Woensdag 26 Juni E895. VLAANDEREN. T JAAR Ï302. Het lied der Vlamingen JAARGANG. raden als zij waren van de hoogere stan- naasi, luisterlijk te vieren. Vlaminc. 2 3 4 141 99 178 954 52“ viaaiiucreu a venussiug te nerinneren, het tarief te verminderen der keurtaks dat wij u aanwakkeren om de verjaring van dien hcugelijken dag op 11 Juli I 282 297 712 1827 Geen nabuur evenaarde In kunstmin en verstand, Het roemrijkst land der aarde Ons Vlaanderland. 3. Wel lijdzaam zijn ’s lands kindren, Maar geene dwinglandij Mag hunne rechten hindren O dat bezweeren zij. Wat m’eens zoo duur vergaarde Blijft steeds hel weerdigst pand Van ’t vrijste volk der aarde In Vlaanderland. Gedicht van Th. Ryswyck. Muziek van R. Hol. 1. Voor Vlaandrens gouden kusten Klinke aller lofgeschal; Daar waar ons vad’ren rusten En 't nakroost wonen zal; Waar moeder ons eens baarde En opleidde aan heur hand, O dierbaarst land der aarde O Vlaanderland, o Vlaanderland. o. Beroemd voor duizend jaren De h ele wereld rond. Om uwe vrome scharen En vnichtbren akkergrond; WcrHciiilllKC tijdingen. Gemeentekiezingen. De lijst der gemeentekiezers dezer stad is voorloo- pig vastgesteld op 15 dezer en ligt ter inzage van het publiek sedert 19 Juni. over de zaken die zullen opgeroepen worden in de eerste reeks van het 3* kwartaal voor het assisenhof van West- Vlaanderen welk den 15 Juli geopend wordt, bevinden zich MM. L. Dejaegher, brouwer te Nieu- port; Aug. Houtsaeger, grondeite taar, te Veurne; R. Roelens, handelaar te Handzaeme; J. Vanderghote, maalder te Dixmude en Edw. Vanhaeckc, hande laar te Veurne. Verschaeve, metser te Bevaren, heelt verleden week een goudstuk uit- gedolven ter grootte van eenen dubbe len frank. Het is een ducaat van Albert en Isabella geslegen in 1611. Het wapen dezer vorsten staat er zoo klaar en zoo duidelijk op als wtne ’t geldstuk nog maar pas uit de munte gekomen. M. Carbon, volksvertegenwoordi ger van Oostende, die reeds sedert eeni- gen lijd ongesteld was en te Brugge verbleef bij zijne moei, die hem met de teederste zorgen omr ingde, is zaterdag overleden. Naar men uil Brugge meldt, zal Mgr. Waffelaert nietgepreconisserd wor den in een consistorie, daar de datum van dergelijke plechtigheid nog te ver is verwijderd. De ofïiciele benoeming zal plaats hebben bij een pauzelijke breve, welke binnen koit te Btugge zal aan komen. De wijding zal plaats den 25 Juli, feestdag van den 11. Apostel Jacobus. De aanstel.ing zal den volgenden dag geschieden. Men meldt uit Watou. Zondag 16 dezer waren twee schoon broeders, in bedronken toestand, in eene herberg, waar hun drank geweigeid werd; zij gingen aan ’t krakeelen en ruzie te maken, en de baas ging den veldwachter halen. Toen deze binnen kwam, wierden de ruziemakers braaf en de veldwachter ging naar buis. Doch weinige oogenblikken vertrokken, werd hij door de twee dronkaards aangerand, zoodanig dal men hem met gebroken been heeft moeten opraper. en op eenen stoel naar huis diagen. Twee gebuurvtouwen van bij ’t Witten huis geraakten dezer dagen in twist over T kuisschen van hunnen voordam, voor een weinig vuil water, ’t Schijnt dat de eene smeet met eenen emer water en de andere met eene koolschup, welke hare tegenstreefster zoodanig aan het hootd trof, dat de man verplicht was den ge neesheer te balen. Verplet der vreemden kop, Hun goed, hun bloed, hun leven Met mildheid steeds verpand, Om ons te kunnen geven Het vrije, vrije Vaderland Het vrije Vaderland. 3. O Vlaanderland! o vrijheid! Gij adelt ons gevoel; Wij zweren ook met blijheid, Uw toekomst is ons doel. Wij zullen, jonge scharen, Steeds onzen plicht gestand, Met hand en hert bewaren, Het heilig, heilig Vaderland, Het heilig vaderland. den, van grootste gedeelte der edel- ileden, de verachtelijke Leliaerte, die aan Frankrijks hieie kropen en tegen hun vaderland vochten. Boven T Vlaamsche leger, dreef de Vlaamsche Leeuwenvane, de rijzende nooit getemde leeuw die met zijne lange tonge likkebaarde naar zijne prooi en zijne klauwen uitstak naar de Lelievane. In bun vuisten hielden de Vlaamsche krijgers hun vreeselijke knodse, bun ijzeren goedendag waarmede zij straks de Fraiischen welkom gingen wenschen. En eer de slag begon, die ruwe ke rels ontblooten hunne hoofden, knielden neer, baden eene wijle en brachten aan hunnen mond een handvol dier gehei ligde eerde van T vaderland daar zij bun bloed gingen voor vergieten. Nog nooit weid een slag geslegen, zoo bloedig, zoo hardnekkig als die. Daar vocht de heldhaftige Willem van Saltingen, een kloos’erling, die uil zijn klooster was geloopen ais hij hoorde dat er te vechten viel voor Vlaanderen. Daar vochten de slachters met hun bijlen, de wevers met hun knodsen onder den kreet van Vlaanderen dm Leeuw en de aanstormende Franschen vielen rond de kloeke Vlamingen neer als T koren voor de zeisen des maaiers. Daar werd de Fianscbe lelievane in T modder gesleurd, verhakkeld en ver trappeid daar werd het machtigste leger dier eeuw verpletterd en vermeid. 30,000 Fianschen lagen gesneuveld de overige mochten aan den Munte- schrooder gaan zeggen hoe de Vlaming zijn leger Bad onihaald. 700 edellieden lagen dood in de Groe- ningkouter elk droeg een gulden spoor. De 700 gulden sporen werden opgezameld en ten teeken van zege in de L. Vrouwkapel ie Kortrijk aan de vouten gehangen en daarom is deze slag sinds, den slag der Gulden Sporen blijven heeten. Dat, Vlamingen, hebben uwe vaderen gedaan. Zonder hunnen heldenmoed miek ons Vlaanderen reeds sedert 6 eeuwen deel van hel Fransche Rijk. T Is om die blijde gebeurtenis van Vlaanderen’s verlossing te herinneren. ,’t Is bijna 600 jaar geleden. Vlaanderen lag verpletterd onder Fi ankrijks hiele. Zijn grave, Guijde van Dampière, met twee zijner zonen, en zijne dochter Phi lippine, was in de moordenaarsklauwen gevallen van den Franschen koning, Philip de Schoone, de munteschrooder. Vlaanderen was verbeurd en Frank- i ijks soldeniers waren op de Vlaamsche gouwen neergevallen gelijk de gier op zijne prooi. Arm Vlaanderen, uw doodsuur na dert Daar lag eindelijk het fiere, het on vet winbare ras der Vlamingen, in schijn gestemd voor des muntesenrooders voe ten neder, iets waar Frankrijk sinds eeuwen al zijne krachten, al zijne sluw heid had aan besteed. De Franschen sliepen in Brugge. Dit was onvoorzichtig dc temmer immers slaapt niet in een leeuwenkooi. Terwijl de verdrukkers sliepen, waak ten de Vlamingen, en op eenen nacht stormden zij Biugge binnen, met Jan Breidel, deken der slachters, en Pieter DeConinck, deken der wollewevers aan hun spits. ’t Wachtwoord was Schild ende vi ieul en al wie op zijn Fransch die woorden uit zijne kele wrong was een man des doods. Bij 'U viei duizend Franschen bekoch ten bet dien nacht niet huü leven, omdat zij geen Vlaamscti konden spreken en lagen in Brugge vermoord. Maar wal zou Frankrijk zeggen. Philip de Munteschrooder was razend en zwoer, met ijselijken eed, dood en verdelging voor de vermetele Vlamin gen. Machtigste, T ontzaglijkste leger dat ooit te zien was geweest, riep de verbolgene Koning saam Al de vaan- derheereu van Frankrijk, de bloem der ridders, zakten naar Vlaanderen af, met de Fransche Lelievane. Aan hun speren droegen zij bezems om te toonen dat zij alles in Vlaanderen plat en weg gingen vagen. Wagens geladen met kempen stroo- pen volgden, om de Vlaamsche muite lingen op te hangen aan de hoornen der straten. Zestig duizend mar., waren zij. Arm Vlaanderen, uw doodsuur na dert In Vlaanderen had ook de noodklok geluid en rond Kortrijk, op het Groe- ningerveld stroomden de Vlaamsche gilden en neringen samen. T Was de 11 Juli 1302. Mdtir dertig duizend man waren zij, de koene Klauwaatls, verlaten en ver- Zij bevat 954 kiezers, te zamen 1827 stemmen gevende Kiezers met 1 stem. 536 gevende 536 st. Paardenmarkt te Veurne. De jaar- lijksche paardenmarkt, met groote prijs- 1 1. Waar Maas en Schelde vloeien De Noordzee bruischt en stormt; Waar vrede en kunsten bloeien, De vrijheid mannen vormt, 1 Waar velden, wouden, weiden, Als gaarden rijk beplant De weelde en vreugd verspreiden, Daar is, daar is ons Vaderland; i Daar is ons Vaderland. 2? Daar stijgen uit ’t verleden De kccrl en klauwaart op; Zij hebben stout gestreden Boetprocessie. De gewone boet processie van Veurne-kei miszondag (28 Juli) zal uitgaan ten 3 1/2 ure in plaats van len 4 ure. Te beginnen met zondag naast worden de venrekuren van den tram uit Veurne naar Oostende als volgt veran- d, rd Veurne (statie) 5.14, 6 57, 9 48, 12.00, 2 08 (tot aan Oostduynkerke), 3 20 en 6.05. De Moniteur van zaterdag bevat een koninklijk besluit, waardoor de vrede- gereclilskantons in vier klassen verdeeld worden, volgens hunne bevolking op 31 December 1894. Dit heeft voor doel de jaarwedden der vrederechters en grif fiers te bepalen, die geregeld worden naar bet cijfer der bevolking. De kantons Veurne, Dixmude, Nieu- port en Rousbrugge-Haringhe zijn onder de 4' klas gerangschikt. De Moniteur van gister bevat eene lijst van talrijke benoemingen en be- voide ingen in de Leopoldsorde. Onder andere zijn benoemd in Wast Vlaanderen Tot c[jicier M. de baron Ruzette, gouverneur van Wést Vlaanderen. Tot BiddersMM. De Roo, burge meester ie Nieupon; De Brabandere bur gemeester van Thourout; E. Van Steen- biste, en A. Glaeys, gemeesteraadsleden te Brugge; G. Vercruysse, lid der be stendige deputatie, te Kortrijk; L. Valcke bestuurder bij hel provinciaal gouverne ment, Dambre, Syoen en Naeghels, kanunnikken te Brugge, en Loys, deken te Rousselaere. Mgr. Slillemans, bisschop van Gent, is benoemd tol officier. De gemeente Leysele wordt ge machtigd eene keurtaks te heffen op het slachtvleesch tot 31 December 1895. De stad Nieuport wordt gemachtigd op het slachtvleesch, voor eenen termijn eindigende den 31 December 1895. Een koninklijk besluit vermindert het tarief der keurtaks geheven door de Regeering in de gemeente Beveren. M. Taecoen, aangenomen veearts te Leysele, is met den toezicht dienst van het slaÈhtvleech te Beveren gelast. Op de lijst der gezwoornen, bij loting aangewezen, om te oordeelen Dit blad verschijnt den Woensuag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Ann meen 20 centimeirper regel. De groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Meh schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. a Zie laatste tijdingen en vervolg verkoopingen op dc 4® bladzijde. Men beweert dat de kanker in het aangezicht on* geneesbaar is. Wij ontvangen eenen brief die het tegenovergestelde bewijst Sedert 2 jaren leed ik aan kanker der lip. Vruchteloos had ik mij aan verscheidene geneesheeren vertrouwd mijn toe stand verslechtte. Eu nochtans was eene maand be handeling in het Gesticht Windelincx, 122, Gallait- straat, te Brussel, voldoende om mij ten volle te Gedicht van Em. Hiel. Muziek van P. Benoit. -- kamp zal plaats bebben op Zaterdag 3 Augusti 1895. 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1