IV 10. Afril !805. JAARGANG. —Z"r- 82jarige oudeiling, plaats geweest en zoekt neerstig de maakt en niemand gezien. De dief moet gepensioneerden kapitein Henri Hans, >-■ (HIfSDAG Behendige smokkelaars In Rus- i rn den laaisten tijd veel valscbe bankbij‘iten in omloop ge- voorz tters en scl rijvers der kiesburee- len van den buiten zijn nog hunne reis kost n niet betaald, zegt de Gazelle van Brugge. De drukkers der stembrieven zijn tri t zelfde geval, had de Gazelle er er mogen bij voegen. Hei College van burgemeester en schepenen der stad Brussel brengt ter kennis van paardenfokkers en kooplie den dat de tweede paardenjaarmarkt va.i Kort ijk. Schandaal op Goeden Vrijdag. Uit Parijs komt het verhaal toe van cene walgelijke heiligschender!]aldaar Vea*schiiHige tijdingen. Zaterdag, rond 11 1/2 ure ’s avonds, is er eene diefte met braak en beklim ming gepleegd ten nadoele van M. den gesloten. Zaterdag is eene diefte gepleegd in de St. Jacobskerk te Brugge. Van het j beeld vanO. L-V. presentatie zijn oor- gewaar woi den hoe. Dezer dagen kwam slingers en eene broche gestolen ter weerde van 20 fr. Uit eene kas. waarin I T licht; Om alle misverstaan Ie mijden M. en Mn” Meier, tandmeesters, te zijn. Bij koninklijk besluit van den 11 April wordt de kerkfabriek van Pervyse gemachtigd tot aanveerding eerier gift, gedaan door den heer Bou Karei Van Ca- loen de Gourcy, eigenaar te Brugge, en bestaande in den naakten eigendom van een huis met af hanglijkheden en hovin gen, van eene gezamenlijke oppervlakte den 18 Maart 1846, gehuisvest te Couc- kelaere. De minister van landbouw, nijver heid, arbeid en openbare werken brengt ter kennis dat in 1895, de scheepvaart zal onderbroken worden op de vaarten van Nieuport naar Veurne, op de Loo- vaart en op den User gedurende 21 da gen, van 20 Juni tot 11 Juli. Uit goede bron wordt gemeld da* het ontwerp van Brugge-Zeehaven me1 de aanvraag dor buitengewone kredieten beneden geloopen, meenende dat de j kapitein ongesteld geworden was; maar i nauwelijks den trap af, werd zij bij de I keel gegrepen en maar losgelaten, toen de schurken den buit vast hadden en het hazenpad kozen. Gewoonlijk slaapt M. Hans met vuur wapens nevens zijn bed. De dieven had den een geweer bemerkt, en uit vrees dat de kapitein het zou geladen hebben, om, bij hunne vlucht, op hen te schieten, hebben zij zich van hel wapen meester gemaakt en voorzichtigheidshalve aan de voordeur geplaatst. t zal nogmaals met nieuwe groepen ver- De justitie is zondag morgend ter rijkt zijn, plaats geweest en zoekt neerstig de dieven op, die tol nog toe onbekend I it blad schijnt den \»oens_.<g. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Ann ineen 20 centitnen per regel. De groote lette volgens p.aatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen '1 fr Een Nr la cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaandereni en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Pmii.mm:. Maadalenastraat, 46, te Rwsel. Jb n sehrijfl in bij BONHOMME-RYCKASEYS. itrnkker uitgever. Zwarh-Nonnenslraat. 4. t- Veurne, ,.n H. op het einde dezer maand in de Kamer zal nedergelegd worden. Te Brussel zijn talrijke goudstuk ken van 10 fr. met de beeldtenis van Napoleon lil en het jaartal 1869 in om- loop. Ze zijn goed nagemaakt en slechts aan den klank herkenbaar. De voorzitter van het assisenhof van West-Vlaanderen heeft tot dinsdag 7 Mei den tweeden zittijd verschoven. De vermaarde II. Bloedprocessie van Brugge zal uitgaan den 6 Meiaan- staande, Die prachtige geestelijke stoet Qïe nieuwe kieswet. sten d, voor hoofdhoedanigheid dai zij °P Goeden Vrijdag doot de socialisii- 1 i eche kopstukken in het Maison du Peu- 1 ple begaan. Er was een feestmaal van 80 man ingericht, onder het voorzitter schap van den socialislischen afgeveer- digde Ernest Roche. Onder de genoo- digden bemerkte men citoyen Robin, ge wezen bestuurder van hel Veikenskot van Cempuisen verscheidene vrou wen. Het maal bestond enkel uit verken- vleesch. Te midden der zaal stond eene tafel met een gebraden speenverken op, waarnevens eene roode vlag en een ktuis opgcricht waren. Toen het eetmaal ten einde was, werd er eene kleine doodskist gehaald en het speenverken er in gelegd. Een der socialisten nam de roode vlag J„., priesterlijke gewaden aan, bootste de Sens loopende geruchten 700 fr.), eene 1 beurs met ongeveer 20 fr. in nickel en kleingeld, twee gouden zakhorlogien en eenige papieren, waaronder titels van eigendom, brieven, facturen en kwitan- tien. M. Hans werd door de dieven omver- geworpen, en op zijn hulpgeroep, kwam eene vrouw die boven sliep naar gelaat gedeeltelijk met eenen neusdoek 3 ure na noen, Op de Zuid en Slacht- j lanen. i De Senaat heelt, in zijne zitting van 8 dezer, met 46 siemmen de ge- toon Pieter Lodewijk Van Lede, eige- wandeler. en had zelfs vermoedens op- j “briefke zat. Zoo kwam hei geheim gevat. Hij heelt zelfs 's middags voor geld geborgen ’1 frahsch elk 10 fr. om hunne reis voort te zetten. M. Hans ging aan hun verzoek voldoen, en zich tol een meubel begevende om de geeischtc som ie ge ven, rukten de dieven de slotels uit zijne banden, openden zelve het meubel en en het kruisbeeld, en een ander, met r°°fden er eene som van 400 fr. (vol- lijkceremonien na. De tafelgasten zon gen het bies iroe en vormden een stoet, die met het kruisbeeld en de roode vlag aan ’t 1 oofd, de tonde der zaal deed, terwijl een der aanwezigen de walgelijke feestvierders besproeide. Daarna werden eenige redevoeringen tegen den katholieken godsdienst uitge sproken. Ziedaar wat de socialisten te Parijs reeds openlijk durven doen. Wie weet wal zij in Belgie, maar in bet geheim nog, verrichten T Is walgelijk. ÏSecIiterlijke kronijk. Zitting van 28 Maart. Vanhille Hippolnt, werkman ia Vladsloo, 16 da gen gevang, voor jacht. \andoorue Hippoliet, schilder ite Middelketke, voorwaardelijk, 2 maan den gevang en 50 fr. boet, voor slagen. Vandevoorde Bernard, IDcnard en Desiié, werklieden te Stavele, de 2 eerste elk 7 maanden gevang en 76 fr. boet, de 3" 7 maanden gevang en 100 fr. boei, de 1‘ en 3’ nog elk 1 maand ge vang en 26 fr. boet, voor slagen en ver nieling van afsluiting en meubels. Barbier Pieter, herbergier te Beveren, 50 fr. boet, voor diefte. Legein August, visscher te Oostduin kerke, 200 fr. boet, voor jacht. Zitting van 29 Maait. Vinck Napo- loen en Dewaele Julien, werklieden te Dixtnude, de 1' 26 fr. boei, voor slagen; de 2“ 1 maand gevang en 26 fr.; 20 fr. en 15 fr. boei, voor slagen, vernieling van roct.ende eigendommen en dron kenschap. Despegbel hidoor, leurder te Clerc- ken, voorwaardelijk 1 maand gevang, en 26 fr. boet, voor misbruik van ver trouwen. Rousseeuw Engel, werkman te hen- berghe, 2 maanden gevang on 26 fr. boet, voor aftroggelarij. Doom Modest, üesmedt Cijriel, Theu- nynek Emiel en Ghekiere Cijriel, werk lieden te Zarren, elk 26 fr. boet, voor slagen, de 2’ 10 Ir. voor vernieling van eigendommen. De prinses Josepbina, gemalin van prins Karei van Hohenzóllern en dochter van den graaf van Vlaanderen, heeft verledene week het lever, geschonken aan een dochterken. Het doopsel heeft maandag plaats gehad. De peters waien de graaf van Vlaan deren en de prins van Hofiènzollern; da meters de prinses douairière van Hohen- zoilern en de koningin van Saksen. In Duitschlai.d is he. ’1 gebtuik twee pa- van 14 aren 10 centiaren, gelegen in ters en twee meiers te hebben, voormelde gemeente. j Behendi Sedert maandag is de vischvangst land weiden bracht. Men meende té welen dat ze uil het buitenland k vamen, maar kon niet niemand ten volle bevredigt. De reden daarvan is gemakkelijk te vinden. Toen de Belgische Grondwet, welke ruim 60 jat en ottvetandeid is ge bleven, door de Kongresleden werd op gei aakt, waten allen zonder onder scheid van partij of gezindheid eens gezind over bel doel dat moest bereikt worden, namelijk het maken van eene Grondwet, rechtvaardig voor allen en zooveel mogelijk de gelijkheid van alien voor de wi t huldigende. Vandaar Jat men teen tol eenen be vredigenden en duurzamen uitslag is geraakt. Bij de herziening, daarentegen, ston den de partijen, vijandig en van kop lot teen gewapend, tegenover elkander. ’1 Was genoeg voor de liberalen, dal hel ontwerp van hetziening van het katho liek ministerie uitging, om het, zonder onderzoek, fe verwerpen. ’l Was genoeg dat, na de verwerping van het stelsel der regeering, een voor stel door de eene partij werd aange nomen om door de andere stelselmatig bestreden te worden. Eindelijk, den strijd moede, is men bet eens geworden op het meervoudig stelsel, na welks s eintning elk een zucht van voldoening sltak'e en zich troos'te met de overweging ’1 Is wel juist dat niet wat wij hebben wilden, maar ’t bad slechter kunnen zijn Hetzelfde mag gezegd worden van de nieuwe gemeente kieswet Wel is waar had m< n hier dc twee derden der siemmen niet noodig om het voorge legd ontwerp tol wel te maken. Vandaar dal liet niet, gel'jk vroeger het herzie- ingsoniwerp, onder dc aanvallen der lii kerzij bezweken is. Doch, in de katholieke partij zelve bestaan twee gezindheden, waarvan de eene het stemrecht, onder de lagere k assen, niet al te zeer durfde uitbie den uit vrees voor dc socialisten, die in de Waalscbe provinciën zeer machtig zijn, terwijl de andere de wel zoo volkseh moguijk wilde maken, zonder echter tot het zuiver algemeen stemrecht af te dalen. Wederzijdsche toegevingen waren dus noodig. De grootste toegeving werd, mei reden, gedaan door de K: is ene Vo'kspartij, die de minderheid in de rechterzij uitmaakt. De behoudsgezinde ka tiolieken deden, van hunnen kant, de toegevingen verval in de wijzigingen van de heet en Colfs en Hellcputte. Deze noodzakelijke toegevingen, ge voegd bij do bepe ken ‘d bepalingen door de regeer ng noodzakelijk geacht, tot besclerming der Waalsche gemeen ten tegen het socialism, hebben gemiakt dat de wel, zooals zij thans is gestemd, wel een beetje den naam van onsamen hangend verdient. Doch, wanneer bel er op aankomt te kiezen lusschen het gt brek aan samen hang in eene wet welke voor ver betering va'baar is of hei gebrek aan samenhang in de partij hetwelk on herstelbaar zou kunnen zijn zal geen ware katholiek aanzelen het eerste te kiezen. Hrt is dan ook in dien zin dat wij a'hoewel vei re van de wet ie bewonde ren dr z- lve aannemen, te meer, daar de ondervii ding van zelfs de verbeterin- gen zal aanduidi-n welke er aan kunnen cu moe.en toegebrar’- - tanden en z ch doel doorgaan voor M. Meier vaa Kort ijk. vende kiezingen plaats hadden, en de M. en Al®" Meier houden eraan te doeo hei toevallig uit. Verscheidene kis jes met potloden, komende uit Engeland, werden aan do grens onderzocht. Een potlood viel uit een van de kisjes en werd door eenen beambte in den zak gestoken. Toen hij vreemdeling is, in 'l zwart gekleed, bet echter den volgenden ag wi ce - - scherpen, bleek dal er binnen m het hout geen potlood, maar een valsch beeld van O. L -V. presentatie zijn oor- de ex voto's en juweelen van O L. V. t van Lourdes hangen, die opengebroken werd, zijn eenige voorwerpen van weer- de verdwenen. Men denkt dal de dader een 1 met bruine schoenen. De koster had hem 's morgens in de kerk zien rond- 1 aan aleer de kerk te sluiten eene ronde ge- i maakt en niemand gezien. De dief moet zich in d’e kerk hebben laten opsluiten, Komrijk, verzoeken hunne lalujKte kaïanten want dergelijke gekleede kerel is lond 5» - J--..-u::- stoei bemerkt geweest. T Is zeven maanden dal de wetge- bij de Voorstad. M. Hans, een 82jarige oudeiling, woont daar alleen. Dit moesten de die ven weten. Rond 11 1/2 ure, terwijl hij reeds was ingeslapen, zijn drie kerels over het muurken op de straat uitgevende, ge klommen, en hebben vervolgens aan de slaapkamer het vensterblind openge broken en zijn lusschen de ijzeren ba- ueil Uill ue puuruenjaaru.aruu ren binnengedrongen. Door het gerucht aangekondigd voor hei loopende jaar zal dat zij maakten, is M. Hans wakker ge- plaats hebben den Woensdag 24 April schoten en heeft de drie schuiken, wier naastkomende, van 9 ure ’s morgens tot gedekt was, voor zijn bed zien staan. i Waarschijnlijk om te weten waar zijn ld geborgen was, vroegen zij in i wone inburgering verleend aan M. An- l naar, geboren ie Rotterdam (Holland) 1 rraiTTitfi i ~»an mjaigJi M. en M“’! «a C d <w Evenals de uitslag der Grondwet her ziening heeft de nieuwe kieiwet voorde gemeente, door de Kamer en Senaat ge- Dc korrcktionelc Rechtbank van Veurne heeft veroordeeld 't'I u WCUÜH, lUÜIJ UCimt UUl, UU UdUUl I J J IJ V ....V. W-. Diotm> I rvrl mu u Ir V r» T n/1.»

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1