I 5 V '20. 15 Mei 1805. V oensdag JAARGANG. Dit blad verschijnt den Woenscag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letter De I volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMMÊ-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de p.>ikamooren. 52“ 'Waa**^ 11H UJLj Priesterlijke benoemingen. De Vika.'is kapilular.s van ’t bisdom van Brugge beeft benoemd Bosharder van *1 weezenhuis van St. Vin- centuis Ferrenus, te Mariakerke, bij Oosten de, M. Vandewoude, onderpastoor ie Crom- beke; Onderpastoor te Crombeke, M. Bouquet, onderpastoor ie Wielsbeke. Onderpastoor te Wielsbeke. M. Ghille- baerl, gewezen coadjutor van wijlen M. den pastoor van Wcslvl leren. Onderpastoor te Cichlhem, M. Brutsaert, coadjutor van M. Veys, in vervang ng van dezen laatsien, ontslaggever om gezond heidsredenen. ben aan al zijne verbindtenissen te vol komen. De werken, iu Franki’jk, zijn ge laan sedert vier, vijf jaten. De in woners van mijn arrondissement, er. de bewoners der stad Bergen en omliggen de dorpen zijn ten uiterste verbitterd, en gij zult met mij bekennen, dat zij gelijk hebben. Ditmaal verhoop ik, dat de achtbare minister rekenschap zal houden van mijne opmerkingen, en dat de aanstaande bui tengewone begrooting het noodig hulp geld zal bevallen om de door mij ge vraagde werken uit te voeren. Kiezing van Thuin. Zondag was ’i kiezing te Thuin voor eenen volksvertegenwoordiger, in ver vanging van M. Anspach-Puissant, ont slaggever. Er waren zeer weinig afwe zigen. Vier kandidaten stonden op rang: MM. Baifty, katnoliek; Lekeu, socialist; Canon, liberaal, en Haye, onafhankelijke. Ziehier den uitslag der stemming Lekeu, 18,127 -tem Baiiy, 16,084, Canon, 9.557, Haye 861. Er is dus balloleering lusschen MM. Lekeu en Bailly. Deze uitslag is voor de liberalen eene wreede teleurstelling en eene onver wachte nederlaag en verplettering. Zij rekenden op eene balloleering lusschen den katholieken en den liberalen kandi daat, en om de stemmen der socialisten bij de herstemming te bekomen, hadden zij M. Canon, eenen vooruitstrevenden kandidaat, voorgesleld. Zij waren zeker van de zegepraal en daar.... de uitslag komt geheel die hoop vernietigen. M Canon bekomt ter nauwernood een vijlde van het getal stemmen en ligt van de eerste maal neergeveld om niet meer op te staan. De katholieken bereikten nagenoeg het getal stemmen die zij in de vorige kiezingen behaalden. Al hel verlies komt van de liberalen ten voordeele der so cialisten. Verechilllgc tijdingen. Vrijdag bevatte de Moniteur verschil lende benoemingen m tiet leger en onder andere deze van onzen inboorling!!. den major Theonel-Amand Decroos, die bij die werken zijn hoogsldringend, en indien de huidige toestand moest voort duren, het fransch bestuur zal voorzeker hier tegen verzet aanteekenen. Maar indien, voor de vaart van Duinkerke, de slechte toestand welke ik doe kennen, min of meer gerecht- veerdigd kan zijn, zulks is het geval niet met de vaart van Bergen. Indien zulk iels plaats greep in China, men zou het nog eemgszins kun nen begrijpen, maar in Belgie, dat gaat ons versland te boven. Sedert twintig of dertig jaren, weid er niet hel minste werk verricht, noch van uitbaggering, noch van ver dieping of eenig onderhoud, en dit onder voorwendsel, zegt de provincie West Vlaanderen, dal het onderhoud van die vaart ten laste is van den Staat Deze, van zijnen kant, beweert dat de provincie West Vlaanderen mot dit on derhoud belast is. De Slaat heefteen be- rek van wetgeving, heel geleerd, dal altijd staan en nog slaande houdt, dat hei de provincie is die de werken moet uitvoeren. De provincie van haren kant, heeft eene soon van berek van wetge ving, samengesteld uit advokaten, niet min geleerd dan de eerste, die met denzetiden ijver en dezelfde overtuiging houden staan dat de Staat hiermede be last is. En, met al dat, er is geen een rechtbank in Belgie noch geen eene macht die kunne beslissen wis gelijk of ongelijk heeft. (Gelach). Ik vraag of deze toestand welhaast een einde zal nemen? M. Debruyn, minister van land bouw nijverheid en openbare werken. Ja i> M. L. Visart de Bocarmé. Ik ben ge lukkig dit te vefnemen; want, eer hon derd jaar van hier, zou men aardappelen plamen in de Bergenvaarl. (nieuw ge lach). Nu reeijs. is hij voor den scheep vaart ongebruikelijk j-ewoiden; en in zijne nabijheid plant men cr niet meer, omdat hel vervoer onmogelijk gewor den is naar de fabrieken die zich op eenigen afstand bevinden. De achtbare minister verzekert dat de toestand zal verandeien ik verhoop dat deze belofte spoedig zal uitgevoerd worden. Dat hel werk gedaan zij door den Staat of door de provincie, dat kan m.j niet schillen; al wat ik vraag 't is dat hei werk gedaan worde. Ik verhoop da: de achtbare minister mij over deze zaak zal gerust stellen. Ik moet er nog bijvoegen, dat er over eenige jaren eene overeenkomst ge sloten werd lusschen Fi ankrijk en Belgie voor het goed onderhoud der vaarten van Duinkeike en van Bergen. Aan gene zijde der grenzen zijn deze twee vaarten in uitmuntenden staat. Ik zou aan mijn land geené moeilijkheden willen ver oorzaken; maar ware ik het Franschc staatsbestuur, sedert lang reeds zou ik het Belgisch staatsbestuur verplicht heb- komnklijk besluit van 8 dezer tot den graad van luitenanl-kolonel is bevor derd. M. Decroos, geboren te Veurne den 10 Juli 1841, heeft op 16 jarigen leef tijd diens: genomen als vrijwilliger in het leger, opvolgentlijk verwierf hij al de graden en ’t is aan zijne aanhou dende studiën te danken dal hij reeds den 26 December 1888 tol den graad van opperoflicier werd verheven. Zijne nieuwe bevordering lot luite nant kolonel is met een groot genoegen in onze stad vernomen geweest, omdat Decroos, een burgersktnd, zijne ge boortestad steeds lief had en met ieder een de beste en aangenaamste betrek kingen heelt behouden. Hij is de eenigste Veutnaar die ooit zulken hoogen stand in bel leger heeft bekomen; en dit mag wel eene eer voor Veurne genoemd worden. Wij bieden den nieuwen kolonel onze beste gelukwenschingen. Wij kregen over eenige dagen de teekening te zien van den te herstellen voorgevel der Oude Vleeschhalle van Veurne. De schels is zeer lief, en zeer goed opgevat. De herstellingswer ken gedaan in den trant der oude ge bouwen die onze schoone markt versie ren, zullen een nieuw pereltje brengen aan de Veurnscbe kunstkroon. Naar wij vernemen zullen de werken eerstdaags aanvang nemen. Eer aan ons gemeentebestuur en aan onzen bouwmeester M. Jos. Vinck. Bij koninklijk besluit van 8 Mei, is M. F.-A -C.-A. Ryckeboer, pastoor te IJ pet aatveerd als aalmoezenier van het garnizoen dezer stad, in vervanging van wijlen den beer abt Charle. Belangrijk bericht Amerikaansche photographie ge vestigd bij Frans Titeca, is over gebracht naar de afspanning do Keizer, bij M. L. Vanden Kerckhove. Avis important. La pho tographie Américaine est trans- férée de chez F Titeca, li l’esta- minet l’Empereur, chez M. L. Vanden Kerckhove. De Gazette van Dixmude meldt dat onze uitmuntende senator' baron de Coninck. aan wien de arrondissementen Veurne-Dixmude zooveel verschuldigd zijn, ter groote voldoening var. gansch de streek, ten volle hersteld is van de erge ziekte, die hij oveijaar in October kreeg tijdens de overslroomingen, met, onvoorztchliglijk, niets dan zijne be zorgdheid van ooze gewesten maiple- gend en geen acht gevend op de on passelijkheid aan welke bij dan leed, te lange ie blijven staan op de plaatsen waar er werken aan de dijken noodig waren. Maandag der verledeue week beeft men te Loo, aan de brug, hut lijk opge- Onze streek in de Hamer. In de kamerzitting van 7 dezer heeft onze geachte volksvertegenwoordiger, graaf Leon Visatl de Bocarmé, het 'voord genomen om de belangen onzer sti eek te verdedigen. Wij deelen hier de vertaling dier redevoering volgens de Annates parlementaires mede Mijnheeren, de korte bemerkingen, "elke ik te maken heb, zullen eerder «ene som van voorrede zijn aan de be spreking der begrooting van buitenge wone verken; zij hebben, inderdaad, bijzonderlijk voor doelwit te vtagen «an den achtbaren minister, dat hij het arrondissement Veurne-Dixtnude niet zou vergeten, in bet ontwerp dal welhaast aan de Kamer zal voorgelegd worden. De hevige oversirooiningen van den Matsten herfst, hebben ten duidelijkste l'cwe-en dat do aflossinuskracht van den Yser niet toereikend meer ia. Men heelt een te groot gebruik moeten ma ken van de Loovaart. Deze vaart, ik weel het, is zeer nuttig, in geva len van overslroomin- gen, maar het is ook niet min waar dal in deze omstandigheden, hol peil der Waters hooger zijnde dan hel gewone peil, de aanpalcnde landen zich onmo gelijk van hun water kunnen ontmaken. De middelen welke dienen gebruikt te worden om de aflossingskracht van den Yser te vergrooten, werden reeds dikwijls aangeduid. Vooreerst heeft men de dooi snede te Nieuport, welke de lieer minister zoo wel kent als ik; dan de techtirtkking aan Tervaete aan dit ge ducht vormt den Yser eene kromte die bet aflossen der waters grootelijks ver hindert, en eindelijk, de verdieping van deze rivier lusschen Sint Jooris en dc haven van Nieuport. Zooals ik -daar even kom te zeg gen, telkenmale men gebruik maakt van de Loovaart om do aflossing te verhaas ten, kunnen de aanpalende landen zich v?n hun water niet ontlasten, en men zet hel bestuur in de onmogelijkheid de vaart van Duinkerke te gebruiken. Van daar hevige klachten van wege de te- genlanders der vaart van Duinkerke, en van de transclie eigenaars die goederen bezitten aan gene zijde der gtonzen en van welke landerijen hel meestendeel hunne waters moeten w. gleiden langs de vaart van Duinkerke en de haven van Nieuport. Ik verhoop dus dat de achtbare minister genoegzame hulpgelden zal Viagen om aar. dezen droevigen toestand van zaken een einde te stellen. De vaart van Duinkerke. die ter 2elfder tijde dient voor scbeepvaait en voor aflossing oer waters, is in zeer slechten staat. Wij vragen sedert vele jaren dal men er de noodige verbete- ■irig -zou aan toebrengen en tot hiertoe beeft hel bestuur zich doof gebaard, ^oglans, men zal hel niet betwisten. Vertrekuren van den Ijzeren weg van den Buurtspoorweg. fl tot 30 Mei ISB5. ■1 127 ■o 9 50 9 55 4 43 5 06 Veurne Statie Vearne Markt Colyde Ooslduyakerke Nieuport Oostende 1 06 1 25 2 25 s 6 42 652 1 25 1 43 S 1» 2 38 2 56 4 07 6 48 8 42 8 50 9 21 9 48 V 59 6 08 7 19 8 40 ‘J 12 9 54 9 56 1‘i 08 14 08 Oostende Statie Nieuport Oostduynkerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 1 33 5 22 2 58 6 46 3 20 8 07 10 43 OOSTENDE—VEURNE 5— 7 42 10 - 12 25 6 05 8 42 4103 6 22 859 11 20 6 30 9 07 11 28 6 42 919 11 40 6 48 925 11 46 9 30 12 40 9 36 12 46 9 48 12 58 9 56 YPER-VEURNE 1 5 3 45 6 22 1 10 3 50 6 ±7 1 31 4 11 1 39 419 6 56 1 56 4 36 7 13 2 10 4 50 7 27 3 07 5 47 8 24 2 58 6 50 4 01 7 52 1 44 4 18 8 09 1 52 4 26 8 17 2 04 4 38 8 i j 210 4 44 8 3 3 14 6 05 3 20 6 11 3 32 6 33 3 40 6 31 4 00 6 48 5 00 6 50 1 41 Brunei Gent I.ichtcrvcldc Co» lein.nck Dixmude Vemue Adinkerl.e Duinkerke Duinkerke Adinkerku Veurne Dixmude CorteniMTck 5 54 Lichter vel 5 49 Gent IC Brussel VEURNE OOSTENDE 515 6 58 5 21 7 04 5 33 7 16 5 41 7 24 6 00 7 43 10 11 00 8 42 1114 6 00 9 16 -147 2 38 7 28 11 58 - 3 52 5 43 Oi 7 29 5 14 7 43 5.39 869 6(5 8 35 6 15 7 06 5 00 550 603 651 6 59 7 38 - 906 2-3 6 00 9 16 518 6 32 6 48 7 l« - 7 45 - 7 54 1-844 10 52 5 55 8 56 IC 54 3 08 951 11 47 356 9 53 11 55 4 04 720 10 14 1226 4.33 750 1947 1255 5 11 8 05 10 57 915 12 05 9 25 10 40 1 20 VEURNE—YPER 4 45 7 26 4 50 7 31 5 11 7 52 10 16 5 19 800 10 24 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 4 40 7 22 9 46 10 36 1 3 40 6 30 Hoogstede Linde 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 4 37 7 27 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 4 52 7 41 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 1 Nieuwe Herberg G 17 8 58 11 22 12 12 2 37 5 17 8 06 2 6 38 9 19 11 43 12 33 2 58 5 38 8 27 p VeurneVoorsUd 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 5 43 8 32 Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhein Loo Hoogstaede-Linde Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem Veurne Statie 'j

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1