FEESTEN ter gelegenheid der inhuldiging van Woensdag 14 Aügiisti 1895. 52 JAARGANG. hei vaderland. Stad l’eurnc. beide later iets wil bijdragen tol voordeel der I?l yl i L. Kamers voorgelegd worden. I Om 3 ure na middag, Luisterlijk Festival" en INTERNATIONAAL FEEST VOOR POMPIERSKORPSEN. Rechterlijke kronljk. Z Hing van 25 Juli. Dcroo Brtino, voddenkoopcr, Doburchgraeve Cyriel, fo.nc- man, b<-ide te Wounien, en Folens Jui-v, werkman, zonder gekende woonpl-de eerste 15 fr. boet, voor lichte gewelddaden, en allen elk tol 15 fr. voor dronkenschap. Hosaejt Oeiavia. huisvrouw van Bruno Tabakbelasting. De minister van tinantien heeft don derdag morgen, aan de gemeentehuizen van Brussel en de voorsteden, hei vol gende bericht doen aanplakken Een wetsontwerp, houdende wijzi ging der wetgeving op den tabak en dit getal niet overtreft. Indien de nieuwe voorstellen der regeering aangenomen worden, zal de verklaring voor de planters geene be taling van eenig hoegenaamd rechl op dezer maatregels, moet de bestaande wet echter bare uitvoering bekomen. De tabakplanters zullen dus hur.nc verklaring moeien doen voor den 15 Augusli aanstaande, hetzij aan den ont vanger der belastingen, heixij aan den bediende der accijnsen of der douanen te dien einde aatigeduid, als de plaining Opgeluisterd door de tegenwoordigheid van den heer Minister van Landbouw, Openbare Wei ken en Schoone Kunsten, den heer Minister van Justitie, den heer Minister van Binnenlandtche Zaken en Openhaar Onderwijs, en den heer Gouverneur van Wesl- Vlaanderen. de planting van 1895 voor gevolg heb ben. Daarom wordt er aan al de planters, zonder onderscheid, krediet verleend, zonder waaaborg. Dal hei wetsontwerp tot afschaffing van het planiiechl binnen zeer kort zal neêrgelegd worden, is dus zeker. Dat bet door de Kamers zal aangeno men worden, is eveneens zeker, want die afschaffing door de landbouwgroep in de Kamer gevraagd, wordt door nie mand bestreden. De verklaring van het getal planten is dus niets anders dan eene enkele pleeg vorm, die moei vervuld worden zoolang de bestaande wet niet afgescbatl is, doch welke geene hoegenaamde beta ling meer voor gevolg zal hebben. Bijgevolg mogen de tababakplanlers van nu at gerust zijn dat, zelfs al werd het ontwerp tot afschaffing maar tn den volgenden zittijd gestemd, zij geen plantrecht meer zullen te betalen heb ben. Alles laat echter toe te voorzien dat, ingezien de dringendheid der zaak eu de afwezigheid van alle oppositie, de afschaffing nog in dezen zmijd zal kun nen gestemd worden. P. S. Hel wetsontwerp inz kwestie is maandag nedergelegd. slandt, van Pei vyse; 2* Cyrilie Proot, van Alveringhem. 2* frcnsche klas. Achiel Vanler- berghe, van.Hoogstaede. 1* fransche klas. Cyriel Barra, van Alveringhem. Latijiuchc klassen. 6* klas. Gas par Veicamer, van Leysele. 5* klas. August Rabaey, van Lam- pernisse. 4* klas. Ernest Despot, van Veurne. 3* klas. Achiel Btys, van Veurne. Poësis. Hendrik Tanghe, van Al- veringbem. Rbe'orika. Albert Valcke, van Di- xmuda, wien levens ook de eeremedalie loegekend werd. Prljsdeeling in ’t Collegie. Woensdag laatst had de plechtige prijsdeeling plaats in het bisschoppelijk collegie van Veurne zoo gunstig gekend. De zaal was proppend vol van ouders der leerlingen en andere, loegesneld om hulde te brengen aan dn ges icht, dal zoo veel goed doei onder de lee- rende jeugd. In den prijskamp tusschen do kolle- gien van het bisdom, behaalde M. Al bert Valcke, leerling der Rhetorika in het kollegie van Veurne, de 5' plastiin vlaamsche redevoering op 103 mede dingers, en in de vierde lanjiische klas behaalde M. Erne’t Despui d clrde plan's in latijnsche thema op 1 i8 mede dingers. Moge het ko'legie van Veurne vooit aD chaffing ran hel accijns)echt op het bloeien, en aan de jjugd aanieeren boe plan en zal binnen zeer kort aan de men zich gedragen moet, indieu men later iets wil bijdragen tol voordeel der In afwachting van de stemming maatschappij, 'au den godsdienst en van De volgende maatschappijen zullen deel nemen aan hel Festival en het feest voor pompierskorpsen. 1. Alveringhem, fanfaren. 2. Ardoye. fanfaren. 3. Beerst, fanfaren. 4. Clercken, fanfaren. ö.Diksmuide, labiate». 6. Duiukerke, harmonie. 7. Duinkerke, pompierskorps. 8. Eerneghem, fanfaren. 9. Ilandzaeme, fanfaren. 10. Hondschoote, harmonie. 11. Hondschoote, pompiersskorps. 12. Houthem, fanfaren. 13. Ingelmunster, harmonie. •14. Isenberghe, harmonie. 15. Korlrijk, pompierskorps. 16. Langemarck, fanfaren. 17. Loo, fanfaren. •18. Malo-les-Bains, pompierskorps. 19. Nieupooil. fanfaren 20. Oostvleteren, harmonie. 21. Pithem, koorzangers. 22. Poperinghe, koorzangers. 23 Rousbiugge, harmonie. 24. Ttiiell, fanfaren. 25. Veurne, fanfaren. 26. Veurne, koorzangers. 27. Veurne, pompierskorps, 28. Yper, Gem°entehirmonie. 29 Yper, pompierskorps. Bedevaart van September naar O. L. V. van Lourdes. De recbtstreeksche trein zal den 4 September in den morgen vertrekken. De reis duurt 32 uren. Terugkomst den 42* in den namiddag. Prijzen Var. Erquelines, 1* klas 138 fr. 2* klas 89.50, 3* klas 61 fr. Van Charleroi, J’ klas 140 Ir. 2* klas 91 fr. 3’ klas 62 Ir. Van Namen, 1* klas 143 fr. 2* klas 93 fr. 3* klas 63,50. Van Luik. 1* klas 148 fr. 2’ klas 96,50 3* klas 66 fr. De haifrechtstreekschc trein is ver anderd. zoo als volgt Hij zal Jen 3 September, in(den morgen, vertrekken; bij zal den' 4* (lep ganschen dag stilhou den te Bor4pa.u.x. üe Bedevaarders zul len een ingangbillel bekomen tot de wereldtentoonstelling van Bordeaux, waaraan Belgie,grpo'.elijka deel neemt. Bij den leiugkeer, zal hij stilhouden te Parijs den U*, van 7 ure ’s morgens lot 10 ure ’s avonds, De reiskaarten kosten 8, 5 en 3 fr. (volgens de klas) meer dan de reis kaarten van den recbistreekschen trein. Op.de prijzen is eene vermindering van 5 fr. te bekomen voor de personen die' zich ten laatsten den 12“ Au gustus zullen hebben laten inscbi ijver.. Voor inschrijvingen, inlichtingen enz. zich te wenden tot M. Fl. Raikem, 31, Quai de la Derivation ie Luik, ofwel tol de briefwisselaars op den pi o-pectus aangeduid. peye, 2’ Hector Despol, Veurne. 3* fransche klas. 1* Renaat Con- Peivyse; 2* Cyrilie Proot, Wij laten hier de namen volgen der leerlingen die prijzen van uitmuntend heid bekomen hebben 5“ fransche klas. Edmund Sieyaert, van West Roosebeke, en Hector Fiori- zoone, van Wulpen. ’s stads herstelde Pronkgebouwen en Spoorwegstatie 4* fransche klas. 1* Marcel Pou- Op Zondag 25 Augusti 1895, beide van l>e nieuwe sclioidwet. De nieuwe schoolwel is gestemd, en iedereen zal tevreden zijn het schanda lig gezaag der blauwen en rooden in de Kamer te zien ophouden. Iedereen zal niet min tevreden zijn die bespreking geëindigd te zien, die betreurensweer- dige verdeeldheden onder de katholie ken aan het licht gebracht heeft. Wat nu gepeinsd van de nieuwe schoolwet Eerst en vooral is er een punt waar alle katholieken die dezen naam verdie nen hel eens zullen over zijn. De wet legt het godsdienstig onderwijs op aan alle de gemeentescholen en aan alle de aangenomene scholen die subsidien van den Staal willen genieten. Dat is een groote stap vooruit eene groote verbe tering die door alle man die hel hert op de rechte plaats draagt, zal toegejuicht worden. De aangenomene scholen, die in vele gemeenten de ofïicieele vervangen ol ernevens bestaan, zijn aan dezelfde ver plichting onderworpen. De vrije scholen kunnen subsidien genieten, mits hun onderwijs een zeker peil bereikt. Het voorstel van bet gou vernement voegde erbij dat zij ook hel godsdienstig onderwijs moeten inrich ten. Die voorwaarde is ingetrokken, en dit is tc betreuren. Dan hebben wij eindelijk scholen die niet aangenomen noch aanneembaar zijn. De wet kan zich mei deze niel be kommeren. Zij bestaan gelijk zij willen, en de Kamers hebben er zich niet mede bezig te houden. Eene vraag die van veel kanten ge daan is, wilde dat de wet een minimum van jaarwedde zou voorschrijven voor de schoolmeesters. In de gemeente scholen kan dat zijn, en de wét heeti erin voorzien. In de aangenomene ook. In de aanneembare scholen zal de toe stand daardoor zelf zoodanig worden, dat zij, om hunne meesters te houden, ze zullen moeten goed b’talen. In twee woorden, de nieuwe wet geeft zeker geene geheele voldoening aan alle de eischen der katholieken. Maar zij brengt verbetering in den toe stand, en dat is voldoende om onze goed keuring te bekomen. Dit blad verschijnt den Woenscag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijv ngsp ijs, 5 fr. 'sjaais; met dc post 6 fr. Ann mcen 20 centimen per regel D groote letter* volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. hen Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De JnnoMcen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Pcblicitè, Magdalenastraat, 46. te Hmxsel Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraai, 4, te Veurue, en in de Poslkantoore Vertrekuren van den IJzerenwcg «fi? van den Buurtspoorweg. 1 Juli tot 30 September 1S»&. 6 00 E 5 ------ OKI VEUR I 20 4 43 5 06 5 55 6 42 652 210 8 OS *27 9 07 950 9 55 6 08 7 1'2 8 40 9 19 9 54 9 56 10 08 1108 Veurne Statie Vrarite Markt Clyde OostduynLei ke Nieupurt Oostende Oostende Statie Nieuport Ooatduynkerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 1 35 5 22 2 58 6 46 3 20 8 07 10 43 E 3 8 27 8 35 8 57 659 9 15 9 24 9 06 10 01 5 1* 6 57 5 20 7 03 r 5 40 ,7 23 10 1 1 VEÜRNE 1 5 3 55 612 1 10 4 00 6 27 1 31 *2! 6*8 -3 1 39 29 6 56 u 1 56 446 7 13 2 10 5 00 7 27 s 3 07 5 57 8 24 -c De korrektionele Rechtbank van Veurne heelt veroordeeld Brunel Gent I.ichterreld. C.>Ien>a>ck Diirnude Veurne Adinlerle Duiukerke Duinkerk. Adinkerk. Veurne Diimude Cortemarck 5 34 Lichtcrvelde 5 49 Geet 7 16 Brunei 193 518 639 6 48 7 18 7 44 7 54 8 45 10 52 8 56 16 54 3 08 9 51 11 47 3 56 9 53 11 55 4 64 7 20 10 14 12 26 4 33 750 1047 1255 511 8 05 10 57 9 15 12 05 9 25 10 40 1 16 1 33 2 40 4 9 2* 1 *1 2 *8 51 9 32 1 53 3 00 5 04 9 4* 1 59 S 06 5 10 9 50 VEÜRNE-OOSTENDE 9 *0 12 08 2 0» 3 2# 6 05 9 5* 12 14 2 li-’S S6 6 11 5 32 7-15 10 06 12 26 1 26 3 33 6 23 12 34 2 3* 3 *6 6 31 I 5 57 7 40 10 31 12 51 6 58 8 *2 11 32 54 OOSTENDE-VEÜRNE 5 01 7 *2 9 *8.10 50 6 00 8 58 11 05 617 15 11 ÏS 6 25 9 23 11 30 6 37 9 35 11 *2 6 *3 9 41 11 *1 YPER 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 756 1046 5 19 8 06 10 24 5 36 8 23 10 41 5 50 8 37 10 55 ziv 7Z7 ts 6*7 9 3* 11 52 3 07 5 57 8 24 -e «f - 9 46 10 36 1 3 50 0 30 g S3 6 *8 6 - I 08 7-’8 aS 8*2-2 8 56 i 9 21 4OT5 .9 48 10 35 959 1041 4 *0 7,28 Hoogstads Lin.lr 5 37 8 25 10 *3 11 33 1 57 47 7 27 - 6 52 8 39 10 57 11 47 2 12 5 02 7*1 3?» 6 09 8 56 11 1* 12 0* 2 29 5 19 7 58 35 Nieuwe Heiberg 6 17 9 04 11 22 12 12 2 37 5 27 8 06 6 38 9 25 11 *3 12 33 2 58 5 43 8 27 VeurneVooistnd 6 *3 9 30 11 48 12 38 3 02 5 53 832 VEURNE-YPER Veurne Slotte Veurne Faubourg Nieuwe Hérberg Alveriiigbem 1.00 Uoogslaede-Linde Yper Statie Yper Statie Loo Alveringli-m I Veurne Statie 9 16 1 47 2 38 11 58 3 52 5 43 1 -5 5 7 29 1 4S 5 14 7 43 2 10 5.L9 8 09 238 6'5 8 35 2 50 6 15 4 07 7 06 5 00 5 50 6 03 631 7 38

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1