N 38. 52e Woensdag 18 September 1895. JAARGANG. hel dichtst bij de Hollandsche grens ge went Veurne. De Sékrelaris, Honoré TOP. De Voorzitter, R. re SPOT. Adres aan den Paus. Hei volgende adres aan Z. II. is in ai de bisdommen van ons land in oni- eemge winst aan den landbouwer op brengt. Zou men hem ook die redplank wil len ontnemen en geheel en ganseb zijnen I D Gansch alleen stond bij, en slaat bij pal en onwrikbaar ais eene rots-e onder hei loeien var.'t orkaan, en wat ook het domme spotgelach, en wat ook de ge- di utschmaketide tegenbeioogers, onze Waalsche (broeders beproefden, niets Tusschen de heldenschaar der Graal ridders, welke de verdediging op zich Leeft genomen van de Vlaamsche Elsa, zijn er twee, die boven de anderen uit schitteren: onze achtbare Heet Voorzitter en de grijze leider der Vlaamsche Be weging. Gansch alleen stond Juliaan De Viiendt ter Kamer, om uitsluilelijk de taal te spreken van Artevelde. Gansch bet vooijaar, bij de eerste opening der grens, toen de ziekte door llol- landsch vee in ons land gebracht, op verscliillige boeven onzer streek ge- heersclit heelt. Daarom nemen wij onzen toevlucht tot U en duiven van U verwachten dat gij aan de vraag tot hel openen der T geven. Zoo kon hem ook maar een hair breedte doen wijken. Hij wil wat is recht En moet winnen wat hij wil. Aan hem komt dus de eeieplaals toe in deze huldebeiooging. Hij volge kloek de ingeslagene baan, en weze verzekerd, dat bel Vlaamscne Volk met boop en fierhaid de oogen op hem gericht houdt, dat hei Vlaamsche Volk nem immer zal rugsteenen. zoowel genaakbaar voor den vlaam- acheo Paua, als voor zijnen waalschen stiefbroeder. En dan, wanneer het Dietsche Volk aldus, dank aan de hergeboorte zijner taal, de meest begunstigde natiën zal kunnen nabij enen vooruilstreven, dan zal bet zich de mannen herinneren aan welke hel zijnen bloei en zijne herop- komst te danken heeft. Dan zal hel in den tempel der onsietleltjkbeid de na- De landbouwers, die zich te leur ge steld zagen in hunne hoop van invoer rechten ie veik ijgen op de tarwe, de gerst en Int sucrioen; dié al hunne landbouwprodikten beneden de weerde van voor. In engst moeien verkoopen, zouden het eenigste middel .om de schrikkelijke crisis welke op hen heerscht te kunnen doorworstelen, ont- nomen zien, moest hun vee dat zij met i zooveel zorg en ten prijze van zooveel opofferingen gekweekt hebben, door i eene besmetlelijke ziekte aangetast wor men beitelen der eerste berauter., als den, en moesten zij verplicht wezen Pnncoinnno V 111 r»»v»c CA™«».rl I gen van den invoer van besmet vee, en Dit blad verschijnt den Woensujg. enmiddelijk na de graanmarkt. Inschnjv.ngsp ijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Da groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr Een Nr IS cent. Ai/onderhjke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Ann meen voor Belyie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’[buitenland worden ontvangen door het Office de Publicjté, Magdalenastraal, 4G, te Brussel. Men schrijtlin bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonuenstraal. 4, te Veurne, en in de Posfkantooren. In na'am van den Bond voor de verde- *llie" geerden, 1'“*““ '•au Namens den Bond voor de verdedi ging der belangen van hel arrondisse- De Heer Hellepuile, de geduchte en gespierde redenaar, de wreker van godsdienst en zeden, de nachtmerrie van geuzen en socialisten, de flinke ver dediger van onze taalrechten verdient eene bijzondere eervolle melding. De Heeren Janssens, de kundige vlaamsche dichter, Daens, dc onver saagde vlaamsche spreker, Van der Lin den, Huysbauwers, De Gucbtenaere, Van den Beraden, Van den Broeck, en nog anderen, hier aanwezig of biel, die zich, elk op zijne wijze, en naar gelang der omstandigheden, zoozeer hebben verdienstelijk gemaakt, in het verdedi gen onzer taalrechten, ontvangen hier de hulde, de eeuwige erkentelijkheid van al hunne taalbroeders. Het Dietsche volk, vroeger zoo groot en zoo vermaard, dat weinige be schaafde natiën op eene ontwikkeling op handelsgebied, op wetenschappelijk- of kunstgebied als de onze konden bogen; Het Dietsche Volk, sedert eene gan- sche eeuwe om zoo te zeggen van *l zon nelicht verstoken; Het Dietsche Volk, gedurende zestig jaren in zijn eigen huis zoo siieftnoedei- iijk behandeld; Het Dietsche Volk, om de wille der taal zoo onmeedoogend buiten alle be- diijvigheid des geesies gehouden, gaat weldra zijne laatste kluisters verbrijze len, en zijne edele gestalte in volle fiere vrijheid bewegen. Nieuwe gezichieinders gaan zich ver- toonen, een nieuw leven zal door dc aderen van een vernieuwd en veijor.gd onde>gang bewe"ken? ontrouw zult woiden. i doende, zult gij de ware belangen der Hier laten wij het atschnit volgen langen van den brief welken door den Hooid- raad van den Bond voot de verdediging j der belangen van ons arrondissement, aan den heer munster van landbouw gezonden werd. Mijnheer de Minister, Conscience, Willems, David, en zoovele anderen, naast degene van De Laei, Coremans, De Vriendt, Helleputte, Jans sens, Daens, Van der Linden, en ai hunne medesiiijdets. ..v» gcvpcuu wciu, Hoogachtbaie 1111. Volksveriegen j zooals het reeds hel geval geweest is woordigers, gij ontvangt heden den in 1 mdden dank van uw Volk, in deze plechtige, hutdebetooging. Gij hebt Elsa van Biaband de deuren van den tempel der we geving wagen- wijp open gezet; gij hebt ze ten altaar gevoerd; gij bebi ze op den troon ge- I plaatst. Uw Volk verwacht van U, dat 1 uv gij de schoone, de geliefde princes niet gieus geen gevolg zult AntrAimr onlt uiniHan I I laudbouweis vei dertigen, zonder de be- i van wie het ook wezen moge te kreuken. Verhopende, mijnheer de minister, dat gij zult gelieven aan onze gegronde en lecbtveeidige vraag gehoor te geven, bidden wij UEd. de verzekering onzer gevoelens var. hoogachting en eerbied hetzelve aan eenen lagen prijs at le staan. Dn zou voorzeker bet geval zijn, mijn beer de minister, indien de Hollandsche grens voor hel vee geopend werd. diging der belangen van het arrondisse ment Veurne, Bond waarvan al de ge meenten van dn arrondissement deel maken, en op dringend verzoek der af- geveerdigde dezer 28 gemeenten, tie men wij de eerbiedige vrijneid UEd. te verzoeken de Hollandsche grens geslo ten te houden, en allen invoer van vee langs die zijde le belenen. Ónze landgenooieu uil de Kempen die hel dichtst bij de Hollandsche grens ge- - legen zijn, ondergaan nu nog de gevol- 1°°P< teneinde onderieekend le worden door al de katholieken, die verzet wil de ziekte in hel vooijaar overgebraent i ',n aanteekenen tegen de tnpaiming der Pauzelijke S.a’en, waarvan hot officieel i balie voornemens is, den 20 September I aanstaand^, de vijl en twintigste veija- in.g te vieien. D l adres zal gezonden worden aan Z. 11. den Paus. Wij durven hopen dat de handieekens talrijk zullen zijn in West-Vlaanderen. Ziehier den tekst van dit adres. teil OtlVCl kocht en Olj gebiek dan winst wen'e verbreken en de waarborgen te doen wan- gevend aanbod, de marktplaatsen veria- kelen, welke de Voorzienigheid geschonken heeft lpn j aan het gezag van den Stadhouder van J es lis ten. diristus. In de tijden van kl'isis die wij bele- andaag, evenals over vljf-en-twintig jaren, ven, is de veeteelt het eenigste dat nog cischen Wij uwe vorstelijke reenten, terug in 1 dezellde bewoordingen waarin Gij zelf die terug- eischt, ons hardt-,dukig verzet stellen té tegen eene on'h.ogelijke verj iring, en vol venrouwun in-de recltlveerdigheid van God. soms al tg langzaam voor ons ongeduld, doch ten slotte alt.ld beslis send en zegepralend. Eiltde vuil redevorrilHJ alleen bleef hij geheel en al zijne grond- volk stroomen, vernieuwd en vetjongd r,.a n beginsels getrouw tot bet einde toe. f dooi vouruirgang en veiliculmg, weldia door M. D hooghe-Bellemans ungespro- 1 ken op de algetneenc veigadeiiog van den vlaatnsciien k-itnolieken zitdag te Brugge. liet was dan in eene drukkende af wachting. in eene ai.gstige span mg, geheel 't ylaamsch leger dooi, dat men de opening der Kaïnei.s te gemoet zag. Van in den beginne was tiet te be speuren, dal onze zaken eene goede wending namen, 't Was nu de betreurde Jan de Laet niet die alleen stond, neen 1 maar zijn manmoedig gedrag had navolgers, het goede zaad vruch ten voorigebiacht Het meeiendeel der katholieke vertegenwoordigers uit Vlaamsch Belgie legde den eed af in de moedertaal De dag van den 16 November 1894 echter, toen de eerste vlaamscne rede voeringen door de Heeren Goremans en De Vriendt gehouden wierden, staat voor immer, staat onuitwischbaar ge prent in ’t Gulden Boek der Vlaamsche Beweging Het ijs was gebroken. De sterkte was ingenomen Elsa van Braband zat op den troon Heil Heil Driemaal heil de gevierde Princes Wel is waar hoorde men eenig gemor in de rangen onzer vijanden. Wel is waar zag men hier en daar een grim lacht een of ander wezen vertrekken. Wel hoorden onze kampioenen in zekere omgevingen een woord van afkeuring. Maar ginder verre in de Vlaamsche Gou wen, van ‘t Land van Loon tol Kerlinga- land, stijgt een kreet over de vlakte, zoo luid dat alles er van schokt en dreunt, een jubelkreet, een triomfkreet, zoo machtig en plechtig dat alles er door verdoofd en overheeischt wordt, ’t Is de kreet van het Vlaamsche Volk T Is de uitspatting van een volk dat een zijner duurbaarste, zijner heiligste rech ten komt te heroveren, ’t Is het Hosan nah van meer dan drij miltioen Vlamin gen, die hunne buide eu erkentelijkheid brengen aan do zegevierde Graalridders. En 't vreugdevuur en was geen stroo- vuur. En 't mag of 't zal nooit een stroo- vuur worden. Na de vlamsche rede van Do Vriendt en Coremans boorden wij die van den E. II. Daens, van de HH. Huyshauwcrs Van der Linden, Dc Guchtenaere, Van den liemden, Van den Broeck, enz. enz. En T was niet eenmaal maar tienmaal, vijftig, bondermaal, dat de dietsche sprake kloek en fier weergalmde in der. tempel der wetgeving. Nog een enkele, nog een kleine stap, en gansch de voorzegging van Helle- putte zal werk.'ijkheid geworden zijn Het Vlaamsch spreken weze do regel, bet Franscb spreken de uitzondering Laat daarbij het wetsontwerp De Viiendi-Coremans, waarbij het vlaamsch als taats- en wetstaal erkend wordt, ge stemd zijn, en de gewichtigste stap tot algeheele vervlaamscbtng zal gedaan wezen. Dit zal kortelings geschied zijn. door het Hollandsche vee, duurt nog voort ir. hunne stallen. Moest die invoer wedeiom toegelaien worden, door het invb'eien in groot ge tal van vee uil Holland, waar de ziekte nog heerscht, dan zou niet alleenlijk in de Kempen, maar gansch het land door hei vee besmet woiden; en du zou eene onberekenbare schade aan onze land bouwers bijbrengen. Indien er schaarschheid ware aan beesten, indien de prijs van het vleesch tot eenen ongemeenen prijs moest stij gen, dan zouden wij eenigszins begiij- pen, dat men toelaat beesten in te voe ren tot slachting bestemd; maar, Mijn heer de minuter, zooals gij zelf het hebt doen opmerken in eene der laatste zit tingen van het Senaat, nooit werden er beesten in grooter getal te koop aange boden. Te Cnreghem en te Gent moesten, in de laatste markten, bij honderden bees- En wat gezegd van den grijzen leider der Vlaamsche Beweging, van Core mans? Zoolang ook stond hij, na het verlies van den diepbeireurden Jan De Laet alleen om het viaamsche recht te vetdedigen. Twee dingen kan men van hem niet zeggen Zooveel keeren is hij ges agen, want du is nog nooit gebeurd, en, Zooveel slagen heeft bij de Waal sche en andeie Telramunds toege- braebt, want die zijn ontelbaar. Wat moet die oude kamper gevoeld hebben op 1G November. Hoe moet zijn hert gepoppeld hebben van vreugde, uu hij een zijner schoonste droometi ver- wezentiijki zag Hoe fier moet hij we zen, nu hij omringd is van een gansch legioen krijgers, gereed nem overal te volgen op uet veld van eerenioem, gereed om het beste wai ze bezitten op le offeren voor de vlaani.-ct.e zaak 1 Hem weze de zegepraal zoetHem worde den warmsien dank van zijne stamge- nooten. i—-rToii—- »mr wetua—-- u - - - >7 Zeer Heilige Vader. De dag van 20 September i8.)5 is dc vijfen twintigste verjaardag der inneming van Rome, welke met eene uitdagende luidruchtigheid zal gevierd worden door Je vijanden der H. Kerken door de verkrachters der rechten van het Pausdom Uwe Belgische zónen begrijpen des te beter den plicht, in dergelijke omstandigheden, aan Uwe Heiligheid liefderijke vertroostingen te brengen en aan den voet van den pauselijkc tioon de bevesti- ging néér te leggen van hunne onkrenkbare ver kleefdheid aan dc heilige zaak der onafhankelijk heid van den H Stoel. Vandaag, evenals over vijf en-twintig jaren, be lijden wij dat de goede uitslag niets verrechtvecr- digt, dat het voltrokken feit niet kan opwegen tegen de rechtvcerdigheid en dat het noch aan het geweld der wapenen noch aan den stroom eener 1. _l. l"’ 1 1. twijtelachtige menigte behoort Jtet werk der ecu- De langdurige beproeving waaraan het goddi- vb

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1