l I I 1 De 20® September. JAARGANG. de 4 schoven, langs waar zij binnen zijn ge v i-;'rJh£3. WOENSDAG 25 SEPTEMBER 1895. s s f Priesterlijke benoemingen. Mgr. de Btsschop van Brugge heeft tol opzieners van hel katholiek lager onderwijs benoemdVoor de dekenij van Gbistel (west) M. Gambier, deken le Ghistel; voor ue de kenij van Meenen (zuid), M. Goetnaere, principaal in St. Joseph’s kollegie te Moes- kroen. - M. Clemens B'rtlremieux, onderdiaken in ’1 seminarie, is benoemd tot surveillant der lagere afdeeling en leeraar van engelsch in het collegie van Oostende; M. Altons Vanthuyne, leeraar der o' lalijnsche klas in St. Lodewijkskollegie te Brugge, wordt leeraar van 4* en 5' lalijn sche klas in 'l kollegie van Oostende. M. Derycke wo dt leeraar van ’l odJ in St. Lodewijkskollegic te Brugge. M. Var. Overschelde,onderdiaken, wordt leeraar der tweede handelsklas in ’t ge sticht van M. Baes. te Iseghem. ongolukkigen Humberto, die nopens enne diefte aldaar, in den xori - linie en het regiment grenadiers; op 15 October de carabiniers. Eene koninklijk besluist van 7 September machtigt 1“ den gemeente raad van Dixtnude van de burgerlijke godshuizen ter plaats, eene som van 18,000 Ir. te ontleenen; 2° de burger lijke godshuizen dier stad belgische openbaie loodsen tot bedrag van 18,000 fr. te verkodperi om de besproken leening te doen, De gouverneur van West-Vlaande ren heeft een omzendbrief am de ge meentebesturen gestuurd, om te doen verbieden de verkens le veilen met alval van vised. Uitslag der aanbesteding voer het bouwen van eenen werkwinkel voor het herstellen van wagons, ter statie van C. rtemarcq Bestek 19,802 f. 36 t Hebben aangeboden Mi; Biy<, te Ooslende, Io -e2o trADe<rr y - e id. 18.430; J. Van Amry».-, teG.ni, 19,89 r; P. Lootens, te Si. Michiels, bij ben het rijk van Christus door het rijk van Satan te vervangen; dan, moeten wij, dc christenen en de geloovigen, ons gedenken en herinneren het godde lijk leeken dat op ons voorhoofd geprent staat; wij moeten onze broeders indach tig zijn die hei Roomsche veld met bun bloed besproeid hebben; wij moeien onzen geest ontdoen van al die voor- oordeelen welke er te gemakkelijk in dringen, onder den invloed der lezing van zekere dagbladen en betreurens- weerd'ge onverschilligheid; en tegen bel geweld, de leugentaal en de werk zaamheid onzer vijanden, wij moeten zonder ophouden en zonder vertwijfe ling op elke gelegenheid verzet aaniee- kenen tegen de gepleegde misdaad en eene waakzaamheid aan den dag leg gen tot dal die onrectilveeidigheid ten volle hersteld worde. Leen LepXHl, Pausen Honing. vrijdag zijn dieven ingebioken bij den winkelier Pieter Lahaye, te Nieuport. Uit het vensterraam, langs de Valke- straat, hebben zij eene ruit uitgenomen, na ze met slijk besmeerd ie hebben. Langs de opening stoool men eéh- 3iuk eilegoed van 100 meiers, alsook een puk hemden. De dieven moeten in hun werk ge glooid ge.weest zijn, want anders had den zij voorzeker alles medegenomen. De daders zijn onbekend. Terwijl de baas en de bazin der hei berg St. Juu ter vonte, te Meickem, dezer dagen op hun veld aan bet werk wat en, zijn dieven langs een venster der herbeig binnengegaan, hebben den kcfF-r opengebroketi en er 220 Ir. be nevens bet goudweik dar bazin gesto len. .Dieven zijn tusschen dinsdag en woensdag nacht duor de venster bin- neiigeraaki bij D. Stubbe, beenhouwer, en hij ’1 Dewyse, smid te Middelkeike bij Oostende. In beide buizen hebben zij de loogladen met hunnen inhoud medegenomen; ook nog eenig been- hou.vershalaam bij den eersleti. Bij M. Monier, herbergier, wilden zij ook door het venster binnendringer), doch zij zijn vejaagd geweest, op den oogenblik dat zij meenden de losgesneden ruit uit het raam ie balen. De daders zijn niet ge kend. D jaarlijksche keuring'en piijs- I kamp voor hengsten en metrien, voor I het rechterlijk arrondissement Veurne, rd nat u holihpn in hiv'<ni,/Ll I o gen nacb'. gepleegd, ten nadeele van November naast, ten 10 ure ’s moreens den bakker cn winkelier Duytschaever. b De dieven hadden een venster opge- De milicianen van 18jo zullen bin- schoven, langs waar zij binnen zijn ge j 'ien£e.'oepen wotden als volgt de in- rocbt. en hebben, uit eene kas, eene <^t0 )ar 7”, 10", som 750 fr juweelen der vrouw, drie I en. :|lsook het 1“ en uuiweiken en andere goederen uil den '«K101001 jagers te voetop 7 (foto winkel gestolen, alles ter weerde van ^ei !el - d, b 8* 9° en 11“ linie en zoowat de 1200 frank. Naar gezegd wordt, zouden de bestolenen twee vreemdelingen van den diefstal ver denken. Een pensioen van 1251 fr. is ver leend aan M. J. B. Vanmarcke, gewezen gemeenteonderwijzer te Wulpen. Voorlaatsien zondag, bij hei vallen van den avond, keerden Arthur Verleene en de gebroeders Dugardein van Alve- ringhcm-kei mis naar Loo teiug. Om- trent de Forthembrug moesten zij op Wat ons betreft, katholieken, en toen nog katholieken van de strijdende Kerk, wij moeten ons niet in slape wiegen of laten wiegen, door eene oGVcrscmllige beschouwing van de gepleegde daad. Zekere katholieken zeggen, en heb ben dezer dagen gezeid aan degenen die hun verzeibrieven tot onderteekening aanboden Maar de Paus heeft geen lijdelijk gezag noodig. De paus is nu veel gerus ter dan eertijds. De paus is machtig ge noeg Laat mij gerust met al die his toriën, enz. Dat is, volgens onze meening, spre ken mei onbedachtheid. Wij zouden zelfs meer kunnen zeggen T is spreken als flauwe, als lauwe christenen. Zekerlijk, in zijn eigen beschouwd, hel christendom is mogelijk, zonder bet lijdelijk gezag der pauzen. Maar, wanneer men den paus, den stadhouder van Christus op aarde, van zijne Staten berooft om het christendom omver te werpen, en de Kerk te vernie tigen; Wanneer die diefte voor uitwerksel heeft den Heiligen Vader bloot te stel len aan den smaad en de beschimpin gen van een uitgelaten volk, en aan de willekeurige aanslagen var. een onbe schaamd staatsbestuur dal Hem als een gevangene behandel!; Wanneer zij voor gevolg heeft het Hoofd der ebristene Kerk te berooven van de onafhankelijkheid welke Hij noo dig heelt om to kunnen weerdiglijk handelen als Opperherder, als opperste Leidsman en Scheidsrechter; Wanneer die diefte begaan is door degenen die voor bekend doelwit heb- Vrijdag laatstleden was het 25 jaren dat een groot schelmstuk tegenover de «ansohe wereld bedreven werd. Het oudste, bet heiligste, het wet- tigste koniegdom van al deze die thans bestaan, werd omver geworpen, en Z. H. de Pau» schandelijk beroofd van zijn erfdeel, dat hel gemeen er ‘.deel was der gansche christene wereld. Viclor-Etnmaauel deed op dien dag zijne intrede in Rome. Hei wa» eene scbreeuwer.de onrecht- veerdigheid, eene diefte, eene oprechte baanstrooperij. Het was eene onrechtveerdigbeid, waarvan alle chnatenen geleden hebben. Rome was bel onze. Te Rome waren wij te huis. Nu behoort Rome, niet aan door Joseph de Maistre, aan den koning van Sardinië Nooit heeft een koning de hand ge it legd op den Paus, en tevens hem mo- gen beroemen op eene lange en ge il iukkige regeering. den erf genaam vap den inpalmer, niet aan den 12 <iie schrikt voor zijnen troon, maar wel aan de vtij- meiselaarslogie en hunnen oppermees ter Lemmi. Hei was eene dieft» begaan met de medehulp van Napoleon HL Napoleon Ill heeft die medeplichtigheid uitgeboet te Sedan’ v J 1 4' En welk was hel doelwit van die rooverij? Crispi. de maat van Lemmi, heelt het onbewimpeld gezeid Wij zijn Rome binnengegaan, om den achttien eeuwigen boom van bet christendom uil te roeien. Ongelukkiglijk voor dien godlooche naar, er is veel plaatse tusschen de be dreiging en de uitvoering. De boom, aehtlien eeuwen oud, en door Christus geplant le midden van het menschdom, staal vaster, levendiger en statiger dan ooit. Crjspi en Lemmi, gelijk zooveel an deren, zullen er hunne tanden bot op vieren, vooraleer hem te hebben afge- knaagd. Italic moest door de inneming der Pauzelijke Staten, hel ééne, het mach tige, bet rijke Italië worden. En wat zien wij? Koning Humberto vreest voor zijne kruon. De opstand, de volkswoeling Lejirscfit er in meesier. De baansitooperij is er ingericht als of het eene standvastige instelling, een opi echten stiel ware. Duizende arme lieden vergaan van honger er. ellende. Landbouw en nijverheid kwijnen. Een volledige ondergang slaat voor de deur. Geen geld in de schatkist, geen krediet om er te krijgen; niets aan d m gezichteinder dan eene schandelijke bankbreuk die aanstaande is. Ai me Humberto! waarom hebt gij mei gelezen en bei lezen, alvorens de opvolging van Victor-Emmanuel te aan- vtetden,6 deze woorden geschreven Wemcllililse tijdingen. Vrijdag is Frans Mocyaert, oud 62 jaar, zager, wonende langs den berg weg ie Goxyde, in de Bergen vaart, bij de hei bei g bien ètre, verdronKen. Zaterdag morgen werd zijn lijk uii het water getrokken. Hij had nog een lihal franken in zijnen zak. Moéyaeit kwam van den hommelpluk van Poperingte, en zal, volgens zijne oude gewoonte, een stuk in dea kiaag gedionken hebben, en in bedronken toestand in de vaart gevallen zijn. Vrijdag is hel parket van Veurne een onderzoek gaan doen ter Panne. zal plaats hebben te Dixmude, den 13 den bakker <n winkelier Duytscnaever. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.Di groote letters volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr- hen Nr lü cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het ICO. De Annoncen voor Belgie (ter uitwndering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Puiilicité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKA.SEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonuenstraat, 4, le Veurne, en m de Postkantooren. Vertrekuren van den Wzrrcnweg «fe ran den Buurtspoorweg. t Juli tot 3<D September a S9d. zij g-iun voor den tram die hen onver wachts ach'erbaalde. De kinders Du gardein. 11 en 13jaar oud. sprongen rechts de baan at, terwijl Vei leene, door den duister misleid, langs den tegen- overgestelden kant liep en in de vaart viel, waar hij in groot gevaar verkeerde le verdrinken, hadden zijne, jonge ge- ze'len het gedacht niet gekiegen hem hunne wandelstokken toe te reiken. n alzoo gelukten hem te kunnen redden. In den nacht van donderdag op 1 41 ■r».- 1 1 r -J.'JLI J'JJÜL1 1 #15 1905 j!5 1040 V«urn« Statie Vearne Markt Coiyde Ooatduynkerka Nieuport Ooateada Oostende Statie Nieuport Ooatduynkerke Coiyde Veurne Merkt Veurne Statie 114 «57 510 7 03 9 50 9 55 443 5 06 555 49 659 993 51S «59 6 48 7 18 7 44 7 54 133 519 9 58 6 46 3 90 807 1043 5 01 7 42 00 8 58 11 05 0 17 I 15 11 22 6 25 9 23 11 30 6 37 9 35 11 42 6 43 9 41 11 41 ÏPER VEURNE 1 5 3 55 0 22 1 10 4 00 6 27 w 1 31 4 21 C i" 1 39 4 29 6 Sé 1 56. 4 44 7 13 4 2 10 5 flö 7 27 3 07 5 57 8 24 ba 6 48 -g jSé fe 6 08 7 19 8 40 #19 9 54 956 1008 HOI X 3 2 10 8 «8 4 27 9 07 1 33 2 40 4 44 9 24 2 48 4 52 9 22 1 53 3 CO 5 04 9 44 1 59 3 06 5 10 9 50 #16 1 47 9 38 - 1138 352 543 - a 155 r. «2 7 29 143 514 7 43 910 SZ9 809 93» 605 835 «5# 1041 956 6 15 4 07 7 06 5 00 550 8 97 603 835 631 8 57 6 59 0 18 7 38 9 24 #06 10 01 OOSTENDE—VEURNE 9 48 10 50 1 16 4 3 2G 6 11 lé 3 33 6 23 - .1 - 4 63 6 48 —6-8 08 VEURNE OOSTENDE 9 48 12 08 2 08 3. 20 6 05 9 54 12 14 2 14 3 26 6 11 5 32 7 15 10 06 12 26 .2 2i- 5 40 7 23 10 14 12 14 2 34 3 46 6 31 057 7 40 10 31 12 51 «58 42 11 82 2 54 VEURNE-YPER 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 10 16 5 19 806 1024 5 36 8 23 10 41 5 50 8 37 10 55 6 47 9 34 11 52 «F 4 40 7 28 9 46 10 36 1 - 3 50 6 30 Hongslade Linde 5 37 8 25 10 43 11 33 1 57 4 47 7 27 6 52 8 39 10 57 11 47 2 12 5 02 7 41 6 09 8 56 11 14 12 04 2 29 5 19 7 58 Nieuwe Heiberg 6 17 9 04 11 22 12 12 2 87 5 27 8 06 «f 38 9 25 11 43 12 33 2 58 5 48 8 27 VeurneVooistad 6 43 9 30 11 48 12 38 3 02 5 53 8 32 Veurne Sltthc Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveiinghem Loo Hoogst «ede-Linde Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhrrn Veurne Statie Bru«iel Gent Lichter welde Gii temaitk Diivuude Veurne Adinktrke Duieherk* puinkerke Adtekerke Veurne DUvude Certeoiareï 84 7 10 MBS 79» M9 f «56 i V»1 1*13 9 48 10«5 7 54 t 845 1609 >56 10 54 308 #5) 1147 5 56 955 H55 4»4 710 1014 19 96 4 35 750 1»47 1985 511 Lichterveld* 5 49 805 10 57 C«ai IruiMl 190 OH

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1