’I 4 s ft’ oensrag 4 September SS!)5. JAARGANG. onzer i schilderij verrijkt J (j. A Uit den Congo. Uit eenen brief door den E. Pater De- van Veurne ge- .1 en verheugd, L'edelen, opnieuw, in zijne aloude stad- huiszalen gulhertig welkorii te heeten. Onze stad, wel is waar, is klein in haren omvang; maar hare statige en indrukwekkende gedenkgebouwen, welke de hamer der krijgs- on kunst- stunners hebben kunnen onleeren, doch niet verdelgen, spreken hoog van haar rijk en groótsch verleder.e, en doen haar nog als een pronkjuweel onzer oude vlaamsche zustersteden uitschit teren. De gedenkgebouwen welkers herstel ling wij heden inhuldigen, onder ons stadsbeheer verwezenlijkt, en waai in wij de eer zullen hebben L'edelen te be geleiden, bestaan uit I. De gedekte buitentred van ’l stad huis (of Bretesch); II. De Iloogwacht, (thans politiebu- reel); III. De binnenzalen van ’t oud Land huis, (nu Gerechtshof); IV. De kapel der oude kasselrij; V. De oude Vleeschhalle, (nu Schötïw burg); Het oud Wethuis, bijgenaamd Pavil joen. III. Het voormalig Landhuis, thans Ge rechtshof, sedert 1578 gansch vervallen, wierd tenzelfden jarc der voltooiing van ’t stadhuis in 1612. afgebroken. Reeds het opvolgend jaar, in 1613; rees het nieuw Landhuis op, met zijne ruime wachtzaal, zijne rijke en groot- sche pronksebouw, zijne inzagwekker.de gehoorzaal, met kunstig in arduiugebei- telde ingungdeur, zijne rijk besneden wandpaneelen en zbbanken. Dit Land huis was in 1616 volledig afgeweikt. Ons fUadsbesiuur heeft eeno tweede in arduin gebeitelde ingangdeur opge richt, vloer en wanden, banken en halieleuniog en de geheele in standslel- ling van ’t Gerechtshof hersteld, gewij zigd en opgesieid. De fraaie binnen schouw der gehoorzaal, wierd in 1894, dank aan de milde lusschenkomst van den heer vooiziller De Grave, mei eene i van onzen vermaar den kunstschilder Albrecht De Vriendt, de eedaflegging afmalende van Phil.p de Scboone in 1500, als prins van den Lande. ft Juli tot September flSÖS. wijzinge geven, want nu ben ik weetal gezond. Gode zij dank. Gust. Debeerst. Inhuldiging onzer Gedenkgebouwen. In ons verslag over de feestelijkheden van 25 Augusti zegdenwij dat de hee r Burgemeester den geschiedkundigen oorsprong dier merkweerdige gebou wen had doen kennen. Plaatsgebrek be lette ons woensdag die geschiedenis te drukken. Wij laten ze nu hier volgen. MM. Het Gemeentebestuur voelt zich hoogst vereerd heerst aan zijne familie geschreven, ont- leenen wij de volgende bijzonderheden Mpala, 7 Januari 1895. Men hoort hier van niets anders meer of van leeuwen en Liebaarls. De beesteplage heeft bijna al de wilde buschbokken (antilopen) gedood, en de leeuwen in de woestenijen geen wild meer vindende, komen alhier over. Over daaromtrent twee maanden was pater Roelens op zijn ezel, en broeder Stanislas (een Alveringhemnaar die een tijd bakker is geweestte Bulscamp, zijne moeder heette Alderweireldt, ’i hebbe zijn vaders naam vergelen) op weg al tusschen lang gras naar Baude- wijnegliem, toen ze wel een twintig apen hunne spiongen al tusschen de boomen hooiden maken. Gingen wij eeus gaan schieten, zei broeder Stanislas, ’t ware een dief te min. En ze waien te wege, toen ze al met eens T vereend gebrul van eenen leeuw hoorden, die ook lussctien 't gras op de apen te loeren zat. 'k Heb ik er genoeg van. zei broeder Stanislas, wit gelijk ne waskeeise van klare vreeze, 'k ga ik voort naar huis, en kwam de leeuw, hel ware voorzichtig hem onzen ezel te verpanden enzelve in aller haasten ons vel te bewaren; en ze keerden, zoo zeer als ze maar gaan konden, huis waarts terug. Over drie weken hebben twee onzer mannen, op vijf dagreizen van hier, een schrikkelijke leeuw geschoten die de mage vol mènschenbeenderen bad. Over 14 dagen is eene vrouw op vier uren van nier, 's nachts door eenen leeuw uil haar huis gebaald, en dijssendage over acht dagen is er op twee uren van Bau- dewijneghem, waar ik mij toen bevond, Ook een mensch opgeëien. Over een twintig dagen heeft hoofd man Joubers eene beesie geschoten, die nóch leeuw noch tijger is, maar nog at wat op eenen Guepard gelijkt, alhoewel bij er nog merkelijk van ver- schilt, die uok menschenbeenderen in zijne mage bad. Daags te vorer. was er ’s nachts een mensch door eene heeste gepakt geweest. Hier en overal in ’t omliggende is bet volk van de leeuwen verschrikt; voor niets ter wereld zouden ze's nachts dur ven uitgaan, zooveel te meer, dat wij hier in Mpala, sedert zoo wat eene maand, door 't nachtghuil van hyena’s bijna alle nachte wakker gemaakt wor den. Tot over eene maand of drie waren er hier bijna alle avonden danspartijen, De negeis dansen geem, maar daar de Vi ouwen alleene dansen, en de mannen al.eene, is 't danreu hier zoo slecht niet in onze streken. Maar sedert al die leeu- wengeruchten houden ze ben alien koeste T huis. ’k En weie niet hoe hel komt, maar al die leeuweugeiuchien tuakrn geen in druk meer op mij; dagelijks ga ik in De Gemeentekleswet. De Kamer heeft Woensdag de ge- I toeentekieswet aangenomen met 54 stemmen tegen 26 en 5 onthoudingen. De bijzonderste schikkingen der wet bepalen zich bij de volgende De kiezing der gemeenteraden zal plaats hebben telkens den derden zon dag van October (Dit jaar echter zal de kiezing maar geschieden in November, ha do ontbinding der gemeenteraden). De stemming is verplichtend. De gemeentekiezers moeten den ou derdom van 30 jaar bereikt hebben en sommige kiezers zullen 2, 3 of 4 stem- bien uil te brengen hebben. De ouderdom van verkiesbaarheid is gesteld op 25 jaar. De kandidaten moeten ten minste viif- 6en dagen vóór den dag der stemming Voorgesteld zijn. De voorstellingen van kandidaten moe ten onderteekend zijn In de gemeenten met 20.000 inwoners en meer, door ten minste 100 gemeenle- tiezers; In do gemeenten met 10,000 tot -0,000 inwoners door ten minste 50 geineentekiezers; In die met 5,000 tot 10,000 inwoners, door ten minste 30 gemeentekiezers; in die met 2,000 tot 5,000 inwoners, door ten minste 20 gemeentekiezers; In die van 500 tot 2,000 inwoners, door ten minste 10 gemeentekiezers; En in die van min dan 500 inwoners, door ten minste 5 gemeemekiezers. De kandidaten mogen niet behooren lot de onderteekenaars van de hen be treffende voorstelling. Men mag niet te gelijker tijd op twee of meer lijsten voorgesteld worden. De gemeenteraadsleden zijn verkozen voor een tijdsbestek van 8 jaar te be ginnen van don 1 Januari na hunne ver kiezing. Zij zijn herkiesbaar. De raden worden om de vier jaar bij de helft verieuwd; behalve wat betreft de toegevoegde gemeenteraadsleden toe gekend aan de steden en gemeenten Wel 20,000 inwoners of meer, die alleen Om de acht jaar aan herkiezing onder worpen zijn, overeenkomstig artikel 48. Het meerderheidsstels blijft in voege, da.-ir waar de kandidaten de helft der stemmen plus éëne bekomen. Datlr zal dus de minderheid, hoe groot ook, geene vertegenwoordigers tellen. In geval niet een der op rang staande kandidaten of volledige lijst van kandi daten de meerderheid heeft bekomen, worden de openslaande zetels verdeeld tusschen die leden welke het meeste ge tal stemmen hebben bekomen, tot welke partij zij ook behooren. In een woord, ei heeft slechts eene kiezing plaats; de b' lloteeringep zijn afgeschali. Dit blad verschijnt den Woenscjg. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. l)c Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Britste' Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkanlooreii. Vertrekuren van r IV. Kapel der Kaêselrij. Hel opvolgend jaar, 1617, wierd de kapel derki.s ehij gebouwd, met hare dubbele ingang pooit versierd, met bronzen halnisters; met tiaar kunstig houten g< welt, hare besneden balken, hare tijn gebeeld houwde hoogzaal. Thans sedert de herstelling dezer laatste ju en, ia' dis kapel vei l ijkt met rijk hernieuwde grA’s- \U-inslers, eene volgreeks opgevende der wapenschilden van onre s’ad- en land- burgmeesters-, aanvangende metdésuc’i- ters der kapel, tot omtrent de lianscht* omwenteling van ’t einde de XVIII'1* eeuw, en, voornamelijk, met hel uitge lezen kunslraam de afbeeldsels gevende onzer aarlsberioget) Albrecht er; Isabel. V. Oude Vleeschhalle (Schouwburg). De oude Vleeschhalle. nu Schouwburg, wierd in 1615 gebouwd, en stond in terugsprong tegenover het oud Wethuis of Paviljoen in de Ooststiaat. In 1862 wierd de oude Vleesch- en Weegsballe, door het toenmalig ge meentebestuur in schouwburg vervormd Ten dien einde wierd den terugsprong van ’t gebouw aangevuld en de voorge vel op gelijke lijn met de oostzijde der gioote Markt voortgetrokken. Doch de nieuwe voorgevel was in eenen otibepaalbareh stijl behandeld, volkomen vreemd aan d notnlm bouw trant, zooals aan dezen onzir overige stadsgebouwen. Deze vojrgevel is thans ook, in oveieeiisteóiming met de I. Het huidige stadhuis, met zijrio keu rige in goudcordiaansch leder behangen zalen, waarin wij de eer hebben Uede- len te verwelkomen, wierd voleind ten jare 1596; en het stadsbestuur scheen, met boven het kunstig, in Veurnam- bachisteen gebeiteld loofwerk, vpor op schrift Finis coronal opus te geven, op zijne lauweren te willen inslapen. Echter 16 jaren later, in IG12 wierd er een tweede, even rijk gebouw aangevoegd, met zijne prachtige vertrekkamer en kunstige pronkportalen, zijnen in ar duin gebeitelden buitentred, versieid met twee leeuwen de wapenschilden van Veurne en Veurnambacht voerende; en in den topgevel verscheen een nieuw in 't steen gekapt opschrill: Coio- nabor agendo. Deze overdekte kunstige buitentred Bretesch genaamd, van oudsher ont hutst en vervallen, wierd door ons stads bestuur ten jare 1887, in zijnen voor- maligen staat en bouwkatakter her steld en opgesierd. II. De Iloogwacht, ten zuidoostkanle der de omliggende dorpen gerust de ouder- G'oote Markt gebouwd, voor het ouder- j deel in de XVII'1* en voor het bovendeel in ’t begin der XVIlld* eeuw, was des tijds voor vlasmarkt en pakhuis gebe zigd. Ons bestuur heeft het. in 1886. behoorlijk hersteld en geschikt als poli- tiebureel en vei blijf der politiebedien- den. Annoncen 20 een timen per regel. Di groote letfa Een Nr 15 cent. 'tbuitenland worden ontvangen door het Office in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenslraat, 4 den IJzerenweg run den Buurtspoorweg. 9 54 5 00 8 27 0 03 631 1 16 1 33 1 41 1 53 9 50 9 55 5 02 7 41 5 19 7 58 4 43 5 06 Oostende Statie Nic-uport Oo.tduynkerke Coxylc Veurne Markt Veurne Statie i -*3 5 18 0 32 6 48 7 18 7 44 7 54 7 19 8 40 9 12 9 34 9 50 10 08 1108 1 53 5 22 2 58 6 46 3 20 8 07 10 45 9 48 12 08 2 08 3 20 12 14 2 14 3 26 12 26 2 26 3 33 34 3 46 6 31 - 4 03 6 48 6 - 8 08 6 00 E 3 7 *8 8 42 8 56 9 21 9 48 10 35 959 1041 8 45 10 52 - 5 55 6 42 6 52 2 10 8 08 4 27 9 07 2 40 4 44 9 24 2 48 4 52 9 32 3 00 5 04 9 44 1 59 3 06 5 10 9 50 5 14 6 57 ill) 7 03 5 32 7 15 10 06 5 40 7 23 10 1 i 3 57 7 40 10 31 12 51 6 58 8 42 H 32 10 ,5 Rru>ie] Lichterfelde Co» leniaick 1) ix in tide Veurne Adinkcrke Duinkerke Duinkerke Adinkerke Veurne Dixiuude Curtemarck 5 34 Lichtervelde 5 49 Gent 7 16 Urustel E 3 550 8 2Z 8 55 8 57 6 59 9 15 7 38 9 24 9 06 10 01 YPER—VEURNE 1 5 3 55 6 22 1 10 4 00 6 27 bL 1 31 4 21 6 48 -3 1 39 4 29 6 56 o 1 56 4 46 7 13 2 10 5 00 7 27 3 07 5 57 8 24 9 46 10 36 1 3 50 6 30 tJ 11 33 1 57 4 47 7 27 6 52 8 39 10 57 11 47 2 12 6 09 8 56 11 14 12 04 2 29 .2 12 12 2 37 5 27 8 06 6 38 9 25 11 43 12 33 2 58 5 48 .1 12 38 3 02 5 53 832 VEURNE—YPER. 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 1016 5 19 806 10 24 5 36 8 23 10 41 5 50 8 37 10 55 6 47 9 34 11 52 4 40 7 28 ft: Hoogstade Linde 5 37 8 25 10 43 12 34 2 1 2 54 OOSTENDE—VEURNE 5 01 7 42 9 48 10 50 6 00 8 58 11 05 617 915 11 22 6 25 9 23 11 30 6 37 9 35 11 42 6 43 9 41 11 41 - ITW"W— ~l I 1111 1-MM»——™gian M 11 -,m ■-CMT"--- 1--- 9 16 147 2 58 II 48 5 52 5 45 1 -5 ft 02 7 29 1 45 5 14 7 43 ïl« 5 59 8 09 238 6(5 8 35 2 56 «15 4 07 7 06 856 IC 54 3 08 9 51 11 47 3 56 9 53 11 55 4 04 7 20 10 14 12 20 4 33 7 50 10 47 12 55 5 II 8 05 10 57 9 15 12 05 9 25 10 40 1 20 Veiirne-Stutie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alyeringhem Loo Hoogsfaede-Linde Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem Nieuwe Herberg 6 17 9 04 11 22 Veurne Statie C ”7 .i VeurneVoorstad 6 43 9 30 11 48 16 147 2 38 6 08 I VEURNE-OOSTENDE 48 3 5» KA" -i» Veurne Statie 5 14 6 57 9 48 1 08 J 08 3 30 6 05 Vesrne Markt 5 2(J 7 03 9 54 12 14 2 14 3 26 6 11 Cniyde 5 3’ 7 15 10 0G 12 Ï6 2 26 3 33 6 23 1 Oostduynkerke 5 Af» 7 JQ n -* - N it* u port Oostende

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1