■H f Woensdag 29 Mei. 2895. l I JAARGANG. '*WSWïï^ houcke 162, Weidken 1510, Woumen 3571, Zarren wooers Beèrst 13G8, Bovekerke 1309, Caes- Heden noen heeft ter Beurs van Brussel de aanbesteding plaats gehad voor 798 938 229.184 213,773 342,G89 Veurne Ei Nieuw Ministerie. De Moniteur van 757,241 inwon. 1,172.201 764,879 981,459 fl tot 30 Juni flSWS. voorzitter, door den bestuurder der Har monie van Bergen bat lelijk gelukge- wenscbl over de goede en juiste uit voering dezer lieve stukken. l*e (Jongo-kwestie heeft reeds aanleiding gegeven tot eene ministeriele krisis. In den ministerraad van woensdag 5 Meesterlijke kronijk. Verschilllgc tijdiugen. Vesliual te Hondschoole. Op he festival voor harmonien en fanfaren, welk zondag te Hondschoole plaats had en waaraan 20 vreemde genootschappen deel namen, heelt onze tantaieukring de Melomanen eene bijzondere on- deischeiding genoten. Na dat deze kring zijne twee stukken had gespeeld, werd M. R. de Spot, I>e Wereld. Geheel treffecd vergelijkt de Ho Chry- ■Ostomus het tegenwoordige leven met tal schouwtooneel, de wereld met den 'taaier, waarop iedereen zijne eigene r°He speelt, en waar al dat groot, ?ci)oon en glanzend is, eindelijk in rook, lri niet verdwijnt. Gaan wij in eenen theater binnen, zoo tan wij koninklijke paleizen, blinkende *alen, rijke stofleering, prachtig gerief, 8choone lusthuizen, aangename hovin- Cen; wij zien daar vorsten en hertogen, tr-iele en vrije heeren, krijgslieden en I tanrie aanvoerders, verstandige staats kannen, wijzen en geleerden, uitste- ‘ende kunstenaars, en allerhande lieden b»ni gekleed on gedekt, handelen I «D spieken volgens staat en omstandig- i taid. Onze oogen worden verblind door tan glans der gewaden, de kostbaar- taid der versieringen, de perels en ge beenten die overal ons tegenvonkelen. ta boeit ons de roem van eenen held tan zijne daden groot maken; dan be- woners, verdeeld onder de negen pro vinciën als volgt Provincie Antwerpen Braband West-Vlaand Oost-Vlaand. Ilenegauw 1,082,494 Luik Limburg Luxemburg Namen Het arrondissement 34,872 inwoners, verdeeld onder de verschillende gemeenten als volgt mernissen noch armoede moet vreezen, en getusl de toekomst mag te gemoel zien. Een vierde speelt de rol van eenen i geleerde en wijzen man hij vindt ge noegen met ie zien dat zijne schriften overal gelezen worden, zijne werken hoog geschat, en zijne woorden gun siig aanboord; hij mag raad geven, en ze luisteren naar hem; hij zal in een gezelschap komen, en allen gaan bem bewonderen; allen vereeren bem en De nieuwe ministers hebben maandag den eed afgelegd in banden des konings. naey 23. De gemeenten van het arrondissement 1 Dixmude tel.lèn het volgend getal in ,ui co -i woneis de voltooiing der statie van Veurne, Beèrst 13G8, Bovekerke 1309, Gaes- het maken van een glazen schutdak en kerke 578, Clercken 4975, Cortemarck 4515, Gt uikelaere 5205, Dixmude 3,999 Esseu 2331, Handzaeme 289 i, Keyem 1314, Lampcrnisse 440, Leke 1454, Loo 1808. Meickem 3G83, Nieucappelle 761, Noordschooie 6T6, Oostkerke 294. Oudecappelle 312, Pollincbove 1676, der slachtoffers onlangs otr.ge- S'.uyvekenskerke 380, Vladsloo 2142, tijdens eene soeelvaart on zee Weicken 1510, Woumen 3571, Zarren I 2927. Te zamen 52 134, De Rechterzij. Tengevolge der -kiezing van M. Bailiy, ie Thuin, is de' Kerel Gu- l rechterzij thans samengesteld uit 103 en Frans Develte en vrouw. Zij tellen te zamen 1568 jaar. De twee eerste huwe lijken zijn in bun 52’jaar; de twee an dere in hun 50°. Er werd door sommige lolelin- gen veel misbruik gemaakt van de be roepen in militiezaken. Hel beroepshof heeft besloten daar een einde aan te stellen mei de loielingen, die, zonder grondige redens, in beroep gegaan zijn, ie veroordeeien lot 25 en 30 fr. ver goeding te betalen aan de vrijgesie’.den welke zij in beroep betrokken hebben. Bij koninklijk besluit van 13 Mei wordt eene vergoeding van 300 fr. en eene andere van 150 fr. verleend aan den heer priester L. Baecke, voor de i uitoefening van zijn ambt in de parochie j van Alveringhem, gedurende hel ver- loapen jaar en gedurende het eerste kwartaal van het ioopend jaar De Moniteur van Woensdag deelt den staal mede der bevolking van Belgie op 31 December 1894. Op dat tijdstip beliep de bevolking tol 6,344.958 in bil blad verschijnt den Woensdag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; niet de post 6 fr. Annoncén 20 cenlitnen per regel. De groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncén voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Püblicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. MenschrijiUn bij BONHOMME-RYGKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. Vertrekuren van den Uxerenweg van den Buurtspoorweg.^ heeft de koning, ziende dat hel land vijandig was aan do onmiddelijke over neming van den Congo, verklaard dat hij du ontwerp wilde intrekken. Ten gevolge dier verklaring heeft M. de Mei ode, minister van buitenlandschc zaken, die met Frankrijk een verdrag had gesloten betrekkelijk de overneming, zijn ontslag gegeven, welk eene g ministeriele verandering heeft te weg gebracht. bewonderen; allen vereeren roemen zijn versland. Doch ziel, de dood komt en met a - gebiedend geweld rukt zij de menschen van T schouwtooneel, en stelt een einde aan alle gespel. Op baar gebod valt de gordijn; grootheid, macht, rijkdom, eere zijn verdwenen in niets. Niets zijn de glanzende eertitels, niets de prach tige woningen, niets de kronen en de scepters, niets de weerdigheden en verhevene bedieningen, niets de roem, de rijkdom en de macht; vervlogen is alle pracht en praal; voorbij alle vieug de en genot; en van de wereld en het gansclie aardsche leven blijft er niets over tenzij eene kiste en een lijkkleed te leggen in een duister graf. Adinkerke 2697, Alveringhem 2877, Avecappeile 649, Beveren 1714, Boits- Melemanen gedaan, is eene eer voor t Leyfie|e 1696, Moeres 261, Nieuport onze muzikanten en ui het bijzonder 3344, Oeren 162, Oostduynkerke 1964, voorden vlijügen heji voorzitter R. de Rervyse 1336. Ramscappelle 823, Si. Spo en den heer bestuurder Maton, die Joori831% Si. Ricquims 261. Stavele L .rflPn nAoh IrnclAD HAnh mnuifA ar*r.zx om de maatschappij op den weg der Wulpen 987, Wulveringbem 897, Zoute- kuns1 meer cn meer te doen vooruit- j gaan. voetpaden. Bestek fr. 65,935-85 ct. Met 1 Juni worden er veranderin gen gebracht in de veitrekuren van den buurtspoorweg Veurne-Yper. Te Nieuport is varledene week het lijk aangespoeld van David Legein, en te Oostduynkerke dat van I twee twee kend 25 Mei, waai bij een minisierie van 1 van Nieuport naar Oosïeude. J 1 Den 11 Juni zullen te Pervyse vier k 'unels hunne gouden bruiloft vieren, i Vanhille en vrouw, I Un ■-! ■avid rullet en vrouw, leden. De oppositie teil nog slechts 47- Zondag bevat de beiden noch kosten noch moeite sparen 1339, Steènkerke' 869 hpcliiitnn m nn f er» h!l B II II OH ripn 1 ^onderen wij eenen mcnsch wien alles j slaat, die geluk en vreugde langs tan weg des levens schept. Doch hoe lang houdt die verrukking aan? hoe lang blijven onze zinnen be goocheld? Ach, maar zoo lang als de Ve'tooiiinsc druil. Als de gordijn nedet- j 'a'l, zoo ook is de begoocheling vooi- tajde steden, de paleizen, de hovin- $eo zijn vetdwenen; al de gioole heeren 'taopde planken praalden en pionkten, 2'ir- eenvoudige menschen geworden, tn al de glans en pracht die voor onze "ogen striemde, is voorbij, verdwenen. Alzoo goa' het ook op den theaiei i tar wereld. Wij gaan binnen voor 0,'Zo oo,Tcn liegen uiigestrekle rijken, 'Oachiige stalen, bloeiende landen, t 'taerdigheden en bedieningen; kunsien f;n wetenschapper, zien wij van de eenen takleed en nagejaagd van de anderen, 'driftig gezocht en beoefend. Ons ver- j taindt tiet goud van dezen, de eer van j genen; en wij zien zo, allen, gshuld in - volgende koninklijke besluiten gedag- teeki n 1 van 25 Mei II t ontslag aangeboden door M. de Mei ode-Westerloo, van zijn ambt als minister van buitenlandschc zaken, is ianveerd. M. Jules de Burlet, minister van bin- nenlandsche zaken en openbare Onder wijs, is gelast met de portefeuille van buitenlandsche zaken. M. Schollaert, lid van de kamer van volksvertegenwoordigers, is benoemd lot minister van binnenlandsche zaken en openbare onderwijs. Verder beval hel Staatsblad t- koninklijk besluiten, ingelijks gedagiee komen tijdens eene speelvaart op nijverheid en arbeid wordt ingericht; et M Ny--' n^, lid der kamer van -./jii.c; vertegenwoordigers, tot minister van nijverheid en arbeid wordt benoemd. Leo Lahaye, Reninghe 1846, Si. Jacobscappelle 226 nagejaagd taindt tiet goud hunnen mantel, statig hunne rolle spe len. De eene is een veroveraar die steden, gouwen, landen onder zijn ge- sag bedwingt; die de onderworpene vol leren wetten geeft en ze voor zijnen troon schallen en üuldebewijzen doet hederleggen. De andere beeft de rol tan eenen booten heer die zijn genot vindt boven ta-*t gemeene volk verheven te zijn, Relijk de glanzende zon boven de nach- ta-ijke sterren, die zoekt aanveerd te 2'jn in het gezelschap der edelen en 'tar machtigen, die tracht naar kruiskes ‘n lintjes,* die gejaagd is naar hooge tasten en bedieningen, waardoor hij Vr*n de eenen gevreesd, van de anderen tavleid en van allen geëerd wordt. Een derde beeft de* rol van een lijken ^.?n, en zijne vreugde ligt bier in dat Ö1J weeldig kan leven, geene bekom- r-’.i'w Veurne Static 9 56 8 42 11 03 I 20 j JUUCIUU I ‘F-jj £?■■■-—■■" m.-ggg?BBHgB...a te» mtrmB Coxyde Ooslduynkcrke Nieuport Oostende Oostende Statie Nieuport Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 2 58 G 50 4 01 7 52 418 8 09 4 26 8 17 4 38 8 2 4 44 8 35 to 2 A telde 4 45 5 06 1 27 1 44 1 52 2 04 2 10 9 50 9 55 2 93 5 18 632 6 48 7 18 7 4.1 7 54 6 08 7 19 8 40 912 9 34 9 56 10 08 11 08 n - 9 30 12 40 9 36 12 46 9 48 12 58 1 06 1 25 2 25 YPER VEURNE 1 5 3 55 6 22 1 10 4 00 6 27 1 31 4 2! 6 48 -S 1 39 4 29 6 56 u 1 56 4 46 7 13 ^3 2 10 5 00 7 27 3 07 5 57 8 24 3 14 6 05 3 20 6 11 3 32 6 23 3 40 6 31 4 00 6 48 5 00 6 50 OOSTENDE—VEURNE 5 7 42 10 - 12 25 VVÜ 842 1103 Ousiduynkerke 22 8 59 11 20 ”■>30 9 07 1128 919 11 40 6 48 9 25 11 46 S De korrcktionele Rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Zitting van 9 ei. Debruyne Polidoor, bor- stelverkooper te Clerckcn, 8 dagen gevang en 26 tr. beet, voor vernieling van afsluiting. Derinck Dcsideer, sch.arslijper te Zarren, 5o fr. boet, voor vernieling van afsluiting, 8 dagen ge vang en 26 fr. boet, voor slagen, en 20 Ir. voor vernieling van afsluiting. Ghesquiere David, werkman te Clerckcn, 8 da gen gevang en 26 fr. boet, voor slagen. Simoen Alfons, herbergier te Keveren, 6 maan den gevang, voor bedriegelijke bankbreuk. Debi uyne Polidoor en 1 ebruyne Isidoor, bor- 1 stelverkoopers te Clerckcn. elk 8 dagen gevang en 26 fr. boet, de eerste voor bedreigingen; de tweede voor slagen. Zitting van 10 Met. Arnoy. Frans, metser te Oostdumkerke, 1 maanden gevang en 26 fr, boer, voot slagen opzijneviouw.cn 15 fr. voer dron kenschap. Laurens Emicl, metser te Dixmude, eene maand gevang en 26 fr. boet, voor eerroof. Carnier Stefania, huisvrouw van R,. Gheerar- dyn en Pieters Octavia, huisvrouw van' Isidoör Hcndiycks, te Zarren, de eerste 26 fr. boet, voor slagen, en beide elk 10 fr. voor smaad. Druksel Geut Lichlervelde Coitemiirck Ibxmude Veurne Adinkerke Duinkerke Duinkerke Adinkerke Veurne Dixntude Cuitemarck 5 34 Lichtervelde 5 49 Geut 7 16 Hrussel 1 47 2 58 3 52 5 43 5 02 7 29 5 14 7 43 5 59 8 09 6 ('5 8 35 6 15 7 06 5 00 5 50 6 03 6 51 n 6 59 7 38 9 06 -11 1 53 5 22 2 58 6 46 3 20 8 07 10 43 VEURNE- OOSTENDE 515 658 Veerne Markt ï5 21 7 04 *5 33 7 16 5 41 7 24 6 u<> 7 17 10 1 i 7 00 8 43 11 14 -r> - - - .....j" J. ['..ut I M I IIII1HBBMlil. B111T71 7 28 11 58 - 1 ‘.'5- 145- 2 1Ü- 2 58 - 2 56- 4 07 - 8 56 16 54 5 08 9 51 11 47 5 56 9 55 11 55 4 04 7 20 10 14 12 26 4 53 7 50 10 47 12 55 5 11 8 05 10 57 915 12 05 9 25 1040 VEURNE-YPER. 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 10 16 5 19 8 06 10 24 5 36 8 23 10 41 5 50 8 37 10 55 6 47 9 34 11 52 4 40 7 28 9 46 10 36 1 - 3 50 6 30 Iloogstade LinJo 5 37 8 25 10 43 11 33 1 57 4 47 7 27 6 52 8 39 10 57 11 47 2 12 5 02 7 41 6 09 8 56 11 14 12 04 2 29 5 19 7 58 Nieuwe'llerberg 6 17 9 01 11 22 12 12 2 37 5 27 8 06 6 38 9 25 11 43 12 33 2 58 5 48 8 27 VeurneVoorstnd 6 43 9 30 11 48 12 38 3 02 7 53 8 32 uvcDimci uut/, Vinchcnu 585. Veurne-Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem Loo Hoogsfaede-Linde Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem Veurne Statie 6 00 8 42 8 56 9 21 9 48 9 59 844 1052 555 6 42 6 52 ?6 05 1G 00 |6 42 OH wi-: k::-- -n-- LUlllUbUUVÜ lUl'J

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1