I 1 I I I JL L B Woensdag 2 October IS95. 40. 1 ft JAARGANG. rschijnt den WoeTrsuag. onrniddelijk na de graanmarkt. inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Ann meen 20 centimen per regel. D rgroote letters Euiopa, dinsdag den 1° De liberale partij. des zuster ongelukswet» van 1879 neet des konings; konings; ander oogwit, volgens hate gezagheb- In eene eeuw van volksgezindheid en van volkswoeling kan de liberale partij 5, <2 bate onmiddeliijke na- I ring van den wclsprekenden redenaar. De spreker begon met de drie ver- scbillige politieke partijen van ons land aan te duiden de liberalen, de socia listen en de katholieken. van Luik, den 7 September 1884 van Brussel, en ge zult daar een staalken hebben van den eerbied der liberalen voor de vrijheid van andersdenkende. En de socialisten gaan voon op dien weg, en wij zien dat in de groote steden en voorsteden, het aan de katholieke volkspartij verboden wordt in stoet op straal te gaan; ot wordt de stoet toege- laten, dat de socialisten met ruw geweld hem trachten uiteen te slaan. Geene persoonlijke vrijheid meer dan voor hen, en voor hen alleen. Katholieke Burgcragilde van Veurne. Zondag laatst liad er eene algemeene veigadering plaatst der katholieke Bur- gersgilde onzer stad. Dicht bij de 200 leden waren opge komen om deze vergadering met hunne legenwooidigneid te vereeren, en te luisteren naar den gevierden iedenaar, den jongen beer Em. Vliebergb, stu dent ter Boogschoot van Leuven, die zou bandelen over Het programma der veischiliige politieke partijen. Meer dan ooit wordt er hedendaags gescbieven en gesproken over dit be lang: ijk punt, en hel is noodig dal ieder burger, nu dat ledeieen liet stem recht bekomen heelt, over deze zaken ingelicht worde. i Het spijt ons grootelijks slechts eene flauwe schets te kunnen geven van de De socialisten zijn dus wel de trouwe voortzetiers, de ware uitworpeiingen der liberale partij. Wal willen de socialisten nog Zij willen hel Coilertivismus. Dat is hun ideaal. Het grondgedacht van het col’eciivis- mus bestaat hierin, dal alle eigendom, alle voortbrengstmiddelen in handen zou den zijn van den S aal. De S aat zóu al les zelf regeeren en winsten en p cfijlen aan een ieder verdeelen. De spieker doei door eenige voor beelden zien, hoe zulks eene onmoge- j lijke zaak is. De Staat die nu maar met eenige grooie werken bekommerd is, wordt dikwijls bedrogen; wat zou het zijn moest hij hem willen bemoeien met al de kleinigheden van een huishouden. En als de Staat in plaats-ar, winst ver lies zou doen, wat zou er dan gebeuren, hoe zouden de zaken dan staan Daaiover zwijgen orze socia tsten. Maar ware het Colleciivismus nog mogelijk, toch zouden wij er niet van willen, omdat alle persoonlijke vrijheid ons zou ontnomen zijn en dat eenieder geheel en gansch afhankelijk zijn zou van den alleenheerschendeu staat. Een ijzeren dwang zou over elkeen heerscheti. De Staat zou over alles meesier zijn en over eenieder, om zoo te zeggen recht hebben op leven en dood. De spre ken bewijst zulks met Heffende voor beelden uil het dagelijksch leven. En hoe zou de verre ding der levens behoeften geschieden Daarin zijn de socialisten zelve niet l’akkoord. De eene willen de verdeeling volgens het gedaan werk, de andere willen dat er aan iedereen gelijk gegeven worde; nog andere dat iedereen zou hebben volgens zijne behoeften. Nooit zou meer der misnoegdheid, meerder dwinglandij over de menschen geheerscht hebhen. Alle porsoonlijke wilskracht, alle werkzaamheid zou vernietigd worden, daar alle voortbrengst nietten bitezou vallen van den werkman of uitvoerder, maar wel van den Staat, die naar welbe- hagen over alles zou beschikken. 3C De katholieke partij. Veel wordt er hedendaags gesproken over zekere specimen over; maar, in weinige jat en van hier, zal zij geheel en gansch ver dwenen zijn. Er zullen er nog hier en daar een blijven beslaan om aan ons nageslacht te laten zien welke gasten de liberalen waren; juist gelijk men nu in sommige oudheidskamers het geraamte van een mammouth kan beschouwen die eer tijds bestond en waarvan hel ras nu gansch verdwenen is. Over 20, 30 jaren waren de liberalen machtig en alleenheerschend in ons land. In hunne dolle hooveeidij voor spelden zij den ondergang van ’t chris tendom. nn gs; i ’t Jaar 1864, in eene vergadering van 2° de hertog van Aosia, neef des vrijmetselaars sprak Piet Van Humbeeck, konings; 1 3° dezes gemalin, prinses vanOrleans; 4’ de giaaf van Turijn, neef des konings; 5’ de hertog der Abruzzen, neef des 6° de graaf van Salemi, neef des konings; de koningin van Portugal, zuster des konings; 8” do hertog van Genua, broeder der koningin en neet des konings; 9° prins Feidir.and, neet der koningin Alleen de korting. Br.*. 33, met zijne bendsie bladen, dan het cbris'endom te dooden, er. zielen aan de katholieke Keik te onttrekken. Zij moet verdwijnen, omdat zij voor het volk niets gedaan heeft; noch wet ten, noch instellingen, niets kan men vinden dat door de liberalen tot welzijn van het volk gestemd of ingericht werd. Maar de liberalen hebben iemand achtergelaten en dat is hel socialismus. 2° De socialistische partij. De liberalen loochenen dat het socia lismus hun voortbrengsel, hun kind is; maar de kopstukken der socialisten be kennen heel openhertig, dat het in de liberale scholen is dal zij hebben leeren socialist zijn. Wat willen de socialisten? Vernietiging, uitroeiing van Godsdienst; Schending van het huwelijk; Afschaffing van den eigendom; Miskenning der persoonlijke vrijheid. En wie zijn hunne leermeesters ge weest De liberalen. Wat den godsdienst betreft, iedereen weet dat de eenige reden van bestaan der liberale partij niets anders was, dan i eenen onverzoenbaren strijd legen het Van deze partij blijft’er hier en daar een i katholiek geloof, De socialisten volgen dien weg en verklaren vlakaf dal zij godloochenaars zijn en van geenen godsdienst hoege naamd willen weten. Huwelijk, ’t Zijn de liberalen die de echtscheiding in de vuet hebben doen schrijven en die geleerd hebben dat de huwelijksband niet mocht duren tor aan hel graf, zoo als de chrirtcne leer hel ons voorenhoudt. En de vrije liefde der socialisten, wat is het anders dan eene breedere opvat ting van de echtscheiding en eene iol- komene schennis van het huwelijk. Eigendom. Zoolang als het hunnen eigendom geldt, de liberalen hebben geeue woorden genoeg om het wettig bestaan er van aan te prediken; maar geldt het goed van kerken en kloos ters, geldt het testamenten ten voor- deele der katholieken dan veranderen de zaken: zij zouden willen al het kloos tergoed aanslaan en de testamenten scheuren. En wat zeggen de socialisten? Gij hebt gelijk, liberalen, van dei: eigen dom der kerken en kloosters te willen afschaffen ;jmaar gij gaat niet ver genoeg; alle eigendom moet afgeschafl worden, en wij,ais trouwe diseipels uwer leering wij erkennen geenen eigendom, noch dien der papen noch dezen der liberalen. Persoonlijke vrijheid De naam libe raal beicekent vrijgezind; maar eeibiedigen do liberalen de vrijheid. De hunne, ja, die hunner tegenstrevers, neen. Gedenkt de procaasiea van Oostakker, de gewezen voorstaander en opsteller der ongelukswet» van 1879 Wij hebben een lijk, de christene Kerk, dicht bij hel graf gebrachi; nog eenen stamp, en hel wordt voor goed be- graven. Moest die kerkhaler uit zijn graf op slaan, wat 101 hij staan zien. De Kerk is het niet die in den put gedolven ligt, maar wel hel liberalis- mus, dal voor eenige reden van beslaan bad de ondergang der Kerk te be- wei ken. - En waarom zijn de liberalen verdwe- getualm en zijn zoon hebrnm de feesten neo moeien bijwonen, vooial ;ot ergernis der koningin, die voor tdui end do roode hemden der Garibaldisten, welke zij Djei blijven heorschen; zij heeft geen verafschuwt, in bijheid ziet. De feesten van 20 September te Rome. De diplomatie heeft zich bij de feesten te Rome gedragen op eene wijze, die duidelijk zegt Europa erkent Horna intangibde niet. Alleen de vrijmetselaars, de joden, de rampzalige afvalligen, die daar de protesianische kerken besiuren, en de onvrije ambtenaren hebben te Rome ge- manitesteeid. Doch k:achtig klinkt boven dat alles uit de proiesiatie van Euiopa, dinsdag gt uit. De gezanten bij 't Vatikaan gevestigd, begaven zich ter wekelijksche audiëntie b’j kardinaal Rampolla en drukien hem hunne droefheid uit over de smert, den Paus in deze dagen veroorzaakt. Begrijpt men de wereldbeteekenis de zer daad Zij wil zeggen, dat du wereld beeft partij gekozen voor den Paus. Welk llnd beek inges.emd mei de “S .VV.T”!' S°'k‘ 'a' revolutmleesmn’teneeBtdgezamwM 1 üren“'Sde begeesm,ende redevoe- er bij aanwezig; geene enkele stemde in; zelfs de proiestansche bondgenoot Duiischland niet. Alleen heeft het gezant schap van Engeland, het beloofde land der vrijmetselaars, gevlagd. En daarbij bleef het. Wei daarentegen zijn de officieele ge- zarven van Piuisen, van Beieren, van Oostenrijk, van Fiarikrijk, van Rusland, van Boigie, van Portugal en van de Amerikaansche republieken naar het Vaticaan gegaan en hebben legen de feesten geprotesteerd. Ziedaar hoe niet slechts de Oude maar ook de Nieuwe Wereld partij heelt gekozen voor de rechten des Pausen en legen den overweldiger. Dat is het feit, hetwelk de vrijmelse- larij met hare uitdagende feesten heelt ui'gelokt ftalie heelt van de wereld een slag in het aangezicht gekregen. De vorstelijke familie van Savooie was ook verre van vel allig op de feesten. Blev: n afwezig 1° Prinses Clotilde, konii'gs; volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr- ben Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijttin bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkanlooren. Vertrekuren van den I»Szerenweg van den Buurtspoorweg. fl October tot 3 Januari fiSSG GUO E 3 9 16 I 47 V38 i ir> u ii.i_ 11i c vr r i v i i i i .*/-»/% I 4 40 7 28 Oostende Statie Nieuport Oosiduynkerke Coxyle Veurne Markt Veurne Statie 1 02 1 20 2 20 1 20 1 37 1 45 1 57 2 03 9 50 9 55 4 45 5 06 Dit blad vp Q e «t 1 55 5 22 2 58 6 46 520 807 1045 OOSTENDE-VEURNE - 7 42 1048 12 18 05 8 42 11 47 t. 22 859 11 22 6 30 9 07 12 04 642 9 19 12 24 °658 9 2» 1230 YPER VEURNE 1 5 3 55 0 22 1 10 4 00 6 27 A 131 4 21 1 39 4 29 6 58 o 156 446 7 13 2 10 5 00 7 27 3 07 5 57 «24 2*>3 5 18 6 32 6 48 7 18 7 45 7 54 8 45 10 52 555 6 42 6 52 2 58 6 54 4 - 7 55 4 17 8 12 4 25 8 20 4 37 8 32 4 43 8 38 - i—urrr" r 3 14 6 06 3 20 612 3 32 6 24 3 40 6 32 4 - 6 52 5 - 7 52 VEURNK- OOSTENDE 5 15 6 58 Vemne Merkt s 5 21 7 04 5 33 7 16 5 41 7 24 j 5 58 7 43 10 14 ft AA A A A l VEÜRNE—YPER. 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 10 16 5 19 806 10 24 5 36 8 23 10 41 5 50 8 37 10 55 6 47 9 34 11 52 ft 9 46 10 36 1 3 50 6 30 Hoogstade Linde 5 37 8 25 10 43 11 32 1 57 4 47 7 27 5 52 8 39 10 57 11 46 2 12 5 02 7 41 6 09 8 56 11 14 12 01 2 29 5 19 758 Nieuw e“»erberg 6 17 9 04 11 22 12 09 2 87 5 27 8 06 ft 6 38 9 25 11 43 12 30 2 58 5 48 8 27 VeurneVoorstad 6 43 9 30 11 48 12 35 3 02 5 53 8 32 8 57 IC 54 3 OS 9 41 11 47 3 56 9 53 11 55 4 04 7 20 10 19 12 26 4 35 7 50 19 46 12 55 5 11 «05 10 57 9 18 12 05 1 20 Sruteel Gent Lichtervelde Coi lemai ck Dixmude Veuifie Adinkerke Diiiukeiko Duinkerke Adinkerke Veur ne DU mude CorteiBHrck K 34 Lichter vel de 5 49 Geot 7 16 hrusscl 9 25 1< 40 7 28-1158 8 52 5 43 7 21» 8 42 - 1 25 5 02 7 29 8 56 - 143 5 14 7 43 9 21-2I<» 5 ..9 8o9 9 48 - 238 6 5 855 9 59 2 56 6 15 4 07 7 06 5 00 E 3 5 50 6 63 631 6 59 7 38 9 06 Veurne Statie Coxyde Oostdiiynkerkc Nieuport Oostende 6 08 8 40 y is 9 37 956 19 08 1108 Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem Loo Hoogsfaede-Linde Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem Veurne Sta tie 9 30 12 36 9 36 12 42 9 48 12 54 9 56 8 42 11 14

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1