Mei 3895. 52e V* OENSDAG JAARGANG. kandidaten het volgende getal stemmen ben begrepen dat het gevaarlijk heid met het getal bestaande klassen. 18,127 16.084 9,456 861 Priesterlijke benoemingen. M. Morel; professor in klein semi narie van Kousselaere, wordt professor in St. Leo’s gesticht ie Brugge, in ver vanging yan M. Dassónville. Hij beeft ie Bousselaie voor opvolger M. Dubuissou, diakenin 'tseminaiie. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoneen 20 centimen per regel. De groole letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoneen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Pwilichè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Mi n srtirtjif n bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de Postkanlooren. Triester eu TolHiek. Dagelijks hoort men de volgende on gerijmdheid door de liberalen uitbazui nen a De m iester builen de nolitiek! Geneeskundige Kommissie. Zondag had te Brugge de kiezing plaats van vier leden der geneeskundige kommissie van dat ressort. Verscheidene bladen deelcn de vol gende lijs-, mede der officiële kandida ten aan den keus der geneesheeren voorgesteld. Volgens de wet moeten er, voor elke plaats, twee kandidaten zijn, onder welke gekozenen het staatsbe stuur een lid uitkiest. Leening der stad Antwerpen 1887. Reiks 2305 N' 24. 21508 7. 26367 10. 26889 24. 30151 3. 38616 19. De tucbtkamer der notarissen van het arrondissement Veurne, voor't jaar 1895 1896, is samengesteld als volgt Voorzitter M. Syoen, Loo. Syndic, M. Wauters, Dixmude. Verslaggever, M Simpelaère, Veurne. Schatmeester, M. Florizoone, Wiïl- veringbem. Sekretaris, M. De Cae, Ghyverinchove Leden MM. de Brauwere, Veurne, en Fraéys, Alveringbem. M. C -L.-E. Barai re, ontvanger der legistratie en domeinen, te Lier, wordt bij koninklijk besluit van 14 Mei, ontvanger benoemd der eifenisrechten ten kantore Antwerpen (zuid). Het burgerkruis van le klas wordt verleend aan MM. Jozef Hetperyck, sche pen en oud burgemeester, en Jan Veir- straete, schepen beide te Cortemarck, voor bewezene diensten gedurende meer dan 35 jaar. Donderdag heeft te Houthem de plechtige inbulding plaats gehad van M. gerijmdheid door de liberalen uitbazui nen De priester buiten de politiek! De priester voor den Godsdienst alleen en niet voor de Staatkunde. De priester in de kerk en in den biechtstoel, en niet op de vergaderingen en bijeenkomsten, welke niets met den Godsdienst uit ie staan hebben en honderd anoere za ken, die hetzelfde doel beoogen. En wat moet er aan zoo iets geant woord worden? Men moet zulke mannen vooreerst eens vragen, wat zij door staatkunde of politiek verslaan. Indien het de studie is der beste ver- oi deningen, die dienen iet het behoud en de vermeerdeting van hel algemeen welzijn; indien staatkunde bestaat in bet vinden en bepleiten van die wetten, welke het goed overal en op allerleie manieren bevorderen en het kwaad be teugelen; in zulk geval zou de priester zich met geene siftatkunde ol politiek hoeven bezig te houden omdat er man nen genoeg zouden zijn, om die zaak ter harte >e nemen. Ongelukkiglijk zijn er hedendaags vele mcnschen. die het algemeen goed over hei hoofd zien en zich er op toe leggen, om bet n bevechten, om geloof en zeden aan te randen, om door aller lei looze middelen de boosheid vooit te planten en de slechte drillen aan te wak keren. Daartoe zal hun niets te veel zijn; geld en goed, eer en goeden naam, alles geven zij prijs; zij wijken niet terug voor 1 alles in bet werk, om de regeeiing der goeden omver te werpen, en om zelf de teugels van bet bewind in handen te neu en. Staatkunde is dus heden de studie der middelen, die dienen, om de paitij, die regeert te handhaven of te bevechten, naa gelang zij vriend of vijand is. bewind dan zijn wij zeker, dat zij zullen ten uitvoer brengen, hetgeen zij naja gen dal zij slechte wetten zullen ma ken en goede alschaffen, dal zij den Godsdienst veel kwaad zullen doen wij hebber' er ondervinding van gehad bijgevolg is elke christen verplicht, in de mate zijner krachten, op hetzelfde welk gebied, mede te werken, om die regeeiing onmogelijk ie maken, en om den invloed dier mannen le verkleinen en te verminderen. Doch aan w en op de eerste plaats, is die plicht opgelegd? Is het niet aan den priester, die door God is aangesteld, om de zielen uit de klauwen van satan te redden, die voor het goede moet zorgen en wiens heiligste plicht het is, door zijnen invloed, door zijn woord, door zijn gedrag, door zijne vermanin gen, door al es, wat hij bezit, het on heil der zielen te v«:iwijderen. De priester die de vei klaarde vijand is, de eenig gevieesde vijand dier boosdoeners zou zich dus niet met staatkunde mogen bezighouden; hij zou dus van verre moeien staan toezien naar de pogingen der vijanden van zijnen godsdienst, hun vooruitgang met leegc oogen en onveischilligheid aanschou wen, hunne bedriegerijen enSnoode plannen niet mogen bestrijden! Weg met die dwaze leeringen De priester moet dii5r zijn waar het heil der zielen hem roept, tot grooter spijt van die ’t benijdt. sement zoo hevig geweest als voor de balloteenng van zondag. In de eerste stemming hadden de vier gedaan werd door den E II. Deken van II. Deken van Veurne vervangde, welke door onpasse lijkheid belet was. Donderdag rond 4 ure ’s morgens, is de bliksem geslagen op het hofstede ken van Frans Hosten, te Gaéskerke. Ia weinige oogenblikken zijn schuur, stal lingen, buis ën keuken afgebrand. Het menagiegoed," de verkens en kalvers werden gered, terwijl de koeien in dc weide waren. De gebouwen waren de eigendom van F. llosteQ. Niets was verzekerd. De milic ens voor den dienst aan geduid en begrepen inliet contingent der lichting van 1895, die de storting van 200 fr. voorzien door art. 614 der wét op de militie niet gedaan hebben, zullen aan de krijgsoverheid worden overge leverd te beginnen van 27 Mei en op de datums te bepalen in gemeen overbg door de gouverneurs en de bevelheb bers der provinciën. De Monitenr van vrijdag kondigt het koninklijk besluit af, waarbij de ge wone naturalisatie wordt verleend aan M. Antoon Van Lede, eigenaar te Coucke- laere, geboren le Rotterdam. Aan de besturende- commissie der bu gerlijke godshuizen van' Watou wordt machtiging verlèend tot aanveer- diug id het godshuis der gemeente, om er onderhouden le worden, van Amand Plailye, met last voor hem eene som van G96 li. in de kas van voormelde gods huizen te storten. De Courrier de Bruxelles zegt dat bet niéuw ontwerp vanscnoolwet bin- j oeo kort zal heergelegd worden, <n tic Gespaarzaamh'eid'skring Vrije Bur- I vecdeeling der siaaisioelagen a;in u. dé j qefs te Veurnë. NdmmèVs dér laaiit scholen zal verzekeren, m evenre.dijj- B. Arrondissement Dixinudf-Veurnei -ungekoebte obbgaiien. heid met het getal bestaande klassen. Verweid 151 ge tijdingen. Ter gelegenheid der inhuldiging onzer prachtige nieuwe spoorhai en her stelde openbare gedenkbouwen, op Zon dag 25 Augusti aanstaande,, heeft ons siedelijk bestuur een groot internatio naal muziekfeest voor harmonien, fan faren en zangmaatscliappijen ingericht, waartoe allo toonkundige maatschap pijen van Belgie en den vreemde wor den uitgenoodigd. Dit feest zal door de tegenwoordig heid onzer ministers vereerd worden. De maatschappijen dié'aan de liW.Bó-' diging zullen willen beantwoorden, zijtf verzocht hunne betreding aan het stede lijk bestuur te doen gewordeif vóór den 15 Juni naastkomendè. De volgende premier, zullen, bij lo ting. onder de aan de stad vreetnde jur een lid uitkiest. maa schappije i, minstens 20 uitvoerende A.Arrondissemen1 Brugge.Do ge i leden tellende, verdeeld worden P premie 250 fr"; 2" 175 fr.; 3’ 100 fr.; i 4’ 75 fr 5' 50 fr:; 6" 25 Ir. neesheeren Jordaati Benen, te Thou- I rout; Emile Gosyn. te Blankenberghe; Renaat Goetbals, Alfons Pieltinck en Eugeen Van Steenkiste, te Brugge. bekomen Lekeu, socialist, Bailly, katholiek, Canon, liberaal, Haye, onafhankelijke, Zooals men uit de bovenstaande cij fers kan zien, hing de einduitslag der j kiezing af van de houding, welke de li beralen zouden aannemen. Onthielden zij zich of stemden zij in voldoende ge tal voor den socialistschen kandidaat, dan was dezes zegepraal verzekerd. Er is geen gebrek geweest aan .kandidaat te doen zegepralen. Zaterdag avond nog werden overal meetigen in - ge ient door de socialisten en ook door de ka h lieken. In alle sleden en dorpen was er oven oed van plakkaten. r J,. Zaterdag had M. TSeistevens, liberale senator van Tliuin, aan al de kïezfeis eenen omzeridbtiel toegestuurd, waarin hij de kandidaiuur van M. Bailly aan- leugentaal en laster, maar stellen bevool. ’t Is dezen der twee kandidaten, 1. -,i..„ 1 schreef de sens or, die door zijnen stand wed ■rzi)ds<;he*’schcïdwoor'den. en zijne begaafdheden, best zal kunnen 1 de belangen van ’t anondissemeal voor- slaan. Vele liberalen hebben den raad der rede en van het gezond verstand door M. T'Serstevens gegeven, gwolgd; zij heb- I ben begrepen dal het gevaarlijk was de hebbe:i ingezien dat de onthouding noodlottige gevolgen kan hebben, en zij hebben den kandidaat der orde, den katholieken, verkozen boven den soeia- listscben. Zie hier den uitslag der balloteering. Stemmers 41,395. M. Bailly bekwam 22,209 stemmen. M. Lekeu, 22.185 M. Lebailly zegepraalt dus met 24 stemmen meeiderheid; maar die over winning mag groot genoemd worden als men de cijfers van zondag 19 Mei vergelijkt met die van 12 Mei. De katholieke kandidaat moest veel stemmen bijwinnen om zijnen tegen strever te boven te komen. Hij heeft ze gewonnen en hel kiezerskorps vanThuin haalt eer van dien uitslag. Kiezing van Thuin. Zondag heeft te Thuin de herstem ming plaats gehad lusschen MM. Bailly, katholiek, en Lekeu, afgestelde school meester, socialist. Nog nooit is de strijd in dal arrondis- Oostende, en Hector Olleviers, te Eer- neghem. De Patrie van Brugge geeft den uit slag dier stemming als volgt Arrondissement Brugge. MM. .1. Berten 63 stemmen; Alfons Plettinck 48; Eug. Van Steenkiste 41; E. Cosyn 37; R. Goelhals 34. Arrondissement Veurne Dixmude. MM. C. Parel 38 stemmen, L. Steylaers Arrondissement Oostende. MM. De Hondt 56 stemmen, II. Olleviers 47. Rechterlijke kvonijk. pogingen om hen daar toe over te halen. Jetoom, zohder'befoep te Hóutkerkë, de eerste 2 Verscheidene liberale bladen van Brus- sel i ieden hen aan tegen Jt n katholieken kandidaat te stemmen uit haat het ministerie, en de socialisten lieten De genee-heeren Camiel Paretr te Handzaeme, en Lodewijk Steylaers, té Veurne. C. Arrondissement Oostende. De geneesheeren August De Hondt, te Vanden Weghe, als pastoor dier ge meente. Ondanks regen en wind, was de ge meente fraai gepinl en versierd. Een sierlijke stoet met bet muziek aan ’i hoofu en gevolgd door de feestvie rende parochianen, kwam den nieuwen herder te gemoet om hem te verwel komen en naar dc kerk te geleiden, alwaar de plechtigheid dér instèllatie 1. Beun Karet, ineisersgast te Eggewaertscappcllc, D‘X l:ude, die di'D E. fr. boer voor vernieling van atsiuiling. I Komen nu onzu tegenstrevers aan het socialisten in de hand te werken; zij waardeiijk, i5fr. boet, voor lichte gewelddadig- j; X9 Ketelaars, winkelierster' te Rys Frans, daglopnatlc .\liddel|terke,,8 dagen gevang ‘efï ‘ifj fr. boet. Boorlsmtraa; Parreyn August, herbergier te Boerst, voor- -4t1CV*.zxA. tvzxzvv* cmnnil Willems Maria-Sofia, to nd er beroep, gehuisvest te Avecappclle, taaist gewoond hebbende te Veur ne, 2 maanden gevang vöor misbruik van ver trouwen. Macs Elodie, herbergierster, en Vanhove Pha- railde, werkster, beide te Veurne,- elk 15 fr. bo.t, voor iichte gewelddadigheden, en 10 fr. voor Zittng vdn'3 Mei. i’dhgeü Henri, metser te Nicuport, voorwurdelijk, 5o tr. boet, voor slagen, Caicoen .Fiats- vtsscljur te Oo.stduintyerke, voor- wa.udelijk.5o h boet, voer slagen. I' 5o fr. boet, voor vernieling van afsluiting. Dccrock Clementina, huisvrouw van Gouwy, modewerkster te Westvléicrcn, voorwaar- Amery Alois, dienstknecht ic Woumcn, voor- BBMMHMHBMMalïiOTMIMKJaMBJUgMBWg gX32S jaar gevang en 26 ff, boet, voor diefle; de tweede 15 maanden gevang en 26 fr. boet, voor mede plichtigheid. tegen i Bongé .Polidoor,, werkman te Nicuporr, eene magnd gevang en 26 fr. boet, voor smaad; 75 fr. boet, vöor dronkenschap, en 8 dagen gevang en afi geene middelen ongebruikt om hunnen fr. boet voor dagen. |e van Clcrcken, 40 fr. boet, voor smaad gevang en 26 fr. boêt. --- waardeiijk 26 fr. boet, voor smaad. -LHMTIWI l—" - De korrektionelc Rechtbank van Veurne heeft veroordeelt! r Zitting van 2 MéT Durie Dé.stdeer en Durie Dccrock Clementina, huisvrouw van Remi delijk, 75 fr. boet, voor huisdieftet -fc -.j j - 4 - I Amery AI91S, dienstknecht lo Woumen, venr V.,1,..lloo fcAL.. .1-. l heden. ■V.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1