Nr 24. Woensdag 12 Juni 1895. 52 Onze nieuwe Bisschop. INicuwe Schoolwet. JAARGANG. sen in werkelijkheid plaats lie invoerrechten in de Hamer. De algemeene bespreking over de in- voerri chien welke eene maand heelt ge duurd, werd donderdag gesloten. Daarna is de bespre! bg der artikelen geregeld worden. Die iwec punten zul len bel voorwerp zijn van bijzondere wetten. VerBchlIIlKC tijdingen. Wijding. Zaterdag morgend i van Bergen, en Broeder Marcus, Seven- eecken, beide van het order der PP>. Capucijnen. Diakens: MM. Victor Duvillier, Meenen; Firmin Van llulle, Caster; Remigius Bernaert, Wercken; Hendrik Briche, van het wetsontwerp begonnen. An. 1, waarbij het gouvernement ge machtigd woidt de zeeschepen van ba- kenreebten te ontslagen werd aangeno men met bijna eenparige stemmen. Vrijdag werd I over de rechten op Li- en mijnstaken (1 fr. per kubiek gen 61 en 6 onthoudingen. Zondag laatst boden de werkende leden hun 2* avondfeest aan, aan de huisgezinnen der werkende en eerele- den. De toöneelliefhebbers hadden we derom hunne gewone bereidwilligheid en hunnen onuitputbaren iever ten dienste gesteld, en hebben ons daar eenige nummerkens ten gehoor gege ven, die ’k verzeker het u, smaken naai den trog.--, om nog. De groote zaal was veel te klein om de loegestroomde menigte te bevatten, zoo groot was het getal eere- en wer kende leden dieonze uitnoodi^ing beant woord hadden. U een gedacht geven van de keurige uitvoering van Mas sa la, ’t gezongen blij spel, en van den bijval welke al de nummers van den spelwijzer bekomen hebben, dal kan ik niet; men moet fmmers aan dit prachtig avondfeest te genwoordig zijn geweest, om er zich een denkbeeld van te kunnen voimen. Onzen innigsten dank aan de heeren spelers, en in het bijzonder aan den heer Th. Retsin, en wij verhopen van in de aanslaande feesten steeds op hunne welwillende medehulp te mogen rekenen. A. lokaal luisterlijke prijsbolling voor al Juliaan Deiycke, Kortrijk; Camille De- de leden van den kring. En lol een malig uur in den avond hebben de leden zich met spel en zang uitermate wel verzet. T Is jammer dat er op zulke schoone dagen geenen nieuwen Josuë bestaat; percies mei om de zon stil ie doen slaan, maar ’s avonds een uur of twee de uurwerken stil te leggen, en alzoo den tijd onder vrienden gezellig door gebracht wat langer te doen duren. Mgr. Gustaaf-Joseph Waffelaert, door Z. 11. den Paus aangewezen tot Bisscbop van Brugge, is geboren te Rolleghem. den 27 Augustus 1847. Hij deed zijne eerste studiën in het Collegie van Yper, waar bij o. a. voor makkers bad M. Begerem, minister van 't rechtwezen, M. Nyssens, minister van den Arbeid en M. Van Werveke, raadsheer bij het Be roepshof van Gent. Na zijne siudien voortgezet te bebben in het klein Semi narie van Rousselare, kwam hij ten jare 1867 in hei Seminarie van Brugge. Bij wierd priester gewijd in December 1870 en vervulde gedurende eenige weken het ambt van coadjutor bij den Pastor van Si. Michiels. i In Februari 1871 trok hij naar Blan- kenberghe als onderpastoor tol in Octo ber 1875, wanneer wijlent Mgr. Faict hem naar de Hoogeschool van Leuven zond om er de Godsgeleerdheid te be- studeeren. Hei volgend jaar verwierf M. Waffc- laeri alreeds den eersten graad; iwee jaar nadien klom bij tot den tweeden graad en in Juli 1880 wierd hij als Doctor uitgeroepen. In October 1880 benoemde hem Z. H. do Bisschop als leeraar in T groot Seminarie van Brugge. Negen jaren later, in Juli 1S89, ont ving M. Waffelaert zijne benoeming tol honoiairen-kanonik en in April 1890 deze van tilulaiien kanonik. terwijl hij tevens als groot-vicaris volgde op Mgr. Van Hove. In Juni 1894 verkreeg hij nog de weerdigheid van Aartspriester en wan neer eene schielijke dood Mgr De Brabandere in april 11. aan de genegen heid zijner diocesanen ontnam, wierd M. Waffelaert door het kapittel der kanonniken aangesteld om het open slaande Bisdom in de hoedanigheid van Vicaris Capitularis te beheeren. Z. H. de Paus heeft dezen keus be krachtigd, door Mgr G.-J. Waffelaert lot Bisschop aan te duiden. P. S. Het is niet in het ontwerp van schoolwet dal de voordeelen aan de vrije onderwijzers te verleenen en de toestand der onderwijzers die in 1879 hun ontslag gegeven hebben, zullen Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Dg Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkanlooren. Renatus Garmyn, Oostvleteren; Julianus Kesteloot, Meulebeke; Emilius Pauwelyn Peelkapelle; Octaaf Piepers, Ceurne; Zaterdag, in den ministerraad heeft M. Schollaert, de nieuwe minister van binnenlandsche zaken en onderwijs, hel ontwerp der nieuwe schoolwet aan de goedkeuring des konings onderworpen, i de hop Zie hier, volgens het Journal de Brunei- 1 meter) aangenomen met 81 stemmen le ks, de groote trekken dezer nieuwe een 61 en 6 onthoudingen, wet Het gouvernement wil in de nieuwe wet rekenschap houden, niet alleen van de rechtmatige eischen der katholieke ouders en der vrije onderwijzers, maar ook van de verlangens der oflicieele schoolmeesters. Voortaan zal het godsdienstig onder wijs deel maken van het schoolprogram ma, doch als niet verplichtend vak. De leeiaarde pastoor der parochie zal zijne les geven voor ol na de school uren. Het ontwerp verleent talrijke voor deelen aan de officteele schoolmeesters en bepaalt onder ander eene klimmende jaarwedde. De kosten voor de vervan ging der zieke onderwijzers zullen val len op den Staal of de gemeenten. De regeering zal zorgen voor eene behoor lijke woonst voor de boofdonderwijzers, ofwel voor een vergoeding van woonst. De staaistoelagen zullen verdeeld worden tusschen al de scholen, min re kening houdende van het getal leerlin gen dan van de goede inrichting der school, de verstandige verdeelmg der klassen en hel voldoende geial bekwame onderwijzers. Kortom, bet ontwerp wil de jacht op de leerlingen vermijden en de toelagen zullen verdeeld worden in evenredig heid van het getal klassen die zekere voorwaaiden vervullen. Om booldooderwijzer te worden, zal men eer. zeker getal jaren ondermeester moeien geweest zijn. De oflicieele on derwijzers zullen nog altijd betaald worden door den gemeenteontvanger, docb de regeering zal voor de regel matigheid der betalingen zorgen. De pensioenen zullen berekend wor den volgens de jaarwedden der vijf i beste jaren. Het gouvernement aanziet hel voor het oogenblik nog als onmoge lijk de vrije scholen over te nemen en de pensioenen der vrije onderwijzers ten laste der openbare macht te leggen, doch zij zal toelagen doen stemmen voor de maatschappijen van ouderlin gen bijstand en de pensioenkassen der vrije en aangenomen onderwijzers. Wat de schoolmeesters betreft die in 1879 hur. ontslag gegeven hebben, er zullen ook maatregelen ten hunnen voor- deele genomen worden. Het ontwerp der nieuwe schoolwet is gister in de Kamer neergeiegd ge worden. hadden het zich niet te klein geacht aan dezelfde tafel van den burger en den noenmaal te deelen. Wij danken er hen over uit den grond des herten, want hunne tegenwoordigheid en hunne i reeiKapeiie, uctaar Piepers, ceurne; medehulp aan onze feesten dragen groo- ^lorenl Scho.tey, Houthem; Ivo Spince- telijks bij tot den bloei van ons ge- :na‘lie, Deerlijk; Leopoldus Storme, nootschap; het verheft den minderen Bekegem; Gustaaf Van Mullem, Brugge; man in zijne eigeneoogen, want hij ziet Altons Van Tnuyne, Thourout; Medar- daardoor dat de hoogere standen zich s ',iaet)e> Buste; Broeder Richard, niet schamen met hem om te gaan en Rftrrrnn “n (iavan- met hem te verbroederen, wanneer hij zich eerlijk en treffelijk weet te gedra- dragen. Aan ben, nog eens, onzen hertelijken dank! Zulke schoone feeste mocht natuurlijk Alveringhem; Hor.orius Gardoen, Olie niet eindigen in hel midden van den na- 'uwe’ Hieronymus Delanote, Haringhe; middag, ook was er ’s avonds in hel BemigiusDe Meulemeester, VVaereghem; smet, Rumbeke; Hendrik Devloo, Veur ne; Hendrik Godderis, Lophem; Felix Muys, Ruysselede; Albaan Roose, Swe- veghem; Marcel Van Dromme, Westouter; Hendrik Van Nesle, Oost-Roosebeke; Felix Van Oost, Ruysselede; Broeder Hippoliet, Handzaeme; Broeder Stepha- nus, Brugge, Broeder Philibertus, Ettel- ghem; Broeder Theodulus, Ramscapelle; Broeder Philippus, Lier; Broeder Gallis- tus, Antwerpen; Broeder Firminus, Kemzeke; Broeder Sympholianus, Ber gen, van het order PP. Capucijnen. OnderdiakensMM. Clement Bittre- mieux, van Sysseele; Theodulus Calleus, Korlrijk; Jozef De Paene, Poperinghe; Arthur De Coninck, Brugge; Jooris De- roulez, Wervick; Edmundus Dewispe- laere, Brugge; Karei Hoflack, Zonne- beke; Bavo Lelieur.Elveidinghe; Pauwel Reynaert, Ledeghem; Albrecht Van Oversche'.de, Meenen; Lodewijk Verriest, Deerlijk; Modestus Vinck, Veurne. Daarbij hebben nog 36 heeren de kleine orders ontvangen. Woensdag morgend is |een onge luk in de statie van Dixmude voorgeval len. Op den trein van 9 1/2 ure bevond zich eene landbouwster van Handzaetue, zekere dochter Glaeys. Zij bemerkte slechts dat zij op hare bestemming was, toen de trein reeds aan de ciment-tegel- tabriek der firma Doolaeghe gekomen was Zij sprong uit den trein die bijna ia volle gang was, met het jammerlijk gevolg dat zij ten gronde werd gewor pen. Zij werd in deernisweerdigen toe stand opgenomen met gebroken been, den arm verstuikt en eene breede wonde aan hel hoofd. Men heeft haar voorloo- pig in de statie verzorgd, tot dat men haar naar huis kon voeren. Het ontslag van M. Denecker, voor zitter der rechtbank van eeislen aanleg te Brugge en oud rechter te Veurne, is aangenomen. Hij mag zijne rechten op pensioen doen geiden en den eerelitel van zijn ambt blijven dragen. M. De- neeker wordt tevens tot den graad van officier der Leopoldsorde bevorderd.* Weervoorspellingen. Profnsrnr Faib, van Weenen, beweert dat zware doridw•■■•‘.oi'rc-n zullen heen-eben van 10 tot 20 Juli. Van'26 tot 28 Juni en van 2liot 24 Juli mag men aardbevingen verwachten. Den 5 Augusti sneeuwstor men in de Alpen. ’s Middags, was er volop feeste, niet elk in zijn buis, maar in ’tlokaal van den kring. Daar had de verbroedering der klas- t - - Ir. iacs. heeft Pelckmans, bisschop De geestelijke en burgerlijke overheid Lahore, in de kerk van het groot Semi- der stad, en een groot getal eereleden, narie, ie Brugge, de heilige Wijding toe- t—gediend aan 86 geestelijken. u Priesters MM. Theodorus Cattebeke, werkman te komen nederzitten en zijn 1 van Heule, Ei nestus Cracco, Rousselare; St. Joseph’s Kring. Wij zouden denken aan onzen plicht te kort te blijven, moesten wij niet een woordje reppen over de schoone feesten we ke in St. Joseph’s kring hebben plaats gehad. Op 2’“ Sinxendag vierde men er den jaaJijkschen feestdag van 'den patroon zoca's hij over tijd gewoonlijk gevierd werd. Volgens oude vlaamsche geplogend- hede, werd om 10 ure eene plechtige mis gezongen tol lafenis der afgestor venen en tot welzijn der levende gilde- bioeders van bet genootschap. Daarna trokken, met muziek aan ’t hoofd, de leden van St. Joseph, boven ^11 J straten der stad, onder T blij gespel dreunende sneistappen, waarmede i de honderd in getal, vrij en fier, ooor de dar - voortreffelijke en uitmuntende fanfaren maatschappij De Melomancn de lucht deden weergalmen. Rechterlijke kronijk. VEURNAAR 1 i HLlnOtlIO f.-il'rnVfn f Inr'l t»l/\lnrn>^ Inlinnnn werkman te Beveren, eene maand gevang en 26 fr. boet, voor slagen. Vanbrabant Karet, rondleurder te ClercKcn, 100 fr. boet, voor jachtdclikt. Reybrouck Alfons, dienstknecht te Woumen, 16 van afsluitingen. De korrektionelc Rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Zitting van 24 Mei. Alderweireldt Arnoldus, fr. boet, voor slagen. Vanbrabant Karei, rondleurder te Clercacn, 100 fr. boet, voor jachtdclikt. gen gevang en 26 fr. boet, voor vernieling van stuitingen. Hebben Pieter, werkman te i roven, v.<>nrui-, Onze delijk, 100 fr. boet, voor jachtdclikt. Parmentier Desideer, rondleurder te Veurne, 3o fr. boet, voor slagen Plaetevoct Jan, heibergier te Proven, 100 fr. boet, voor jachtdelikt.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1