Woensdag 3 Mei 1895. Li Schoolkwestie. Laatst aangekochte nummers der prinses Alexandra Demidoff, bad hij ver- I procesie te Biugge, op Maandag 6 Mei, nr JAARGANG. Priesterlijke benoemingen. kerke naar Brugge rijden. Vertrek uit Duinkerke, Adinkerke, Veurne, Aankomst te Brugge, Terug uit Brugge, Aankomst ie Veurne, Dit blad verschijnt den Woensuag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitê, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4. V Venrne, en in de Postkantooren. bet land. Overigens, het zou een heel aardig en vroolijk spektakel voor ons opleve ren, indien de radikaal-socialisten partij, met de oude afgietsels der doctrinairs voor den dag kwame. waarop het land met zoo gloeiende letteren zijn brand merk gedrukt heeft. Hei onderwijs is de basis, de grond steen waarop ganseb de toekomst van een land wordt gebouwd, daarom is de regeling van de wet van onderwijs eene noodzakelijkheid, welke in de tegen woordige omstandigheden met hoog dringendheid wordt geëischl. Verschilllge lijdingen. In den nacht van zaterdag tot zondag hebben dieven gepoogd een verken te stelen ter heiberg der weduwe Deplae, langs den steenweg naar Coxyde. Zij hadden leeds den stal eenigszins afge broken, toen zij bemerkten dat het beestje verhuisd was en een ander loge ment bad, waar zij niet binnen konden. i Ter gelegenheid der H. Bloed- procesie te Biugge, op Maandag 6 Mei, I zal een bijzondeie reizigerstrein uit Duin- I naar Pi noo-p. riidcn. 5 40 's m. 6 24 6 43 8 22 6 08 ’s av. 7 52 personen die hij in de kleeren bad gesteken. Zondag morgend heeft men te Langemarck, in den bosch, het lijk ge vonden van den politiekommissaris van VVaereghem. Hij was gezeten op eenen boomtronk en hield nog den revolver in de hand waarmee hij zich door den kop geschoten nad. Op hem vond men eenen brief waarin hij de ooi zaak zijner zelf moord doet kennen. Oproeping van troepen. Voor de schietingsperiode worden de klassen van 1891 en 1892 onder de wapens geroe pen, op de volgende tijdstippen Klas van 1891 1", 2', 3’ en 4' linie- regimenten, van 16 Augusti tot 15 Sep tember; 5', 6', 7' en 8" linieregimenten, van 4 Juli tot 3 Augusti; 9' en 10' linie regimenten, van 2 Augusti tot 1 Septem ber, 11*, 12', 13’ en 14* linieregimen ten, van 7 Juni tot 6 Juli; 1“ en 2're gimenten jagers te voet, van 4 Juli tot 3 Augusti; 3' regiment jagers te voet, van 4 Juni tot 8 Juli; regiment der grena diers van 13 Juni lot 3 Juli; 1* bataillon van ’t regiment der karabiniers, van 26 Augusti tot 15 September; 2’, 3“ en 4° natatllons der karabiniers van 13 Mei tot 1 Juli. Klas van 1892. De 1’, 2°, 3*, 4', 5°, 6', 7° en 8* linieregimenten van 16 Juli tol 15 September; 9* en 10° van 2 Juli lot 1 September; 11', 12', 13 en 14' linieregimenten van 30 Mei tol 28 Juli; de 1'en 2° jagers te voet van 16 Juli tol 15 September; T 3'regiment jagers te voet van 6 Mei tot 3 Juli; 2". 3" en 4" bataljons der karabiniers van 13 Mei lot 1 Juni. Dynamietaanslag. Zaterdag avond is een dynamietaanslag gepleegd geweest aan de kerk van het Missiehuis van Scheut. Toen ue koster zondag morgend de kerkdeur kwam openen, vond hij dat een panneel ervan atgerukt was door eene bom, waarvan de stukken ten deeleop den grond lagen, ten deele in de. naburige muren gedrongen wa ren. Het luikerpanneel der kerkdeur was op eene oppervlakte van 50 vier kante cenlimeteis afgerukt; de stukken ijzer, welke de bom bevatte, zijn langs alle kanten gevlogen Een ijzeren deurtje van bel klooster, links van de kerk poort, is op verscheidene plaatsen dooibooid; t.vee runen van het glas raam boven de kerkpoort zijn.verbrij zeld Men heelt g en inlichtingen wegens de dadeis. Zaak Joniaux. De Patriote meldt dat er veivoigmgen zullen ingespannen worden tegen de appihekirs die zonder vooischrilt vergift hebben verkocht aan M'“’ Joniaux Woensdag der verledene week kwamen de scbipbieukelingen dergoe- letten Fileuse, van Duinkerke, en Plelotine van Bimc, in de haven van Duinkerke aan, terugkeerende van Island langs Rotterdam en Stavanger. De eerste is in den nacht van 1 en 2 April verbrand. De 19 opvarenden zijn gered. Onder dezen zijn de Belgen Jacob Vannieuvelde, Jules Blonde en Victor en Julien Thyze- rin. De andere goelet, welk zijn eerste I reis deed is door een golf in den grond spaarderskring Hoop doet leven Serie 58900 66048 63911 40603 4 16 4 15 Een pensioen van i-]\ fr. wordt verleend aan nu sedert eenige dagen naar Gent ge- de weduwe van P.-E. Suwïer, aangestelde bij den komen, werd hij herkend dooreen der ijzerenweg, te Veurne. Zondag morgend is de yacht van M. Qualannes, van Dixmude, op reis van Nieu- port naar Oostende, in ’t zicht van Middel- kerke vergaan. De bemanning, vijf personen van Nieuport, waanusschen twee huisva ders, is ongelukkiglijk in de golven omge komen. M. Demaesschalk, bestuurder der zusters Predikheeren (Engelendale) te Brugge, is overleden. Donderdag hadden in de zuidsta- lie van Gent de volgende aanbestedin- gen'.plaats 1' lot. Maken van vier regenbakken op de linie van Lichtervelde naar Thielt en in de statie van Veurne. Bestek fr. 2273-44. Hebben aangeboden MM. Delbeke, te Deerlijk, 1878 fr. Baeckelandt en De- gryse te Ardoye, 2323 fr. 3' lot. Maken van putten voor drink water op de linie van Dixmudo naar Veurne, van Veurne naar de grens en in de statie van Peivyse. Bestek fr. 2217 92. Hebben aangeboden MM. B. Van- denplassche te Veurne, 2314 fr.; G. Auriel te Brussel, fr. 2663 60. Men beweert, zegt de Landbou wer van llousselaere dal de nieuwe wet op de herbergen, op het volgende zal berusten 1° De wet op het vergunningsrecht zal afgeschaft worden; 2° iedereen zal mogen bier en genever vertappen, mits vooruit te betalen 80 fr. in de gemeenten onder de 2000 zielen; 100 fr. in de gemeenten onder de 5000 zielen, en 200 fr. in de ge meenten boven de 5000 zielen. De provinciale taks zal de herber giers niet kwijtgescholden worden. Aan iederen landbouwer zou toegela ten worden uit zijne granen bier ie brouwen ol genever te stooken, zonder belasting. Verledene week heeft de rechtbank van Yper uitspraak gedaan in de zaak der moord teElverdinghe den 10 Febru ari gepleegd op C. Louwyck. Er waren drie beschuldigden. Lebbe, die den doodeitjken sleek toebracht, werd ver oordeeld lot 5 jaar gevang; zijne twre medeplichtigen, zijn broeder en zekere Kinoo. kregen eik 3 jaar. De prins de Looz de Corswarem, waarvan verleden jaar zooveel gespro ken werd, is vrijdag, op bevel van het parket van Biussel, te Gent aangehou den geweest, op hel oogeubl.k dal hij, in hel Hotel de la Paix, het avondmaal gebruikt bad en juist een glasje Char treuse verte wilde binaenlappen. Verleden jaar was hij te Parijs ver oordeeld geweest tot 5 jaar gevangenis, en werd in Belgie sedert lang opgezocht voor talrijke aitroggelarijen te Brussel en te Gent gepleegd. Te Gent zou hij onder andere zekere weduwe S.. 40,000 fr. hebben weten af ie doen. Hij had zich op hel register van hel Hotel de Londres. waar hij verbleef, doen inschi ij ven on der den valschen naam van Evora, eene stad in Spanje. Door de aankondiging van zijn aan slaande huwelijk met eene russisehe leening van Antwerpen 1887, door den leden jaar te Parijs verscheidene duizende franks te leen gekregen, en hij deed het- j zelfde spel te Gent en te Brussel. Door zijne schuldeischers achtervolgd, vlucht- I te hij naar Londen; een aanhoudings- j bevel was tegen hem uiigeveerdigd, en Er is geene enkele kwestie waarop de katholieke partij zoo eenpariglijk T akkoord is, als over de noodzakelijk heid om de wet van het lager onderwijs te herzien, of de wet van 1884 te ver beteren en te volledigen. In de besprekingen welke toen in 1884 plaats hadden, is de wet reeds door verschillende leden der meerder heid als onvoldoende erkend, maar men begreep dat de tijdsomstandigheden toen moeilijk waren, en men de wet later wijzigen, verbeteren en volledigen zou, zoohaast men de ondervinding zou opgedaan hebben, dal zij aan de wen schee der billijkheid zou te kort doen. MM. Victor, Jacobs, Malou en Woeste, waren destijds de vaders, de stichters der nieuwe schoolwel, nadat ons vader land hei dwangjuk der ongelukkige li berale schoolwet van 1879 had afge schud. Deze wijze en voorzichtige regeer ders begrepen genoeg, dat de weg voor eene rechtvaardige en billijke sciioo'wet te maken niet was afgeièakend en dat men, met te haastig te willen gaan, men omver geloopen hebben. Men weet welke opschudding de doc- trir.-airen van destijds, geholpen en on der.- teund door de logten der vrijmetse- laiij, in het land deden ontstaan bij ge legenheid der nieuwe schoolwet, welke rogtans zoo bezadigd en zoo pijnstil lend was, en hoe drie ministers ver plicht waren de portefeuillen neer te a’l, dan meï de“”princiëpen leggen; doch toen leelden wij nog in den tijd, dat de straatrumoeren de wet- noodz^kelijk'denki v'o'ör'’hel önde^ho'ud tighcid overschreeuwden dat nel ge dei goede o de, deiust.n welvaart van peupel aan de wetgeving de wet voor- *--• schreef. De wet stelde een einde aan den schoolstrijd in vele gemeenten, maar sedert jaren gingen er in andere ge meenten klachieu op, waarde toestand, ondanks de nieuwe wet, dezelfde ge bleven was, als onder het regiem der ongelukswet van 1879, waar de katho lieken de lasten en de opofteringen van het lager onderwijs moesten dragen. Onuanks do vrije en aangenomene scholen, werden de liberale gemeente scholen, op vele plaatsen twee, drie dubbel maal bezoldigd dan de vrije scholen, en de wet van 1884 was mach teloos om dit te beletten. In de Kamers hebben verscheidene katholieke redenaars, tijdens de bespre king der begroetingen alle jaren regel matig de aandacht van het ministerie hierop getrokken, en gezegd dat een toestand, welke slechts voorioopig aan genomen was, niet langer mocht geduld worden, daar het bewezen was dat hij volstrekt onbillijk en onrechtvaai dig was, beloften van nieuwe toelagen en herziening werden nu dit jaar formeel gedaan door den minister van binnen- fandsche zaken, thans hoofd van bet kabinet. M. de Burlet, welke door zijne kalmte en voorzichtigheid, maar ook door zijne vastheid, de gelukwenseben verworven heeft, tot zelfs in het hu tenland, zal zijn woord gestand doen en niemand twijfelt er aan. of hij zal de schoolkwestie, de cigenllijke wet van het lager onderwijs op eenen voet van billijkheid en recht vaardigheid brengen, die iedereen vol doen zal. Deze heizientng iy hoogsidrin gend en na de begroetingen, moet zij de eerste bespieking van allen zijn. Heel de ka holieke drukpers vraagt bij hoQg'stdringendheid de herziening ®n in alle politieke ve~-”'.n"’n heelt gedruis aan, dat zij het ontwerp mordi cus zullen bestrijden, maar toch zullen zij wel wachten, zich als trouwe navol gers aan te stellen van hel oude doctri- nairismus, dat zich hierdoor zoo groote, zoo zure en onherstelbare lessen op den hals gehaald heeft. i aan te vallen, de ieder weldenkend rnensch als men er toe aangedrongen, en de katho lieke vertegenwoordigers hebben ten dezen opzichte bijna allen verbindte- nissen aangenomen, daar de school kwestie alom op het kiesprogramma geschreven stond. De algemeene wensch der katholie ken is, dat nog in de tegenwoordige zitting, deze hoofdzakelijke kwestie ten goed einde gebracht worde; te» eersten omdat de verschuiving van het ontwerp te kort zou doen aan het gegeven woord, en aldus ontmoediging en af keuring in het kamp der katholieke partij zou doen ontstaan, en ten tweede omdat de verdaging eenigszins gelijk zou staan, met de verzending van het ontwerp naar de grieksebe kalenden, daar <le zitting van 18-95-96 zeer kort zal zijn, uit hoofde van de wetgevende kiezingen, welke op den eersten zondag van Juli 96 moeten plaats hebben. De bespreking van het ingewikkeld ontwerp zal zeker groote uitweidingen nemen, en zal op «enige dagen niet af- geloopen zijn. De socialisten, voorstaanders der on behoorlijk zijdige school, kondigen reeds met veel zich zoude VEU De vikaris-kapitularis van het bisdom van Brug ge heeft benoemd tot pastoor te Westvleteren, M. Callens, pastoor te Kemmcl; tot pastoor te Clcms- kerkc, M. Steelant, pastoor te Vichte; tot pastoor tc Vichte, M. Slossc, pastoor te Nieuwmunstcr; tot pastoor te Kernmel, M. De Beir, onderpastoor van St. Martens, te IJ per; tot pastoor te Nicuwmun- ster, M. Vande Putte, onderpastoor te Heestert. Wij vernemen dat M. Ryckeboer, pastoor te Houthcm, benoemd is tot pastoor van St. Nikolaas tc IJ per. Mocht het anders zijn, bet zou nie mand in de katholieke partij spijt aan doen; want men breekt zich niet spoedi-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1