iV Woensdag 19 Juni 1895. 52 JAARGANG. 4 cU be- Vlanainc. pec, Oostende, Gent, en Bi ussel. heelt tot het bekomen der zege praal. a Rechterlijke kronljk. Op de haver 3 Ir. op 100 kil. met 78 stemmen legen 70 en f Op de vreemde bloem, 2 tr. de 100 kil. mei 77 stemmen tegen 67 en 4 onthoudingen. Een voorstel door MM. Lefebvre, t - I 1893 zijnet in Belgie 47,063 huwelijken gesloten. Ziehier hoe dit getal werd verdeeld 3440 in de province Antwer pen; 9483 in Brabant; 5127 in West- Vlaanderen; 6728 in Üost-Vlaanderen; 8921 in Henegouw; 5885 in Luik; 1490 in Limburg; 1395 in Luxemburg; 2588 in Namen. De label der huwelijken per maand toom aan dal er meest in April (9119) en minst in Maan (1881) werden gesloten. De echtscheidingen werden, Eer wij twee maanden verder zijn/ zal deze begrooting gestemd zijn. Door die stemming zal het verdrag goedge keurd zijn, dal de Staat gesloten heeft met de (aannemers Cousin en Coiseau. Eer hetjaar ten einde loopt, zullen de werken begonnen zijn, want de aan nemers zullen niet lang wachten boe eerder zij gedaan hebben met het werk, hoe eerder de millioemjes zullen ver diend zijn, die zij hopen te winnen. Naar alle waarschijnelijkheid zal de paus geen consistorie afwachten voor de benoeming van M. Waffelaert. De nieuwe bisschop van Brugge, die woens dag bij den pauselijken gezant te Bius- sej zijn eed afgelegd heeft, zou aldus in Augusli gezalfd worden. Een aposte!- dag in die maand is de woensdag 24, feestdag van dec H. Joachim. Te Schaarbeek in de Vooruitgang- stiaat. woont eene remenierster, die se dert drie weken naar Duitschland is om er hare familie te bezoeken. Gedurende hare afwezigheid zijn er dieven hij middel van valsche sleutels binnengekomen en hebben ’t geheele huis doorzocht, van den kelder tol den zolder, alles meênemende wat weerde had en draagbaar was. Men moet de terugkomst der dame af wachten om de weerde van het gesto- lene te kunnen schatten. Hel College van Burgemeester en Schepenen der stad Brussel brengt ter kennis van paardenfokkers en kooplie den dat de derde paardenjaarmarkt aan- gekondigd voor bet loopende jaar zal plaats hebben den Woensdag 3 Juli naastkomende, van 9 ure ’s morgens tot 3 ure na noen. Huwelijken, Gedurende bel jaar Welaan dan, medeburgers, banden uit de mouwen, en van nu at aan hel werk, om onzen vlaamschen feestdag luïsieilijk1 te vieren. I>c Conge-kwestie. Ziehier de voorstellen welke de re- geertng in de Kamer heeft neergelegd om de Congokwestie voorloopig te re gelen, in afwachting dal er eene defini tieve beslissing aangaande de overname genomen woide De Belgiscne Staat verbindt zich aan den Congo-Vrijslaat als buitengewone leening voor te schieten eene som van 5,287,415 Ir. 65 om voor 1 Juni de schuld van M. de Brown do Tiége terug te betalen; 2° eene van hoogstens j 1,517,000 fr., om bel ie kort in het budjet van den Congo voor dees jaar te dekken. De eerste som zal moeten gestort wor den voor 1 Juli aanstaande; de tweede naarmate de noodwendigheden van den Congostaat. Zij zullen terugbetaalbaar zijn op denzellden tijd en in dezelfde voorwaarden als de vroegere voorschot ten, aan den Congo gedaan. Vlaamsche Feestdag van ft ft Juli aanstaande. Het nationaal Vlaamsch Verbond zendt den volgenden omzendbrief uit ter vie ring van den 11 Juli, verjaardag van de» Gulden-sporenslag (1302) Bij brief van 30 Januari 1894, ver- tochi het bestuur van het Nationaal Vlaamsch Verbond den heer gouverneur van Wesl-Vlaanderen, evenals zijne ambtgenooten der overige vlaamsche piovincien, verschillende maatregels te nemen, ten blijke van deelneming aan de Vaderlandsche beweging ter herden king van den Gulden-sporenslag, hel roemrijkste feil uit de geschiedenis van bet vlaamsche volk. Den 27 Febtuari II. beantwoordde die hooggeplaatste ambtenaar gemeld verzoek met een schrijven, waarin de volgende regelen voorkomen Wat aangaat het sluiten der buree- len van mijn bestier en bet bijsschen der vaderlandsche vlag op de provin- ciale gebouwen, dal zijn maatregels die in mijne bevoegdheid vallen en die ik, uit eigene beweging, sedert een diietal jaren reeds, op den 11 Juli toegepasl heb. De Gouverneur, (get.) B"" RUZETTE. Dringend spoort het Bestuur alle Vla mingen aan, hunnen invloed te gebrui ken opdat, in hunne gemeenten, het loffelijk voorbeeld van den heer gouver neur van West Vlaanderen door de plaatselijke overheden nagevolgd worde en bovendien, de leerlingen der ge meentescholen den 11 Juli in verlol ge zonden wóiden en hun daags te voren het groot geschiedkundig feil verhaald of herinnerd worde. Elke Vlaming dient alles in het werk te stellen, ten einde den 11 Juli 1302 voorlaan alom in het Vlaamsche land zoo algemeen en zoo plechtig mogelijk te (tóten herdenken. Wij verhopen dat onze stad, even als andere jaren, niet zal ten achter blijven, en dat de Gulden-sporenslag, hier met luister zal gevierd worden. Aan de buizen van alle rechtgeaarde Vlamingen, aan alle openbare gebou wen, dient'den 11 Juli, de vlaamsche Leeuwenvlag of de Belgische driekleur te wapperen. Veiirne heeft meer dan menige andere stad, den kostbaren plicht te vervullen van (leze herdenking plech'.iglijk te vie ren, daar een der bijzonderste bevel hebbers van het vlaamsche leger op Groeiiinghenkouter. hunnen heldaftigen VerBclilillge tijdingen. Bij koninklijk besluit 8 Juni wordt machtiging verleend tot net heropbou wen der kerk van Beveren, bij Rous- 2 onthoudingen. sIuitin8- Dit blad verschijnt den Woens-ag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; niet de post 6 fr. Annmcen 20 centimen per regel. De groole letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' la cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdcdenastrant 46. te Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en 111 de Postkantooren. MaaUSBaiaaHBUaaSSmSSSSma8MUaSauaaBIMaBaaaaBBaaRaamMHaumMaaaaMaMD3«aMHgggBgHBM Vertrekuren van den IJzcrenweg «fe van den Buurtspoorweg» ft tot 30 Juni a SOS. brugge. M. Coene, pastoor te Ingoyghem, is zaterdag overleden. De luitepafil-generaal baron Van der Smissen, aide de camp des konings, is zondag avond te Bru'Sil overleden. Hij was geboren in J823 en voerde in 1865 bet bevel over het expedittekoips in Mexiko. Van der Smissen behoorde tot den 1 protestantschen eerediensl en is heden morgend ten 11 ure begraven. De lijk dienst had plaats in de engebehe kerk. M. de graat Leon Visarl, volksverte genwoordiger, eert der strijdgenoten van den generaal in Mexiko, heeft namens de oude soldaten van Mex- kaansche ligoeii, eene lijkrede uitge sproken. - pqn 5 dezer, in vollen dag, dewijl de bewoners op het land werkzaam wa ren, is eén diet langs het venster in de woning gedrongen van Delpbin Pollet, kleingebruiker bij Ma Campagne, te Coirtemaick. U.t een kasje is verdwenen eene som van omireni 100 fr., een paar diamanten oorslingers, een gouden ke urig en eeq zilveren zakuurweik. De dader is onbekend. De liegtooting van openbare wer ken is woensdag neergedegd in de Kamer van Volk svertegenwoordigers. gedaan, van rechten te leggen op de vreemde geerst, werd bestreden door bet ministerie, omdat er geen genoeg opgebraebt wordt in ons land, en ver worpen met 89 stemmen tegen 37 en 3 onthoudingen. Op het mout, 1,50 fr. de 100 kilo. Op ingelegd en versebe groensel, 15 tr. de 100 kilo. per provincie, aldus verdeeld 52 in de provincie Antwerpen; 213 in Brabant; 16 in West Vlaanderen; 35 in Oost- Vlaarideren, 74 in Henegouw; 83 in Luik 1 in Limburg; 7 in Luxcipburg; 17 in Namen. Zonderlinge testamenten. M. Erans Troch, onlangs te Antwerpen over leden, heeft bij testament aan zijne vrienden drie tonnen bier bezet, at ie drinken op zijne gezondheid in de Gouden Hoos, hel Schuttershof en eene andere Vlaamsche tapperij. Een ander Antwerpenaar heeft heel Kredieten zijn ifg»:>cnreven voor de ha- zijne tor tuin bezet aan groenselverkoop- venwefken van Bruggc-Heyst, Aniwer- sldrs en naaisters, bij welke nij ut- pen, Oostende, Gent, en Biussel. j \oo.raadde. Invoerrechten. De rechten, zoo hevig bestreden door de vrijbandelsgezinden en Antwerpe naars, door de liberalen en socialisten, en zoo hardnekkig verdedigd door de katholieke volksvertegenwoordigers en ministers, zijn gestemd. Op de vreemde boter en margarine (valsche boter) wordt een recht gelegd van 20 Ir. de 100 kil. met 79 stemmen tegen 68 en 4 onthoudingen. SBKM VEURNA t 47 38 1 27 at 8 Loocke 4 43 sue Nivuport Ooalduynkerke Coxyle Veurne Markt Veurne Statie 2 58 6 50 4 01 7 52 9 50 9 55 6 08 7 19 8 40 9 IS 0 34 956 10 08 1108 Veurne Statie Veerne Markt Cr’ayde Nieuport Outlende 1 06 1 25 2 25 c •a n De korrektionelc Rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Zitting van 3o Mei. Demoor Karel en Boone Eugenia, dienatboden te Nieucappclle, de eerste 7 maan den gevang en 16 fr. boet, voor huisdiefte. Syryn Engel, landbouwer te Eessen, voorwaar- dclijk xó tr. boet, voor slagen. Matte Guilaaf, dienstbode te Middelkerkc, voorwaardclijk, 3o tr. boet, voor slagen Dacnakyndt Ivo en Bernard, werklieden te Ze- delghem, beide voorwaardelijk, de eerste 26 fr. boet, voor smaad, en 5 fr. voor dionkcmxhap; de tweede eene maand gevang en 5.0 fr. boet, vqor 6 05 8 42 1103 ■>,22 8 59 11 20 ;6 30 9 07 1128 (642 919 11 40 C 48 9 25 2146 2*3 5 18 632 6 4n 7 18 7 45 7 54 844 1052 555 6 42 652 84t. 8 56 1 43 921 9 48 9 59 3 14 6 05 -4- 3-20 6 11 3 32 6 23 3 40 6 31 4 00 6 48 5 00 6 80 5 02 7 29 5 14 7 43 5 39 8 09 6 05 8 35 6 15 7 06 5 00 5 50 6 03 631 6 59 7 38 906 slagen, en 5 fr. voor dronkenschap. Callewaert Leonard, kloefkapper te Clercken, 5o fr. boet, voor zedenschennis, 5o fr. voor smaad jegens de politie, en 5 fr. voor dronkenschap. Wylinck Frans, smid te Houthem, en Dewaele Hendrik, rentenier te Wulveringhem, de eerste 40 fr. boet, de tweede, voorwaardelijk 26 fr. voor smaad jegens de politie. Dolphen Hendrik, paardenmakclaar te Lamper- nisse, 3 maanden gevang, voor gekwalifieerde diefte. Claercboudt August, werkman te Clercken, too Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringheni Loo Hoogstaede-Linde Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem Veurne Statie i fr. boet, voor jachtmisdrijf. - - een jaar gevang en 26 fr. boet; de tweede Staas Sporkyr. was, die veel bijgedra gen heelt tot hel bekomen der zege praal. Brunei Gent .UKkiaVvaHU Ojrtematck. Dixmixltf Veurne Adinkerke Duinkerk® Duinkerk© AdtukerKu Veurne Dilmüde Curie merek 5 34 Lichterfelde 5 4'J Geut 7 IÖ Brussel 1 33 5 ‘22 2 58 6 46 3 20 8 07 10 43 Zitting van 31 Mei. Boudry Leopold, metser te Crombekc, 26 fr. boet, voor vernieling van af- OOSTENDE—VEURNE Oostende Statie 57 42 10 12 25 -• =S05 42 11 03 1 27 1 44 4 18 8 09 1 52 4 26 8 17 2 04 4 38 8 Ï'J 2 10 4 44 8 35 Decróck Julia, huisvrouw Vandcnberghe, te Beveren, afrlr. boet, voorslagen. Vanghilluwcn Frans, bedelaar te Dixmude, eene maand gevang en 26 fr.,bcet, voor dicfic. Provoost Frans er. Vileyn August, visschcrs te BlOers, Fris, lüier.pom en Maenhout Adinkerke, voorwaardelijk, de eerste 100 fr. boet, voor wegloopcn van 't schip; de tweede 5o fr. voor gevaren te hcbbiui aondea monsterrol. Macs Hendrik, Verhaeghe Engel cn David, visschers te Coxydc, de eerste 10 fr. boet, voor bcleedigtngcn; de eerste en tweede elk 5 fr. voor dronkenschap; de derde 5 tr. voor drank ge geven te hebben. De tweede voorwaardelijk. Ooghe Hendrik, groensclkoopman te Oostcap- pel (Frankrijk), eene maand gevang en 26 fr. boet, cn drie maanden gevang en 5o fr. boet, voor smaad en slagen op douaniers. 6 00 9 16 7 28 11 38 - 5 52 5 43 1 S5 Z3- 210- 238 - 2 56 - 4 07 - 8 56 10 54 3 08 9 51 11 47 3 56 953 11 55 4 04 7 20 1014 12 26 4 33 7 50 1047 1255 511 8 05 10 57 9 15 12 05 9 25 10 40 120 VEURNE—OOSTENDE 515' 6 58 9 30 12 40 -55 21 7 04 9 36 12 46 «5 33 7 16 9 48 12 58 OoUduynkerka 4 5 41 7 24 9 56 .61X1 7 43 10 14 *7 00 8 43 11 14 j VEÜRNE-YPER 445 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 10 16 1 31 4 21 6 48 -3 5 19 8 06 10 24 5 36 8 23 10 41 5 50 8 37' 10 55 6 47 9 34 11 52 4 40 7 28 9 46 10 36 1 - 3 50 6 30 a Hoogstade Linde 5 37 8 25 10 43 11 33 1 57 4 47 7 27 - 6 52 8 39 10 57 11 47 2 12 5 02 7 41 i=-- 6 09 8 56 11 14 12 04 2 29 5 19 7 58 Nieuwe Herberg 6 17 9 01 11 22 12 12 2 37 5 27 8 06 - 6 38 9 25 11 43 12 33 2 58 5 48 8 27 Veurne Voorstad 6 43 9 30 11 48 12 38 3 02 5 53 8 32 YPER—VEURNE 1 5 3 55 G22 1 10 4 00 6 27 1 39 4 29 6 56 156 4 46 7 13 210 5 00 7 27 3 07 5 57 8 24

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1