FEESTEN ter gelegenheid der Ifcermis van 1895. Nr 30. bit blad STAD VEURNE. Da schurk, een socialist, naderde ter Hl 1/2 Desaver, in de Duinkerkeburg. vo'gende prijzen OENSDAG 24 JlILl 1895. Im 4 Fluit, dat Beden door het voertuig het hert ingestuikt werd en dood ter plaats bleet. Zondag avond is, in eene i weer naar Korlrijk en werd aangehou- jaar in al de provinciën toegelaten, te De hierna vermelde personen Kieskronijk. Donderdag zijn de verschillige kandi daturen voor de Kamerkiezing te Oosten de officieel aangeboden geweest. Er zijn er acht, namelijk MM. P. Carbon, oud volksvertegen woordiger, katholiek; H. Planckaart, nijveraar teSomerghem, christene volks gezinde; Buyl, van Brussel, radikaal; Hardyns, opsteller van Vooruit te Gent, socialist; E. Verdonck, handelaar te Breedcne, volksgezinde; Fr. De Grave, meubelmaker te Oostende, onafhanke lijke; Schuyters, landbouwer te Moere; landbouw kandidaat; Ed. Sanders, land bouwer te Eerneghem, landbouwkandi- daat. Peerdenmarkt te Veurne. Het kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Veurne maakt be kend dat do jaarlijksche peerdeninaiKt zal gehouden worden den Zaterdag 3 M. 0. Rubbreth van eerste docto raat in geneeskunde, met groote onder scheiding; M H. Claeys, van eerste kandidatuur in natuurwetenschappen, met goeden uitslag; M. H. Frulsaert, van eerste doctoraal ii; geneeskunde, met onderscheiding; E. Vaudewynckel, van eerste docto raat in geneeskunde, ,met groote onder scheiding. M. Karel Vermeesch, van laatste dok- toraat in genees- heel- en wroedkunde, met groote onderscheiding. Zaterdag avond is te Avecappelle een ongeluk gebeurd. De IGjarige zoon van Rochus Bedert, was sedeit drie dagen in dienst bij Jacobus Druwé, her bergier en landgebruiker te Wulpen, ge hucht Wulpendamme. Rond 6 uie reed hij met een jong peerd en kar naar het huis zijner ouders te Oostkerke, om zijnen koffer met kleederen te halen. Bij peerd er; steigerde; de kar kantelde om, 1 Veurne Kermis t$9&. Koffiehuis den Gouden Appel, bij Ed. Fosseprez. Dinsdag 30 Juli, tot Za terdag 3 Augusti, alle avonden, otn 8 ure, groot conceit door het (lol- landsch gezelschap Michael, met behulp van den Amsterdamschen komiekzatiger Reyndorp. Ter gelegenheid der Kermis, allen avond buitengewoon groot Concert, in de zaal der koninklijke karmonie van PROGRAMMA Het kollegie van Burgemeester en C!)f penen der stad Veurne heef., ter '^genheid der Kermis, het volgende °gramma vastgei-teld. Zaterdag 27 Juli, 5 8 ure ’s avonds, zal het feest aange- '-ndigd worden door hel luiden der ’umfklok. 8 1/2 ure. VOLKSCONCERT op de roote Markt, door het Stadsmuziek de e'°nianen, onder het bestuur van M. M*lon. Zondag 28 Juli, Hl 1/2 ure, MUIZIEKAAL FEEST den lusthof der familie Despot Ver arde, door de Melomanen. Om 3 1/2 ure na middag, Uitgang der ^MAARDE PROCESSIE van de Soda- eil. TJTJÏJTnTjrp Sedert 23 dezer maand D Exil uil 1 is het postkantoor over gebracht naar de Groote Oostsiraat, 50. 52" JllRGA^G. Priesterlijke benoemingen. Mgr. de Bisschop van Brugge heeft benoemd Pastoor-deken te Ghistel, M. Cambier, licentiaat in theologie, pastoor te Corte- tnarcq; Pastoor-deken te Dixmude, M. Mou- laert, principaal van het coilegie St. Joseph, te Moescroen, Pastoor te Cortemarcq, M. Timmer man, pastoor te Zonnebeke; pastoor te Zonnebeke, M. Vandeweghe, pastoor te Westkerke; pastoor te Westkerke, M. Missiaen, besluuider te Avelghem. Principaal van bet kollegie St. Jo seph, te Moescroen, M. Goemaere, lee- raar in gezegd coilegie. Professor van 5’ en 6' latijnsche klas in t coilegie van Moescroen, M. Ghyoot, professor der 2' middelbare klas aldaar; Professor dezer 2* middelbare klas, M. Biondelle. professor der eerste voor bereidende klas, in T zelfde gesticht en professor dezer voorbereidende klas, M. Bernaert. diaken in 'i seminarie. kolonie werkzaam te zijn voor den tabak- teeii. *t Is morgen donderdag de wij ding van Mgr Waffelaart, bisschop van Biugge. De volgende bisschoppen zullen bij de plechtigheid aanwezig zijn H. Hoogw. de Bisschoppen van Dournijk en Gent, Mgr Nava di Bontife, nuntius te Brussel, Mgr Pclckmans. bisschop van Lahore, de Pater abt van Westvleteren. Het is Mgr Goossens, aaribisschop van Mechelen, die de wijding zal doen. Ter gelegenheid der tentoonstel ling van 1897 te Brussel, zullen er nieuwe postzegels uitgegeven worden, geldig voor den duur der tentoonstelling. Maurice Vanacker, 10 jaar oud, deed dezer dagen in de schooi van Watou, na ’t eindigen van schiijven, gelijk vele kleine schoolgasten duea, hij Sie Cecilia, bij de wed“ Hendryckx- hkte zijne pen den inkt at en had bei ongeluk de pen in ie zwelgen hei punt vooren. Alhoewel zeer gevaat lijk, de jongen klaagt niet aan inwendige pijnen. Een onbekend man, rond de 60 ling plaats in hel pensionnaai der An- jaren oud, heeft zich ie Middelkerke ge numiaten, c- r" l'“ -1 -1-;- lijk kollegie. j den rechterslaap te lossen. Hij De nagenaamde oudstudenten van J het bisschoppelijk kollegie hebben hun i exaam afgelegd voornemen uitgevoerd, M. R. Rubbiecht, van eerste dokto- in ‘i gedacht dat de zee j raat in geneeskunde, met onderscheiding; wegspoelen. De zelfmoordenaar is tel i verschijnt den Woensujg. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsp ijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Anmmcen 20 eéntiineu per regel D groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Em Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 1Ö0. I)c Annoncen voor Relgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ‘tbuilenlaiid worden ontvangen door het Office de Publiciiè, Magdaleuaslraal, 46, te Brussel. Men sciirijiiin bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Z.w«n. door de maatschappij de Vrije Lijn- visschers. om 10 ure avonds, PRACHTIG ter Gioote Markt. Algemeens schikkingen. I. Ter gelegenheid der vermaarde Prosessie der Sodaliteil die haren om gang zal doen op Zondag 28 Juli, om 3 1/2 ure na middag, zullen de be sturen der ijzerenwegen en buurtspoor wegen buitengewone treinen inrichien. II. De schikkingen en prijzen der feesten zullen bij verdere programmen aangeduid worden. Hl. De lusthof der familie Despot- Vei waerde zal op al de dagen der Kermis toegankelijk zijn voor het publiek. Gedaan ten Stadhuize, den 10 Juli 1895 Burgemeester en Schepenen, I>B UAENJE. Bij bevelde Sekretaris, Maandag 29 Juli, I 11 ure ’s morgens CONCERT op ’dsschouwburg. door den Koorzan- ’skring Ste. Cecilia, onder het be- tlJr van M. Retain. 3® 3 1/2 ure, VOLKSSPELEN aan de •uporlbtug. Dm 4 ure. GAAIBOLLING door Ware Ambachtslieden, bij Karei Pil, ozendaalstraat. Om 4 ure, KEGELBOLLING in den H, Boterweegschaalstraat. fJm 41/2 ure, EZELLOOPUiG aan de '8rbrug. Dinsdag 30 Juli, ^ïjskamp voor duiven. de maatschappij de Ware Lief- “oers zonder Vrees, bij K. Thiry. II If tire’s morgens, on Stadsschouw- rL PLECHTIGE PRIJSDEELING de leerlingen der Teeken- en Nijver- J’scholer.. 3ure, GAAIBOLLING door Jnje Burgers, in den Tulipaan. ,n> 4 ure, VOLKSSPEL in het Jan»ch Kwartier. 5 ure, VOLKSSPEL ir. de ’^straat. Woensdag 31 Juli, ’lerrijke LOOPSTRIJD VOOR "LOCIPEDEN in de Sladswande- (groote dreef). Donderdag I Augusti, 10 ure 's morgens, VOLKS- ËL aan den hoek der Vestenstraat Hoozendaalsnaai. ■n ten 4 1/2 ure na mtddag, bij de 'oebrug. Vrijdag 2 Augusti, ure. GAAIBOLLING in door de maatschappij Mild ïespaarzaam. Zaterdag 3 Augusti, RLIJKSCHE PEERDERMARKT. Zondag 4 Augusti, H ure ’s morgens, CONCERT in lusthof der familie Despot-Verwaer- door de Melomanen. sterrijke schieting aan de Pers den groo:en kruisboog, uitgeschre- door de maatschappij S>- Joris. 3 ure. PRIJSKAMP VOOR JNvisscheRa, uitge-chiüveii - Verschillige tijdingen. Men zie ae progiammen der Concer ten van, den Kootzangerskring en der Melomanen op onze 4’ bladzijde. Den 6 Augusti heelt de prijsdee- en den 7" in hei bisschoppe- i zelfmoord met zich een revolverschot in de zee gegaan, toi het water zijne boist Augusti naast, en dat er, ter gelegen- oereikte; dan heeft hij zijn wanhopig heid dezer jaarmarkt, een groote piijs- voornemen uitgevoerd, waarschijnlijk kamp zal geopend worden voor de te zijn lijk zou koop gestelde pee,den met unloving der nu toe niet herkend. Maandag lü dezer zijn te Meiekem^ gehucbi Ruinoek. elf werkmanswoon- sten afgebraud. Ganscli de hoek is afgebrand. Het waren al buizen opgetrokken in hout en met kern bestreken, zoodat de brand gemakKelijk voedsel vond; ook in vijf kwart lijds was alles vernield. Bijna niets is kunnen gered worden; geiten, zwijns, konijnen, bennen, enz. alles is omgekomen. Hel schijnt dat onvoorzichtigheid de oorzaak van den brand is. M. de baron Gustaaf de Coninck de Merckem, broeder van den senatör voor Veurne-Dixmude, is donderdag over leden. Drie afschuwelijke lieiligschende-^ rijen zijn zondag 14 dezer te Kortrijk gepleegd door eenen wever van Korlrijk, Emiel Bekaert, werkende te Robaais. I De schurk, een socialist, naderde ter de hofstede van Vaneecite, verschoot hel H. Tafel iu de St. Eloy’s kerk. Hij peerd eri steigerde; de kar kantelde om, spuwde de H. Hostie uit en stak Haar rolde met het peerd en zijn geleider in in zijne tabakdoos. In O. L. V. en in St. de gracht, met het ongelukkig gevolg, Rocbuskerk hernieuwde de sloeber zijne I herberg dat Judasgeld op zwier. Voor dronken- storlen van een glas bier. Het gevolg Debuyser, vader van 6 kinderen, eene zeer gevaarlijke messteek bekwam in den buik. De dader is nog onbekend. De jacht op bet waterwild is dit beginnen met 1 Augusti aanslaande. De hierna vermelde personen wor den gemachtigd den titel van eerelid der provinciale geneeskundige commissie van Wesl-Vlaanderen te dragen. MM. K. Denaux, geneesheer te Dixmu de; A. Poupaert, id. te Uper; F. Vanden Abeele, en E. Vandomme, id. te Brugge en C euveldaad. Hij ging dan de HH. Hostien voor 5 fr. verkoopen, en ging dan met van Pollinchove ruzie ontslaan voor het schap wierd hij'aangehouden. i Nuchteren geworden liet de policie, daarvan was dat de genaamde Pieter die van de heiligsebenderijen nog niets Debuyser, vader van 6 kinderen, eene wist, den schurk los die aanstonds naar Frankrijk vertrok. Donderdag kwam iiij den. Posterijen. Bericht. De on derneming van den vervoerdienst van brievenpaketten, per rijtuig, tusschen Dixmude en Uper, wordt op 31 Juli openbaar aanbesteed in de bureelen van den heer Dienstbestuurder van poste rijen te Brugge. De onderneming geschiedt voor 3 jaren; de dienst moet op 25 Augusti G. Dryepondt, apotheker te Brugge. 1895 beginnen. Een inboorling van Dixmude, De aanbiedingen moeten gedaan wor- Romain Vantroyen, die gedurende drij den bij aangeteekenden brief, uiterlijk jaren in Argentina verbleef, vertrekt in op 29 Juli ter post besteld. de eerste dagen van Augusti, naar dea Inlichtingen zijn te bekomen in de Congo om in de toekomstige beigische 1 postkantoren van Dixmude, Uper, Mer- j—ckem, Alveringhem, Loo, Ooslvleteren, Veurne, enz. i ui ii.,, cil in Ue i\,aiK;un VËURNAAR 'WKJK’ "WE*. MMC. C. V«h Lichtervelde. 1 - - 1 j was in

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1