f Wij zijn wederom gefopti J; Woensdag 10 Juli 1895. IV 28. 52 sJ 3 Vlamingen 11 Juli. Wet over den Tabak. JAARGANG. aanwakkering van den strijd zijner chris- j moer eene lijst ten minste het 1|3 der M. den minister Schollacrt in de Kamer neergelegd. zijn of de groote naturalisatie hebben. 30 jaar ten voile oud zijn en i meente wonen, behalve in de gemeenten Rechterlijke kronijk. Priesterlijke benoemingen. gekend als volgt Da stemmen van elke lijst worden op geleid. Om een mandaat te bekomen, Hoe zouden wij dan, met geen geest- 1 driftiger vieugdebetoon en jubelzang dan alle andere volkeren onzen natio- nalen Gedenkdag vieren Daarom, op 11 Juli, in alle sleden en dorpen van vlaamsch Belgie, de vader- landsche vlag boog in de vlaamsche lucht geheven op kerketorens en open bare gebouwen, op de buizen aller Vla mingen, huldesioeten, muziektochten en zangfeesten ingericht Dat de vijf vlaamsche gouwen wed- vei en in hei jubelen en feestevieren (De Klauwaert). Morgen, donderdag 11 Juli, viert hel vlaamsche land zijnen Hoogdag. Wij wakkeren u andermaal aan omaan de plechtige liuldebetooging (er eere onzer roemrijke voorvaderen, deel te nemen. Dat de nationale vlag aan alle huizen der Vlamingen geheven worde Dat iedereen weerdig en fier den naam van vlaming te dragen, 's avonds, om 8 1/2 ure, deel neme aan den stoet, welke de straten onzer stad zal door trekken Dat de vlaamsche liederen uit dui zenden borsten in geestdriftig gezang op onze groote Markt weergalmen Vlamingen, allemaal mèe! De begrooting der buitengewone wer- ken voor het jaar 1895 werd deze week uitgedeeld in de Kamers. t Is in die begrooting dat Minister De Bruyn beloofde gehoor en recht te geven aan de zoo langdurige en recht- veerdige eischen van geheel ons arron dissement. En ziet! ’t is weeral eêne teleurstel ling! Er zijn hulpgelden voorzien voor vele waterloopen: voor de Maas, voor de Schelde, voor de Senne en de Dyle; 3 millioen voor werken aan de haven van Oostende; 10 millioen voor Brussel-zeehaven; 5 millioen voor Brugge-zeebaven; Millioenen voor hier en daarmaar voor Veurne-Ambacht, voor de verbe- tering van eene natuurlijke zeehaven ie Nieuport, voor de Bergen- en Duinkerk- vaart, NIETS, NIETS!! Millioenen voor den ijzerenweg in den Congo, die zijn er geneeg te vinden; maar voor de ver betering in ons land, de schatkist is ledig. Wij verhopen dat onze achtbare volks- verteenwoordiger en senator aan minis ter De Bruyn zijne belofte zullen herin neren, en voldoening aan onze vraag zullen bekomen. worden onder de burgers die eene an dere gemeenten bewonen. 1)6 gemeenteraadsleden zijn voor acht jaar gekozen, hernieuwbaar bij helften alle vier jaren. In 1900 zal de kleine helft van den raad aftreden. tene vlaamsche herwording Edel en zielverheffend bovenalle an dere is de geest, en het doe! van den vaderlandschen Hoogdag van Vlaanderen. Het vervolg der kieewet. Ziehier eenige bijzonderheden over ’t Was een heerlijk en grootsch ge dacht voor Vlaanderen, ook zijnen va- dei landschen Hoogdag lot stand te bren gen. Alle grootmoedige volkeren huldigen plechtiglijk üunne nationale Gedenkda gen!' Frankrijk viert de' inneming der Bastille; is de verheerlijking van om wenteling, euveldaad en moorderij. Duitschland herdenkt Sedan, 't is de huldiging eener oorlogzege, eener natie- overwinning Het kleine Denemarken, dat, in den slag van Dupfel, door twee groote vol- I keren, als twee reuzen om zoo te zeg gen, verplet wieid, viert jaarlijks de herinnering zijner gesneuvelde Helden. Zwitserland herdenkt den slag van Nancy, op Karei den Stou e gewonnen tut verheerlijking van het verloste va derland Hoe zoude ons dieibaar Vlaanderen niet t’elken jare zijnen roemrijken Gul den Sporenslag vieren, lot verheerlijking zijner gesneuvelde en zijner zegepralende- helden: tot herdenken-der verlossing van Vlaanderen en der verjaring van hel gansche Vaderland; tot huldiging der ver ouerde vrijheid van volksbestaan en land aard, van Godsdienst taal en zeden, tol De stembriefjes zijn omtrent dezelfden i als voor de wetgevende kiezingen. De stemming geschiedt van 8 ure 's morgends lot 1 ure nanoen. Men stemt gelijk vopr dq Kamers. Het hoofd bureel doet geen stemopneming meer, maar enkel.de algemeene optelling. Zijn al de uitslagen niet binnengekömen voor 9 ure ’s avonds, dan wordt’ de op telling tot 's anderendags 's morgends ten 9 ure uitgesiefd. .Indien. bet getal kandidaten, die de volstrelGe meerderheid.bekomen hebben 5 s s De Mendeur van Zondag kondigt de de wet vjü 6 Juli at, bepalende dat de verklaring voor tabaksteelt, voor het geen de beplantingen van 1895 betreft een plechtig ~teDeünge^ongeï worden" eerstkomen en lo Augusti moet t lon van jen verjaardag der inhuldiging van koning Leopold I. Worden bij koninklijk besluit van 29 Juni benoemd tot leden der provin- i ciale geneeskundige commission en der i provinciale gezondheidscomiteiten j Commissie Brugge De geneesheeren i MM. J. Benen, te Thourout; A. Plet- tinek, te Brugge; L. Steylaers, te Veur ne; A. De llondt, te Oostende. De apothekers MM. A. Cailliau, te -—f i L. Maryssael te Oostende. ■■‘„2— termijn van zes jaar, eindigende den 1 Juli 1901, als j leden bij de provinciale geneeskundige -van Brugge gevoegd, voor '_j bewaking van hel MM! A. Litnbourg, provinciale toe- 0 Piens, eere-hoofd- bruggen en wegen, en der van den provincialen lechnischert De gemeentekiezingen zullen plaats geeischt worden. hebben den eersten zondag van Ociober. j De kiesbureelen in de groote centrums mogen niet min 150 en niet meer dan I 400 kiezers bevatten. on v v I De kandidaturen moeten veertien da- j/^Xer te N.icappelle^ gen op voorhand voorgesteld worden. I 26 fr. boet, voor vischdelikt. j 8 dagen gevang en ter beschikking van het 1 a| de zaken die de I i gouvernement lol zijn 21* jaar, voor yer- j geneeskundig beroep niet betreffen l heling. j ziehier veearts; ingenieur, van c <u L. Vierendeel, hoofdingenieu, bestuur der van den provincialen lechnischen dienst, allen te Bruggs. De burgerlijke medalie van 1' klas is verleend aan M. Gregoor Deburch- grave, burgemeester van Avecappelle, - voor bewezene diensten gedurende meer dan 25 jaar. ..pooi wegen. Dn ontvangsten i der nationale mfiatschappij van buurtspoor- j wegen, gedurende de maand- Mei op 1 de volgende lijnen, beloopcn lol -. i steninen bekomen, indien ér min dan j 4 léden ie kiezen zijn; het |;4 van 4 tot 6 leden; Ij5 van 7 tot 12; 1|G voor meer- dan 12. 1 I I Men verdeelt hel getal, stemmen van elke partij door 1, 2, 3, 4, 5, enz., vol gens bet getal overbiijvende zetels. Elke partij bekomt dan zooveel zetels als haar stemmengetal het quotient be vat, noodig om een zetel te bekomen. Het giuotste quotient bekomt den eer sten zetel; het tweede, den tweeden, enz. ioi al de plaatsen begeven zijn. De stemming is voor die twee kiezin gen verplichtend. Dezelfde bepalingen worden toegepasl als voor de Kamer- kiezingen. -- Om kiesbaar te zijn moet men Belg I kant t> Aertrycke, 2 jaar gevang, in de ~fre- gekwalificeerde d often, en 7 maanden voor gf kwalifieerde dief e. Pardoen Piulma, huisvrouw van August - Legrand, 1 jaar gevang en 26 fr. bo»!, voor ste een deide der leden mogen genomen vetheling. fr. boet, voor huisdiefte. Callewaert Pamphile, werkman te Mer- ckem, 2 maanden gevang en 26 fr. boetj voor smaad jegens de politie, en 100 fr. baet, voor jachtmisdrijf. Legrand August, timmerman te Westen- de, 2 maanden gevang en 26 fr. boet, voor enkele dlefte; 3 maanden, voor gekwali- ffeerde diefie, 1 maand en 26 fr. voor enkele disfte; 2 jaar voor gekwalifteerde diefte; 2 maal 4 maanden, voor gekwali- fieerde dieftan, en 7 maanden,- voor ge- kwalifieerde di fte. Pardoen Hippoliel, rondreizende muz:e- voor ge- w - «j er kwalifieerde diefte; 2 maal 4 maanden, ;oor gekwahfieerde diefe. beneden de 1000 zielen, waar ten hoog 1 Dit blad verschijnt den Woensdag, ontniddeljjk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr.'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote lette volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van den IJzerenwcg <S? van den Buurtspoorweg. ft Juli tot 30 September 1SO5. minder is dan het getal mandalen, dan 8 dagen gevang kenschap. Gouteele Caraiel, werkman le Veurne, voorwaardelijk, 2’6 fr.' 1.: votfr vi.ch delikt. Zitting van den 21 Juni. Vandevoklc Justin, leurder te Woumen,. 8 dagen ge vang en 26 Ir. boet, voor •diet Dequidt Etnilte, dienstmeid te Caeskerke, voorwaardelijk. 3 maanden gevarg en 26 j Verochilllge tijdingen. Den 21 dezer zal in St. Nicolaaskerk ontvanger der recntstreeksche belastin gen. De accijns voor 1895 zal, indien daartue redenen zijn, beiaalbaar wezen hel" vervolg" der kiesw'eL'vrijdag door “fie gd>jke teimijnen vervallende “Cl b - den t Mei, den 1 Juli e<< den 15 Juli 1896. Geen borgtocht hoegenaamd mag Brugge; A. Ghyssaert, te Dixmude, en Worden voor een termijn van zes jaar, eindigende den 1 Juli 1901, als Devmck Gesar, dienstbode te Steenkerke, commission - - gouvernement lot zijn slejaar, voor v r- heling. Galle Rosalia, huisvrouw Alois Koopman, werkster te Adinkerke, voorwaardelijk, 26 fr/boet,’ voor eerroof. Mishaon Maria, herbergierster te Mlddel- liefltè. voorwaardelijk 26 fr. boet, voor eerró.f/' - - Basioen Edmund, metser, te Beveren, 2 maanden gevang en 26 fr. boet, voor "diefte- faict Florirnond, dagboner te Pervyse, g en 26 fr. boet, voor braak worden de overblijvende mandaten toe- i *in a^luiting, en 10 fr. boel, voor dron VEURNAAR vw» -- - - i - I ff A.'in.in hob mnon i n H nr m i r* /I n 12 5"> 5 11 I 55 5 22 S 5.8 C 4'1 Veuru. Stati. Vearue Markt Coxyde Oostduynkerlie Nieuport Ooatvude Oostende Statie Nieuport Oo.lduynkerke Coxy-te Veurne Markt Veurne Statie 2 10 8 08 427 9 07 9 50 9 55 4 43 5 06 2 93 518 1132 6 18 7 18 7 44 7 54 6 08 7 19 8 40 912 9 54 956 1008 1108 E 3 8 97 835 8 57 9 15 9 24 3 57 7 40 10 31 13 51 8 58 8 43 11 33 SOI 7 42 6 00 8 48 11 05 6 17 9 15 11 22 6 25 9 23 11 30 6 37 9 35 11 42 6 43 9 41 11 41 VEURNE OOSTENDE 9 48 13 08 2 08 3 20 0 05 9 54 12 14 2 44 3-28 6 11 De korrektionele Rechtbank van Vcurne heeft veroordeeld 6 00 ES 05 10 .3 9 48 10 55 9 59 10 41 8 45 10 52 - 5 55 «42 6 52 De pauseliikc breve, waardoor aan Mgr Waffe- lacrt de kerk van Brugge toegekend wcr.l, toege komen lijnde, heeft de nieuwe bisschop maandag bezit van zijnen zetel genomen Z. Hoogw heeft tot algemeene vikarissen be noemd M. den kanunnik Retnbry, gewezen a'ge- meen vikaris ven wijlen Mgr. De Brabandere, en M. Houtave, pastoor-deken te Dixmudc. f Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Aliei ingliem Loo Hoogstaede-Linde Yper Statie Yper Statie 1’ - Loo Alveringhem r Veurne Statie VeurneVoorslad 6 43 9 30 11 48 OOSTENDE—VEURNE 9 48 10 50 1 16 1 33 2 40 4 44 9 24 1 41 2 48 4 52 9 32 1 53 3 00 5 04 9 44 1 59 3 06 5 10 9 50' 9 16 1 47 238 11 38 5 52 5 43 1 ‘23 5 »i 7 29 1 45 5 14 7 45 2 10 5 59 «09 2 38 6 1'5 8 35 2 56 6 15 4 07 7 06 5 00 5 50 6 03 «3i 6 59 7 38 9 06 10 01 3 20 «07 10 43 - JU 6 57 5 20 7 0» 532 7 15 10 06 12 26 2 26 3 33 6 23 5 40 7 23 10 1 1 72 34 2 34 3 46 6 31 - 2 54 VEURNE YPER 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 10 10 5 19 8 06 10 24 5 36 8 23 1041 5 50 8 37 10 55 6 47 9 34 11 52 4 40 7 28 P J I I .1 1 I Nieuwe Herberg 6 17 9 04 11 22 12 12 2 37 5 27 8 OG 4’f Brunei Geut l.icht»*r*e!<!e Coi temaick Dixmudc Veurne Adinkerke Duinkerke Duinkerke Aciinker.c Veur ue DUn.ude C.ur It umrck 5 34 Lichtervelde 5 49 Gent 7 16 Brunei 8 56 IC 54 3 08 9 5 11 47 3 56 9 53 11 55 4 04 710 10 14 H ‘26 4 53 7 50 10 47 8 0S 10 57 9 15 12 05 9 25 1040 120 - 4 03 6 48 6 - 8 08 v i uil g g V De nagenasmde oud studenten van het bis schoppelijk kollegi<; van Veurne hebben hur»exaam afgelegd M Gust. Vandamme, van Alveringhem, van T kandidatuur "In natuurwetenschappen, met goeden uitslag, en M. Karel Vermeesch van a0* d k' >raat in genees-, heel- en wroedkundc. met end: s heiding wnrdan nnHor .la h.....va-o /l.a aana i 1 57 4 47 7 27 5 02 7 41 519 7 58 5 48 8 27 t ui V,» uv, U'VIlVil» 7 28 «56 921 YPER-VEURNE 1 5 3 55 6S2 1 10 4 00 6 27 1 31 421.648 1 39 4 29 6 56 1 56 446 713 210 5 90 7 27 n 307 5 5Ï 8 24 -ë O *- 9 46 10 36 1 3 50 6 30 f H.ogstade Linde 5 37 8 25 10 43 11 33 i 57 6 52 8 39 10 57 11 47 2 12 6 09 8 56 11 14 12 04 2 29 6 38 9 25 11 43 12 33 2 58 ...3 12 38 3 02 5 53 8 32 ——I - --- - vil

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1