’A oensdAG 24 April 1895. V 17. 52e I De kleine burgerij. JAARGANG. Dit blad verschijnt den Woenscag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letter zelvigd zijn, dat de eene de hulp van den in vensorganen besloten liggen. len zij den prijs zoo hoog zij willen en zijn in staat om geheel de wereld te doen buigen. Schrikkelijk jachtongeluk. M. Bru- nard, arrondissementskommissaris van Nijvei, was zaterdag morgend met zijne zoons en eenige vrienden op jacht te Maransart. Terwijl hij over eene gracht sprong, werd hij eensklaps in het hart volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4. te Veurne, en in de Posikantooren. lerschillige tijdingen. Onwedej. Woensdag hadden wij een echten zomerschen dag. Rond den kwestie behandelt en heel de wereld voorlicht in zake der sociale kwiste. Doch vergeten wij niet, de maat schappij bestaal toch niet alleen uit werkvolk, zij is gevormd uit meer an dere klassen, die eveneens hun recht hebben. Dc werkmansklas maakt stellig een eei bied waardig deel der maatschappij gedood; de ruiter ten gronde geworpen gal geen leeken van leven meer. Na eene veizorging van 20 minuten kwam hij tot bezinning en toen bestatigde door twee geweerschoten getroffen, men dat bij geene de minste wonde had bekomen. Uit meer andere plaatsen worden branden en andere ongelukken gemeld. Een koninklijk besluit van 6 April vergunt het burgerlijk kruis van 1’ k as aan M. Gaslelein Van llille, voorzitter van de regie der Noordwatering van van bewezene diensten gedurende 35 jaar. Koninklijke besluiten vergunnen aan de vo gende gemeenten eene toe lage om ze te helpen de kosten betalen van de uitvoering van werken aan de buurtwegen Beerst en Vladsloo 1783 fr. Sta- vele 2481 Couckelaere 5000. Clercken en Woumen 5000. Eessen en Clercken 2000. Coxyde 5000. Stavele 20,000. Bij ministerieel besluit van 18 April is dat van 20 Maart laatstleden in getrokken, waarbij de in- en doorvoer van runderen en schapen, herkomstig uit Holland, onder zekere voürwaarden werd toegelaten. 8 erf gevallen. M. Sa myn, pastoor te Marcke, is zaterdag aldaar overleden. j M. Charle, pastoor van St. Nicolaas, in de verte het gerommel van den don der. Ten 3 ure begon het te weerlichten, en van dan af, bijna een uur lang, volg den bliksem en donderslagen vergezeld, van eenen weldoenden regen, elkander onverpoosd op. Later in den avond, rond 7 1/2 ure begon hel weer fel te bliksemen, te donderen en te regenen, doch in een half uur was dit nieuw ongeweerte ver dwenen. Op vele plaatsen van het land heeft het ongeweerte nog al schade gedaan. Rond 2 1/2 ure heeft de donder twee branden te gelijk veroorzaakt te Wou men, op twee hofsteden die eene halve uur van elkander verwijderd staan. Ter hofstede bewoond door Edward De Ceene, zijn de stallingen, schuur en wagenkoten, stroo, hooi, granen, veel boeraliaam, de prooi der vlammen zijn geworden. Een kalf is ook in den brand omgekomen. Men schat het verlies op 14,000 fr. Alles was verzekerd. De hofstede be hoorde aan de gravin Amédée de Ra nesse-Maelcamp, eigenares te Brussel. De tweede brand had plaats ter hof stede gebruikt door Pieter Castelcyn (ter wijk Jonckershove). Daar werden door bet vuur vernield de schuur, stallingen, 3 kalvers, stroo, hooi, veel vlas, granen en eene hoeveelheid boer- alaam, alles berekend op eene schade van 3000 fr. De hotstede is verzekerd en behoort loe aan M" wed" Do Breyne- De Ruysscher. Ongelukkig voor den landbouwer was niets van hem verze- keid. Te Beythem (Rumbeke) werd zekere teYper, is maandag overleden, inden ouderdom van 72 jaren. Zaterdag na middag is de provin ciale raad van Henegauw overgegaan tot de kiezir.g van een senateur in vervan ging van M. Bufquin des Essarts, ont slaggever. Er waren 89 leden aanwe zig. De eerst» stemming leverde den vol genden uitslag op Lafontaine, socia list, 38 stemmen; Pirmez, katholiek, 25; Giroul. liberaal, 25; een wit briefje. De balloteering gaf 43 stemmen aan M. Lafontaine en 33 aan M. Pirmez. Er waren 10 witte briefjes. M. Lafontaine werd bijgevolg tot provinciale senateur van Henegouw uitgeroepen. Vijf liberalen hebben in de ballotee ring voor dan socialist gestemd. Pelroolcrisis. Sedert eene maand van hier is er sterke rijzing in den prijs van den petrool. De petrool die in Maart II. 9 lot 9 fr. 50 de 100 kilo verkocht werd, werd vrijdag te Antwerpen verkocht aan 34 fr. en ’l schijnt dat de verbruikers nog meer zullen moeten in den appel bijten; want op de beurs van Brussel verzekert men dat de petrool zal lijzen tot 50 fr. de 100 kilo. Deze opslag is, naar het schijnt, het gevolg van een syndikaat ontstaan tus- schen de rijkste bezitters van pelroot- bionnen in Amerika en Europa om al de bronnen in handen te krijgen, waarin zij thans gelukt en meester zijn van bijna geheel den petrool vooribi engst der gar.sche weield. Nu omtrent alleen al den petrool bezittende, en niet haas tig om te verkoopen, de meesters van het syndikaat zijn Rotschild en een Buyse met zijnen os dood geslagen toen andere jood, even rijk als bij, stel- hij van z’jn land kwam. Te Lu-ngne, bij Moeskroen, keerden Louis en Pieier Dubois, pachters op het gehucht Malsence, huiswaarts, de eer- usle le voel, de andere te peerd. Eens boe’, voor smaad en braak van afsluiting; klaps valt de bliksem, het peerd wordt boet, voor slagen. Hel was zijn eigen geweer waarvan door den schok de twee schoten afge gaan waren. M. Brunard werd aanstonds naar zijne woning gebracht en door verscheidene geoeesheeren verzorgd, doch alle zor gen bleven vrucute*ooa, en in den avond nog is hij overleden. Sedert veruen dagen heeft de stad Zoningen noch burgemeester, noch schepenen meer en wat de kroon spant, is dm niemand deze bedieningen wil aanveerden. Sedert lang bezit de stad Zoningen leeds geen burgemeester meer. Tengevolge eeoer stemming, be trekkelijk tiet opbouwer, van het slacht huis, hebben twee schepenen, hun ont slag gegeven en het gemeentebestuur, in algemeene vergadeung bijeengeroepen, heeft in geene enkele plaatsvervanging kunnen voorzien bij gebrek aan kandi daten. De Heer Hendrik André, uit Dampremy, thans in hei Godshuis d’Harscamp, te Na men, schrijft ons .- Reeds twee jaren had ik zoo erge wonden aan da been< n, dat ik I mij slechts met moeite kon voortslepen. Geen enkel geneesheer was er in gelukt mij te helpen. Na dat ik had hooren spieken van de wonderbare genez ngen bekomen in hetGesicht Windelincx, 122, Gallaitslraat, te Brussel, besloot ik, als laatste middel, mij da ir te wenden. Men beloofde mij niet dat ik zou genezen, en noch ans is mijn toe stand zooveel verbeterd dal ik zoo goed als Rechterlijke krouljk. Zitting van 4 April. Onraedt Pieter, lijk, 1 fr. boel, voor lijden met eenen hond voor zijn gespan alleen gelaten te hebben. Vanstaen Jules, weikman te Merckem, n i gevang en 26 fr. vcor diefle. Delanghe Hendrik, werkman te Crom- bekc, 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor eei roof. Denys Fredinand, werkman te Merckem, Debruyne Clemens, borslelverkooper. Van hinsberghe Renaat, dienstknecht, en Ver- siype Jules, bors elverkooper leGleicken, de eerste driemaal eene maand gevang en 26 fr. boet, voor slagen, en tweemaal 10 fr. de drie laatste elk 8 dagen gevang en 26 fr. Devrcker Marcel, werkman. Berten Hen dnk, kloefkapper, cn Smsgghe Placid us, weikman, allen te Merckem, elk 1 maand gevang en 26 fr. voor slagen. Zitting van 5 April. Depoover Karei, Drpoover Pieier, Dtpoover Gamiel en De- -- r>~VOOr- I waardelijk, elk 26 fr. boet, voor vischmis- aocialis en niets beoogen dan de vernie- j Ghysolen Lodewijk, werkman te Steen dionkenschap, i Veurne, te Dixmude, als beloonir.g De romp der maatschappij is de klei ne burgerij, zij i» hei nuttigste, het def tigste en het noodzakelijkste der maat schappij. Zij is bet minste verbasterd en lijdt nogians het meeste, iel wijl nie mand in deze socialilische lijden om haar bekommerd schijnt. Haar invloed is hoogst noodig voor de maatschappelijke o.-de, men zorge dus dal zij niet door het domme getal verpletterd worde. j Wij zuilen alle maatregelen en wetten toejuichen welke dienen om de kleine alle bezorgdheid zijn, zij moet alles dend is en onder alle opzicht hulp en be- 1 1 t noodig is voor bet behoud van de maat schappelijke orde en van den Staat, en omdat zij de vastste en stevigste dam is om den stroom van het wilde socialis- mus tegen te houden en omdat de klas sen van kleine burgerij en werklieden, Deze en deze alleen moet hel werk burgerij op te beuren, omdat deze lij- van overtreffen, ei van de andeie klassen scherming verdient, omdat zij het meest schijnt naar geen sptaak meer te zijn. Hel is onbetwistbaar, dat ten alle tijde en in alle eeuwen, de mindere kiasfen gtoote bezorgdheid on voorin genomenheid bij de katholieken en bij de Kerk ingeboezemd hebben, en dal deze bezorgdheid nog grooter gewor- I door de natuur zelve zoodanig vereen den is door de vermaarde encycliek van zelvigd zijn, dat de eeue de hulp van den Leo XIII, waarin Z. H. de werkmans- andere behoeft, in zooverre dat de eene kwestie behandelt en heel de wereld i klas zonder de andere niet leven kan. in den weg staat voor de uitvoering beleedigingen; 10 fr. voor en 50 fr. voor smaad. Bulckc Karei, zonder beroep, te Eessen, tweemaal eene maand gevang en 26 fr. boet, voor bedreigingen, en 10 fr. voor be leedigingen. Liefooghe Hendrik, daglooner, Wulleman Hendrik, weikman, Denys Gij nel, dienst- kncch’, Weiquin Gamiel, weikman, Denys Gamiel, werkman, Rubbrecht Medard, metser, en zijne vreuw Dubois Eugenia, allen te Leysele, de eeis’e 26 fr. boet, voor slagen, en allen 10 fr. boet, voor nachtge- ruefat. Allen voorwaarticlijk. Cuvelier Maria, werkster ie Veurne, 1 fr. boet, voor lichte gewelddaden. dan de werkersklas. Wij bedoelen hier vooral die volks- klaz, welke zoo doorweegt in de weeg schaal det maatschappij, welke zoo zeer lijdt, en waarvan men nogians zoo weinig spreekt, die schijnt vergeten of onaangezien te zijn; wij willen spreken van de middenklas, de ambachtsman, de kleine burger, de kleine pachier en neermgdoener, de kleine beambte, de gepensionneerde. enz., enz., en heel die kleine wereld, welke dooi de socialisten om zoo te zeggen dood gecijferd wordt, als bestonden zij niet. Het is echter hoe- genaamd niet rechtvaardig en billijk dat j de socialisten al bet deksel langs hunnen kant zouden willen trekken, terwijl zij w.„, de kleine burgerij aan koude, armoede p007er Cijri’ei, visschers ie Peivyse, en ellende zouden blootgesteld laten, want het is klaar en duidelijk dal de diijf. ling der kleine burgerij, omdat deze hen i kerke, 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor hunner oproerige plannen, en de om- verweiping van alle maatschappelijke orde. .M. Delbeke heeft in de Kamer gezegd: i Deze middenklas is noodzakelijk en onontbeerlijk en wij hebben haar bijzon der lief omdat zij eeue onuiipuibare bron is van wilskracht in de maatschappij. Wij verlangen en wij willen dat zij in volte daglicht gesteld worde en niet door de macht van hei domme getal ver pletterd worde. Wat zou men beter kunnen zeggen Wie zou niet toejuiclien bij die heldhafti ge woorden, waar billijkheid en recht- vaaidigheid zoo duidelijk in doorstralen Dat men voor kop en beenen behoor lijk zorg droge, dal altemaal is zeer wel, de kop ue hooge maatschappij de j middag werd de hitte zoo drukkend dat beenen de lage maatschappij of de het bijna niet anders kon of een onwe- werkende klas, maar waar blijft de romp der zou er een einde aan stellen. dan Als men deze veronachtzaamt j Ten 2 ure werd bet luchtruim dan dan leeft men zekerlijk niet lang, want ook oveitrokken Joor donkere wolken het is hierin dat alle de bijzonderste le- j die weldra hel blauwe uitspansel ge- yensorganen besloten liggen. heel overdekten, en algauw hooide me» vischverkooper ie Rovekerke, voorwaarde er bied waardig deel der maatschappij onvoorzien van medahe, «n 5 fr. boet, uit, doch, men vergete het niet, zij blijft j toch altijd maar eeue liaciie, zij is niet voorwaardelijk, 8 dagen klassen der maatschappij, die zoowel iecht hebben op hulp en bescherming eken, voorwaardelijk,’ 26 fr.” boet” VEURNAAR I i veroordeeld Maandag avond is te Kortrijk brand ontstaan in den peerdenmolen van M. I.agae. Het zeil en al de voorwerpen die zich er tegen bevonden, zijn verbrand. Er is voor i5oo fr. schade, door verze kering niet gedekt. De korrektionelc Rechtbank van Veurne haaft boet, voor dielte. Veicamer Constant, smidsgast te Cler- MM» »w w.. uu.uV..jn MI.J*. 1 - II-"—* 1-.XX -1-* J Q zvr» 0R Ih kv.At VAAT -'uul 1 v mi uc Ubl auui unatvuuft H J:- alleen en aan hare zijde zijn er andere tiet bijzonderste kenleeken dal zich tegenwoordig in de geesien voorduet, is van altijd maar naar het uiterste te willen gaan, zonder eenigzins tekening te houden van billlijkbeid of rechtvaar digheid. Als men tegen worn dig zekero personen boort spreken, dan zou men zeggen dat er in heel de maatschappij maar eene soort van klas beslaat, te we- i ten dc werkende klas.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1