i Nr 23. Woensdag 5 Juni 1895. 523 Inkomrechtcn. JAARGANG. JZx:' over zekere knoeierijen, dm zouden ge- I Bij koninklijk besluit van 31 Mei l Het reinigend en. versterkend honig- oogwater is ztlve moet lamelijk slijt, niet vloeibaar Ook voor inwendig zeer is honig of zeem zeer heilzaam bij veel kwalen; i ’1 is eene uitmuntende remedie. Kleine ontstekingen in de maag, wor- S Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars: met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijn ih bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte N.onnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Maes Bruno, werkman te Zarren, voorwaardelijk 50 fr. boet, voor dragen van verboden wapens. Desimpel Napoleon, werkman te Zar ren, voorwaardelijk 50 fr. boet, voor dragen van verbodene wapens. Rogier Hendrik, werkman te Leflin- ghe, voorwaardelijk 100 fr. boet, voor onvrijwillige wonden. WetteliJUe besluiten. Bij koninklijk besluit van 20 Mei wordt de huurwaarde der huisvesting van den onderwijzer bestuurder der lagere gemeenteschool van Alveringhem vaslges'teld op 300 tr., te rekenen van 1 November 1894. Een koninklijk besluit van d( 11 28 Mei aanveerdl het ontslag van M. Lau rent Prooi van zijn ambt van notaris te i Woumen. De gemeente Bulscamp is gemach tigd voort te gaan, gedurende tien jaren, te beginnen met 1895, met het' heffen van eene taks op de honden. Bij koninklijk besluit van 29 Mei wordt de notariale verblijfplaats 10 Gouckelaere hersteld. De zoogezegde vrij handelaars, mei de socialisten en de liberalen aan het hoofd roepen en schreeuwen legen de belastin gen op de granen. Ten eerste, gelijk minister de Smet hel in de Kamer beeft gezegd, er wor den geene rechten op de voedingsgra- nen, tarwe of rogge, voorgesteld. Ten tweede, laat ons eens over de grenzen kijken. In Frankrijk worden inkomrechten op de granen geheven, welke nu tot 7 of 8 fr. per 100 kilos beloopen. Er wal gebeurt er Alle jaren trekken honderden, duizen den landwerkers, vooral uit zuidelijk Vlaanderen, naar Frankrijk, om daar, waar het brood beslast is, het noodige geld te verdienen om hier in den winter in hunne behoeften te voorzien. Met de nijverheidsewrklieden is het T zeilde. en te ruw. Wie hoest, bij voorbeeld, en bij neemt ongekookte» bonig, hij zal geene bate hebben, maar nog meer hoesten. Honig in water, melk of thee ge kookt, werkt oplossend en zal het hoes ten verzachten en wegnemen. Eene uitvinding voor wielrijders. Er in nu geene spraak van een nieuwen luchtband, maar eenvoudig van eene nieuwsoomge muts welke de Engel- schen, altijd praktisch, hebben uitgevon den. In de klep zijn twee openmgen. voorzien van voor de zon geschilderde brilglazen; indien het hard stuift trekt men de klep voor de oogen er. men is volkomen bevrijd. Wij zeggen niet dat de anti-stof-muts schoon staat, hel gedacht is nochtans nieuw en praktisch. pleegd geweest zijn in de ondc neming der spoorwegen van bet Zuiden. Er waren zelfs aanhoudingsbevelen geieekend geweest tegen zekere pai Ie- mentaire personnagies, doch de toen malige voorzitter ;van den miriisteriaad M. Dupuy, weigerde ze te laten uitroe- ren. Zijn opvolger M. Ribol, wilde het onderzoek in het lange trekken en aldus de zaak in Jen vergételhoek doen bren- gen. Zekere Kamerleden hebben zich on- i dertusschen afschriften uit het dossier weten aan te schaffen, en zij denken er hel bewijs in gevonden te hebben van de plicbligheid van eenige hunner collega». Onder de personen, die in de zaak zouden betrokken zijn, meldt men MM. Jules Roche, Rouvier, Yves. Guyot, Thcvene'. gewezen ministers; Deloncle, lid der Kamer; Magnier, senaieur, en een zevende personnagie, wiens naam niet genoemd wordt en die een senateui zou zijn. Die personen hebben deel gemaakt van een syndikaal voor de uitgifte van spoorwegobligaiien. en hel openbaar gerucht beschuldigt hen nu, wijnpotten getrokken te hebben. Hit schijnt nogians dat al de feiten die men bun wil ten laste leggen, ofwel veijaard zijn, ofwel niet or.der de toepassing van het straf wetboek vallen. Wal do beschuldigde personnagies betreft, de eenen piotesteeren kracht dadig, de anderen halen minachtend de schoudois op voor de zaak en zeggen dat zij gerust bet onweer zullen laten voorbijdrijven. Een mIchhc l’annniii. In Frankrijk dreigt weer een nieuw financieel schandaal uit te breken gelijk dat van den Panama. Sedert lang reeds was een rechterlijk onderzoek geopend Vertrekuren van den IJzerenweg «fc van den Buurtspoorweg. ft tot 30 Juni A9O5. 2 23 6 00 9 16 - 1 47 2 38 H.515 6 58 1 erscheldenliedcn. Kieszaken. De nieuwe kieswet ver- i biedt in zake van kiesbelwislingen voor bet hot van beroep ander stukken voor ie brengen, dan die welke reeds aan het j schepencollegie voorgelegd geweest zijn Vri’BChillige tijdingen» Moordpoging te Veurne. Zondag, binst de hoogmis, beeft August Ver- brugghe, schoenmaker in het Spaansch Kwartier, eene moordpoging gepleegd op Elisa Missuwe, huisvrouw van Karei Ryon, metserskneebt, in het gebuurte wonende. Sinds eenigen lijd voedde hij tegen deze vrouw eene soort van verbittering omdat zij hare bezoeken te zijr.ent had afgebroken, en had, naar het schijnt, reeds bedreigingen ten haren opzichte gedaan. Nu Zondag, geneverdronken zijnde, nam hij ’t broodmis, welk hij opzettelijk goed had gewet en liep er meê de straat op, zeggende dat hij het tot een moord aanslag zou doen dienen. Zijne vrouw, verschrikt, liep bij eenen gebuur, wiens vrouw het geval boorende, Verbrugghe t en schier onmiddelijk hoorde zij moordkreten. Een ander ge buur, K. liaise, snelt er insgelijks naar toe, en het was tijd. De moordenaar bad reeds zijn slacht- Recliterlijke kronijk» De koneklionele Rechtbank van Veur ne heeft veroordeeld Zitting van 16 Mei. Candaele Flo- rimund, werkman te Moeres, 26 fr. boet, voor slagen. Fiorine Amand, sebildersgast, en Fiorine Maria, werkster, beide te Veur ne, elk 26 fr. boel, voor slagen. Delrue Tbeofiel, werkman te Dixmude, tweemaal eene maand gevang en 26 tr. boet, voor dieften. Boudeweel Gaspard, werkman teWul- veringhem, 50 fr. boet, voor smaad, en achterna liep, 15 fr. voor dronkenschap. i m''z Zitting van 17 Mei. Geeraert Flc- rent, werkman te Ramscapp61e, gaat met het opgieten van water, eh de I waardelijk, 10 Ir. boel, voor slagen. den door het gebruik van honig of zeem spoedig genezen. Men gebru ke dan den honig liefst gemengd, in thee; zuiver weg gebruikt, ia hij ie sterk eo te krievelend. i Wie moeielijk kan slikken, wegens keelpijn of anders, koke jeenen paplepel i honig in 1/4 liter water. i» i r r Het reinigend en. versterkend honig- Het hof van kassatie heett nu beslis! dat 00gwater bekend ee(ien papiepel honig in 1/4 liter water. Men late dit 1 mengsel koken, 5 minuten lang, en uw honig oogwater is veeidig; gij kunt er het ooglapjen in doppen. De honigdrank dien men mee noemt, is verfrisschend en gezond, be- Honig of zeem. Het houden van bieën komt wederom op, vooral in ee- nige streken van Oosl-Viaanderen en Brabant. En zijn er bietjes, zoo is er zeem, en pastoor Kneipp, van Wörishofen, zal daarover zeer kontent zijn. Over den bonig of ’t zeem sprekende, zoo redeneert de beiersche waterdok- tor daarover in dezer, zin Eertijds beweert men, dat jonge personen niet te veel honig mochten eten, omdat hij te sterk is. Voor oude lieden was dit wat anders, cn hel eten van bonig gaf hun nieuwe krachten en nieuw leven. Ik heb het eten van honig dikwijls toegepast, en ondervonden dat hij krachtig is, zuiverend en versterkend. Met thee gemengd, gebruikt men den honig of het zeem reeds lang tegen ka- tairhe en verslijmingen. Te platten lande wordt de zalve van honig of zeem gebruikt tegen zweren, en ’t is eene goë remedie. Wie de kennis niet beeft om zoo’n zweren met water te behandelen, ge- bruike maar die zalf. Het gereedmaken derzelve is zeer-eenvoudig den heltt honig en den helft tarwemeel, en dooreen geroerd. Dal dooreenroeren heett plaaUx gehad. Zooals men weet, worden du nummers, in kokertjes bevat door eene weeze getrokken, die ze over handigt aan een bediende. Deze geeft de kokenjes over aan een stadsambte naar, die ze opent en de nummers luidop veleHei - e zeei, Rut b-uikt wor. aflees Nu, een toeschouwer vroeg om deu b;j zj(.Jk|e o( ,(1 bel bJsboudefl. Hij het afgelezen nummer na te zien. De moel tVU(nwel gekookt zijn, omdat on- sebepene, die de trekking voorzat gal gekooklen honig te scberp is, te bijtend hem bevel te zwijgen cn een policie- r .J. agent deed hem neerzitten. Zeker zegt de Chronigue, al de aanwe zigen mogen niet vragen om de ge trokken nummers na te zien, doch waar om geen twee getuigen uil hel publiek gekozen. Vlaamsche steenbakkers trekken naar Frankrijk; Limburgscue naar Duitsch- zijn, land. I G Gentsche fabriekwerkers trekken naar Rijsel, Rouhaix, Toerkoenje, er.z. en hebben daar een bestaan dat zij in Belgie tc vergeefs zoeken. dit verbod enkel geldt voor de vragen tol inschrijving van kiezers. Premietrekkingen. De Chronique vei telt datbij de laatste trekking der lotjes van Brussel een zonderling geval ter dao andere drank. Aan zwakke kinderen geve men dage lijks twee mespunten honig in eenen halve» liter melk gekookt. Men ziet het, voor- I I wordt M. T.-L.-F’ Prooi, kandidaat-no taris te Woumen, benoemd tol notaris -- dier verblijfplaats, ter vervanging van den honig kan op zjjn vadör ontslaggever. m hei huishouden. Hij moet tventwel gekookt zijn, omdat on- VEURPA A Veurne Statie 4 40 7 28 o - 11 28 Cnapelinckx, Brussel, 65,290. Coxyde C Nieuport Oostende 9 50 9 55 4 45 5 00 C08 7 19 8 40 912 9 34 950 10 08 1108 Oostende Statie Nieuport c Coxyde Veurne Markt Veurne Statie I 06 1 25 2 25 3 14 6 05 3 20 0 11 3 32 6 23 3 40 6 31 4 00 6 48 5 00 6 50 A 135 5 22 2 58 C40 3 20 8 07 9 30 12 40 9 3G 12 46 9 48 12 58 9 56 Statie van Veume. Uitslag dcr aanbesteding van de voltooiings werken der statie van Veurne. Bestek fr.ó5,g35-85 T. Gobin, Oostende, fr. 61,394-19; F. Chartrain, Schaerbeek, 61,630; V. Ernaelsteen, Waterloo, i 63,874; C, Wasscnhove, Blankcnbcrghc, 64,657; YPER—VEURNE 1 5 3 55 6 22 1 10 4 00 6 27 w 1 31 4 21 6 48-3 1 39 4 29 6 56 o 1 56 4 46 7 13 2 10 5 00 7 27 a 3 07 5 57 8 24-3 OOSTENDE—VEURNE 5 - 7 42 10 - 12 25 IVUJJVV ..3 Oo.tduynkerke 22 8 59 11 20 <J fJV .1 '.Z 86 42 9 19 11 40 ■e ■5 S5 5 02 7 29 5 14 7 43 5 59 8 09 6 05 8 35 6 15 7 06 5 00 5 50 6 03 631 6 59 7 38 - 9 06 1043 1mui ■■■- Brunei Gent Lichterrelde Coitemaick Dixrnuds Veurne Adinkerke Duinkerks Duinkerks Adtnkerxo Veurne Dixtnuds Corlemurck 5 34 Lichterfelde 5 49 Geut 7 16 Brunei 518 6 32 6 48 7 18 - 7 45 784 - 844 1052 555 6 42 6 52 VEURNE-OOSTENDE Veurne Markt f5 21 7 04 Coxyde ^5 33 7 16 Oostduynkerkc 5 41 7 24 Sr» Ut» 7 45 10 1. *7 00 8 43 11 14 VEURNE—YPER. 4 45 7 32 450 7 37 5 11 7 58 10 16 5 19 8 06 10 24 5 36 8 23 10 41 5 50 8 37 10 55 6 47 9 34 11 52. 9 46 10 36 1 3 50 6 30 8 25 10 43 11 33 1 57 4 47 7 27 8 39 10 57 11 47 2 12 5 02 7 41 8 56 11 14 12 04 2 29 5 19 7 58 9 01 11 22 12 12 2 37 5 27 8 06 6 38 9 25 11 43 12 33 2 58 5 48 8 27 6 43 9 30 11 48 12 38 3 02 5 53 8 32 j è’l F1 Veurne -Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem Loo Hoogstaede-Linde Yper Statie Yper Statie lloogstade Linde 5 37 Loo 6 52 Alveringhem G 09 Nieuwe Herberg 6 17 Vcürne Statie VeurneVooi glad 2 53 6 50 4 01 7 52 4 18 8 09 1 52 e 4 2G 8 17 4 38 8 2 2 10 a 4,44 8 35 1 27 1 44 2 04 ‘Ï6 05 8 42 11 03 ■g6 30 9 07 I *6 48 9 25 11 46 6 00 7 28 11 58 - 3 52 5 43 8 42 8 56 0 91 9 48 9 59 8 56 951 9 16 125- 143- 210- 2 38 - 2 56 - 4 07 - IC 54 3 08 11 47 3 56 9 55 11 55 4 04 7 20 10 14 12 26 4 33 7 50 16 47 12 55 5 11 8 05 10 57 9 15 12 05 9 25 10 40 1 20

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1