I FEESTEN I Woensdag 21 Augïsti 1895. Zeem- VVasinarkt. en Stnel Veurne. van uw volk PRIJSKAMP. I - Om 3 ure na middag, Luisteriijk Festival en INTERNATIONAAL FEEST VOOR POMPIERSKORPSEN. INGERICHT DOOR HET STEDELIJK BESTUUR Op Zondag 25 Augusti 1895, HEERKM MIAISTKKS en Afgcvcerdlgdcn van den HEER GOUVENEUR DER PROVINCIE en andere ho«*ge overheden. Ziehier orde der feestelijkheden. Om 9 3/4 zal ter Groote Markteen stoel gevormd worden, die zich ten 10 ure ter Staiieplaats zal begeven, om de uitgenoodigden en Overheden te ont vangen en naar bel Stadhuis te begelei den, waar de eerwijn zal worden aange boden aan de hecren uitgenoodigden en de heeren voorzittors der deelnemende maatschappijen, die te dezer gelegen heid eenen gedenkpenning zullen ont vangen. Om 10 1,2 ontvangst der Ministers en Inhuldiging der Spoorweg- statie. Om 11 1/2 inhuldiging van het her stelde gerechtshof en ontvangst der heeren Ministeis door de Rechtbank. Om 12 ure inhuldiging van hel Pavil joen en nieuwe feestzaal. zal onder het toezicht staan van den heer Emiel Veys, bestuurlid der Maat schappij. door hel Staatsbesluur gelast met het onderzoek der etelijke waren. I Men wordt verzocht al de voorwerpen voor de markt beschikt viuchtvkij in te zenden binst de week die de Zeem- en Wasmarkt vooratgaat, ten langsten tot den Zaterdeg-noen op hel volgend adres: M. Louis Pubaut, in den Mazelt, Zwijns- markt, Rousselaere. De maatschappij zal zich gelasten de ingezondene waren ter marktplaats te bestellen. Zij zal ook zorgen voor den verkoop van het Zeem en het Was. toe- behoorende aan leden, die op de mat kt niet kunnen aanwezig zijn. Daartoe is liet noodig dal de verkoopers, vóór 20 Augusti, het gewicht en den juisten prijs hunner waren laten kennen aan den voorzitter, M. Muylle-Facon, Noord- straat, Rousselaere. Het hoofdbestuur zal aan al de te koop gestelde voot werpen de beste zor gen toedienen. Hel is nogtans niet verantwoordelijk voor de schade die er aan kan over kómen, De markt zal open zijn op bovenge melde dagen van 9 lol 12 ure ’s voo.- imddags en van 2 iot 5 ure ’s namiddags. Voor de leden en hun Huisgezin is de toegarjgr ij. De markt belooft wei te gelukken, wij zenen ten dringendste onze leden aan er hunne voortbrengselen te koop te bieden, overtuigd zijnde dat het aan koopers niet zal ontbreken. Deze laat- sten noodigen wij ook vriendelijk uil zij zullen wel en ter trouwe bediend worden. Ö>Ze JAARGANG. Bruggewaarts, BruggewaartsKatho lieke Vlamingen en Vlaamsche maat schappijen, gij allen die Vlaanderen be mint, zijn taalrechten behertigt en zijn eigen vlaansch staalkundig leven wilt helper, heroveren. Hei geldt uwe dierbaarste belangen, de grootheid van Vlaanderen, de rechten De volgende maatschappijen zullen deel nemen aan het Festival en hel feest voor pompierskorpsen. 1. Alveringhetn, lantaren. 2. Ardoye. lantaren. 3. Heerst, lantaren. 4. Burburg, Gemeentemuziek. 5. Clercken, fanfaren. 6 Diksmuide, fanfaren. 7. Duinkerke, harmonie. 8. Duinkerke, pompierskorps. 9 Eerneghem, fanfaren. 10. Handzaeme, fanfaren. 11Hondscboole, harmonie. 12. Hondscboole, pompierskorps. 13. Ilouthem, fanfaren. 14. Ingelmunster, hatmonie. 15. Isenbergho, hatmonie. 16. Korlrijk, pompierskorps. 17. Langemarck, fanfaren. 18. Loo, fanfaren. 19. Malo-les-Bains, pompierskorps. 20. Nteupoort. faniaren 21. Oostvleteren, harmonie. 22. Pithem, koorzangers. 23. Poperinghe, koorzangers. 24. Rousbtugge, harmonie. 25. Thiell, fanfaren. 26. Veurne, fanfaren. 27. Veurne, koorzangers. 28. Veurne, pompierskorps, 29. Yper, Gemeenleharmonie. 30. Yper, pompierskorps. Vlamingen, Bruggewaarts Op Zondag 1'” September, zal hel stroomen van Vlaamsche strijders en maa’schappijen in de herlevendeBreydel- slad. In verschillige provinciën wordt er ten allen kante onder de Vlamingen voorbereiding gemaakt om in menigte naar den Brugschen Zitdag op te trek ken. De heeren Volksvertegenwoordigers Coremans, De Vriendt, Helleputte, Jans sens, Daens, Huyshauwer, Van den Bemden, Van der Linden, lleuvelmans, deCorswaren, Raemdonck hebben reeds beloofd de vergadering bij te wonen. Alles voorspeld een overheerlijken zitdag, weerdig van hel doel, waartoe hij wordt ingericht. Het geldt immers eene betooging van grootsche en verheugende beteekenis. De VI. Kalh. Landsbond roept op dien dag alle Vlamingen bijeen om feest te vieren over de in rede onzer volkstaal in de Kamers gedurende ’t verloo.pen wet gevend jaar, om te juichen over de neer legging van De Vriendt’s en Coreman’s wetsvoorstellen tot verheffing van het Vlaamsch als wets- en staatstaal; en met éénen om de vurige verlangens ie bevestigen van het Vlaamsche volk, dat wecschl het gebruik zijner taal in den Landsraad machtig te zien toenemen en de wetsvoorstellen van De Vriendt, Coremans en Van der Linden in 1895 nog te zien stemmen. in de voormiddagzitting, die om elf uren ir. de groote zaal der Parijsscbe Halle gehouden wordt, zullen er voor name vlaamsche sprekers, uil de ver schillige provinciën, verslag geven over de wetsontwerpen van De Vriendt, Core mans en Vander Linden; over de ver- vlaamsching van het vrij middelbaar on- Den maandag 2d*" September, trekken de Vlamingen naar Knocke, om langs het blonde noordzeestrand vlaamsche lucht en leute te scheppen, vlaamschen geest en strijdlust op te doen. Rechterlijke kronijk. Zitting van 3 Augusti, DuBotir Pieter, herbergier te Wulveringhcm, 2 maal 100 fr. boet, voor jachtdelikfen. Dieusaert Emiel, werkman en Morlion Cyrille, zonder beroep, beide te Wou- men, de eerste G maanden en de tweede 6 weken gevang, voor aanslagen legen de eerbaarheid. Verschillige tijdingen. Bij koninklijk besluit van der. 12 dezer wordt M. Leopold De Bois benoemd tot onderluitenant bij het gewapend ge meentekorps sapeurs pompiers te Veur ne. Jacht. De opening der jacht is vastgesteld op 21 Augusti De jacht met loophond of’ hazewind is maar toegela’on te rekenen met 15 September en deze op de faisanten, als ook op het groot wild met 1 October. Het is verboden bij sneeuw in open veld te jagen, welke ook de hoeveelheid sneeuw zij die den grond bedekt; de jacht blijft echter toegelaten in de bosschen alsook op het waterwild, langs de zee kust, in de moerassen en op de stroomer. en rivieren. De patrijzenjacht is gesloten na den 15 November; alle soort van jacht, ei bij begrepen de jacht met loopzonden,is verboden na 31 December 1895. De klopjacht op 'l groot wild is toe gelaten tot 31 Januari 1896; de konijne- jicht, bij middel van klopjachten of staai.de honden, mag geschieden in de bosschen alsook in de duinen tot den 10 April aanstaande, en de konijnenjacht, bij middel van beurzen en fretten, is geheel het jaar toegelaten; de jicht op T waterwild, langs den oever der zee, in de moerassen, als ook op de snoo De maatschappij van bieënteelt de Mandelbie te Rousselaere toepi de aan dacht barer leden op de jaarlijksche Zeem- en Wasmarkt, die zij zal houden in eene der zalen van het Klein Semi narie (ingang Zwijnsmarki) op 25“. 26" en 27" Augusti, zijnde Zondag, Maan dag en Dinsdag van Rousselaere Ker mis, en op den ptijskamp, welken te dier gelegenheid ingericht wordt. De volgende prijzen zullen toegekend worden 1° Foor het schoonste en beste Zeem, minstens 3 kileg 1" prijs 15 fr. 2‘ prijs 10 fr. 3“ prijs 5 fr. 2* Voor het schoonste en beste IFas, minstens 2 kilogr. 1' prijs 15 fr. 2“ prijs 10 ir. 3’ Voor de grootste hoeveelheid Zeem ter markt gebracht 10 Ir. 4° Foor de grootste hoeveelheid B ax ter mat kt gebractu 5 ir. 5“ Aan de afdeeling, waarvan de leden gezamenlijk de grootste hoeveelheid Zeem zullen ter markt gebiacht hebben 10 ir. 6’ Aan dtti kooper van de grootste hoe veelheid Zeem wordt eene som van 10 fr. toegekend. 7“ Ann den kooper van de grootste hoe veelheid IFas, eene som van 5 Ir. 8" Daarenboven zal de jury over eene som van 20 fr. beschikken, welke zij zal kunnen toekennen aan de leden die hel heeren ineesl bijgebraebt hebben tot het op luisteren der mat kt. (Schoonste uitstellin gen, enz Algemeene schikkingen. De leden der Maatschappij alléén i gen hunne wa'en ter markt brengen kunnen in den prijskamp mededu i Alléén zuiver en inlandse!) Zeem t. Al het het Paviljoen. Om 2 ure na middag, ter staiieplaats, vorming van eenen stoel, door al de maatschappijen die aan de feesten deel nemen. Deze stoet zal de straten der stad doortrekken. De pompiers zullen den optocht doen op port d'armes u met bajonnel op het geweer. Na den stoet aanbieding van den eerewijn aan de voorzitters en bestuur ders der deelnemende maatschappijen. Onmiddelijk daarna zullen het festival en de groote schieting voor pompiers korpsen aanvang nemen. Om 8 ure ’s avonds concert op de kiosk der groote Markt, door de harmo nie van Duinkerke. Onmiddelijk na het festival en de schieting uitreiking van gedenkpennin gen aan de maatschappijen. Maandag 26", om 11 voormiddag, ten stadhuize loting en overhandiging der premien, en uitreiking der prijzen aan de potnpieiskorpen. Vertrekuren der bijzondere treinen. Uit Veurne. IJzerenweg Dixmude- Lichtervelde om 9 55 ure ’s avonds. Naar Adinkcrke-Gnyvelde-Roosendael en Duinkerke, ten 11 ure ’s avonds. Buurtspoorweg. Naar Nieuporl- Oostende, ten 9 55. Naar Yper, ten 8 40 ’s avonds. derwijs, van leger en burgerwacht, van burgerlijk en handelsgerecht; over de verplichtende taalkennis voor de Belgie- sche staatsambtenaars en het vlaamsch in de gemeentekeizingen. De openbare feestvergadering des namiddags zal plaats hebben in de ruime zaal der stadshalle. De voorzitter van den zitdag, de wakkere en verdienstlijke Juliaan De Vriendt, zal daar eerst zijne aanspraak doen aan de Vlamingen. Daarna zal de feestrede uitgesproken worden door den vermaarden vlaam- schen volksredenaar D’Hoogbc-Belle- mans, die, tijdens de Breydelfeesten, door zijne merkweerdige feestrede inde Conscience’s betooging, ter zelfde Butg- sche Halle, zulkeecen gce ddriftigen en ongewonen bijval genoot. Verschillige Volksvertegenwoordigers zullen na den feestredenaar h. t woord voeren. mo- „-J en prijskamp mededingen, mag zeem Om 12 1/2 Banket in de feestzaal van te koop geboden worden l &‘>.e UR I TEK CELECEXMEID DEK inhuldiging der- Spoorhnl en hcr- «telde ojK’iiliHre GrilrnLbouwen cpgeluislerd door de tegenwoordigheid van De korrektionele Rechtbank van Veurna heelt veroordeeld N. B. De Roussalaarsche Bestuurleden kunnen in deze 5 prijskampen niet mededingen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1