jOLI W oensdag 28 Aggijsti 5895. Onze feesten van 25 Augusti 1895. IV 35. de overheden. De stoet vertoom op dit oogenblik vleeschballe gewerkt. 52'JAARGANG. Na deze eersie pleegvormen van wel kom volbracht te hebben, wordt over gegaan tot de Inhuldiging der Spoorhalle Hier laten wij de redevoering volgen welke ter deze gelegenheid door den Heer Burgemeester afgeiezen werd. een ind-uk wékkend j vertoog. Da bontgekleurde vanen der gilden wapperen in den wind; de helmen der pompiers en hunne blanke wattens blin ken en glinsteren in de zon; de klèedij der gekostumeerde pompiers- en mu ziekkorpsen afwisselend ifieekende op de zwarte kleederdracl.it der ofTicieele mannen en de zilveren en gouden kleedij der overheden bieden een waar lijk tooverachtig schouwspel aan. De wijn van eer wordt in ’t stadhuis aan de deelnemende gilden van, den stoet, in den persoon vat; bunnen voor zitter, aangeboden. Vervolgens wordt er in het gewoon boek der beraadslagingen van den ge meenteraad, melding gemaakt van deze plechtigheden en door al de uitgenoo digden, de heerenMinisters aan ’t hoofd, onderteekend. Inhuldiging der herstelde gedenkgebouwen. De heer burgemeester doet den ge schiedkundigen oorsprong en do opeen volgende bestemming, kennen der ge denkgebouwen waarvan wij heden de inhuldiging vieren. Bij plaatsgebrek vinden wij ons verplicht dit geschiedkundig overzicht tot ons vol gende nummer te moeten verzetten. Vervolgens worden de heeren minis ters en uitgenoodigden ontvangen in hel Gerechtshof. De heer De Grave, voorzitter, wenscht de heer minister van justicie, in korte doch foeilelijke woorden welkom in het herstelde gerechtshof. De heer minister bedankt over de eer welke hem wordt aangedaan, en drukt vervolgens de hand aan de heeren van het gerecht, allen met een vriéndelijk woord aansprekende. Onnoodig te zeggen dat de bezoekers de verschillige herstelde zalen met be wondering hebben nagezien. De gehoorzaal en de oude kapel der kasselrtj hebben bijzonderlijk hunne aandacht opgewekt. De Markt overtrekkende, blijft ieder een, om zoo te zeggen m veirukktng staan vóór den nieuwen gevel der oude vleesehhalle zoo kunstig eu sierlijk af- Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na do graanmarkt. Inschrijvingsp 'ij si 5 fr, 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 een timen per regel. Di groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzónderlijke nummers voor artikels, enz, 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office oe Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Menschrijftin bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever..^w irte Noipie.nstraat,.4, te Veurne, en in de Posikanlooren. Feestmaal. Rond 1 ure,'begeef', men zich naar het piachtig herstelde paviljoen, alwaar in de groote benedenzaal het feestmaal zal opgedischt worden. Bij het inireden in de zaal valt ieders oog met bewondering op de prachtige schouw geheel en ai in overeenstem ming met den bouwtrant vair, het ge bouw. i De muren zijn behangen met de vaan dels der Veiscnillige wijken van stad en de twee oude gilden .Willem Tel en Zannekin, en geven aan de ruime feestzaal een eigenaardig voorkomen. Een honderdtal personen nemen plaats rond de wel opgedischte tafels. Aan den eeretafel zaten de heer bur gemeester, de heeren Beg-rem en.,j)e Bruyn, Ministers, de heer Ramaeékfi's M. de Gouverneur, M. Visart, volksver tegenwoordiger, de heer voorziit,^» van het tribunaal, de heer procureur des konings, M. Bieswal. arrondissemen s- commissaris, M. Van Hee, bestendige afgeveerdjgp, de heeren Pd en de. Spot, schepenen, de heer pastor van Sirno Walburga en de heer Dumont, meier vat; Duinkei ke. Aan elke talelgeuoot, werd er order den. alhoewel men u. in sommigo begroet en ontvangt, toen mogen wij u zeggen dat in geen eene stad en r*“ namer geweest is. dan bij ons. Onzen ir.nigen dank over uw welwil lend en vereerend bezoek, en wij ver hopen dat het de laajste maal niet is dat wij ministers van den Staat in onze .muren zullen mogen ontvangen. De Heer Ramaeckers, afgeveerdigde van M. Vandenpeereboom, antwooidl in naam van den Heer Minister van i ijzerwegen, fngezten de voorspoed van Veurne's handel en nijverheid, de vermeel during van gemeeniichapsbeiiekkingen te weeg gebracht door liet uitbreiden der spoor weg-en tramlijnen, den kunstgeest die de inwoners bezielt en die van Veurne een echt juweeltje gemaakt hebben en eene menigte vieemdelingen naar Veur ne eitlokt, mag uwe sial op*de welwil lende medehulp van't Bestuur der ijzer wegen rekenen om alle gemak van ver voer te bekomen. De Heer Minister heeft aan Veurne een statie willen geven overeenkomstig met de oude pronkgebouwen welke zoo menigvuidig'm uwe stad te vinden zijn. Vroeger, waneer vreemdelingen voor bij uwe stad sioomden, üw bi kt om pen statiegebouw zagen, konden zij zich zeker mei .inbeelden dat achter dit ge- bouWeene zoó kunstrijke Stad verbor gen was. Maar nu bij hunne aankomst zullen zij onmiddelijkbij bet aanschouw, van uw prachtigstatiegeboüwen zich moeten zeggen dat tteile siifd, om weerdig te zijn var, zulk een 'geschenk, gebouwen moet bezitten die het bezoek van alle ware kunstminnaars weerdig zijn. Naar de Markt. Daarna wordt de stoet gevormd. Bij hun buitenkomen op het Statie- pleir. worden de heeren Ministers en uitgenoodigden ontvangen door de pompierskorpsen vanDuinkerke en Veur- Het muziekkorps van Dutnkerke speelt ons vaderlandse!) lied de Braban- conne. Prachtig! Overheerlijk'. Sedert vele jaren hebben in onze stad geene feestelijkheden meer plaats gehad als deze welk# wij zondag laatst hebben bijgewoond. Onder alle opzich ten opperbest; heerlijk weder, prachtige versiering en optooiing der huizen en der straten, een macht van volk, uitne mende veel orde en veel verleer voor neei ingdoener en herbergier. Veurne heeft dien dag herleefd het heeft getoond dat het kan feeste vieren als het wil; dat het kan vreemdelingen ontvangen, weerdig van de eer welke hun moet toegekend worden, en weer dig van eene stad die onder vele op zichten onder de eerste' van ons land mag gerangschikt worden. De heeren Ministers De Bruyn en Be- gerent,’ M. Ramaekers, afgeveerdigde van M. Vandenpeereboom, minister van spoorwegen, de heer Baron Ruzette, gouverneur onzer provincie, en andere uitgenoodigden hebben herhaalde malen aan stads overheid hunne tevredenheid uiigedrukt over het vriendelijk en gul- hertig onthaal, welk zij in onze goede stad van Vcurne genoten hebben. Wij weten het, het volk van ons ge west is koel en gesapig, en moeilijk om ontvlammen. Hol bezit geer, geestdriftig karakter; en vreemdelingen die gewoon zijn aan de luidruchtige uitboezemingen van onze zuiderburen, of zelfs van onze landgenooten der andere gewesten, zouden misschien denken dat de teesl- lijkheden koel en droog zijn afgelóopen. Maar wij, die onze Veumaars en onze Veurnambachters en htin stillen onver schilligen aard kennen; wij die welen hoe zelden zij hunnen geestdrift door blij geroep te kennen geven, wij heb ben gezien op hunne lachende en vrien delijke wezens dat zij met hert en ziel hebben medegefcest, dat iedereen over het welgelukken der feesten ten uiter ste voldaan was. Ja, heeren Ministers en Gouverneur, heeren afgeveerdigdm en uitgenoodig den. alhoewel men u. in sommigo ste den, met luidruchtig gejuich en geroep aan versiering mag aliijd op de milde bij- 1 van liet staatsbestuur rekenen voor alles wal baren welstand kan vermeel dei en. De versiering der huizen eu straten, de op-chikkitig en optooiing der ver- schillige kiosken, niets laat te wen- schen. De bevolking,men ziet hel. is met hert en ziel bemoeid om onze open bare feesten wel l.e doen gelukken. Om 9 i/2 uie ’s vooriniddags, werd ter Grubte M.iikt een >t<>et gevormd, tiestaande uit al de ei kende maaiichap- pijen van stad, ten en de. ter statieplaats de heeren ministers en andere mtge- noodigden te gaan at balen. Bijzondere melding De velo club Ontvangst der Heeren Ministers, Gouverneur en andere uitge noodigden. De Heeren De Bruyn, minister van Openbare werken, Begerem, minister van Jusiicie, Ramaeckers, algemeen se cretaris van 't ministerie van ijzerenwe- gen, M. Van den Peereboom vertegen woordigende, de Heer Baron Ruzette, Gouverneur van West-Viaanderen, zijn eenige minuten voor elf uren te Veurne aangekomen. Zij werden ontvangen in de nieuwe statie dooi de Heeren De Ilaene, Burge meester, de Spot en Pil. schepenen de leden van den Gemeenieraad, Graaf Leo Visart, volksvertegenwoordiger, de le den van hei Armibestuur en der Gods huizen, en bet onderwijzend Personeel van Slaais Middelbare school. Nijverheid- en Gemeentescholen. r Bij het afstappen van den trein wor den de overheden door hel gespel der Brabanfoive begroet. De Heer Burgemeester spreekt da vol gende welkomrede uit. Deze redevoe ring, zoowel als alle andere, de anlwooi- den der Heerén ministers en de ver- scbillige heildronken aan onze Belgische overheden voorgedragen, werden allen in het vlaamsch gedaan. M. Begerem, nuntteiie van Justicie antwoordt in welgepaste woorden aan den welkomgioet van den Heer Burger mees', ei Hij acht zich gelukkig en vereerd deze feestèlijkhedcn ie mogen bijwonen en beeft met veel voldoening de wel willende uiinoodiging van liet Sta !s- Bes'uur aanveerd. De stad Veume dio zoovele geldelijke op diet togen gedaan heeft voor Late geen eene bevolking uw bezoek aange- drage namer geweest Hier laten wij een kort overzicht vol gen over de feesle ijkbeden van dien hougelijket; uag. Den zatetil.ig avontj en den zondag morgend weiden*de feestelijkheden aan- I gekondigd door f'et luiden der n joint- c- klok en het losbianden van bet kanon. - cr— t ne jje hen den wapengroet aanbieden. ..sz ■IX-KW" Wel Edele H cc ren. Het Stadsbestuur van Vcurne begroet met fier heid het degelijk en prachtig Baanhofgebouw, 1[jCCren Ministers en Heeren gcnoooigden, gewaardigd hebt door uwe tegenwoordigheid op te luisteren. Toen :n >«57-58, de eeiste spoorbaan van Veur- stantl gebracht wierd, verkreeg onze stad een statiegebouw'dat, .alhoewel van i' reis -2 1- --- X-.- -- L__, f-manr.-i-ia-in,!,. verbih’dingsnct met de gehecle omgeving van Vcurne en Veurneambacht volledigen. Zoo is het dat. na verloop van nauw dertig jaren het voormalig statiegebouw, als bekrompen en volkomen ontoéreikend voor deszelfs beschikking voorkwam. Dank aan de ijverige en aandringende tusschen- komst van onze volksvertegenwoordigers, herken de het Staatsbestuur'^e hoogst nuttige geschikt heid onze stad een uitgebreider Baanhofgebouw té verleéncn.'1 ^oodra |d«, langgewqnschte beslissing ons dóór oftzen geachten volksvertegenwoordiger. Graaf León Visart de Böcirmé. wierd kond gemaakt, richtte zich ons Gemeentebestuur, vart zijnen kant, tot den Heer Minister van ijzerenwegen. Het ver toonde alle de beneerstigmgen en opofferingen welke het sedert een tiental jaren verricht had om aan stads gedenkgebouwen hunnen alouden luister in den loop der drie laatste eeuweg ontaard en verbasterdterug te schenken; het bad den Heer Minister—, in vergelding dezer kunstbekommerin- gen en zware geldopoffei ingen tevens in mede werking tot opluistering van den zetel van 't oude Graafschap van Vlaanderen, Let ontworpen Baan hofgebouw in den bouwtrant van o»ze aloude pronkgebouwen op te richten Deze welverdiende gunst wierd ons, na wijs en rijp beraad, door het Staatsbestuur gulhartig ge jond. En thans, Mijne Heeren, is ons Stadsbestuur hoogst gelukkig en vereerd, Uedelcn ons prachtig Baanhofgebouw, omvangen met een zweem van middenccuwschcn luister, ter bewondering en plechtige inhuldiging voor te dragen. Wij bidden den lieer Afgeveerdigde aan den Heer Minister der ijzerenwegen den innigen darik van ons Stadsbestuur en van de gansche bevolking van Veurne aan te bieden, voor het fraai en heer lijk geschenk waarmede Hij tot bekrooning onzer openbare herstellingswerken, onze stap komt te verrijken. Hulde nogmaals aan onzen ervaren en oudheids- kundigenMinister Vandenpeereboom, en dicpgu- voelden dank namens de stad Veurne. Wij bidden den Heer Afgevaardigde ons Baan hofgebouw ingehuldigd te v.rklaren. - 1 WHall g .,„.t U, Mime Heeren, De geheele slad is in vreugd en iri féést, en ik ben tioisch (.'edelen, ir, haren naam, bij uwe blijde intrede, gelukkig welkom te heeten. Veurnestad draagt niet allecnt-lijk op den gevel barer opcnbaic gebouwen den stempel van voor vaderlijke jgrpolhcid, zij draagt nog diep in het hart het innerlijk gevoel der Voorvaderlijke vlaatnsche gustvrijheiei, en het is haar Bestuur ccne otidi rsehcidcnc eer en eene aandoen lijke vreugd l'edelen op heden deze gastvrijheid, ter gelegenheid van ons blijde feest, te mogen betoonen. Ontvangt, Heeren Ministers. Heer Gouverneur, Heer Atgevee.digdc en gij allen, Heeren uitge noodigden, onzen fiaiteli)ken dank voor uw wel willend. bezoek, en nogmaals Wcest welkom in het g.istvri e VcurneI tegenwoordigheid op ricambacht, tusschen Vcurne en Lichtcrvclde, tot h.. odeertioedii; ’uit- b zichten bekrompen ontvang, voorde toenmiligc en handclsbctrckkingen toereikend voorkwam. I Tien jaren later, in 1S67. de stièhting van den I spoortak van DixmuMe naar Nicupon. en, in 18Ó8, 1 ..i de .verlensing enzer spoorlijn tot aan Duinkerkc, 1 De SlOCt dóórtrekt vervolgens de in verband ma het Noordérnct der l-iansche Statie-.CH OostStraten, Welke lijk gepint, spoorbanen, verleenden ons n.cuwe en breelfeie V(>rsipr(i en bevlapd ziin Lichtcrvclde naar Thielt. in iS^o ingericht, stelde Op de GlOOte Markt gekomen. Wordt onze stad in rechtstreekse he verbinding met de (J0 stoel ill OOgeBSChOUW genomen, door hoofdstad van België. Eindelijk de buurtweg- lijnen van Oostende naar Veurne in 1886. en van i Vcurne naar Uper in 1889, kwamen ons spool- e

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1