I j I p’ I 1 R I Woensdag 16 October 1895. JL K 1 s N 42. 523 Het vijfde, als er van 7 tol 12 leden te Het getal stemmen eener lijst wordt 625 (9) 425 (18) -333 6’ van den gemeenteraad, men stemde op ééneri brief veor al de kandtdaien, en nuan 1896, om ie eindigen den 31 De cember 1903. De kandidaten die op de andere lijst Hel zesde, a\s er meer dan 12 leden te kiezen zijn. de stemming de volstrekts meerderheid niet bekomen. Om te kunnen meêdeeien moet men JAARGANG. Intnsschentijd de last der katholie ken is verminderd en er blijft voort stuffe om hunne milddadigheid te onderhou den; anders de bronne zou kunnen ver drongen en wie weet hoe zij misschien nog spruiten moei in latere tijden. ft Slot vo gt). De openslaande plaatsen worden nu verdted tusseben de kandidaten die in Wanneer nu 1 et getal stemmen van elke partij berekend is, ziehier boe de openstaande zetels evenredig verdeeld worden. Men deelt het getal stemmen van elke men hebben, hoe gaat mm: den ie werk? Wij herhalen het, wij vinden het on verslaanbaar, en vele weldenkende bur gers en begrijpen die ongerijmdheid niet in 't wetsontwerp dal gestemd wierd; 't wierd noglans genoeg voorge houden en de vinger wierd op de wonde gelegd, en de minister voelde het ge noeg, h was te zien in de besprekingen, en lastig was 't voor hem te ontsnappen aan die vaste beredentnge. Toch troosten wij ons; ’l is misschien ons ongeluk dat ons geluk zal zijn er; wie weel, of wij niet en moeten ui roe pen o felix culpa! o gelukkig on geval Trouwens, hadden al de scholen ge lijk ondersteund geweest zonder onder scheid, en geheel ten koste gestaan van Staat gouwe en gemeente, wij hadden nevens onze goê kristene scholen an dere zien oprijzen, in den zin van het gesticht van Cempuis, dat den welver dienden name draagt van (vergeelt het ons) verkenskot. Nu dat de opnchtinge van eene schole geld kost aan de oprichters, zijn de slechte vrije scholen dunne gezaaid; want, de liberalen en huns gelijken en zijn niet ’t huis in hel geven. Als men van geld spreekt, hunne liefde breekt voor de princiepen. De katholieken alleene, en zij hebben er een onvergetelijk be wijs van gegeven, vinden in hunne over tuiging eene wellende bronne van vrij gevigheid en mildheid; en zoo komt het dat die leemte in de wet voor gevolg zal hebben van kristene scholen alleen te tellen onder de vrije onaf hanke.ijke. T Geen wij niet en verstaan nogtans. ’t is dat 'l ministerie ’t princiep dat zij aanveerdden niet door en voerden in al zijne logieke toepasstagen. Zij eikenden, de ministers en vele kamerheeren met hen, dat de vrije scho len ’t recht hebben, omdat zij ’t zelfde nut bijbrengen. Waarom die dan op den zelfden voet niet gesteld? De gemeentescholen zijn verre be voordeeligd, niet alleen tegenover de Dit blad verschijnt den Woenscag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijv.ngsp-ijs. fr. ’sjaars; met di- post 6 fr. Ann ineen 20 centimen per regel. D e groote letters volgens plaatsruimte-Rechterlijke eerherstellingen 1 fr hen N' lo cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’/buitenland worden ontvangen door liet Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMMK-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwart' Nonmmslraat. 4, te Veurne, en in de Postkantooren. 't Is met pit van redens dus dat het Landbestier het stelsel heeft opgedron gen en krachtig verdedigd dal de vrije scholen deel hebben in de toelagen en mogen putten in de groote schatkist. Ook en zijn wij de eerste met om dien weg in te slaan; Holland immers en En geland, hebben ai lange reeds de vrijheid en de gelijkheid in dien zin verslaan et: toegepast. partij door 1, 2, 3, 4, enz. en de hoog- se quotiënten of deeltallen bekomen de zeteis, tot nat deze allen uitgedeeld zijn. Een voorbeeld zal dii kiaaider maken. Nemen wij eene stad waar er drie lijs ten zijn de katholieken, de liberalen en de socialisten, en waar er 15 plaatsen De voorstelling der kandidaten moet gedaan worden vijftien dagen vóór den dag vastgesteld voor de kiezing. De voorstelling moet geieekend wor- den door 30 gemeeniekiezers, in de ge- meenten van 5000 tot 10,000 inwoners. Indian er niet meer kandidaten voor- van gemeenteraadsleden te vervullen zijn. 'Veronderstellen wij dat de katholie ken 2500 stem, bekomen, 2000 1600 Dit maakt 6100; volstrekte meerder heid 3051 stemmen Geen der drie par- (■emeentc-kleswet. Om voor dit jaar kiezer te zijn voor de gemeente, moet men Belg zijn van ge boorte, of de inburgering bekomen heb ben voor 1 Juli 1894; op 1 Mei 1895 een woonverblijf van drie jaar in de gemeen te hebben, en op 1 Juni ten voile dertig jaar oud zijn. Worden van dezen ouderdom ontsle pen, de dragers van eenen keurbrief van h )Oger onderwijs, of die het exaam van Ktesbekwaamheid ondergaan hebben en op de kiezerslijsten van 1893 reeds in- geschr< ven waren. Deze mogen ook dit jaar stemmen voor de gemeente, maar zij hebben slechts ëéne stem. Wal de kiezers betreft die recht heb- i ben op 2, 3 of 4 stemmen, en hoe d t j Als er strijd is, en dat twee of meer gedeeltelijke of geheële lijsten tegenover elkander staan, wie is er dan gekozen!' De kandidaten die de volstrekte meer derheid Hebben, is ie zeggen meer dan den helft der geldige stemmen, worden i als gekozen uitgeroepen. Maar, als geene lijst of g;er. der, fundi- 1 Nog over de nieuwe Schoolwet. (Vervolg). II. De Hulpgelden. Onder de wet van 1884 kwam de Slaat ten deele in de kosten van de ge- meentescbolen en van de aangenomens scholen, maar de vrije scholen waren onbermhertig uitgesloten uil de gelde- lijke toelagen van ’t land. ’t Was eene schreeuwende onrecht- veerdigheid, waartegen katholieke re denaars in de kamers, onder andere nister Schollaert, krachtdadig en her haalde malen verzet aanteekenden, vruchteloos, eilaas!... Al dat er gedaan wierd in de tien jaar van katholiek staatsbewind, ’t was eene gift gestemd van 300,000 fr. te verdeden tusseben al de vrije .«ciolen van geheel het land... T was weinig of niets, een plaaster op i en bouten been. En nogtans 't brandt de oogen uit, >oo klaar is ’t recht dat de vrije schole beeft van benevens de andere deel te hebben in den onderstand der schat kist. En inderdaad waarop is T recht gesteund dergemeentcscholeen der aan genomens tenzij op ’t openbaar n«l dat zij aan 'l land bijbrengen in zake van onderwijs en opvoeding Algemeen nui diern door de algemeenheid betaald ie zijn Welnu, bet eenigste verschil dat er bestond in onze liberale steden tusseben de vrije seholen en de andere, 't was dat de eerste kristen en godsdienstig waten, en de andete onzijdig of godde loos; en dat verschil had voor gevolg dat de eene bevielen aan T geuzege- meentebestier, en de andere ongenadig wierden vers ooien en zoo ten laste vie len der liefdadigheid, binst dal de an dere zwommen in ’t geld. En 'k vrage het, is bet godsdienstig karakter van de schole een belet van min dienstig te zijn aan de maat schappij, bijzonderlijk als T overgroot deel kristene burgers zijn’ ’l Nut der schole is zooveel te booger te schatten, dal de opvoeding daar gegeven meer overeenstemt met de mecningo van een volk. Ten anderen, 't bestaan der vrije scholen ontsloeg binst die tien jaar den Staat van eenen grooten last; trouwens de 200,000 leerlingen die daar opge voed wierden, zouden anders ten laste gevallen zijn van Land en gemeente, en groote kosten gevraagd hebben voor schoolgebouwen, jaarwedde der onder wijzers, enz. gesteld worden dan er plaatsen van ge meenteraadsleden le vervullen zijn, dan worden deze kandidaten, zonder andere pleegvormen, als gekozen uitgeroepen door hei hoofdbuieel, vijftien dagen vóór den dag der kiézing. Je liberalen De kandidaten die op de lijst van de i do social|sten groote nelh staan, woiden gekozen voor j 8 jaren; hun mandaat begint den 1 Ja- I -, J - -- tijen hekomt dus de volstrekte meerder- heid, en bijgevolg de 15 zetels van den i gemeenteraad worden onder de drie staan, ’t is te zeggen die deel maken van de kleine helft, worden gekozen voor vier ja>en; hun mandaat begint den I Januari 1896 en eindigt den 31 Decem ber 1899. en dezelfde lijst of aan de kandidaten van éëne en dezelfde lijst. Bijgevolg de zoogezegde gepana cheerde brief kens gaan verforen voor de partijen. Zij tellen niet meê in ’t opsommen der j stemmen welke eene partij behaalt. Het is dus grooielijks te verkiezen, bijzonderlijk, in de steden of gemeenten, waar er mee meer dau twee lijsten zijn, i va.n te stemmen boven op de lijst, voor geheel de lijst. I vrije scholen, maar zelve tegenover de recht verkregen wordt, hieiover hebben aangenomene. De eerste hebber, hunne wij vroeger leeda gesproken en zullen onderhouden daarom dit punt niet meer behandelen. -- Wij willen vandaag alleenlijk spieken eene zekere hoeveelheid stemmen beko- men. Die vereischle hoeveelheid stemmen i wordt genoemd het quorum der lijsten, i Men moet liet derde van ’t getal stem men behalen als er min dan 4 leden te kiezen zijn; Het vierde, als er van 4 tot 6 leden te hebben recht op pensioen enz voor- deelen die geweigerd zijn aan de aan genomene.... Waarop is dat gesteund? Wij noemen dal verkeerd'... En de vrije schole? ’t Is zuinig be deeld 't gene zij krijgen van den Slaat; en, de gemeente mag er tusseben ko men, maar en moet niet, en de gouwe noch min... De Vlamingen zouden zeg gen te vele om te vergaan, en te weinig om le leven; ’t en komt op den helft niet van 't noodige. zers mochten weeikeeren c.n werk i volgt te herdoen, en dan werden, dë kandtda- j Katholieken-1’, 4”, :6’, 9’, 11’, 13’, ten die meest stemmen bekwamen; ais zes plaatsen; gekozen uitgeroepen. Liberalen 2’, 5', 8’, 12’, 14’, vijf Maar me' de nieuwe gemeentekieswet plaatsen; is dit teenemaal veranderd. Socialisten -3’, 7’, 10’, 15’, vier De ballotage ofte herstemming i? glad plaatsen. afgeschaft. Later zullen wij wat breedvoerig han- d len over de onderrichtingen voor den kiezer. De gemeenteraden zijn ontbonden bij koninklijk besluit van 10 dezer, en de kiezingen zijn vasigesteid op Zondag 17 Nove,llber kiezen ziirr Vroeger, wanneer er ontbinding was - ..-^7 kiezen zijn. daarna wietd er uitge'ot welke raadsleden I tot de eerste reeks of tol de tweede reeks toebehoorden. Nu is dat stelsel veranderd. j Men zal alzonderlijk moeten stemmen genoemd de parlijsterkte Om die parnj- voor de kandidaten van de eerste en sterkte te berekenen, telt men te zamen voor deze van de tweede reeks. Hunne 6e stemmen die gegeven zijn aan ééae namen zullen op eenen afzonderlijken kiesbriet gedrukt staan. Op den eenen b<-ief de namen der kandidaten van oe groote heltt, en op den anderen de na men der kandidaten van de kleine helit. leder kiezer zal dus twee brieven beko men voor elke stem die hij heeft. De eene brief zal rooskleurig, en de andeie wit zijn. De manier van stemmen is nagenoeg dezelfde als deze van de kiezing voor kamer en senaat, zoo als zij verleden jaar neeft plaats gehad. Men zal mogen gaan stemmen van 8 uremoi geus lot 'snamiddags ten, één ure. daten dvolatiele meerderheid beko J 5° -U)ü(!l)< 400(14) 320 1-'L 6’ 425 (18) <-333 366 Vroeger, in zuilte gevallen, was er f Uil deze berekening kan-tnen zien dat herstemming den zondag daarna; de kie, j de zetels zulten verdeeld worden als Katholieken-1’, 4’, 6’, 9’, 11’, 13’, partijen, naar het bedrag der bekomene i stemmen evenredig verdeeld. De eerste zetel wordt toegekend aan de katbo'ieken, de tweede aan de libe ralen en de derde aan de socialisten. Daarna begint de verdeeling der ge tallen en hel hoogste deeltal bekomt den volgenden zetel. 2500 (1) 200Ö’(2) 1600 (3) 1250(4) 1000(5) 800 (7) 833 (6) 666 (8) 533 (10) 625 (9) '500 i!2) '400 (15) gebouwen, gebouwd en ten koste der gemeente; de meesters I over de wijze waarop de aanstaande ge- i meenfekiezingcr. zullen plaats hebben. ■3C liberalen. socialisten tril, ri i, Ziehier de bewerking 1» '2» 3’ 4° i 1 - - - -- D-v--- i •HJm, "IJ ywne vi M»TO<- katholieken. liberalen. socialisten 2500 2000 1600

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1