FEESTEN pi" JV. 29. 525 JAARGANG. Dit bkid ‘Tschijnt den Woenscag. onmiddeïijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Aniioncen 20 centimen per regel. De groote lette STAD VEURNE. FBOGRAMMA I rijker te maken. eigene huizen, als aan de openbare ge- Wij verhopen dat ter jare de onthou ders van dit jaar de eerste zullen zijn, om tot het opluisteren van den Vlaam- schen Hoogdag mede te helpen, en dat alle Vlamingen, zonder onderscheid van gezindheid, hand in hand zullen leggen om blijmoedig der. 11 Juli te vieren. 66019 66020 M OF.NSDAG 17 JtLI ï895. om 10 ure ’s avonds, PRACHTIG ter Groote Markt. Ier gelegenheid der Ikernüs van 1895. SPEL aan den hoek der Vestenstraat en Roozendaalstraat. De overheden hebben 't goed voor- ven door de maatschappij St. Joris. Om 3 ure. PRIJSKAMP VOOR LIJNVISSCHERS, uitgeschreven door de maatschappij de Vrije Lijn- visschers. Priesterlijke benoemingen. Z. H beeft in hun ambt bevestigd den Z. E. H. Rembry, officiaal van het •bisdom; deZZ EE. HH. Kononikkeu De Schrevei en Soenens, secretaris en bij- gevoegden sekietaris De EE. HH. Asseloos en Devos onder- sekretarissen. weger, buitengewone treinen inrichien. II. De schikkingen en prijzen der feesten zullen bij verdere programmen Om ’t eindigen, bedanken wij alle Vlamingen die zonder vaar of vrees van den waarom, tiuime medewerking voor 't vieren van den Vlaamschen Hoogdag verleend hebben. En met den dichter roepen wij Weg de bastaards, weg de lauwaarts, Ons behoort hel noorderstrand; Ons, de kerels, ons, de Klauwaarts; Leve God en Vlaanderlandü K/amnic. De burgers hebben dit voorbeeld ge- De groote Ooststraat verdient eene Algemeens schikkingen. I. Ter gelegenheid der vermaarde Proeessie der Sodaliteit die haren om gang zal doen op Zondag 28 Juli, om 3 1/2 me na middag, zullen de be sturen der ijzerenwegen en buurtspoor Het kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Veurne heeft, ter gelegenheid der Kermis, hel volgende Programma vastgesteld. Zaterdag 27 Juli, om 8 ure 's avonds, zal het feest aange- kondigd worden door bet luiten der triumlklok. Om 8 1/2 ure, VOLKSCONCERT op de Grooie Markt, door het Stadsmuziek de Melomanen, onder het bestuur van M. II. Maton. Zondag 28 Juli, om 11 1/2 ure, MUIZIEKAAL FEEST m den lusthof der familie Despot Vtr- waerde, door de Melomenen. Om 3 1/2 ure na middag, Uitgang der VERMAARDE PROCESSIE van de Soda- lileil. Rn ten 4 1/2 ure na middag, bij de i beeld gegeven, met zoowel aan hunne i- eigene huizen, als aan de openbare ge- bouwen, de nationale driekleur te doea I wapperen, i rj pa door de maatschappij Mild voigd. r bijzondere'melding. Wij moeien uögtiihs bekennen dat de onthouding van sommige burgers -ons verwonderd beeft. ’t Is waar, hel verfranscht onderwijs en de fiarische opvoeding die in Vlaan- deiland heerscben, de verbeerlijki >g Brussel 1886 door don spaardcrskring Hoop doet leven. Reeks 109780 nr 25 043643 04 045343 041908 42489 39010 19142 11188 Maandag 29 Juli, om II ui o ’s morgens CONCERT op Stadsschouwburg, door den Koorzan- Kerakring Sie. Ceeilia, onder het be stuur van M. Reisiti. Om 3 1/2 ure, VOLKSSPELEN aan de Nieiiportbiug. Om 4 ure, GAAIBOLLING door de Ware Ambachtslieden, bij Karei Pil, j „|aam87ïherïe Ik Azxinnzl 'Kil cl Om 5 ure, VOLKSSPEL in de Noordstraat. Woensdag 31 Juli, Luisterrijke LOOPSTRIJD VOOR VELOCIPEDEN in de Stadswande ling (groote dreef). Donderdag I Augusti, Om 10 ure ’s morgens, VOLKS- j onze vrome helden van 1302. Vele huizen waren bevlagd. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen i fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Oitice de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Mwn schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever'. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de Pastkantooren. de, door de Melomanen. Luisterrijke sehieting aan de Pers r met den grooien kruisboog, uitgeschre- linn ri/A/ir monlr/lkn nnii C» Ir.nin J van al wat eenigszins Frankrijk’s glorie betreft, kreft bij velen zoodanig hunne vaderlandsliefde, hunne verkleefdheid voor Vlaanderen doen dalen, dal al wat min of meer betrek heeft met Vlaande ren, dal al wat een Vlaming zegt of doet, om den roem van zijn vaderland te herdenken en zijne dappere zonen en i hunne heldendaden onder het volk te 1 doen kennen en onsterfelijk te maken, met minachting, ja, met eene soort van medelijden aanzien wordt, en men schokschouderend, glimlacht met den geestdrift van sommige Vlamingen o die sukkelaars die nog een vlaamsch hert in hunne vlaamsche borst voelen kloppen, en bij wie er nog vaderlands liefde en eer. warm gevoel voor eigen taal en eigene zeden te vinden is. God betere’t aangeduid worden. lil. De lusthof der familie Despol- i Verwaerde zal op al de dagen der Kermis i toegankelijk zijn voor hei publiek. Gedaan ten Siadhuize, den 10 Juli 1895 Burgemeester en Schepenen, I». I9E 11.1 EXE. Bij bevel de Sekretaris, C. Van Lichtervelde. Roozendaalstraat. Om 4 ure, KEGELB0LLING in den Snoek, Bolerweegscbaalstraat. Om 4 1/2 ure, EZELLOOPING aan de Uperbrug. Dinsdag 30 Juli, PRIJSKAMP VOOR DUIVEN, door de maatschappij de Ware Lief hebbers zonder Vrees, bij K. Thiry. Om 11 me 's morgens, on Stadsschouw burg. PLECHTIGE PRIJSDEELING aan de leerlingen der Toeken- en Nijver heidsscholen. Om 3 ure, GAAIBOLLING door de Vrije Burgers, in den Tulipaan. Om 4 ure, VOLKSSPEL in het Spaaosch Kwartier. bijzonder wel gelukt; en de transpa ranten hebben ieders bewondering ver wekt. Zelden, of liever nog nooit, voor geen een avondsloet was er zooveel volk te been als Donderdag laatst. Onze voortieffelijke fanfaren De Me- lomanen, sieeds bereid om feesten met hunne medehulp op te luisteren, openden den stoet, en waren gevolgd van eene onafzienbare schaar, die, op zijn Veurensch, i is te zeggen, koel en gezapig weg. m eenige Braio’s of ge roep van Vlaanderen die Leeuw hunne vaderlandsche gevoelens lucht gaven. Het was de eerste maal dal de Vlaani scha liederen uitgevoerd werden. Wij moeien bekennen dat de uitvoe ring ervan wat te wenschee liet. Ofwel, bet muziek was te sterk, of er waren te weinig zangers, en zoo heeft men geen gedacht kunnen hebben van het machtig uitweiksel dezer zangen. Nu, alle begin is moeilijk. T Vuur zit in de sloppe, en wij zullen het niet laten uildooven. Maatregels zullen genomen worden, opdat, iedereen ui 3taat weze van toeko mende jaar met geestdrift de Vlaamsche liederen mede te zingen. En dan zal de beiaard spelen, voor den roem van Vlaar.derland! Vrije Bur- Fcesten van 31 Juli 1895. ’t Doel waarlijk deugd aan een van nu de nieuwsbladen i te lezen. Van alle kanten van T Vlaamsche land, zoowel van de grooie steden, Brussel, Gent, Antwerpen en Brugge, als van de kleine dorpen, komen ons de beste be- richten toe over den geestdrift met denwelken de Vlaamsche Hoogdag ge- vierd werd. Hel vieren van den 11 Juli beeft dit jaar eene aanzienlijke uitbreiding geno men. ’l Is een verheugend teeken van den I vooruitgang der vlaamsche beweging, der vlaamschgezinde gedachten,'en van het herworden van het eigéntual en eigenkunsiminneiide Vlaanderen. Hel vieren van den 1 I Juli heeft voor goed stand gevat, en in hei toekomende, wij twijfe'en er met aan, zullen alle vla- i mingen zonder onderscheid, medewer- I ken om dit Vlaamsche feest nog luister- ftcchtcrlijke kronijk. De fakkeltocht van S avonds heeft jrje eerS(e 1O fr- voor dronkenschap, de 4"a5 fr. Laatst aangekochte obligation der leening van Wij zijn fier te mogen bestaligen dal Veurne weetdiglijk hei glorieiijk verte Jen van Vlaanderen herdacht heeti, en 1 plechtiglijk hulde heelt gebracht aan ebrug. Vrijdag 2 Augusti, Om 4 ure, GAAIBOLLING in de Fluit, en Gespaaizaam. Zaterdag 3 Augusti, JAARLIJKSCHE PEERDERMARKT. Zondag 4 Augusti, Om 11 ure ’s morgens, CONCERT in den lusthof der familie Despot-Verwaer- 7 12 7 24 2 25. Laatst aangekochte ohligatien der leening van An’werpen 1887, door den Gespaarzaamheids kring gets, te Vetiine. Reeks 46089 nr 12 66019 22, 24 er. 25 660^0 I en 2. Een koninklijk besluit van 10 Juli verleent bel burgerlijk eereteeken aan een aantal ambtenaren en beambten van het departement van spoorwegen, pos terijen en telegrafen, en onder andere de medalie van 2e klas aan M Flori- mund Allo, landelijke» brievenbesteller ie Veut.ne, en August Decroos.' van Veui ne, scnipper-loods, te Vlissit ghen. Hel burgerlijk kruis van le klas is verleend aau M. l’armenlier. pastoor te Zuidcoote, als belooning der bewezene diensten gedurende liet heerscheu van besmeitelijke ziekten. De gemeente Bulscamp wordt ge machtigd, gedurende een tijdbestek ein digende den 31 December 1900, eene taks le heffen op de tenten en voorlo pige lokalen dienende lot geven van openbare bals. M. Emiel VJïebergh, oud leerling van ’t bisschoppelijk kollegie van Veur ne, heeft zijn exaam van eerste docto raat in de i echten mei groote onderschei- I ding afgelegd. !»«te J) _f n ■VMJWJW."WW J -O i ;<>j iv*>») De korrektionelc Rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Zitting van 27 Juni. Vernieuwc Lodewijk kutscr te Beveren, voorwaardelijk, 21 fr. boe’, - voor beschadiging van een rijtuig van den tram. Zijn vaderland Dcbruyne Maria, huisvrouw Pol. Dcbruyne (voorwaardelijk), en Tampere Zenobia, huisvrouw' Renaat Vandaeic, te Clercken, elk 3o fr. boet, t voor slagen. j Beun Amand, en Vanacker Emiel. daglooners te Beveren, en Beun Julius, metser te Rbusbtugge, j de eerste 3o fr. boet, voor slagen; -j3 fr voor j braak van afsluiting; 15 fr. voor dronkenschap; de tweade 15 fr. voor dronkenschap; de derde 25 fr. voor drank gegeven te hebben aan dron kaards. Vangilluwen Frans, bedelaar te Dixtnude, 2 maanden gevang en 26 fr. boet, voor smaad. Zitting van 28 Juni. Top Juliaan, dienstbode te Houthem, 16 dagen gevang, voorslagen. Tant Achicl, schiidcrsgast," te Dixmude, 16 da gen gevang en 26 fr boet, voor zedenschennis; aó fr. voor slagen, en 10 fr. voor scheldwoorden. Wcerbrouck Leopold, visscher te Oostduin. kerke. 3 maanden gevang en 26 fr. boef, voor be schadiging van voorwerpen dienende voor open" baar nut. Dejaegher Alois, voerman te Pollinchove, 16 dagen gevang; Lonckc Hendrik en zijne huis vrouw, herbergiers te Loo, elk eene maand ge vang en 26 fr. boet, voor verheling van gevonden voorwerp. Renty Hendrik, hovenier te Lombartzydc, voor waardelijk, 8 dagen gevang, voor diefte. Dekicn Karei, dienstbode te Beerst, Accou Camiei, Beydts August, werklieden, Francke Elodia, herbergierster, alle drie te Viadsloo, de r> eerste 3o fr. boet, voor braak vatj afsluiting, de voor drank gegeven te hebben aan bedronken per sonen. De i’, 3’en 4’voorwaardelijk. Dereyghcr Elo lia, huisvrouw Vermeulen, Ver- bouwe Rosalia, huisvrouw Vitse, Facon Anna, huisvrouw Dereyghcr, de 2 eerste elk 3o fr boet; er. alle drie 10 fr. boet, voor scheldwoorden. De eerste voorwaardelijk. Catrysse Bernard, smid te Zarren, voorwaard®- lijk, 26 fr. boet, voor eerroof. --iwimi-nwin -- M. L. Lemaire, van Ocst.luinkerke, oudstu- dent van ’tzelfdc kolleg.e. (leeft met goeden uitslag zijn exaani afgelegd van eerste kandidatuur in natuurwetenschappen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1