i B Woensdag 30 April 2805. Nieuwe Gemeentekieswet. ff iV 8 5. JAARGANG. p- Oil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijhna de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 Ir. Annoncen 20 ceritimen per regel. De groote letter vo trens nlaatsruimte. Itechterhiko <>»rhurafni n nron 1 fn ï?an NJf 1 nn»! A 4V.JI1 1. i X en Rechterlijke kruuljk. Voorstel Colfs. Vrijdag werd door M. Colfs, afge- veerdigde van Brussel, de volgende wij ziging aan de kieswet voorgesteld en door de Kamer aangenomen De burgers, min dan 30 jaar oud, die in hoedanigheid van gemeentekie- zers uit hoofde der bekwaamheid zijn ingeschreven gebleven op de lijsten in voege gekomen op 1 Mei 1893 en die hunne woonst behouden hebben op 1 Mei 1895. zullen aanveerd worden als gemeentekiezers met eeno slem, indien zij verder de andere voorwaarden dan die van den oude.dom, door de tegen woordige wet voor het gemeen eKies- recht voorzien, vereenigen. Deze schikking is maar toepasselijk Art. 1. Zijn kiezer voor de gemeente j dezen die, de hoedanigheid van Belg i bezitten of de inburgering bekomen hebbende, de andere vborwaatden door bel kieswetboek (wet van 12 April 1894) bepaald voor het kiesrecht voor der. Senaat bezitten en sedeit len minste dtie jaar de gemeente bewonen. Alt. 2 De bepalingen van art. 2 tot 6 en 8 tot 23 van het kieswetboek betreffende het vaststellen der hoeda nigheid van kiezer, de uitsluitingen en opscborsingen en het toekennen van het meervoudig stemrecht worden toege past aan de gemeentekiezers, met de volgende veranderingen 1° De stem meer, voorzien bij art. 4 van het wetboek, wordt toegekend voor de gemeentekiezingen aan den kiezer, ten volle 35jaren tellende, getrouwd of, indien hij weduwaar is, wettige afslam- metingen hebbende, die als principaal en opccntimen aan den Staat betaalt in de gemeenten onder de 2000 inwoners len minste 5 fr.. in deze van 2000 tot 10.000 ten minste 10 fr.; in deze van 10 000 en daarboven ten minste 15 Ir. persoonlijke belasting op de buur- weerde, deuren en vensters en het mo- bitier der gebruikte woonhuizen ot ge bouwen, of die. voor zulke belasting aangeslagen, van de betaling uit reden van zijn beroep ontslagen is; 2“ Er wordt eene tweede stem meer loegekend aan den kiezer eigenaar van onroerend goed van ten minste 150 fr. kadastiaal inkomen, boven de stem hem loegekend door art. 5 alinea I van het kieswetboek. Die twee stemmen mogen niet te zamen loegekend worden mei de slem meer uil hoofde van hei bezit van rente inschrijvingen of boekjos 100 fr. opbrengende. van den 2" van het vorige artikel, mag mag de kiezer de verschillige stemmen meer bij dit artikel voorzien, genieten, alsook deze van art. 5 en 6 van het kies wetboek. Niettemin mag niemand meer dan vier stemmen bezitten. Alt. 4. De gemeenteraad bestaat, boven hel getal leden aangeduid in arti kel 4 der gemeentewet van 1836, uit 4 raadsleder, in de gemeenten van 20 tot 70,000 inwoners 8 raadsleden in de ge meenten van 70,000 inwoners en daar boven, rechtstreeks bij eenvoudig kies recht gekozen door de burgers die, op de lijsten der gemeentekiezers gebracht, de voorwaaiden vervullen vereisebt voor de kic.iugen der nijverheid- en arbeid- raden. Die raadsbeeren worden voor de helft door de werklieden en voor de helft door de bazen gekozen. Een koninklijk besluit zal de maatre gels tol uitvoering dezer bepaling vast stellen, onder anderen voor wat hel op maken den kiezerslijsten betreft. Art. 5. Het kollegie van burge meester en schepenen doel de herzie ning der kiezerslijsten voor dègemewitd, terzelfder tijd als van die voor dé wet gevende en de provinciale kiezrng* n liet houdt er op of schrijft er degenen in, die, de voorwaarden van het ge meeniekiesrecht vereenigend, op 1 Juli sedert driejaar ten minste hunne woonst in de gemeente hebben.' Devooght Lodewijk, zager te Brugge, veameling van voor dioiikenschap. WatkinsJporis, jockey, geboren te L cro x Si. Ómjtars, 4 maal 15 dagen gevangen 26 Ir. boet, voor zedenscheu- Vamyckeghem Jozef, leuider te Iiou(- gevaarlijke kneuzing, De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de -Publicitè, MagdaJenastraat, 46, te Rrussel. limn m hij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever Zwarte Nonnensiraat. 4, t- Veurne, n in de I' .- k.iaiooren. Het bureel der Kamer heeft de grogs is te zeggen de glazen water met cognac. In de zes laatste we ken hebben de kamerheeren 317 liters cognac gedronken. De socialisten bij zonder mieken er een overmatig ge bruik van. Zoo heelt mer. bemerkt dat, als de twist Defuisseaux Helleputie plaats had, verscheidene socialistsche volksvertegenwoordigers dronken wa ren. j klas verleend plaatsve: vangend rechter bij de recht- en tierden als y,e medalie van 1’ klas aan M. D.-C.-A. r op z...„ J en wilden nemen, king heeft geëischt. De datum van het verwerven van de nieuwe kieswoonst wordt vastgesteld volgens art. 57 alinea 2 van het kies wetboek. (Volgens dit art. 57, beginnen de drie jaren verblijf in de nieuwe gemeente te tellen van den dag der aangifte van de vet huizing aan het gemeentebestuur der it oude verblijfplaats). i n Art. 7. Volgens dit artikel moeten de kie; lijsten aanduiden de straat en het nummer der laatste woonst in de gemeente op den 1 Juli en de dagteeke- uing der inschrijving op de bevolkings registers indien zij na 1890 gebeurd is; daarenboven de nieuwe woonst van den kiezer indien bij binnen het jaar verhuisd is; liet artikel der belastingsrollen voor de drie eeigte grondslagen huui waar de, deuren, vensters en mobilair; de ligging van het ornoerend goed dat de stem meer geeft, met hel artikel van het kadastraal inkomen. Om hel kiesrecht voor de gemeente te hebben, woidt, voor de genaluraliseer- deh, de groote inburgering niet ver- eischi. De kleine is voldoende. - - Alt. 8 De schikkingen van titel III beloften en do welvaart des lands. 57, alinea I, 59 tot 62 zijn toepasselijk i voor de gemeentékiezers. Art. 9. Zijn afgeschaftde titels 1, I 1. UV. UCfcUC MVSHOUCU, Art. 3. Uitgenomen de bepaling j (je wellen van 24 Augusii 1883 en 26 o. u». -- Mei ,|888 en (- -- - van hel kieswetboek (wet van 12 April 1894). Art. 10. De tegenwoordige ge- meemeraden zullen door koninklijk be sluit ontbonden worden ten laatste den -- I November 1895. Vandamme Lodewijk, landbouwer, beide De nieuwe raden zullen gekozen wor- r"—'nn den door de kiezers wier namen zullen i staan op de lijsten welke zullen opge- I maakt worden ten gevolge eener her ziening die moet geschieden van den 1 tot 15 Juni. De volgende artikels bepalen de wijze waarop de herziening moet geschieden. op de oude bekwaamheidskieze 's, daar selaera, 3 maanden gevang en 26 fr. ei geene nieuwe mee: aangenomen wor- j boet, voor diefte Vei earner Eugenia, en Vercamer Maria kantwerksters te Ciercken. eik wijziging 10 fr. boet, voor slagen en beteedigin- van M. Colfs ook geene toepassing meer gen door daden. Verschlllige lijdingen» Bij koninklijk besluit van 30 Maart wordt hel burgerlijk eerekruis van -1 aan M. E.-A.-F. Ghewy, den zittijd. De j 1)3011 van eersten aansfeg te Veurne, V l'I /V ƒ4 u 1 I «o f I- 1 - rx z-. zeker Vanden Keickhove, secretaris van het parket bij dezelfde rechtbank. De teekenlessen voor lagere onder wijzers, voorgeschreven bij ministerieel besluit van 22 Maart, zullen in de jon- gensgemeenteschool van Veurr.e plaats nebben eiken zaterdag, ten 2 1/2 ure, te beginnen met 20 April eerstkomende. De vrije onderwijzers mogen ook de lessen volgen, mits aanvraag te doen aan den kantonalen schoolopziener. Militie. Het ge'al mannen voor de lichting van 1895 wordt lusschen de provinciën verdeeld als volgt Antwerpen 1490; Braband 2393; West-Vlaanderen 1615; Oost-Vlaanderen 2021; Henegouw 2426; Luik 1646; Lim burg 513; Luxenburg 358; N?.men 639. Te zamen 13,300. Het getal mannen door het arrondis sement Veurne-Dixmude te leveren is vastgesield als volgt Dixmude, 29 man; Handzaeme, 29; Woumen, 30; Loo, 14; Veurne, 31; Alveringbem, 24; Nieuport, 24. De west-vlaamsche gouwdag, voor het Paaschverlof, zal gehouden worden te Nieuport, den tweeden zondag na Passchen, ten 3 ure na middag. De kiezing van eenen volkssver- tegenwoordigers in vervanging van M. Op de lijst van den jury voor den aanstaanden zittijd van het assisenhof van West-Vlaanderen ^bevinden zich -1 te Houthulst, en J. Brutsaert, landbouwer te Ghyverinchove. Zaterdag 4 Mei, zal in ’t gouverne- mentshotel te Brugge de aanbesteding plaats hebben der herbouwingswerken van het afdak van de reddingsstatie ten oosten der h iven van Nieuport en van het magazijn der oliën afhangende van d m vuurtoren. Bestek fr. 11,011 12. Inlichtingen bij den ingenieur van brug gen en wegen te Nieuport. M. Van Damme, pastor van Clems- kerke, is ove; leden den 6 april, in den ouderdom van 68 jaar en 4 maandec. Hij was bezig met het H. Misoffer op te dragen toen, aan de offerande geko men, hij zich ongesteld gevoelde; hij deed den onderpastoor roepen, die hem deed naar buis brengen, waar de lijder de laalse HU. Sacramenten ontving en ten 11 ure den geest gaf. Uit Oostvleteren. Verledene week kwam E. Dnmortier met zijn paard en kar zwaar geladen van zijn huis, toen op eens het paard de vlucht nam en het gehucht den Kortenkeer opliep. Het ge rucht boorende, kwam de brietdra- gi r Henri Marrey buiten geloopen en het er - den. Als dus al de oude bekwaambeida- kiezers den ouderdom van 30 j iar zul len bereikt hebben, zal de kunnen ontvangen. In <lc Kamer. Heviger zitting als die van woensdag, deslemming der nieuwe kieswet sedert de opening van Ari. 6. Degene die zijne gewone verblijfplaats van eene gemeente naar eene andere overbrengt voor 1 Juli, mag op dien datum niet behouden wor den op de lijst der gemeente die hij verlaten heelt. Hij mag, drie jaar later, op de lijst zijner nieuwe verblijfplaats, op de wijze door hel vorig artikel vast- l ingevil bij op het oogenblik van zijn vertrek aan het bestuur zijner oude ver blijfplaats de aangifte zijner verhuizing waarin l - t - t- - - stuur zijner nieuwe verblijfplaats, bin nen i' gesteld, slechts ingeschreven worden vertrek aan het bestuur zijner oude gedaan heeft, en indien hij aan bet be- begonnen is, werd zeker niet gehouden Rtlllir 7iinnr nion.„n .mrhliifplo..*» setjeri Je opening Vail de maand dier aangifte, zijne in- socialisten schreeuwden en l schiijving op de registers der bevol- wilde beesten. Zij verlieten tin™ iwóu. oogenblik hunne plaatsen geen deel aan de stemming nemen, en op ’t einde der zitting wilde de socialist A Delui'seaux den heer Helleputie, ver tegenwoordiger van Maaseyuk, eene rammeling geven. 1 Anspach, zal te Thuin plaats hebben den Zitting van 21 Maart. Vynck Emile 50 fr. boet, voor vernieling van afslui ting, en 5 fr. boel, voor dronkenschap. P nson Frans, werkman te Adinkerke, 200 fr. boot, voor jachtmisdrijt. Vandamme David, dienstknecht, te Ciercken, elk 100 fr. boet, voor jacht- misdrijf, De tweede voorwaardelijk. Renty Pieter, werkman te Westende, 200 Ir. boet, voor j ichtmisdrijf. Loolvoet August, landbouwer te Pollinchove, 1 Ir. boet, voor onvrij willige kwetsuren. Deburchgraeve Isidoor, werkman te Veurne, 5 fr. boet, voor dionkenschap. Zitting van 22 Maart. Ollieuz Jules vischverkooper te Westende, 26 fr. boei, voor smaad. Boogtis Florimund, smokkelaar te j Veurne, 16 dagen gevang en 26 Ir. boet, j voor slagen. Demoor August, werkman te Hand zaeme, 30 fr. boet, voor diefte. Leplae Ambroos, landbouwer te Zar- ren, 30 fr. boel, voor slagen. Devooght Lodewijk, zager te Brugge, 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor -afsluiting, en 25 fr. boet, p.j nc. ge.aar ziende welk de kinderen be dreigde die in massa uil de school kwa men, sprong naar het paard; hij kon lier,' na zeer ver medegesleept fe zijn, stilhóbden en bekwam hierdoor eene zie ik dat ik moet kir zen tusschsn mijne 1 van het kieswetboek, behalve de art. 55. I op de lijsten j II en 111 der saamgevoegde kieswetten. Zitting van 21 Maart. Vynck Emile - —v.v., zn de 2 en 8 van art. 68 schoenmaker te Pervy.se, voorwaardelijk 1 MM- De Groote, provinciaal raadslid .1 1-ksxzxÜ' 1 CA A 11 N*O 1- - 1 i 1 .1 - two I t?i. •T 1 I JtraWff' Zie hier de voorttaatn-sto schikkingen der nieuwe kieswet welke de Kamer vrijdag met 90 stemmen legen 33 en 9 onthoudingen heeft aangenomen J 1 -V." j ...D«r..j... - ujMu.o, u.uv u>. jjkjo» v» ii. -u uciiiiiiieu per regel, i v volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr IS cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. u j j c» w, en -MXZ<ZkTVll MUI* 12 Mei. - - J v U I I IU ui 1 UU V e» uu jiuuiuiiu^ viet nieuwe hieswei De korrektioncle Rechtbank van Veurne heeft J veroordeeld I-- f»- - - v --J - M. AnSpacb, liberale vertegenwoor diger van Tnuin, heeft woensdag in de kamer zijn ontslag gegeven. Hij ver klaarde dat bij, om gekozen te worden, had moeten beloven het algemeen stem ■- recht te verdedigen, en nu, gezien de oproeiige verklaringen der socialisten, I .1 'x -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1