Nr 31. VV oensdag 38 JiLi 8895. JAARGANG» I vijf waren als lam geslagen. den koer van ’i kollegie en eenige Te Stakegbem is de schuur der hot- nen; hij (rok het lijk uit het water ging hij Blanckaert eene Hlezlng van Oostende. Zondag is M. Carbon, kandidaat der katholieke ktesvereemging bij de eerste i dronkenschap. van Oostende gekozen. Ieder der andere zeven kandidaten heelt maar een onbe duidend getal stemmen bekommen. Zie hier de officiële uitslag Getal stemmers 18,812. 10.045 st. 768 1,682 1,265 286 3,034 306 500 Staat en den godsdiensten tracht het1 i Vanhille Hippoliet, en Joye Rabert, werk lieden te Vladsloo, de eerste 4 weken ge vang cn 400 fr. boet; de tweede 200 fr. boei, voor jachtmisdrijf. en elk 100 tr. boet, voor t hebben. Amey Karei, werkman te Veurne, twee- goddelijk recht met de menschelijke wetgeving te verwarren. Tabak belustiii". Velen vragen zich at hoe het komt dal de tabakbeiasting afgesebatt wordt en dat de menschen toch hunne planten moeten gaan aangeven. Ziehier be wet bestaat nog zooals zij was; moet zij uit gevoerd worden. dan hadden de menschen al dat achter- nagcloop niet. 't Is waar, maar te Brussel gaan die heeren voort naar eigen gedacht, en we mogen ons gelukkig achten al zooveel gekiegen te hebben Er zijn plaatsen waar de aangifte 's zondags en andere waar zij in de week gesteld is. In dezen tijd van oogstwerk, mis komt dat grootelijks aan de landbou wers. We denken dat men niet slecht zou doan die grief aan den beer minister van financiën over te maken. aan de wijk van den nieuwen vuurtoren j z* - J-—I— -1 J Inde Koninginnenlaan heeft de donder een klein toremje weggeslagen van de villa het Kasteeltje. Tusschen Mtdde>keike en Oostende is eene telegraafpaal weggerukt en de tele fonische gemeenschap is eenige uren onderbroken geweest. Te Wevelgnem is de bliksem gevallen op eene werkmanswobnst, welke geheel de prooi der vlammen is geworden. Te Hazebrouck waren er verscheidene werklieden aan den arbeid, toen zij op eens door den bliksem werden getrof fen. Een werd op den slag gedood en Te Pollinchove werd in de weide der weduwe Corntlle eene koet door den bliksem gedood, en te Ilouihetn de molen van Lootvoeterg beschadigd. Te Leffinghe zijn eene koei en eene veers dooJgebliksemd. In de weide van Leonard Vandecas- teele, wijk Schaaksken, te Thourout, is een peerd doodgeslagen. Du peerd werd over veertien dagen gestolen bij den hotelhouder Vanhout te, te Knocke. Eene overeenkomst was reeds gesloten voor de teruggaat van het dier tegen het. beeldje van Mercurius, ’t klein Balleken, en heeft hem zijn oud huis te Steenkerke met peerd zins uil zijn lood geslagen; hij J3 en wagen was gereden, in de vaart het j gevallen op het dak van ’i hospitaal, lijk zien drijven van Leopold Hehnebel, den koer van ’t kollegie en eenige sedert eenige dagen spoorloos veidwe- dere plaatsen. schuilplaats 3'ede Braye gansch vernield. Carbon, katholiek, Verdonck, volksgezinde, Plancquaert, kath. volksgez. Hardyns, socialist, De Grave, onafhankelijke, Buyl, liberaal, Sanders, landbouwkandidaal, Deschuyler, id. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsp 'ijs, 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centiinen per regel D groots letten? volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels. enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen 1 en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de PnnticItÈ, Mnadalennxtrant 46, te Pruttel Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, druKKer uitgever, ówarie iNuiinensu aal, Rechterlijke kronijk. Zitting van 4 Juli. Doom Medest, smid te Zarren, 2 maanden gevang cn 50 fr. boet, voor slagen. Maertens Karel, commissionnaris, te Dixmude. 26 fr. boet, voor vischdeliki Joos Engel, leurder te Clercken, 7 dagen gevang en 9 fr. boet, voor boschdelikl. Aldetweircldt Arnoldus, daglooner te Bevercn, 3 maanden gevang, voor gekwa- lifieerdn diefte; twee maal 2 maanden ge vang cn 26 fr. boel, voor enkele dieften. Fynnaert llenunk. landbouwer ie Moêres en Lelieur Justine huisvrouw Louwyck, herbergierster te Veurne; de eerste 30 fr. boel, voor slagen, fr. voor dronkenschap, cn 10 fr. boet, voor belediging de tweede, voorwaardelijk, 1 fr. boet, voor lichte ge- welddadigheUin; de derde, vooi waardelijk, lo fr. bod, voor drank g geven te hebben aan dionkaards Z uing v.:n 5 Juli. Pailentier Melchior 40 maal 8 dagen L'houck Maria, huisvrouw van Karei Aim y, ie Veuine. 7 maanden gevang en 26 Ir. boel, voor zedenschennis; 15 Ir. boet, cn tweemeel 8 dagen Minne Eiwatd, werkman te D xrnude, en 15 Hrlef van Z. II. den Paus. De Osservatore Romano bevat eenen brief van den Paus aan de belgiscbe hoogs geestelijkheid over de sociale kwestie. Leo XIII dringt aan op de noodza kelijkheid van eendracht tusschen de katholieken, want de tegenwoordige verdeeldheid is een ongekend iets voor de belgische katholieken. De Paus noedigt al de katholieken uit een congres bijeen te roepen, ten einde te beraadslagen over de beste middelen om het doel te bereiken. Z. II. som al de grondbeginselen op, welke de bisschoppen tot richtsnoer moeten dienen. Deze grondbeginselen berusten op de vrijheid en op de ver standhouding tusschen de katholieken en de burgerlijke instellingen. De Paus vei zoekt de bisschoppen aan de katholieken te beletien openbare polemieken aan te gaan en aldus het wettige pi inciep var. gezag te verzwak ken. Z. 11. besluit met al de katholieken kacbtdadig aan te bevelen te strijden legen dwaalleeringen van het socialism, dat al zijne pogingen inspant tegen den I betaling van den inkoopprijs. De blik sem heeft scbeidrechter gespeeld ten nadeele van beiden. De bliksem is ook gevallen op het pensionnaal voor juffers te Thourout en heeft er eene schouw doorkloven. Te Kortrijk is de bliksem gevallen op 1 - staan op eenigs- hij is ook op an- Priesterlijke benoemingen. Mgr. de Bisschop van Brugge heeft benoemd Bestuurder te Avelghem, M. Delva, pastoor te Vyve,; Pastoor te Vyve, M. Dejor.ckheere, onderpastoor van O.-L. V. te Kortrijk. Onderpastoor van O.-L.-V. te Kortrijk, M. Bruloot, bewaker in t Kollegie St. een m,(n Op jen s|a„ g.ic|oo(i. Atnand aldaar. r - n Het is niet M. G.Ghyoot, maar wel M. Leon Van Oost van Mcenen, pro fessor van 3'middelbare klas te Moes- croon, die lecraar wordt van 5* en 6’ latijn in hetzelfde gesticht. M. Ghyoot blijft in de 2" middelbare klas. Veruchilllge tijdingen. Het burgerkruis van 2‘ klas is ver leend aan M. Henri Declercq, luitenant- bevelhebber van het korps pompiers te Veurne, en lid van het middcncomiteit der Belgische brandweer, voor bewe- zene diensten bij den brand van bet huis van M. de Spot, in de Pannestraat alhier. Onze stadgenoot M. Herman Ter- linck, heeft met onderscheiding zijn laatste exaam van doctor in geneeskunde afgelegd. Hei onweder. Vrijdag morgen heeft hel hier van 7 tot H ure onophoudend gedonderd en gebliksemd. Rond 8 1/4 viel de bliksem op de schouw der her berg van Karei Blanckaert, bij de Gast- huisbrug, drong door den plankenvloer van den zolder in de schenkplaais en verdween door eene opening welke hij in den muur boorde, langs de waterbuis, in den regenbak, na in de herberg de ruiten verbrijzeld en eene gordijn in flarden gescheurd te hebben, zonder ergens brand te steken. Korten tijd te voren had Frans Vander- ghote, landbouwer te Wulpen, die naar Doen de belasting zal «(geschaft wor- der. door eere nieuwe wet d.e nog moet i dl^"[Xie WouW, dus g»'S erna worden gevang, voor hu.sdief cn. De betaling der belatsmg is daarom - verscho'eu tot toekomend jaar, juist om I intusscaen den lijd te hebben te stem- men dat die belasting niet lueer-moet voor dronkenschap, betaald worden. gevang, voor eerroof. Maai zal men vragen, waarom van den I eersten keer niet gestemd dat zij af is, 3 maanden gevang, voor opstand, i jr voor dronkenschap. Iialid Pieter, werkman ie Lombartzijde 30 fr. boet, voor sl gen en 15 fr. boet, voor dronkenschap. Zitting van 11 Juli.Serryn Leonard weikiuan te Woumen, vooiwaardelijk, 26 fr. boet, voor slagen. VandroemmeJules en R?mi. landbouwers te Waiou, vooi waai delijk, elk 26 fr. boet, voor slagen. Accou August, slachter te Woumen, voorwaardelijk, 50 boet, voor slagen. Vallaeys Isidoor, Vallaeys Theofiel en Valiaevs August, werklieden te Westende, de eerste 8 dagen en 16 dagen gevang en 26 fr., voor slagen; 20 fr. voor braak van mobilaire voorwerpen, en 1G dagen gevang 20 fr. voor opstand; de tweede 8 dagen De lar.dbouwdckoratie van a'.klas is verleend J en 26 fr. voor slagen, en 20 fr. boet, voor de nagenaamde weikhedenbraak mobilaire voorwerpenen 15 fr. voor V .6 r,. ..„o. ,v.„v. r :..-cn Karet slagen; 20 fr. voor b aaK van mobilaire Oostduinkerke, en Frans Ver- j j tegen het onweer en den regen zoeken, na zijn peerd vooi de deur te hebben vastgebonden. Verscheidene andere per sonen waren zich daar ook komen ver schuilen, onder andere M. Lucien Zoete, brouwer. S'echts eenige, minuten later viel de donder in de herberg en Vandergbote j„..„..J., vu v>. .vu werd doodgebliksemd. de bazin op den tiet geweer niet afgegeven te vloer geworpen er. M Zoete tegen den muur geslingerd; vo! schrik liep deze j 7-j in ’t gebeurte, en men bemerkte dan maal 3 maanden gevang en 26 fr. boet. eerst dat zijn hroek door het hemelsei: voorslagen. vuur was verbrand. Lehouck Sophia, weduwe Mierop. te öenzellden morgen, terwijl de kin- Veurne, 50 fr. boet, voor onvrijwillige won- dferen in de klas het onderrient ontvin den’ r gen, is de bliksem tot beneden in de schouw der katholieke school van Lom- i bartzyde gevallen. De ontsteltenis onder de leerlingen was gioot, doch er zijn geene ongelukken; de gevel alleen der school is wat beschadigd. Te Middelkerke is de bliksem geval len op de brouwerij van M. L Logier en heeft er eenige schade aangerictn. Te Oostende is de bliksem gevallen Vertrekuren van den IJzeremvcc van den ILiui-iann..,. AnA s ”en cs'”«rispo®rueff. t Juli tot 30 September voor slagen. Lehouck Sophia, weduwe Mierop. te den. iq voorwerpen, cn 8 dagen en 26 fr. boet, voor opstand. Zitting van 12 Juli. Vandevelde Pieter leurder te Clercken, 16 dagen gevang en 26 fr. boet, voor opstand, en 10 fr. voor j stemming, tot volksvertegenwoordiger n i< V eui lie, en 111 de I'OSlkaiimure 8 08 haeghe, van Avecappelle. Oostende Slatie Nicuport Ooitduynkerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 2 10 8 08 4 27 9 07 0 50 9 55 Veurne Statie Vcarne Martt Coxyde Oostduynkerke Nteuport Oostende I’ rustel Gent l.»ctit«Tvel(le Co: Irma*ca Dixinude Veuine Adinkvrl» e Duinkerke Duinkerke A duiker», c Vi urr.c Diimude 1 55 5 22 2 58 6 40 5 55 fi 42 6 52 6 08 Ll-J 8 40 'J IS 0 54 956 10 08 11 08 2'3 5 18 6 32 6 48 7 18 7 44 7 51 VEURNAA cn - I.cblcu, van Admkerke; Pieter Thicren Vacncuville, van E 5 8 27 835 8 57 9 1 5 9 24 5 01 7 42 6 00 8 58 11 05 617 915 11 22 6 25 9 23 It 30 6 37 9 35 11 42 6 43 9 41 11 41 34 3 46 6 3t - 4 03 6 48 6 r>:; >,«i. k„. i;.i. keri i c.-»■- 4 15 5 (6 Curtcmni ck 5 34 Lichtrrvelde 5 49 Geot 7 16 Brusiel De korrcktionclc Rechtbank van Veurne heefi veroordeeld OOSTENDE VEURNE 9 48 10 50 1 16 1 33 2 40 4 44 9 24 1 41 2 48 4 52 9 32 1 53 3 00 5 04 9 44 1 59 3 06 5 10 9 50 9 16 147 2 58 11-18 3r-2 5 43 l S3 .'>01 7 -'9 1 43 5 14 7 4" 2 10 5 59 8 09 258 6(5 835 2 56 6 15 4 07 7 06 5 00 5 50 6 63 631 6 59 7 38 9 06 10 01 3 20 8 07 10 43 514 6 57 5 20 7 03 5 32 7 15 10 06 12 26 2 26 3 33 6 23 5 40 7 23 10 1 557 7 40 10 31 6 58 8 42 11 32 VEL’KNE - YI’ER 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 10 16 5 19 8 06 10 24 5 36 8 23 10 41 5 50 8 37 10 55 6 47 9 34 11 52 aan de nagenaamde werklieden YPF.R VEURNÉ 1 5 3 55 G22 1 10 4 00 617 w 1 31 4 21 648-3 1 39 4 29 6 56 5 1 56 4 46 7 13 2 10 5 00 7 27 s 3 07 5 57 8 24 4 40 7 28 9 46 10 36 1 - 3 50 6 30 z~ :7 4 47 7 27 - 6 52 8 31» 10 57 11 47 2 12 5 02 7 41:=» 6 09 8 56 11 14 12 04 2 29 5 19 7 58 35 Nieuwe”llerberc 6 17 901 11 22 12 12 2 37 5 27 806 6 38 9 25 11 43 12 33 2 58 5 48 8 27 VeurneVomslad 6 43 9 30 11 48 12 38 3 02 5 53 8 32 l) vu L o 7 28 c-r X 42 J - 8 56 9 91 10 9 48 10 55 959 104! 8 45 10 52 - 8 56 IC 54 5 08 9 5. 1 1 47 3 56 9 55 11 55 -. «4 7 20 10 14 12 26 4 55 7 50 10 47 12 55 5 11 8 05 10 57 915 12 05 9 25 1040 1 20 VEURNE OOSTENDE 9 48 12 08 2 08 3 20 t> 0& 9 54 12 14 2 U 3 26 6 H 34 2 12 51 2 54 Veurne Slut’e Vduriir Faubuurg Nieuwe Herberg Alveringhcm Loo Hoogs fardé-Linde Yper Statie Yper Statie 4 40 7 28 9 46 16 36 1 - 3 50 6 30 lloojstade Linde 5 37 8 25 10 43 11 33 1 57 4 47 7 27 - Loo AlveringliHm Veurne Statie

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1