52- (V 32 JAARGANG. Burgerkruis Buis- aan deze artikels worden loegebiacht VerüchilliKC tijdingen. Zondag, rond den noen, is weer Vertrekuren van Rechterlijke kronijk. Zitting van 18 luli. Dewilde Alois en Vandeveide Pieter, borsteiverkoopers Woensdag 7 zVbgiisti 1S95. zeld. Donderdag is een behendige dief in de slaapkamer gedrongen van de weduwe van Karel Dubois, berbergiei- s'er, in den Due de Brabant alhier, en heelt er ee.i gouden keten met diaman- I ten kruis en eene diamanten oorbel ont vreemd. Zondag, rond den noen, is weer een ongeluk gebeuld op den buurt- spoorweg van Veurne-Uper, bij de her berg den Violen. Del "jarig zoontje van Leopold Van- denbussche, werkman, woonende wijk Bewesierpoort, kwam zijnen vader te gemoet, die van de Hoogmis huiswaarts keerde. De jongen die doof is, ging langs de sporen; de trein kwam aange- stoomd en verrastte den onvoorziebti- gen kleinen, die oi.der de wielen van l machien werd geslingerd en letterlijk Treve Philippus, metser te Gaeskerke 15 fr. boet, voor lichte gewelddadig heden. onthoofd. Hel lijkje was geheel vermor- maan- den). 1* prijs, 50 fr. aan de weduwe Lod. Hosten, te Wulveringhem. 2' piijs, 25 fr., aan Pieter Vercamer, te Steenkerke. Inlandsche Jaarlingpeerden 18 maan- ders), Hengsler. 1* pi ijs 50 fr., aan Edmund Osaer, landbouwer te Zeveco.r. Ir. boet, voor rooverij. Hemelsoeo Hendrik, werkman te Gleicken, 30 Ir. boet, voor bedreigingnn Raeckelboom Pamphile, schoenmaker te Adinkerke, voorwaardeitjk, 26 fr. boet, voor «lagen, en Viane Alexander, zeilmaker te Adinkerke, 10 fr. boet, voor beleedigingen. Vieren Alexius, koopman te Adin kerke, 50 fr. boet, voor slagen; 25 Ir. voor dronkenschap en 10 Ir. voor zijn voertuig alleen gelaten te hebben. Verbrugge Octavia, huisvrouw Karei Staelen, werkster leZarren, 40 fr. boet, voor slagen; tweemaal 10 fr. voor lichte gewelddadigheden en beleedigingen. Zitting van 19 Juli. Surgeon Hen drik, dienstknecht te Stavele, eene maand gevang en 26 fr. boet, voor aftrogge- 1 Dezutter Loen, sehildersgasl te Gent, I>e sc hooi wet gestemd. T Is nu drie weken dat de kamer bezig is met de bespreking der nieuwe wei op bel lager onderwijs. Vele woor den werden den hals gebroken van wegens de liberalen en socialisten in zake van ongodsdienstigheid, om te doen gelooven dat zij schreeuwend on- gelijk aangedaan worden, en dat al om dat de christelijke leering in de school moet onderwezen worden, gelijk voor heen. Nu is dat liberaal-socialist getater ge daan De schoolwet is gestemd. Ik hoor mijne Ie,e.'s roepen Niet te haastig! de wel is nog niet gestemd wij zijn nog maar aan art. 3 en het ontwerp van htl gouvernement bevat dertien artikels. Wij antwoorden daarop 't Is nogtans zoo. De kogel is door de kerk. Niet alleen is het princiep van artikel 3 (verplichtende godsdienstleer) door de kamer aangenomen met 79 stemmen legen 60 en 2 onthoudingen, maar al de wijzigingen eraan voorgesteld wer den, op aandringen van het ministerie, van de hand gewezen. Dc volgende artikels betreffen ofwel de toepassing van het aangenomen prin ciep, ofwel stoffelijke verbeteringen aan den toestand der officiële onderwijzers» al bepalingen waarvan de aanneming niet twijlelachtig is. i larij. Overigens, welke wijzigingen er nog Dezutter Loen, sehildersgasl te Gent, 15 fr. boet, voor lichte gewelddadig- j j heden. deze kunnen aan den geest der wet mets meer veranderen. Wij mogen dus her halen dat de nieuwe schoolwet in de zitting van zaterdag door de kamer j feitelijk is aangenomen. Manifestatie te Brussel. liet was gezegd dat de liberalen en so cialisten gingen manifesteeren; T ging eene monsteraebtige manifestatie zijn; geheel hel land ging naar Brussel trek ken, en men ging ne keer zien wal het land wilde!.... Welnu liberalen en socialisten hebben gemanifesteerd, maar ’t was maar n’en balvetje En waarom hebben zij nu gemanifes teerd In dc kamer is men aan ’t bespreken van l ei nieuw wetsontwerp op het lager onderwijs, welk voorschrijft dat de christelijke zcdeleer, of anders gezegd, dn catechismus in de lagere scholen moet onderwezen worden. De liberalen en socialisten willen van »een godsdiensig onderwijs in de school; volgens hen moet het onderwijs onzijdig wezen, 't is te zeggen dat er aan de kinders der werkende klas en kleine burgerij nooit over God en zijne geboden, over degroote waarheden van den godsdienst gesproken worde. Om die onzijdige of’goddelooze school te verkrijgen, hebben de liberalen ge holpen door de socialisten en de vrij metselarij al hunne krachten vereenigd om iets grootsch in te richten, en hel en aarde bewogen om naar Brussel te gaan proltesteeren tegen de nieuwe schoolwet. Maar dat liberaal-socialist spel en heelt niet gepaki; immers de overgroote meerderheid des lands, blijft rustig, en slechts een klein gedeelte heeft zich •aten var gen om een reiêje naar Brussel te doen, en aan die prol....prol....testa- tie deel te nemen. Er was wezenlijk veel volk in de hoofdstad; maar, wel gerekend, mocht de stoet, die niet zeer deftig was, ge schat worden op 19 i 20,000 man. Men rag er walgelijke kartels in, honende opschriften voor den godsdienst; erger lijke spotternijen. De roode vlaggen waren in meerderheid en de blauwe vlaggen zoo klein in getal, dat men ze moest zoeken. Men zag ook bijna niets andors dan roode kokarden; de libera len, die aldus volgens de voorzeg ging van den socialist Anseele achter de roode vlag liepen, schenen als be schaamd over hunne blauwe bloeme- kens. Daarbij, voor vele groepen scheen het ordewoorde te zijn van te roepen Vive la république! 4 bas le roi de carton! terwijl de Marseillaise gespeeld werd met hel ongediert der papen. De liberalen en socialisten gebaren wel da', ze ie vreden zijn en vol geest drift, maar ’l en is maar gebaren. In den grond Lebben zij de volle overtui ging dat zij een fiasco hebben in plaats van eene monsterachlige manifestatie De prijsdeelingen voor onze lagere scholen zullen plaats hebben Voer dj meisjes, den Woensdag 14 en voor de knechtjes, den Zondag 18 dezer. Zondag 11 dezer is hit prijsdeeling voor de middelbare staatsschool. Al deze prijsdeelingen zullen geschie den in de schouwburgzaal. M. Gh. Ueynaert, burgemeester der gemeente Steenkeike, is maandag aldaar overleden. De Monifeur van Zaterdag deelt do naamlijst mede der personen die eene belooning voor daden van moed en zelofpoffering bekomen hebben. Onder deze vinden wij de volgende te Gleicken, elk 8 dagen gevang en 26 Ins,, v?,|t klas. M. II. De Cleicq, bevelhebber der pompiers te r. boei, voor rooverij. 1 1 1 S 5 I 2" prijs, 25 fr., aan August Osaer, te |Zefecote. Achttienmaandermenien. 1’ prijs, 50 fr. aan Aug. Osaer. voor noemd; 2* 25 fr., aan Karei Vaneecke, te Steenkerke; 3“ 25 fr., aan Engel Grymonprez, te Pervyse; 4*, 25 fr., aan Vanoverberghe-Osaer, voornoemd. Veulens geboren in 1895. 1* prijs, 30 fr. aan Pieter Warreyn, landbouwer te Wulpen; 2* prijs, 20 fr. aan H. Ver- straete, voornoemd. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Ann.meen 2ü centimen per regel D i groots letter5 volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. hen Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Purlicitè, Mag dalen astraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BÜNHÜMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nohnensiraat, 4, te Veurne, en in de Postkamoureu. den IJzcrenweg van den Buurtspoorweg. ft Juli tot 30 September tSOft. Prijskamp voor poerden. Uitslag van den prijskamp voor peer- den zaterdag op onze jaarlijksche peer- denmarkt te koop gesteld Inlandsche merriepeerden van 3 tot 7jaar 1* prijs, 50 fr., aan Vanover- berghe Osaer, landbouwer te Zevecote, 2" prijs, 25 fr.. aan Hendrik Ver- btraeie, landb. te Ramscappelle. 3* prijs, 2a fr., aan Fe'ix Matsaert, land bouwer te Bulscamp. Inlandsche Hengsten (30 maandersl Niet toegewezen. Inlandsche merriepeerden (30 Vein no. Medal ie van 2° klas MM. August Beulen, werkman te Bulscamp; August Bolle, landbouwer, te Buls camp; Karei Deblteck, schrijnwerker, te Bul’camp; Hector Deschacht, brievendrager to Nieuport; Renatus Desiere, pastoor te camp; j Edmund Desmet, werkman, te Hand- j zaeme; Hendrik Druwé, herbergier te Veurne; Philemon Ghy.sel, schipper to Rous- brugge-Haringhe; Resideer Haghedoren, onderpastoor te Bulscamp; Florent Vandenbusscbe, brouwer (o Bulscamp; August Wybou, smid te Beveren- op den Yser. Medalie van 3’ klas MM Jules Del- porte, vleeschhouwer te Nieuport; Pieter Devos, werkman te Stavele; Matthys Ghyselinck, remmer bij don staatsspoorweg te Veurne; Medardus Gouwy, dienstbode te Steen kerke; Jnlius Maes, boventallig brievendra ger te Nieuport; Edmond Noez, veldarbeiderte Woumen Florent Peiren. scholier te Beerst; Emile Segers, scholier te Merckem; Pius Treve, metser te Woumen; Karei Vanhoucke. hovenierte Nieuport Eervolle melding: MM. Hendrik Brunet, herbergier te Stavele, en Rafaël Rub- breebt, student te Oostvleteren. De nagenaamde personen hebben nog de landbouwdekoraiie van 2* klas ontvangen Cordie Eugenia, 76 jaar, werkvrouw te Gorlemaick; Cuvelier Filip en Debal Frans, werk lieden te Ramscappelle; Deschoolmeester Eugeen, 70 jaar, werkman le Keyem; Doom Lodewijk, pserdenknecht te Cortemarck; VEURNA 8 08 4 43 5 00 Oostende Statie Nieuport Ooatduynkerke Coxyle Veurne Markt Veurne Statie 9 50 9 55 to to -a 7 19 8 40 9 12 9 34 956 1008 1108 MH a 23 518 «a» 6 48 7 18 - 744 - 7 54 5 01 7 42 6 00 8 58 11 05 6 17 9 15 11 Ï2 6 !5 9 13 11 30 6 37 9 35 11 41 6 43 9 41 11 41 De korrcktionele Rechtbank van Veurne heeft j veroordeeld - 4 03 6 48 216 8 08 4 27 9 07 1 33 2 40 4 44 9 24 1 41 2 48 4 52 9 32 1 53 3 00 5 04 9 44 1 59 3 06 5 10 9 50 6 00 E 3 7*8 c-v 8 4» - 8 56 921 1015 9 48 10 35 959 1041 845 10 52 - 5 55 6 42 652 9 16 1 47 2 38 11 38 3 52 5 43 1 S3 5 «2 7 29 145 5 14 7 43 210 5 39 8 09 238 6(5 855 2 56 6 15 4 07 7 06 8 56 10 54 3 08 9 51 11 47 3 56 9 53 11 55 4 04 7 20 1014 12 26 4 33 750 1047 1255 511 1 33 5 22 2 58 6 46 OOSTENDE-VEURNE 9 48 10 50 1 10 9 48 12 08 3 08 3 20 6 05 9 54 12 14 2 14 3 26 6 11 5 32 7 15 10 06 12 26 2 26 3 33 6 23 -- 12 34 2 34 3 46 6 31 5 57 7 40 10 31 12 51 2 54 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 40 16 5 19 806 1024 5 36 8 23 10 41 5 50 8 37 10 55 6 47 9 34 11 52 440 728 -VEURNE 1 5 3 55 6 22 1 10 4 00 6 27 1 31 4 21 6 48 -o 1 39 4 29 6 56 1 56 446 7 13 2 10 5 00 7 27 3 07 5 57 8 24 9 46 ii736 i e ZZZ Uoogstude Linde 5 37 8 25 10 43 11 33 1 57 4 47 7 27 6 52 8 39 10 57 11 47 2 12 6 09 8 56 11 14 12 04 2 29 5 19 758 Nieuwelterberg 6 17 9 01 11 22 12 12 2 37 5 27 8 06 13 6 38 9 25 11 43 12 33 2 58 5 48 8 27 VeurneVooi slad 6 43 9 30 11 48 12 38 3 02 5 53 8 32 3 50 6 30 g 7 Z7 - 5 02 7 41 g» 16 147 2 38 6 08 VEURNE-OOSTENDE I VEURNE-U’ER YPER—VEURNE AH KQ KAt f tO Vearne Markt Coxydo Oostduynkerke Nieuport Oostende Bruitel Gent l.tchUrrvoldo Coitemaick Dixmude Veurne Adinkerke Duinkerke Duinkerke Adinkerke Veurne Dixtnude Cortem.rck 5 54 Lichtervelde 5 49 Geut 7 16 Brusiel 805 1057 9 15 12 05 9 25 10 40 1 20 5 00 E 3 5 50 8 2Z 6 03 8 35 631 8 57 6 59 9 15 7 58 9 24 9 06 10 01 320 807 1045 •mnwtuvMBnanBMM Veurne-Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem Loo Hoogstuede-Linde Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem Veui ne Statie Veurne Statie A 14 6 57 5 20 7 03 5 40 7 23 10 14 6 53 8 42 11 32

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1