fende de pensioenkas der mijnwerkers, heeft eene gewichtige beslissing geno men. Zij heeft besloten dat eene alge- meer.e wet betreffende de werkmans pensioenen zou opgemaakt en in de Ka mer neergelegd worden. Die wet zou de volgende punteti bevatten t’ Verplichting der werkmansverze kering; 2* Bijdrage van d-; werklieden, de bazen en- den Slaat in de betaling dei pensioenen; 3° Onmiddelijke verdeeling der inge- zamelde fondsen, zondei instelling van ten pensioenfonds. Eene bijzondeie wel zou voor de ver- schillende stielen de volgende pur.tei regelen 1 Ouderdom der op pensioerstelling; Tot nu toe weiden de wapens en an dere werktuigen die gediend hadden tot het plegen van misdaden aangeslagen en openbaar v rkochl ten vooideele der staatskas. Voortaan zullen die ver- koopingen afgesebaft worden en die voorwerpen zullen door de politie be waard worden in een bijzonder museum in elke anondissements hoofdplaats. Jfen zal maar mits eene bijzondere toe lating der bevoegde overheid tot die museums toegang hebben. openbaar te dragen aan de zieken en stervendén. Dit verbod werd door den gelast geweest zich te verstaan met de I prefekt van het nooideidpa' tament Vel Chineesche hoofdstad, door lè dringen, en daar den overwonnene de wet voor te schrijven. Dat zou wel mogelijk zijn, had 'Japonie enkel met China te doen, doch achter China staat Rusland en er is teeds eene russische vloot naar de Chi iieescbe zeëcn gezonden, om een oog in tzml te houder.. Rusland wil niet dat Japonie te machtig wordt ten nadeele van China, en vooral niet dat het de hand legge op bet chineesch grondge bied da. aan de russische bezittingen in in Azia paalt. Uit Pekin wordt gemeld dat China beieid is, om den vrede te bekomen, de onalhankelijkbeid van Corea uil te roe pen, een deel der veroverde streken aan Japonie af te staan en eene oorlogscbat- 'ing te betalen. De chineesche regeering heelt geen al te groote bebouwen in de toegevendheid van haren tegenstrever, wam zij heeft door hare gezanten de be middeling der europeesclie mogendhe den doen vragen. De oorlog tusschen China en Japonië. De chineesch japoneesche oorlog, die reeds maanden duurt, loopt stillekens aan ten einde. Er hebben nog voortdu renl schermutselingen en gevechten plaats tusschen de chineesphe en de ja poneesche troepen, waarin deze laatsten regelmatig de bovenhand behalen, en waarna zij meer en meer China binnen gingen en de eene vesting na de andere innemen, doch ondertusschen zijn do vredesonderhandelingen reeds aange- knoopt. Men weet nog niet juist welke voor waarden Japonie aan het chineesche rijk 2” Afhouding op het dagelijkse!) loon; j nog hel allerheiligste 3“ De vei3clnllei.du bijzonderheden - JaiVstc gercel.ten van lais; met de post 6 fr. Ann meen 20 centimen per regel. De groote lette volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr lu cent. Afzenderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland warden ontvangen door het Office df. Publicité, Magdalenastraal, 46, te Brumel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonueiistraat, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. ■Mwawi inrir-ii i»Tini«iMgw~TWT~r^'T~~~~~'~~~~~~*’~^rT~l.'../-trj-Ta-rTr-rt riTinrn~w'ivmKnv^HaaEscKMaDHKcaBBBKmiMMatanmQuÏMiMiiBMiïiüiaaiii Vertrekuren van den IJzerenweg van den Bluurtspoorweg. Januari tot :34> ApriB 0 00 9 10 De koningin, die-onlangs erg aan do griep geleden heelt, is nu op nieuw door die ziekte aangedaan Haar toestand levert nogtans geen gevaar op. De Congo. Er wordt tegenwoor dig veel gesproken ovei den Congo, zijne voortbrengselen, de overname, enz. Het zal dus niet ten onpas komen eens uiteen ie doen, hoe groot die be ruchte Congo wel is. In zijoe grootste breedte van den 5“ graad Nopnjer-breedte tot den 12“ a 13’ graad Zuider-breedte, meet de Congo ruim 375 jiren. In zijne grootste lengte van den 12* tot den 30' grand Ooster leng:e, meet hij nagenoeg 400 uren. De afstand der twee uitetste punten van hel Noorden tot het Zuiden is dus grooter dau van Amsterdam tot Rome, grooter dan zesmaal de afstand van Brussel naar Parijs. De lengto van het Wesien naar hel Oosten is omtrent zevenmaal de afstand van Brussel naar Parijs. De oppervlakte van den Congo is twee mi.joen 300 duizend vierkante ki lometers, zij meer dan viermaal de oppervlakte van Frankrijk, dat maar 528 duizend 576 vierkante kilom< ters meel. En we zouden dat brokske moeten inslikken 1 zal opleggen Er word zelfs beweeid dat j bestolene werken; het tweede, dal 30 gen maai in schijn aanveerd hebben, en Deze weck zal de minister van finan- tien bel budget der buitengewone uit gaven in de kamer nedir eggen. Het beval twee ontwerpen het eerste beloopende lot ongeveer 20 miliioen, de Japoneezen de vredesondeshandelin- J millioen bedraagt, betreft de haveniti- zebijr. C22vcerd "t stellingen van Brussel, Anlwei pen, dat zij vastbesloten zijn toiPekic.de: Biugge, Gent en Oostende. ■a 1 43 5 06 05 8 42 11 03 0 22 8 50 11 20 6 30 9 07 1128 6 42 9 19 11 40 6 48 9 25 11 46 l 06 1 25 2 25 2 58 6 50 4 01 7 52 9 50 9 55 0 08 7 19 8 40 9 IS 934 9 56 10 08 11 08 Veurne Statie Vt-wrne Markt C xyde Üottduynkcrke Nieuport Oostende Oostende Statie Nicuport Ooslduynkorke Coxyle Veurne Markt Veurne Statie 5 6 48 8 4i «5« 95! 9 4* 9 59 -1 2 -*3 8 18 6 82 04* 7 18 7 45 7 54 841 1052 5 55 6 42 6 52 9 30 12 40 9 36 12 46 9 48 12 58 9 56 --•314 6 05 3 20 6 11 3 32 6 23 3 40 6 31 4 00 6 48 5 00 6 50 YPER-VEURNE 1 5 3 45 6 22 1 10 3 50 6 27 a 1 31 4 11 1 39 4 19 6 56 1 56 4 36 7 18 2 10 450 7 27 3 07 5 47 8 24 147 2 38 - "2 z r 02 7 29 514 7 43 5 ó9 8 09 6i5 8 35 6 15 7 06 5 00 5 5) 0 IS 0 51 6 59 7 38 - 9 06 De korrektionelc Rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Zitting van iS Februari. Degraeve August, Routseeuw Florent, Rouaseeuw Camiel en De- jaeaher Benjamin, werklieden te Dixmule, de twee eeri e elk 26 fr. boet, voor slagen; de derde 26 fr b >et, voor vernieling van afsluiting; de vierde 5 fr. boet, voor dronkenschap. De eerste en vierde voorwaardelijk. Maes Medard, slachter te Adinkerke, S dagen gevang en 26 fr. boet, voor smaa l. Godderis Karet, visschcr te Oostduinkerke, voorwaardelijk 200 fr. boet, voor jacht. Zitting van 1 Maart. Hendrycks Maria, kant werkster, geboren te Zarrcn, thans zonder be kende woonit in Belgie, voorwaardelijk 5o fr. boet, voor slagen en wonden. Joos Alois, werkman te Mcrckem, 3oo fr. boet, voor jacht. Cordier Karet, werkman te Vladsloo, 3a dage« gevang en 5oo Ir. boet, voor jacht met tenen licht bak. Bulcke Renaat, werkman te Merckem, too fr. boet, voor jacht. Neyrinck Alfons, werkman te Dixmude, 26 fr. boet, voor vischdelikt. Lantsheete Leonard, werkman te Westvleteren, voorwaardelijk, to fr. boet, voor beleedigingen. VEURNE-OOSTENDE 5 15 6 58 5 21 7 04 5 33 7 16 5 41 7 24 6 no 7 45 10 11 700 8 42 11 14 OOSTENDE—VEURNE 5 - 7 42 10 - 12 25 1 27 1 44 4 18 8 09 1 52 - 4 26 8 17 2 04 - 4 31 8 2) 2 10 - 4 44 8 3 Brunei Gent (achtervelde Cortrmerek Dixmudu Veurne Adinkerke Dtiinkerke Duinkerks Adinkerke Veurne Dixmude Cortcmarck 5 34 Lichterfelde 5 49 Geut 7 16 Brusiel 805 1057 0 15 12 05 9 25 10 40 1 20 7 28 11 38-5 52 5 43 1 ‘.'3- 1 45- J1O- 2 38- 2 56 - 4 07 - 8 50 IC 54 3 08 9 51 11 47 5 60 9 53 11 55 4 04 7 20 1014 12 20 4 33 7 50 16 47 12 35 5 II - 1 33 5 22 2 58 646 3 20 8 07 10 45 i VEURNE-YHR. 445 7 26 4 56 7 ?i 5 11 7 52 10 16 5 19 8 00 10 24 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 k'f 4 40 7 22 9 46 10 36 1 3 40 6 30 Hoogstad» Linde 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 4 37 7 27 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 4 32 7 41 -, 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 Nieuwe Herberg 6 17 8 58 11 22 12 12 2 37 5 17 8 06 6 38 9 19 11 43 12 33 2 58 5 38 8 27 p VeurneVooislad 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 5 43 8 32 Kt Vcurne Stutje Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem Loo lïoogstaede-Linde Yper Statie Yper Statie r - Loo Alveringhem Veurne Sb’tie

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1