DE CONGO. 13. 52* Woensdag 27 Maart 1895. JAARGANG. moet men van hen niet verwachten. Bit blad vei I dan kent men geene vrienden meer. Ut I waren hei al Belgen in den Congo, deze I Belgen zullen hunne waren en hunne nij ver heids voort biengselen gaan halen wddr tij het goedkoopst te vinden zijn. Dat is voor de nijverheid. Wat zal er onze landbouw bij winnen? In den Congo kweekt men alle slach van landbouwvooitbrengsels in over vloed. Het eenigste dat men zou denken te kunnen invoeren zijn de hoornbeesten. Maar indier. men ginder vee te kort heeft, wat zal men doen? Zal men bet vee uit Belgie doen komen. Wel neen, men zal eenige goede voorteelers zenden die daar met kleine kosten zullen vermenigvuldigen. In 1646 ontscheepte men 1 stier en 6 koeien, in de graslanden van Zuid- Amerika en 160 jaren later zond Buenos- Ayres ons reeds 1,000,000 beesten jaar lijks terug. Wat meer is, als men er in gelukt vruchten goedkoop en in overvloed te winnen in Congoland, dan zal man goedkoope waren leveren op de mark ten van Belgie en de boeren reeds dood gedaan door de mededinging vanAme-, rika, zullen nog te kampen hebben met de concurentie van hunne zwarte broe ders. Indien er lasten moeten gelegd wor den voor de onkoaten te dekken in Congoland, zal de boer wederom de grbote helft moeten aldragen; indien er soldaten naar het zwarte land moeten trekken, zullen hel bij voorkeur onze struisebe boerenjongens zijn, d;at de jongelingen der nijverheidssireken door gaans te zwak zullen gevonden worden, om'de Ahikaansche luchtgesteldheid te verdragen. Landbouw en Nijverheid. Wat de landbouw ea nijverheid be treft, er zal daaruit voor Belgie weinig of geen voordeel te vinden zijn. De groote nijveraars, onder andere M. De Bast, van Gent, verklaren open- lieriig dat ei voor hen in den Congo Veel, oneindig veel, wordt er tegen woordig over der. Congo geschreven. De dagbladen slaan er geheele dagen vol van; in de herbergen is het al Congo dat de klok slaat; de Congokwesüe Rijkdommen van tien Conno. Men zegt verders dat het zeker is dat de Congo gioote lijkdommen bevat. Dm kan heel waar zijn; maar die rijk- deze overneming voordeelig zou zijn aan Belgie, dan omdat zij schadelijk en na- deelig geweest is voor den Congo zeil. Men moet bekennen dat zulke be weegredens niet al le aantrekkelijk zijn. Wij hebben rechten, zwart op wil ge schreven, door den koning erkend en mei zijn bandteeken bezegeld en be krachtigd. en die wij door niemand, al ware hij Leopold II in persoon en ai bad hij ons nog meer bedrogen dan de koning tol hiertoe gedaan heeft, met de voeten mogen laten naden. Deze rechten zijn 1® Wij moeien vóór 1900 geene uit spraak doen of wij, ja of r.eeo, Congo land willen overnemen; 2® In 1900 mogen wij uitspraak doen, maar wij moeten niet; 3® De koning magCongoland in geene nieuwe schulden of lasten steken, dan deze die ih 1890 bestonden; 4® Indien de koning vóór 1900 kwam te overlijden, dan mogen en moeten wij aanstonds een besluit nemen, maar dan ook nog zijn wij geheel vrij Congoland over te nemen ofte niet; 5® Nemen wij Congoland niet over, wij moeten van den koning of van zijne rechthebbers de 25 miljo. n terug krijgen die wij hem geleend hebben. Die rechten zijn klaar en duidlijk en kunnac niet betwist worden zooals wij hooger zegden de koning heelt ze erkend en met zijn handteeken bevestigd. Waarom er ons niet stipt aan gehou den Dus, geene kwestie van overname vóór 1900. Dai is ons eerste besluit. Van nu tot 1900 hebb-n wij nog den tijd om rijpelijk te onderzoeken, indien de overneming van der, Congo vootdee- lig of nadeelig zal zijn. Wij rangschikken ons zekerlijk niet onder de geestdriftige voorstaanders van Congoland, verre van daar; maar wij mogen ons ook niet laten bij den neus leiden door zijne hardnekkigste vijanden. Wij zouden gevaar loopen, ofwel van ons in eene slechte zaak te steken of wel van er eene goede te missen. Moest bet blijken in 1900 dat de overneming van Congoland voordeelig en goed zou zijn voor Belgie alhoewel wij er grootelijks aan twijfelen, maar toch bet zou ons eeuwig spijten ze gewei gerd te hebben. Een ernstig onderzoek over alles wa*. in Congoland omgaat, het leggen van den ijzeren weg, zijnen handel en zijne nijverheid, zijne i’jkdommen en hunne gebruik baarheid, dat is ons tweede be slui'. Overbevolking. Voor wat het eerste punt betreft, de Congo zal nooit door Belgen, noch door welke andere Europeanen kunnen be woond worden, met bet uitwerksel van er hun ras te kunnen voortzetlen en ver menigvuldigen. De luchtstreek is er te beet en te ongezond. Zulks moeten zelfs de voorstaanders van den Congo ei ken ner, én zulks bewijzen ook de menig yuldige sterfgevallen onzer jonge en jeugdige officieren, die in den bloei hunner jaren, door de dóodeude lucht streek van den Congo weggemaaid ■Worden. Dal er ovei bevolking in Belgie is, dal aal niemand betwisten; maar dat de Delgen, alreeds met geenen uiiwijke- lingsgeest bezield, hun geliefdtvider- land zullen ferlaten, om Jin den Congo emo zekere dood te pinden, na eenige dom men zijn onbruikbaar, door de over een van een twijfelac-'i g bcitaan, uat gioote kosten van vervoer en de gioote gioote kosten van vervoer en degioote j rschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; niet de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote lett e - volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. be Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. hevigheid waarvan men zich bijna geen gedacht kan geven. Laat ons dan ook eens die zaak on- I dei zoeken en ons gedacht laten kennen over die belangrijke kwestie, waarvan Belgie’s leven of ondergang zal afhangen. De onafhankelijke Staat van den Congo, dien men aan Belgie wil opdringeo. is eene streek gelegen in hel midden van Afrika, en heeft eene uitgestrektheid 80 maal grooler dan de oppervlakte van ons Ij nd. K, ping Leopold II, met een mensch ee fcld gedacht bezield, wilde dit land begaven en de inwoners ervan al de aden van de Euiopeesche bescha- vm^pdoen genieten. Hij heeft, zegt men, voor dit edelmoe dig werk, vijftig millioen van zijne per soonlijke fortuin gebruikt. Maar bij dal werk van menschlie- vendheid en beschaving kwam zich allicht eene staatkundige en koophan- delkwcstie voegen, en de koning zou nu willen dat Belgie zijnen Congo over neemt. Waarom moet die overneming geschie den? Hierop antwoorden de Congolan- ders 1® Opdat de overbevolking van Belgie zich daar zou kunnen nederzetten. 2’ Om nieuwe markten le zoeken voor onzen landbouw en onze nijverheid; 3® Om de rijkdommen van den Congo on zijne voortbrengsels te doen dienen Vöor den vooruitgang van onzen handel. last van werk die zij vereischen. De caoutchouc bevindt er zich in grootere hoeveelheid nog in de Amazo- nestreek. maar wordt er niet opgedaan. De kofii bevindt er zich ook in groote hoeveelheid, maar de kosten van vervoer, zelfs na uet leggen van den ijzerenweg, zullen zoo boog oeloopen, dat hij geene mededinging zal kunnen doen aan den koffi die in indië gekweekt wordt. Het ivoor, voortkomende van de tan den der olifanten, woidt nu nog op de markt van Antwerpen verkocht; maar hoelang zal hel nog duren? Nu reeds bestaat er eene neiging onder da koop lieden om die markt naar Londen over ie brengen. En wie zal belenen dat de rijkdommen van den Congo naar audere landen over gaan, daar de Congosiaat vrijen in- en uuvoer verzekert aan alle landen? Belgie zal met zijue zuur gewonnen penningen den Congo beschaven en tot vooruitgang gereed maken, en de groote mogendheden, die den onafbankelijken S aai beloe.en, zullen met de beste brokken er vandoor trekken. Dal ts onze meening. Maar indien de Congo zulk eene vruchtbare streek is, zulk eene voor- deelige en winstgevende colonie, hoe komt bet dat men gewacht heeft, lol op bel laatste der XIX* eeuw, om zulks te ondervinden. Hoe komt bet dat Engeland, die over al in alle hoeken en gewesten der be kende wereld colonien bezit, en er altijd nieuwe betraebt, zoo dikwijls langs den Congostaat gevaien heelt, zonder dien per ei ie kunnen ontdekken? Waarom hebben de Portugeezen die colonien bezi ten aan de kust van Mid den Afrika; die zelfs in de XVII® eeuw, tot in hel herte van bet zwar'e land zijn bitmengedrongen, hoe komt het dat zij die colonien, thans zoo hoog geroemd en geprezen, verlaten hebben? Is het misebiea uit loutere liefde voor de milde en edelmoedige Belgen en uit genegenheid voor bunnen koning Neen, duizendmaal neen 't Is omd.it Engelschen en Portugeezen voorzagen dat het nut en hel voordeel welk men uil die streek ging trekken, niet kon opwegen te^en de groote kosten welke deze colonisatie ging veroorzaken. Waarom die haast om ons tol eene onrniddeiijke overneming |e dwingen? Wat mag er daar wel onder zitten Indien de onafhankelijke Staat van den Congo niet verplicht ware van bin nen konen tijd, en op vasigestelde ver valdagen groote sommen uit ie keeren, welke hij in de onmogelijkheid is le voldoen, niemand zou ooit gedacht beb ben om ons voor te stéllen van die wijde ujigestrekte landstreek over te nemen, vóó- het bepaalde tijdstip. Men prangt ons dus vandaag van deze overneming te doen, veel min omdat woidt besproken en uitgepluisd en door- j grond tol in de minste dorpen, met eene hevigheid waarvan men zich bijna geen niets zal te veidienen zijn. De Engel schen hebben in alle nijverheidstakken de voorband en zijn de meesters van al de markten in den vreemde. Welnu, Coi go staa' voor hen open, zoowel als voor de Belgen; bet traktaat van Bellijn stelt vast dat er noch be schermrechien noch invoertaksen mogen gesteld woiden ten voordeele of ten na deele van 'l is gelijk welk land. En wanneei er kwestie is van koophandel. Vertrekuren va» den Ijzerenweg «fe van den Buurtspoorweg. 9 Januari tot 30 April l£f>5. 3-8 6 00 9 16-I 47 2 58 Slot. En toch, kwaïne men ons zeggen in 1900, dal e ovet neming van den Congo eene goede xaak. zal zijn voor Bolgie, VEURNAAR 1 10 Onsteude Slati» Nicuport Oo.idu jnkerke Coxy-ie Veurne Markt Veurne Stalie 05 11 03 6 31 859 II 20 8 30 9 07 11 28 6 42 9 19 11 40 6 48 925 11 46 1 58 6 50 4 01 7 52 9 50 9 55 4 48 5 06 5 00 a 5 50 «C3 631 a 6 59 a 7 38 a - 9 06 6 08 7 19 8 40 9 19 9 34 9 56 10 08 1108 Veurne Statie Veurne Markt C<>xyde Ou,(du juherke Niellport Ooaleude 3 14 o 05 3 20 6 11 3 32 G 23 3 40 6 31 4 00 6 48 5 00 6 *0 9 16 7 28 11 38 I 25 143 Veurne Stutie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alvennghem Loo Uuogsluedé-Linde Yper Statie Ypor Statie I’ Loo Aheringhem r. Veurne Statie Onze rechten. 1 35 5 22 2 58 6 40 520 807 1043 VEURNE—OOSTENDE 315 6 58 511 7 04 338 7 16 5 41 7 24 6 00 7 45 10 11 8 42 11 14 OOSTENDE—VEURNE I 7 41 10 12 25 1 27 1 44 4 18 «09 1 52 4 26 «17 2 04 - 4 38 JU 4 44 8 3 Brunei Geut Lichteneld» Cortem.iek Dixniud. Veurne Adiulerke Duinkerk» Duinkerk» Adinkerke Veurn» Dixaud» Curtemerek 5 31 Lichterxelde 5 49 Gest 7 16 Brunei 9 30 12 40 9 36 12 40 9 48 12 58 9 56 i 06 1 15 2 25 e UC KlUtk airiat, uu - YPER-VEURNE 1 5 3 45 6 2! g 1 10 3 50 6 27 1 31 4 11 648 1 39 419 6 5G 1 56 436 7 12 2 10 4 50 7 27 3 07 5 47 8 24 518 7 28 1158 - 5 52 5 43 632 8 42 125-5 «3 7 29 «48 8 56 145 - 514 7 43 7 18 921 210 - 5 39 809 745 9 48 2 38-- 6 C5 8 35 7 54 9 59 2 56-6 15 844 19 52 4 07 - 7 00 5 55 8 56 10 54 3 08 6 42 9 51 11 47 5 56 652 955 11 55 4 04 710 10 14 12 26 4 55 750 1047 1255 511 8 05 10 57 9 15 12 05 S 25 10 40 1 20 VEURJiE-YPE*. 4 45 7 26 4 50 7 31 5 11 7 52 10 16 5 19 8 00 10 24 5 3G 8 17 10 41 1 36 4 36 7 12 i 5 50 8 31 10 55 Z 10 450 7 27 6 47 9 28 11 52 3 07 5 47 8 24 IJ 4 40 7 22 9 46 10 36 1 3 40 6 30 HÓogxtade Linde fi 37 8 19 10 43 ii 33 1 57 4 37 7 27 I 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 452 7 41 3 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 S Nieuwe’tlerberg G 17 8 58 11 22 12 12 2 37 517 8 06 Veurne St»tie 6 38 919 11 43 12 33 2 58 538 8 27 VeurneVoorstad 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 5 43 8 32 O 6 00 8 43 8 50 9 31 9 48 9 59

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1