T T i t i fa B 1 lV J d a •J de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letter Dit blad OENSD.AG 4 45 5 ot; JA1RGAAG. Juli De Coii£okwestie. Donderdag heelt de Kamer zitting ge houden lot 7 u. 25 m. om tot de stem ming ie geraken over ae wetsontwer pen betreffende den Congo. Deze werden ten siette aangenomen het ontwerp, welk, ten titel van lee- onze twee laatste I mng. aan den Congo- Vj ijsiaat eene som op den tabak zullen moeten betalen. Het gouvernement zal zijn wetsont werp op bet planten van tabak intrek ken en een nieuw voorstellen, volgens planten geheel en gansch afgeschaft wordt. Men zal de rechten overdragen op de labriekatie van tabak en sigaren en op den verkoop. De vraag is nu of de landbouwers nog moeten aangifte doen van de planten die zij kweeken Zeker, want de wet op den tabakcijns bestaat nog en moet dus nagekomen worden, en om alle moei- lijkheden te vermijden, moet men er zich mede in regel stellen. I r,n voen mj I Hij stelt zijn 5 van 6,850,000 Ir. voorschiel, om vóór 1 Juli de schuld aan M. de Brown de j Ttège terug te betaien, met 77 stemmen legen 16 en 8 onthoudingen; 2° het ont werp om als leentng aan de maatschap pij der Congoijzet en wegen een voor schot te geven ten beloope van hoog stens 5 millioen frank, tot voortzetting 1. zullen hem niet temmen Den lieren vlaamschen LeeuvV, Al dreigen zij zijn vrijheid Met kluisters en geschreeuw; Zij zulten hem niet temmen Zoo larig een vlaming leeft, Zoo lang de leeuw kan klauwen Zoo lang hij tanden heeft. Zij zullen hem niet temmen, Zoo lang een vlaming leeft; Zoo lang de leeuw kan klauwen, Zoo lang hij tanden heeft. o Be tijd verslindt de steden, Deen tronen blijven staan, I)e legerbenden sneven, Een volk zal niet vergaan; De vijand trekt te velde haringd van doodsgevaar, ’♦•j lachen met zijn woede Be vlaamsehe leeuw is daar. en 6 onthoudingen. Vóór de stemming hadden do socia listen do zaal verlaten. Vrijdag heeft de Senaat op zijne beurt over deze ontwei pen beraadslaagd. Het eerste krediet werd aangenomen met 59 stemmen tegen 13 en 8 onthou dingen; het tweede met 61 stemmen le gen 11 en 5 pnthoudingen. Beide wenen z.ju reeds zondag door den Moniteur afgekondigd. Tabakplanters. De minister van geldwezen heeft vrij dag in de hamer verklaard, dat de land bouwers dit jaar geene accijnstechten persoonlijke medehulp op ’t werk, en 1 I hetwelk het accijnsrecht op het labak- min—MIIII 1H millHM» I»—n—1 kend dal de jaarlijksche peerdenmarkt zal gehouden worden den Zaterdag 3 August! naast, en dat er, ter gelegen heid de«er jaarmarkt, een groote prijs kamp zal geopend worden voor de te koop gestelde peerden met unloving der volgende prijzen Voor de schoonste inlandsche Merriepeer- den van 3 tol 7 jaren. 1’ prijs 50 Ir. 2" prijs 25 fr. antwoord worden, en dat alle Vlamin gen het zich als eene eer, als eenen Plicht zullen rekenen, die belonging door hunne luisteren. Vlamingen, handen aan biet geestdiift uwe roemrijke vaderen herdacht. Vlaminc. «ptMKnm M. V^n Hollebek'', onderpastoor van St, Rochus, te Kortrijk. Onderpastoor van St. Rcchus. te Kort- rijk, M. Carton, coadjutor van wijlen M. den pastoor van Ingoyghem. Onderpastoor te Wynchaete, M Vande Casteele, onderpastoor te Asssbroucké, in vervanging van M. DFcluze, die zijn ont slag geeft om gezondheid rredens. Onderpastoor te Assebr. ucke, M. Dasson- ville, leeraar tn het St. Leo’s geslicht te Brugge- Hechter lij ke kron ij k De korrektionclc Rechtbank van Vcui'rte heeft Veroordeeld Zitting van 7 Juni. Caytan Isidoor. leurder te Veurne, eene maand gevang, voor smaad; 25 fr. boet, voor dronken schap, en 16 dagen gevang en 26 fr. boet, voor eerroof. Zitting van 13 Juni Weerbrouck Leopold en Corteel Lodewijk, visschers te Oostduynkerke. elk 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor smaad jegens den veldwachter. flillebrandt Lodewijk, dienstbode, te Nieuport, voorwaardelijk, 8 dagen ge vang en 26 fr. boet, voor smaad jegens t de politie, en -15 fr. voor dronkenschap, en Coolsaet Maria, huisvrouw van Jan Pylyser, te Nieuport. 26 fr. boet, voor drank gegeven te hebben aan dronk aards. Fiorine Maria, zonder beroep, te Veur ne, een jaar gevang en 26 fr. boet, voor diefte. Millecam Arthur, werkman te Dixmudo 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor dieft. Zitting van 14 Juni. Coemelck Jules landbouwer te Eessen, Vanlaethem Gust-iaf en Declerk Gustaaf, werklieden te Dixmude, elk 10 fr. boet, voor ge welddaden. Decoopinan dementia, van Arseen De- vey, te Adinkerke, voorwaardelijk, 1 fr. boet, voor de geboorte van een kind met aangegeven te hebben. -- In den Senaat heeft onze senator M. de baron de Coninck een verzoek schrift ondersteund van visschers van Coxyde, de Panne, Nieuport en Oostduin- kerke. vragende i" invoerrechten voor visch door vreemde visschersbooten in bet land gebracht, en 2“ de afschaffing van het koninklijk besluit van 5 Sep tember 1892, welk verbiedt te visschen binst de maanden April en Mei op eenen atstand van min dan 3 mijlen dei kust. Met reden, zegde M. de Coninck, kla ger. de visschers dat men hun in Frank rijk rechten doel betalen als zij door onweer verplicht zijn in de eene of andere haven eene schuilplaats te zoe ken, terwijl de fransche visschers hun nen visch vrij van alle recht hier in brengen. Zij vragen de afschaffing van voor- 5 meld koninklijk besluit, omdat het hunne kleine hooien niet zijn die het 3. Hij strijdt nu duizend jaren Voor Vlaandrens dierbaar lot; En nog zijn zijne krachten In al haar jeugdgeiiot. Als zij hem machtloos denken j En tergen met een schop, Dan richt hij zich bedreigend En vreeslijk voor hen op. 4. Wee hem, den onbezonnen Die, valsch en vol verraad, Den vlaamschen leeuw komt strooien En trouweloos hem slaat. Geen enkele handbeweging Die hij uit ‘t oog verliest, En voelt hij zich getroffen i mane en briescht. 5. I Het wraaksein is gegeven,/ j Hij is hun tergen moê; j Met vuur in 't oog, met woede, Springt hij den vijand toe. j Hij scheurt, vernielt, verplettert, Bedekt met bloed en slijk, En zegepralend grijnst hij Op ’s vijands trillend lijk. i den 1" Vlaanderen. 2° Het Lied der Vlamingen. 3° Dc Vlaamsehe Leeuw. Wij verhopen dat onze oproep zal be- De Vlaamsehe Leeuw. Gedicht van Van Pccnc, Muziek van K. Miry. Voor de schoonste inlandsche Hengsten- peerden, gezegd Derligmaanders. le prijs 59 tr. 2° prijs ia fr. Foor de schoonste inlandsche Merriepeer- den, gezegd Dertig maunders. 1' prijs 50 fr. prijs 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Jaarling- peerden, gezegd Achltienmaanders. Hengsten. 1' pi ijs 50 Ir. 2* prijs 25 fr. lUerrien prijs 50 fr. 2’ prijs 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Veulens geboren in 1895. 1' pi ijs 30 tr. 2' prijs 20 fr. De twee prijzen voor iedere soort zul len maar loegewezen worden wanneer er ten minste drie mededingers zijn. In geval de mededingende peerden, door schoonheid of we gemaaktheid met voldoen, mag de jury de pi ijzen vermin deren. Al de mededingende peerden moeten op de markt te koop gesteld zijn. Dö verkoopers zullen geen standrecht moe ten betalen. Inschrijving om 7 ure in de Rhelorika, bij E. Dewme. Priesterlijks benoemingen. Mgr. de Vikar.s Gapilularis van het bis dom v.m Brugge hegfl benoemd Ondei pastoor van Si. Michiels te Rousse- laere. M. Saint Martin, onderpastoor le Leflinghe, in vervanging Van M. Van de Ghinsle, welke coadjutor wordt van M. den pastoor van Gits. Onderpastoor le Leflinghe, M. Brulsaert, ccadjulor van M. den pastoor van Rarns- cappelle (Brugge). Coadjutor van M. d<m pastoor vati Rams- cappellè (Brugge), M. Van Óverschelde, priester in hel seminarie. j Pastoor te.Ingoygh nu, M. Verriest, pas toor te Wacken, Pastoor te Wacken, M. De Praetere, be stierder der Zusters van Lieide le Brugge, verschijnt den Woensuag. onmiddelijk na i volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. l'e ‘Annoncen voor Belgie. fier uitzondering der Vlaanderen! en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. .Mm sciirijli in mj BOxNüOMidhi-K ï'CKAbh.YS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Wcrtrcknrcn van den IJzercnweg «fe van den Buurtspoorweg. ft .Unli tot 30 September 1SO5. lamingcn De I I Juli nadert Geheel het Vlaamsehe Land door zal er dien dag feest gevierd worden, ter herdenking van den roemrijken slag der Gulden Sporen, door de Vlamingen op de Fianschen behaald, in het jaar 1302, op den Groeningenkouter bij Komrijk, en waarvan vtij" in c-* nummers gespróken hebben. Veurne, bakermat van den heldhafti- I gen Sums Spotkyn, één der bijzonder ste aanvoerders van het Vlaamsehe le ger, mag niet ten achteren blijven in hel vieren van dezen plechtigen dag. Daarom verzoeken wij u allen, in vriendsape en de minne 1° Op Donderdag 11 Juli, uwe huizen le bevlaggen; 2° ’s avonds, om 8 1/2 ure te verga deren bij H.’ Bailleul, om in stoet, met muziek aan 'i hoofd, de straten van stad te dóórtrekken. 3° Op de Groote Markt, de vlaamsehe liederen mede le zingen, welke in de volgende orde zullen uitgevoerd wor- Peerdenmarkt te Veurne. Het kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Veurne maakt be- der werken, met 66 stemmen tegen 15 4 40 7 28 1 53 1 Gent Brussel VEURNE 5 44 8 57 5 20 7 03 210 8 08 4 27 9 07 9 50 9 55 2 23 518 0 32 O 18 7 18 7 44 7 54 Veurne Statie Vearne Markt Coxyde Oostduynkerke Nieuport Oostende Oostende Statie Nieuport Oosiduynkerke Coxyde Veurne Markt 0 08 7 19 8 40 9 12 9 54 9 56 10 08 14 08 ./Zl r>35 6 42 652 YPER-VEURNE 1 5 3 55 6 22 1 10 4 00 6 27 1 31 421 G48 S 1 39 4 29 G 56 S 1 56 4 46 7 13 2 10 5 00 7 27 3 07 5 57 8 24 E 3 8 '21 s 3 8 57 9 5 9 24 Brussel Gent Uohlervcklo Cortemarck Dixmude Veurne Adinkerke Duinkerks Duinkerke Adinkerixe Veurne Dixmude Cortemarck 5 5-i Lichterfelde 3 49 7 16 9 SK 6 00 E 3 10 15 ‘L? f - i r>r~irm>ii» 4 03 6 48 6 - 8 08 OOSTENDE—VEURNE 5 01 7 42 6 00 8 58 11 05 017 9 15 11 22 6 25 9 23 41 30 6 37 9 35 11 42 6 43 9 41 11 41 9 48 10 50 1 16 1 33 2 40 4 44 9 24 1 41 2 48 4 52 9 32 3 00 5 04 9 44 1 59 3 06 5 10 9 50 1 35 5 '22 2 58 6 46 X 8 07 VEURNE—YPER. 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 10 16 5 19 8 0G 10 24 5 3G 8 23 10 41 5 50 8 37 10 55 6 47 9 34 11 52 9 46 10 36 1 3 50 6 30 lloogstade Linde 5 37 8 25 10 43 11 33 1 57 4 47 7 27 6 52 8 39 10 57 11 47 2 12 5 02 7 41 6 09 8 56 11 14 12 04 2 29 5 19 7 58 Nieuwe Herberg G 17 9 04 11 22 12 12 2 37 5 27 8 06 i’S 6 38 9 25 11 43 12 33 2 58 5 48 8 27 VrurneVoorsInd 6 43 9 30 11 48 12 38 3 02 5 53 832 7 28 X 42 8 56 9 21 9 48 10 55 9 59 1041 8 45 10 52 - 8 56 16 54 3 08 9 51 1147 356 9 53 11 55 4 04 7 20 10 14 12 26 4 35 7 50 10 47 12 55 5 11 8 05 10 57 9 15 12 05 9 16 t 47 2 38 ■3 1138 3 52 5 43 1 S3 r> 0 2 7 20 143 8 14 7 45 2 10 5 39 8 09 238 6(5 8 35 2 56 6 15 4 07 7 06 5 00 5 50 6 05 6 5 i 6 59 7 38 9 06 10 01 1 <- OOSTENDE 9 48 12 08 1 08 .3 20 6 05 9 54 12 14 2 14 3 26 G 11 5 32 7 15 10 OG 12 26 2 26 3 33 6 23 5 40 7 23 10 1 1 12 34 2 34 3 4G 6 31 5 57 7 40 10 31 12 51 6 58 8 42 11 32 2 54 Vewrne Stutje Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem Loo Hoogshiede-Linde Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem Veurne Statie

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1