I BS V oeasdag 23 October §895. JAARGANG. I s te hopen dat M. Woeste zijn wooui zal grond en doe matig, omdat het komt op over gestrooid. j één stuk, maar gelapt en getapt. dtrate schikkingen der wet tegenover de schcolmeeslei s. 52’ van t kingen; het is geen bewijs geven van goesting, met een huis van eenen bij opzicht te geven van een paleis. P- het lang zijn en meest bijdragen in den welvaart en 't geluk van een land. Een miljoentje of twee mm in den Congo- I stroom begraven, en ’t ware al effen, i en niemand en zou het hem ten kwade hunne goudbergen die ze smelten lijk De Hollander zou vinden dat brein zulks niet kan beseffen. de wet; KIBSNIEUWS. ZO11TKXAEYE. De nieuwo kieswet, zal moeilijk zij of liever ónmogelijk om uil te voeten t Zou- tenaeye, '.Artikel 7 drr.wel’zegt dal het kic-bureel moet samengesteld zijp, benevens den voor zitter, uit vier bijziliers. De kandidaten mogen geen deel maken van het bureel. do wonde; de ongerijmdheid sprong in de oogen.... *t princiep stond rechte, tnaar do toupastiog was meer of mank... De scholen t— aangenomeno en ge meentescholen stichten ’t zelfste nul voor ’t gemeen best; zij cn konnen het niet loochenen, en de minister et kent hel in -de bt-redening van zijn ontwerp. Zij hebben ’t zelfde recht dus legen over ’l openbaar bestier. Waarom dan geen gelijken loon voor ’l zelfde werk Waarom dan de aangenomene onder- wijzers geen recht gegeven op pensioen gelijk de andere? Waarom de vrije tcholen zoo karig bedeeld en zoo verre te kante gesteld? GHukkigHjk nog dat Schollaert’s ont werp niet gebakken en ’vierd ge’ijk of het eerst gpkneed was.... 'l wierd her- kneed en herbakkeu, maar nog en kwam hel uit den oven met als eene wet van E. II. I’ottler. Vele werd er reeds geschreven over het hoofd der Luksche demokrater., Zie hier hoe de North American Review over dezen moedigen volksleider Godsgeleerde en priester, kreeg hij van God, den maker van groote mannen, de uitmuntendsle aller gaver., te weten: de liefde tot den armen, gepaaid met eene allerzekerste rederieerkracht. Uil het Evangelie heelt hij eene gansche maatschappelijke leering weten te trekken zijn apostelschap putte hij uit de diepe en oorbeeldige bronnen van hel cnristendom.,Hij is onwe- der p'ekelijk de zuiverste en fijnste lee- iaar van den vierden christenen volks stand Zijn progiamma is de economieke, onweerlegbare wetschikking der leerin- gen van Leo XIII en deze der middel eeuwen. Hij is aansluitend gelijk een syllo gism. sterk gelijk eene schutterij vest, onverwinbaar gelijk eene rots. Niette genstaande al de aanvallen die men hem deed onderslaan, kon niemand dit ar duin verbrokkelen. Hij is do wereldbrief Rerum Nova- rum, op voorhand ontplooid en uitge breid. Rood hem ook hebben zich de jonge priesters de hand gegeven, to zamen met Knrth, Lcvie, Mabille, Ver- baegen, en menige andere. he Luiksche school is voorzeker de schitterendste van al deze die de goede leering in de katholieke hebben rond- 8 fl October tot 3 Januari VEUUXE—TVER - -■44* 51» 458 7 37 5 11 7 58 10 16 5 19 8 06 10 24 5 36 8 23 10 41 5 50 8 37 10 55 «47 9 34 11 52 Goesting in de kunst. Om mensch te zijn met goesting, hoeft men het goede uit het kwade te ondetscheiden, het schoone uit het lee- lijke, en hel ware te eerbiedigen. De goesting kiijgl men door eene op redenen gestaafde ontwikkeling der geestkracht. Iemarid*met goesting kan iets zoo niet voorstaan als hij hel anders meent, en zal zijne gedachten uitdrukken door de schrijft natuurlijke middelen; goesting in de kunst beteeként, het ware liefhebben en dit ware uitdrukken op de eenvoudigste manier. Alle overdrijving valsch zijnde, zal men deze krachivo! verafschuwen. Sommigen schijnen te denken dat bel genoeg is in een werk deelen te vinden var. een schoon erkenden stijl, om dit j werk te doen doorgaan als een werk van goede goesting. Iedere kunstvorm, in de bouwkunde bijzonderlijk, want het is deze oie wij bedoelen, mnel het gevolg zijn van een gedacht, eene behoefte, eene noodzake lijkheid; anders is het ren werk zonder goesting, laat het dan nog zoo tijk ver sierd zijn. Er kan bekwaamheid te vinden zijn in de uitvoering van onderdeelen zonder dat daarom het geheel een kunstwerk daarstelt. Want hierom is hel noodig dat dit werk dAir op zijne plaats is ot reden van bestaan heeft. Hedendaags is er een schrikwek kende goesting or.der sommigen om niets dan schijn voor te brengen. Men zal steenen veinzen Ie gebruiken door eene beplakking in ciment, marmer en hout, door schildering. Overwelvingen die ge denkt tn gehouwen steen te zijn, beslaan uit eene beplakking op latten; zuilen die schijnen iets te ontlasten, dienen tot las; 1 Zegt mij, kan men in die leugenachtige kunst goesting vinden 1! Laat ons toch om de liefde van her schoone, rechtz nnig zijn. Hebbe'n wij steen, bout of me'aal, laat het oas ge- rust laten zien, en geven wij vorm en versiering welke het beste aan dm ma lt riale.n pussen. i Weten te zeggen wal noodig is en de dingen zeggen zoo pasi, geeft bewijs i De twee meeste leemten nog in de wel die wij nog minst verslaan, bijzon derlijk van den kam van een katholiek ministerie 't is: Ten 1* die schikkinge. waarbij de minimum I geestelijke onderwijzers of onderwijze en mag da- i ressen iu de aangenomene scholen 'l betalen hunner jaarwedde. k- bewind de oogen sluit voor die diefte en de oorer. stopt voor de rechtveer j d gfi etseben zijner getrouwigste onder- I wijzers. Wie is er bestand dat te begrijpen? God gave dat 't laatste jaar ware! 't Is v --t- -• -,’vrr te hopen dat M. Woeste zijn wootd zal i i ressen iu de aangenomene scholen van houden en deze dierbare belangen kante gezet zijn en hunne rechten niet krachtig zal verdedigen in onze loekom J en mogen doen gelden op de verplicb- stige Kamers, en zal streven naar de j lende jaarwedde. zege van rechten rechtveerdigheid! Ia het onderwijs misschien min ge- I grond en doe matig, omdat het komt van eenen geirokten priester of broeuet Zit er tuin sloffe in bem ot min zells- I opoffering dan in eenen officielen man, die moei zorgen vuor vrouw en kin- dcio, on n>ol« acdorg in 'l zin en VOOl’ doe! beek als cemen op te strijken en vooi ’t overige wel gerust is in de op voeding zijner schootkinders? De viage stellen, is ze oplossen; en waarop steunt dan dat verschil van jaarwedde? Ach! Ik hoore 't leeds Zij en heb ben zooveel kosten niet van onder houd!... ’t Is waar ik geve ’t toe, en zeke ik zou bel verstaan, schonk de wet eene rijke prinselijke toelage per meester; maar 't gene de wel eischl en vraagt, en overtreft het noodige niet om te voorzien in het or.derhoud van den cn is hoegenaamd niet 'verzekerd door onderwijzer, in verhouding mei zijnen de wet- -tl dat zij vergl ten profrjte st;ind, zfelve alswanr.eer hij voor geen der vr'ije schole is eene suatstoelage I huisgezin te zorgen en heelt. J De minister klaagt dal bij sparen moet en kort zit van geld.... ’t Kan zijn; volgens 'l getal klassen die zij bezit. maar 't en is op de noodige kosten met Ziedaar tn groote trekken de bijzon- on<jervvljs en opvoeding dat er dient afgetrokken te zijn, die van eerste be J I «1 r» r» K -r* *4— ’l Heek moeite gekost om de aange- j nomene scholen te brengen op de hoogte der gemeentescholen, voor ’t gene de jaarwedde der onderwijzers aangaat... de eene wijziginge achter de duiden; en ik en spreke nog niet andero kwam lap voor lap die open- r -■ slaande scheme lappen in i kleed van J 8neeuw voor (je 20n jtl aj onze |jeve ’t wetsontwerp; gapende trouwens was i 80;dalenkazerDent flik ««fAn/in1 .in nn/»nr nmif hoiri onrnnr» in ’l Gene wij evenmin begrijpen en waarover dal er bilter wordt geklaagd, i is dal er geen woord en wordt gerept van de ontslaggevers van 1879; van die moedige kristenen die hunne toekomst slachtofferden, liever dau bun geweten te krenken, en die nu 16 jaar lang vra gen en verlangen achter rechtherstel- lir.ge. ’k Zegge rechiherstelliiuje eri inderdaad, ’tonrecht is sctireeuwei.de... Vele die tien, twintig jaar en nog langer, jaar lijks 60, 70 fiank betaalden in de pen sioenkasse van den Staat, om tegen hunnen ouden dag een appelken te spa ren tegen den dorst; en de Slaat heek hun die gestorte geldsomme dievelinge' gestolen. En ’t is 't elisie jaar dat hel katholiek Dit blad verschijnt den WoenkcJg. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprij tr. ’sjaars; <- <j<- post 6 ff. Aunoncen 2Ü centiinen per regel. D groote eixra volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 15 cent. Alzonderlijke nummers voor artikels, enz, 20 fr. hel 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbui enland worden ontvangen door het Office de Purlicité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Mcnschrijtlin bij BONHOMMï-HYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarl<- Honneuslraal, 4, le Veurne, en m de l’ostkaniuoieu. Vertrekuren vttn den IJzerenweg 4e van den Buurtspo»rwe£« 2”3 609 E 3 916 1 47 238 VEURNE - OOSTENDE v goesting in de onderlinge helrek- ran* hzil L. I goesting, met een huis I zonderen, bewoond door huurders, het 1 opzicht te geven van een paleis. De goesting is altijd betrekke'ijk met het voorwerp en steuut dus op reden van beslaan. Dat het uilerlijke dus altijd de uit drukking zij van het innet lijke. Laat ons den mensch uitdrukken dal eigenaars en kunstenaars waar ze van den rectiten weg sukkelen, terug komen tot de goede overleveringen, opdat onze gewrochten bewijs geven van rechtzin nigheid en opdat wij. even als onze voorvaderen, bewijs geven van Goesting. IVeg; over de Schoolwet. (Vervolg) 111. Jaarwedde der onderwijzers. Ziehier hoe de nieuwe wet vooiziel in >ei onderhoud van de onderwijzers A) Voor ’i gene de gemeente-ouder- "ij'ers betieii 1’ De wel bepaalt een waai onder de gemeente niet len in 1 ’t Verschilt volgens bet getal inwoners en de belangrijkhe d der getneen’e. Hiei te Veurne koml hel op 1400 fr. 'oorden hbofdonderwijzer en 1100 fr. 'oor zijne hulpe. 2° Kiachtens dezelfde wet, zij ver- hoogen regelmatig van 100 Ir. alle vier I jaar. lol dat zij eene veihoogiog berei ken vac -OU0 Ir. boven tiumie gewone jaarwedde. 3° Zij lubben recht op eene koste- looze woonst ot ceue huisvergoedinge. 4* De Staat stelt onder zijne eigene 'vaarborge eene pensioenkasse in ten hunnen voordeele. R) De wereldlijke onderwijzers der aangenomene scholen slaan gelijk met de eerste voor ’l gene 1“ en 2* aangaat, maai en hebben geen n cht op woonsi- vergoedinge, noch op pensioen van den Staat. C) ’t Bestaan der vrije onderwijzers j al dat zij vergl ten profijte stand, zfelve alswanr.eer hij voor geen 3 55 h. w V.urne Static Ve.rue Markt Coxydc NicUport Oostende Oostende Statie Nie.port C Cuxy-le Veurne Markt Veurne Statie 1 20 1 37 i 45 1 57 2 03 4 43 5 00 7 29 8 40 915 9 87 9 50 1008 HOS F1 -o -l V;,'l 5 18 6 32 6 48 7 18 745 7 54 8 45 555 6 42 6 51 1 33 5 22 2 58 6 46 3 20 8 07 10 43 •2 OOSTENDE-VEURNE - 7 42 1048 1218 m« 05 8 42 11 47 Oostduynkerke tt>22 8 59 11 22 - J ï«30 07 12 04 ;64ï 519 1224 658 9 25 12 30 5 00 5 50 0 03 651 6 59 7 38 9 06 15 21 7 04 r 5 33 7 16 Oostduynkerke 5 41 7 24 J 558 7 43 10 - 42 11 14 2 jo 2 58 54 4 - 7 55 4 17 8 12 4 25 8 20 4 37 8 31 4 43 8 38 3 14 6 es 3 20 6 12 3 32 6 24 3 40 6 32 4 - 6 52 5 - 7 52 515 6 58 9 30 12 36 •2 - - 9 36 12 42 9 48 12 54 9 56 I 02 1 20 YPER —VEURNE 253.6 1 10 4 00 6 1 31 4 21 6 48 1 39 4 29 6 56 156 446 713 219 5 90 7 27 307 5 57 8 24 a - 10 36 1 3 50 6 30 Hoogstad. Linde 5 37 8 25 10 43 t‘_Z2 5 52 8 39 10 57 11 46 2 12 6 09 8 56 11 14 12 01 2 29 -J 12 09 2 37 5 27 8 06 38 9 25 11 43 12 30 2 58 -.-.J 12 85 3 02 5 53 832 O 4 40 7 28 Bruaiel <2 «rat Lichterfelde Cortemarok Dtxmude Veurne Adinkerke Duinkerk* Duinkerke Adinkerke Veurne Dixniude Cortemarck 531 Lichtervelde 5 49 Grot 7 16 Brussel ju 11 32 57 4 47 7 27 5 5 02 7 41 a 5 19 7 58 «s 5 48 8 27 S18 7 98-1188 S 52 5 45 8 42-1 Ï3 5 91 7 29 8 56 - 145 5 14 7 43 9 21 - 2 10 5 49 809 9 48 - 238 6(5 855 9 59 - 2 56 6 15 10 52 - 4 07 7 06 8 57 IC 54 308 941 11 47 556 9 53 11 55 4 94 710 1019 12 26 4 33 7 50 18 46 12 55 5 11 8 05 lorry 9 18 12 05 9 25 10 40 1 20 Veurne Static Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhein Loo Hoogs tucde-Lindc Tper Statie Yper Statie Loo Alveringhein ----- Nieuwe Heiberg 6 17 9 04 H 22 Veurne Statie C 7 2" VeurneVoo»slnd 6 43 9 30 11 48

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1