I I I i «1 SI N 41. oensdag 9 October 1805. 5 dezer plaats gehad. Dil is T gee; ul- NIEUWE Vlaamsche Illustratie. JAARGASG. onder band verzonden i heid was gekreukt en onder de voeten j heei schappij bij wien het ook zijn M; ft 5 2” Die zonder vooringenomenheid oor- I. Voor de programma. De programma ot de schoolwijzer moet volgens de wet noodzakelijk het onderricht bevallen van godsdienst en zedeleer. Die schikkinge is verplichtend in de gemeentescholen en in de aangenomenc, maar niet in de vrije. *t Is hier dal minister Schollaerl hem meest heelt moeten weeren legen de aanvallen der libeiale en socialistscne ka- merheeren; *i is tegen den invoer van de godsdienstleer dal er meedogen wier- den gehouden en beloogingen door de roode en de blauwe te gare. Naar die heeren bun inzien, de vrij en wij onze meentnge uiteen doen over de andere vervoi mingeo der wet. Zelve met bet uiuieekbeid te ver- Al onze lezers krijgen vandaag het eerste proefnummer dezer merkweerdige fi’KEiTIIB. Zij zullen nu de degelijkheid van dit werk, en voorzo- ker moeten bekennen dat het niet moge- j schikkingen der wet nopens die drn- lijk is een aangenamer en aantrekkelijker voudige schole. J tijdschrift uit te geven aan den prijs van 1 fr. 3-60 voor Veurne en fr. 4-90 voor onze lezers van buiten de stad, of 90 centim. por 3 maan den,franco per post fr. 105. Men zal zien dat deze uitgaaf goed verzorgd is buiten deschoone en uitge zóchte platen en aangename lezing, vindt men op de laatste bladzijde alle soort van tijdverdrijf. Ook kost dit werk 10 frank voor do nietgeabonneerden op den VEURNAAR, Wij doen onze lezers van den buiten opmerken, dat slechts de twee eerste nummers (proefnummers) in ons blad ingestoken worden. Later zal ieder nummer worden. Wij twijfelen niet of onze lezers deze uitzonderlijke PKE WIE zullen willen genieten. Men is verzocht DUIDELIJK zijnen naam en adres te schrijven op het rood inteekenbiljet dat bij de Illustratie gevoegd is, en het ons terug te zenden met het bedrag in postmandaat. In de stad zullen de dragers ten huize van al onzeabonnenlen de inschrijvingen op de NIEUWE VLAAMSCHE ILLUSTRATIE afhalen na de rond- deeling van het tweede nummer. deelt zal zeggen met ons dat de vrijbe d maar geschonden en gerooid en is in de inbeeidinge van eenige schreeuwers die niet andere in *i zin en hebben dan ’l volk op te ruien tegen ’t staatsbeslie zij en welen maar wal vrijheid is als zij die willen krenken en schenden bij hunne politieke tegenstrevers. Gij kent nu ’t gedacht der tegenpartij; ziehier nu hoe wij Schollaerls wet te be- oordeelen vtuden voor ’l gene de pro gramma betreft. Ongetwijfeld is ’t in stelsel eene al- derbeste zake, en loffelijk en nooit vol prezen is bet doel en de poging van den minister van aan ’t hoofd der programma weerom zijr.e plaatse te geven aan den godsdienst en de zedeleer; trouwens vaste.is onze overtuiging, en gesteund op grondige reden en op dagelijksche ondervinding, dat eene opvoeding zon der God haren steun mist en haren grondslag; zonder gezag en bestaal er geen plicht, en de opvoeding waarin be staat zij, tenzij in T leeren kennen en kwijten onzer plichten? Welnu,alle gezag i komt van God, en neemt God weg en gij loochent mei der daad alle gezag en alle i moge, omdat gij uen eemgen oorsprong loo chent van overheid en meesterschap. Met alle recht en reden dus, beeft' de wet dit princiep doen doorgaan en het opentlijk bevestigt voor ’t aanschijn der wereld. Vertrekuren van den IJzerenweg van den Buurtspoorweg. j over de prpgrai en geeft haar geldelijke toelagen; alleen lijk moet de schole haar schikken vol- gens eenige kleine voorwaarden der i wet en ’t toezicht ondergaan van den Staat. Eene vrije tchole en staat noch onder 'l bestier noch onder de bescherming der i gemeente en krijgt geene toelage van zelf kunnen oordeelen over i t gemeentebeslier. Wetsu, ziehier in 't breeds eenige 1 üeieber tot 3 «ffsinaiori S Over de nieuwe Schoolwet. 't Heeft al veel papieren teel inkte ver- beiigd geweest om in nieuwsbladen en tijdschriften te schiijven over de school wet, 't zij vóór de wet, ’t zij er tegen. De Veurnaar heeft er zin toe ook zijn gedacht klaar uiteen te doen aan zijne .ezers. En omdat wij malkander niet en zouden misverstaan begint hij met de beteekenisse ie geven van sommige woorden die gedurig weerekomen en maar al te dikwijls slecht opgeval wor den. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 6 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoneen 20 centimen per regel. D i groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. hen N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels; enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de P.ublicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. ""^^ïhmschrijlHiUjij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonmmslraal, 4, te Veurne, en in de Postkanloeren IEea Christens geleerde. De beioemde franscl e geleerde Pas teur is dj verledene week te Garches overleden. De Godsdienst en de wetenschap heb ben hem het hoofd met eene dobbele glotiekroon omkranst. Want Pasteur was niet alleenlijk een groote geleerde, hij was ook nog een groote Christen. In de laatste paaschfeeslen heeft men hem aan den Communiebank zien neder- knielen om deel te nemen aan het Godde lijk Feest maal, en zijnen Schepper, den oorsprong van alle wetenschappen, le ontvangen. De sacramenten der II. Kerk hebben hem in zijnen doodstrijd versterkt en zijne dood geheiligd. Weinig menschen hebben zulk groote plaits verdiend in de erkentelijkheid huns gelijken. Zijne wonderbare ontdekkingen heb ben voor gevolg gehad de vernietiging dier belact elijke theorie van uitwerksel zonder ooi zaak, waarvan het matsria- lism de grondsteen barer leering ge maakt heeft. De werken van Pasteur bewijzen eens te meer de ongerijmdheid van die tegen stelling, welke zekere vrijdenkers be weren vast te stellen tusschen den Godsdienst en de wetenschap. Pasteur was christen, en liet geene plechtige gelegenheid voorbijgaan zon der dit opentlijk te verklaren. Zijne redervoering bij zijne intrede in de Franscbe Academie, waarin hij ondsr andere zegde. Een weinig ge- leerdheid veiwijdert v n God, maar veel geleerdheid brengt den .aensch tot zijnen Schepper weder,is er een krachtig bewijs van. Hel vrijdenkersbiad Lc Journal des Débats, na gezegd te hebben dat het moeilijk is, wanneer men, gelijk Pasteur, diep in de geheimen der schepping ingetreden is, van niet zijne oogen tot God te verheffen, voegt er bij: <x Welke les voor die sterke geesten en flauwe verstandrn die nog geloo- ven dat de godloosheid en da god- loochening het ware kenteeken is van een verheven vernuft De ter aarde bestelling heeft zaterdag 5 dezer plaats gehad. De lijkplechtigheden werden- gedaan in de Onze-Vrouwe keik van Parijs. Allerlei. Brugge Zeehaven. Men had gezeid dal de werken aan Brugge-Zeehaven sef- Veuinaar 1 fens gingen beginnen, maar het is van ul- nu af reeds zeker dat die werken enke- Eene gemeenteschol is eene schole die ouder ’i reehistreeksche bestier en mees terschap staat der gemeente, <O9 dat er b. v. de gemeenteraad den onderwijzer noemi ot alstell enz. De aangenomene schole bestaat onder de besthenningc der gemeente maar niet n lei i aar behern; de pastor of gelijk wie z» opric t s er meesier van er. doet de otidei wijr.eis noemen i Dil is voor ’t princiep, maar 't spijl ons van die veranderinge in stelsel alleen te mogen goedkeuren; want voor gene de toepassinge aangaat, de deugd die ze zal doen is kleine, naar ons bescheiden oordeel, en minder misschien ot 't kwaad dat zij slichten zal. 't Voordeel is kleine te we.ge, en inderdaad, om eene waai lijk godsdien stige opvoedinge te geven aan de km deis, heelt men godsdienstige opvoeders noodig; zoolang men meeuers houdt zonder God, zal men scholen hebben zonder God; vruchteloos gevrocht en de programma hei bakken, de schole zal blijven walde meesier die maakt. De halve uie catechismuslesse zal wel nut bijbrengen en er eenen godsdiensli- gen lucht in pompen; maar 't zal zijn lijk tijdens den school r jd e Gent, men zal de venstei s openen achter de lease, i om dien verpestenden lucht te tui- men en verschen in te laten van gods- Ten 4", 'l slaat iedereen vrij 79 deden ten I getrappeld en ’t was eene wel van ver plichtenden papedienst.... alle de kin der» zouden opgek weekt worden in een algemeen begijnhof.... Laat ons zien en koele redeneeren en hoe meer wij zoeken hoe min wij die vrijheidsmoorderij zullen ontwaren Ten 1°, 't Staatsbeslier, met den gods dienst weere op zijne plaatse te herstel len, heeft alleenlijk 't werk afgebroken der kerkhaters van 79 en de wel herin- gebracht van 1842. Ten 2", de godsdienst is verplichtende voor de schole, ’t is waar, maar niet voor den leerling, zoo dal de vrijheid die per soonlijk is, ongeschonden blijft en onge deerd. En inderdaad, de wet geeft aan de ouders 'l recht van hunne kinders le ontslaan van de leste, mits een getuig schrift van hunnentwege. Ten 3", zelve, ware hun dit recht ont kend, nog en zoude er niet te roepen vallen noch verzet aan te teekenen. De Staat immers heeft recht te zorgen dat de buigers onderwezen en opgevoed wor- i den, en eene opvoeding, op den gods- j dienst niet gesteund, is op het zand ge- I bouwd, ondoelmatig en noodlottig zelve Ten 4", T slaat iedereen vrij eene schole op te richten zonder God; lijk dienst vrij. T geen de katholieken in 79 deden ten I Z" voordeele der godsdienstige schole, do godsdienstigen, zal men veel kinderen libeialen en socialisten kunnen’t doen er naartoe trekken van ouders die van om bunnen goddeioozen haat, uit te wer- l geena goddelooze scholen en wouwen ker; T zal dan kwtjie zijn. Zelve deS aat weten; en eilaas zij zijn slechts veran- zou r>o< zoo milde zijn bun geldelij.v te i derd in den schijn. t ondersteunen en vette toelagen loo te i i i aar belietie; slaan. Dil is T gectieb. - den maar, dé getaeeü'e beschermt de schole* SSES^tr". ■-< 4 45 5 ('6 Oostende Statie Nicuport Oo.lduynkerke Coxyie Veurne Markt Veurne Statie 1 OS 1 20 2 20 Geat Urusiel 1 20 1 37 1 45 1 57 2 03 2 58 6 54 4 - 7 55 4178 12 4 25 8 20 4 37 8 32 4 43 8 38 9 50 9 55 6 08 7 29 8 40 9 15 9 37 9 56 10 08 1108 6 00 E 5 7 28- 8 42 - 8 56 - 9 21- 9 48- 0 59 - 8 45 10 52 - 555 6 42 6 52 OOSTENDE—VEURNE 7 42 1048 12 18 6 05 8 42 11 47 622 8 59 11 22 30 9 07 12 04 6 42 9 18 12 24 £6 58 9 21 12 30 TPRI1—VEURNE 1 5 3 55 «2! 1 10 4 00 6 27 131 4 21 «48 1 39 4 29 6 56 .'■v‘ 1 35 5 22 9 58 6 46 3 20 8 07 10 45 BruMttl Cent Ltchlrrielde Cor temai ck Dixmude Veurne Adinkerke Du in kerke Duin kerke Adinkerke Veurne Dixti.ude C«h tr inarck «5 54 Lichter velde 5 49 7 ir> 9-25 io40 •A 344 6 06- 3 20 C 12 3 32 6 24 3 40 6 32 4 - 6 52 5 - 7 52 9 16 147 2 38 11 58 3 52 5 43 1 S3 5 02 7 29 1 43 5 14 7 43 2 18 5 59 8 09 238 6(5 835 2 56 6 15 4 07 7 06 5 00 E 3 5 50 6 03 631 6 59 7 38 9 06 2 23 5 18 632 0 48 7 18 7 45 7 54 8 57 IC 54 3 08 941 11 47 356 9 53 11 55 4 04 7 20 10 19 12 26 4 35 7 50 16 46 12 55 5 11 8 05 10 57 9 18 12 05 1-20 3 07 5 37 8 24 9 46 4 036 4 3 50 6 30 7 -TPXBu. 4 45 7 32 4 50 7 37 5 41 7 58 40 16 519 8 06 10 24 5 36 8 23 10 41 4 56 446 7 43 15 5 50 8 37 10 55 '2 40 5 *0 7 27 6 47 9 34 41 52 440 728 9 £S 4?5. -o., lióogslade Linde 5 37 8 25 19 43 11 32 1 57 4 47 7 27 5 52 8 39 10 57 41 46 2 12 5 02 7 4t .6 09 8 56 11 14 12 04 2 29 5 19 7 58 - Nieuwe'llerberg 6 17 9 04 11 22 12 09 2 37 5 27 806 6 38 9 25 14 43 42 30 2 58 5 48 8 27 VeurneVoorsl.d 6 43 9 30 41 48 42 35 3 02 553 832 VEURNE-OOSTENDE 515 8 58 9 50 12 36 I 7 04 9 36 12 42 y 5 33 7 16 9 41 12 54 j 5 41 7 24 9 56 5 58 7 43 10 14 8 42 11 14 Viurue Statie L-- Vourue Markt j» 5 11 Coxyde f Oostduyukerke 3 Nieuport Ooilende VEÜKNJS- Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem Loo Hoogs tacde-Linde Yper Statie Yper Statie 1 Loo Alveringhem Veurne St.'tie a IJ ik

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1