I Woensdag 30 October 2895. IV 44. i 1 52e JAARGANG. Sf*1 rscbijnt ddi Woeii Stad Veurne. hun gebrek veroorzaakt lieboofd gevallen. in ’t mannen van rechte en vaste leennge, (Gazelle van Brugge). ’t Gebeurt dikwijls dai men menschen 1 van 80 t h. zouden maken. Gemeentekiezingen van 17 November 189&. 45 74 150 in valsche begiijpen, in goddeloosheid zelve, wee aan 't land dat van zulke Als men voor eeiie kwaal staat die altijd in werking is. in vreugd en rouwe, in voorspoed en ellende, in weik en seboving; Dit blad vei begrijpen van die grooie instelling er. verbeidsplaalsen, in den bunco, I schamelen, in de burgerij, bij de be slierende klassen der maatschappij zelfs; Als men nu voor zulke hevige plaag staat die nooit geene kalme uren kent, nooit de bevolking in luste laat, maar altijd door alle weé> dagen en jaaige tijden werkt, door 175,000 personen ten minste, medegeboipen mag men dan nog oe armen gekruist houden? Cailliau Edmund, uittredend lid, De Haene Daniël, De Meester Karei, de Spot Raphaël, Do Tremorlo Honri, Feys Emerlc, Fll August, Simpelaere Benoit, Verraes Oscar, De Jonghe Emiel, I dai de universiteit van Leuvi n de groote lx am ar. I» n 4 rv r. «Irt *1 jrj Belgie en de onmisbare sluitsteen van id. id. id. id. id. id. id. advokaat. Huyssen Hectoor, apotheker. ven alleen wordt geloof en gcd<dien.-t g- vooi- dt-n booglea- mogen 75 t. h. gevangenen hunne ver- vroom opgevoed in deugd en in geloof, ’l Is een zegen voor land en zijn volk. Door deze 175,000 drankslijters. helt ons land naar eene nieuwe soort van verval, welke Dr Lefebvre de al- coolische barbaarscheid heet, daar, vol gens een schrijven van M. Em. de Laveleye, het misbruik van den alcool nievers meer slachtoffers telt dan in ons lane. M. de Parville, een fransche geleerde, schreef kortelings in het Journal des Dtbals, tus3chen zijne menigvuldige artikelen over de al-verwoedende drank- plaag: nimmer loslaat.... Op de 125,000 over- lijdons die de gemiddelde sterfte in land. Een volk immers wordt langzamer hand geschoeid op den leest van den 70,000,000 liters voor 6,000,000 menichen is bijkans 12 liters per hoofd; is 50 liters per volwassene, geen enkel onthouder afgerekend. Volger.s eene beregening drinken 50,000 man gemiddeld 1 liter (en meer) daags. 100,000 man gemiddeld 1/2 liter daags. 300,000 man zijn doorzopen. In 1889 waren er hier 191,125 her- beigeu (lal is I op 30 personen Sedert 1870 vermeerderden zij voor 4400 ’s jaars. in 1889 werd 'l vergunningsrecht ge stemd, daardoor zakte in 1894 hun ge tal tot 148,903 gekende herbergen. Maar er kwamen rond de 30,000 bier huizen bij. In April 1895 telde M. Lejeune 175,000 drankhuizen, en slechts 5500 lagere scholen. In 20 jaar (van 1873 tot 93) heeft men in Belgie voor 2300,000.000 Ir. inland- schen korten drank gedronken, dat is zooveel of dal al onze vaarten, wegen, ijzerwegeu, havens en versterkingen kosten. Iedere jaar verdrinkt België voor 115,000,000 fr. (gansch zijne oorlogs- begrooüng kost hem 48 en zijn onder wijs 21 miljoen). wordt vooi geschreven na Paaschen. Et; nogtans, er en is geene groote Vergadering van den katholieken Kring en van de katholieke Burgersgilde. Zondag laatst hielden deze twee poli tieke gilden eene aigemeene vergade ring tot het bespreken der aanstaande Gemeentekiezing en het voorstellen der kandidaten, De groote muziekzaal der' Melomanen was proppensvol; minstens 300 perso nen waren in de vergadering aanwezig. M. Van Hee, ondervoorzitter der beide gilden nam het woord om, in naam van den raad van den Katholieken Kring en der Burgersgilde de kandidaten voor te ■tellen, welke deze twee bureelen geko zen hebben voor de aanstaande ge- mcentekiezing. Deze kandidaten zijn de negen uitlre- dende raadsleden cn de heeren Em. De Jonghe, advokaat, en Hectoor Ruyssen, apotheker, in vervanging van de heeren K. Missuwe, overleden, en R«né De Grave, ontslaggever. Deze voorstelling werd door de aan wezige leden met algemeen handgeklap begroet. M. Van Hee deed nogtans opmerken dat, indien er leden tegenwoordig wa ren die liever eenen anderen keus zou den doen, het hun volkomen vrij stond andere kandidaten voor te dragen. Maar door hel herhaald en langdurig gejuich en handgeklap lieten de tegen woordige leden kennen dat zij dien keus volkomen bekrachtigden en geene an dere kandidaten dan deze volkslievende mannen begeerden. De volgende heeren werden bijgevolg tot kandidaten uitgeroepen voor de aan staande gemeentekiezing van 17 Novem ber aanstaande. De Heeren Alcoelism. Over 150 jaar dronk men jaarlijks in! Belgie 500 Ó00 liters alcool. Nu drinkt men jaarlijks 70 000 000 liters. Dus 140 maal meer. Jaarlijks drinkt men eene vaart ge never uil van 2 uren lang x 4 4/2 m. breed x 2 m u’iep, ofwel 7000 wagons van 10.000 k l ieder, die, aaneenge- sehakeid, eene reke van 14 tot 15 uren i zouden maken. I 1 Als men uu voor eene kwaal staat die Integendeel zijn ’t mannen in 'i hooger overal hare slachtoffers zoekt inde uij- onderwijs doordrongen en doorweekt verbeidsplaalsen, in den buuerj, bij mannen zijne richtinge en zijne wetten moet ontvangen. Groot is dus, onmetelijk groot is de invloed van de universiteit op hel geluk eu de redelijke welvaart van ors vader land, en van 'l uiterste h'-lang is voor or s eene hoogschole te bezitten die eene kweeksc'iute zij van mannen van orde en van recht, op wie .de toekomst mag Ehwel, ik en aarzele n el het luidop te Van 1870tot 1885 15 jaaivermeer- detde de bevolking van ons land onze zothuizen gevangenissen oedelaatsgesiichien Volgens Dr Crocq sterven er in de lijksche omhaling, die n al de kerken brusseische gasthuizen 80 gealcooli seerden op 100 persoonen. De arme familien die van diseb en deelmgen. 1880 - 17,000 1884— 20,000 -r - Voegen wij nog daarbij dat de onma- bestier, T zij in de kumets. ‘t zij op den ligbeid de schuld is van 43 t. b. onge- bank der ministers, overal zult gij ge lukken en rampen. I wezen studenten ontmoeten van de eene of de andere universiteit. De mannen die zij ons vormt, zijn De hoogschole van Leuven. Hunne lloogweerdigheden de Bis schoppen van Belgie komen eene bui tengewone omhaling veor te schrijven ten voordeele der katholieke Hoog- en geleerdheid is er een voldoende titel schole van Leuven, De lasten van on-k-L- derhoud groeien dagelijks aan in ver dan de oorlog, hongersnood en pest te zeggen, de universiteit van Leuven is de zamen. (Gazelle van Brugge). i éenigste in ons laud die ons die waar van (Jent, Luik en Brussel zijn er wel hoogleeraars weerdig van hun ambt, maar nevens hen zetelen er anderen die dien lof niet en verdienen, en geene en is er waar er niet opentlijk de goddeloosheid en ’t malerialtsmus en wordt aangeleerd; zelve te Biussel zijn er professors die niet en duchten hun ongekunsteld uit te geven voor socialist en anarchist, en hunne stelsels te verde digen tot op den verheven leerstoel waarop zij zetelen. Ten andere, het gevolg zit in deoor- zake de name en de fame van vernuft i om aansprake te maken op die hooge he- I dienmg, en de S aai en ziet niet of die houdinge met de groeiende uitbreidittge wercldschegeleerdheid zetelt in den k<.p van 14 t. h. der schnle van de wetenschappen. van eenen godloochenaar of in 't br<-tti i ’t Gebeurt dikwijls dai men menschen van een kerstene. Integendeel, dikwijls hoort die de noodzakelijkheid niet en i hebbjn de eerste derr voorkeur; ip Lett- »1ö0 begrijpen van dm groote instelhng en -1:~" Het getal zelfmoort’en vermeet derde i noch mm verstaan wat dat de bisscl op- l 'ereischt als eene ohmisbare n gQ t h, i pen doen met der. opbrengst dier jaa1- 'A’as|,,fe van den kant van den ho 1-x.ag. oniniddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprij-fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Ann meen 20 centimen per regel D groote eixrs volgen plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen fr cm. rV 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’Ibui enland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel Menschrijftin bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren vnu den IJzerenweg «fe vnu deal Biiurkpnftruqt;. 1 October tot 9 Januari ttiOO 6 00 E 3 9 16 1 47 2 38 Volgens Dr Delaunois, van Petuwelz, gezagbebbenden stand der maatschappij; mogen 7ö t. h. gevangenen hunne ver- wje nu a| dat gezag heelt in een land ooideeling aan den korten dtank toe- en de leegere standen richt en voert, op schrijven. verstandelijk en politiek gebied btjzon- Men telde in derlijk, wordt gewezen en gevormd op 1840 9000 boetstraffelijke veroor- i de banken der Hoogschole. Doorloopt met uwe gedachten de verschillige hooge ambten, zij overal, ’t zij op de rechtbanken, T zij in T gouw- openbare weldadigheid trekken, zijn spanning noodig van geest om te vatten hun gebrek veroorzaakti 75 t. h. aan het dunken van l fami- waarbotge is van ’t kusten geloof in lieboofd 2.' i. 2. 20 tot 40 t. h. aan krankzinnigheids- i godsdienstig gebouw in ons vader- gevallen. j 30 tot 40 t. h. aan zelfmoorden door drankgewoonten vetoorzaaki. wie nu al dat gezag heeft in een land M. Gladstone, the great Old Man van -- Engeland, zegt dat hel alcooltsm een staat maken, geesel is die meer slachtoffers maakt j éenigste in ons land die ons die borge geeft; in die Het alcoohsm is eene kwaal cue avond, voor eene nietigheid vermoord werd. Vier I personen «peelden met de kaart; er ontstond twist; de jongeling wilde er tusschcn komen, en stootte - - nn - onwillens tegen een der spelers, waarop een hun- Belgie uitmaken, mag men lö tol 2(1,01)1) ner zegde Als gij tegen een mijner vrienden dus 12 tot 15 t, h. deze tellen die door I st0°'. 1£t0P' üe )ong£lmg verliet de herberg, 1 4 ^1— /f* b«lïftoi-c vr.ari.rvl nA T’arrvi/snrrl het alcoolism zijn veroorzaakt. Ver beeldt u eene besmettelijke ziekte die jaarlijks 15,000 slachtoffers zou weg balen, welke onlioering en misbaar zou zij in een land niet teweeg brengen en hoe zou iedereen zich niet te werke zetten om zulken schrikkelijk slaanden vijand af te weren! n 3 '^XKT. I 42 11 14 werd door de kaarters vervolgd en vermoord. raar. 355 6 43 653 1 20 1 37 1 45 1 57 2 03 4 43 5 06 60S 7 90 8 40 15 9 37 0 56 1808 H0< 9»9 9 55 Veurne Statie Veurne Markt CoKjrde Oeetduynkerke 3 Nivuport Ooalende 1 33 5 93 9 58 6 46 320 807 1043 Ooatende Statie Nieuport Ootlduynkerke so 22 CoxyHe Veurne Markt Veurne Statie YPER VEURNE 3 8 3 55 0 22 1 10 4 00 «27 131 4 21 0 48 /- 1 39 4 29 6 56 -3 1 56 446 7 13 2 10 5 00 7 27 3 07 5 57 8 24 id. 3 50 6 30 - ::7 I I OOSTENDE—VEURNE - 7 42 10 42 1218 «95 8 42 11 47 8 50 11 22 9 07 12 04 16 43 9 19 12 24 °6 58 SS» 12 30 Brunei C«nt Lichterielde Coiteinatok Dinuude Veurns Adiutirke Duiukerki Duinkerk» Adiukerie Veurne Dixmude Curteinarck 5 34 Lichter relde 549 Geat 7 16 Brus.el 51» »8 5 21 7 04 5 33 7 16 1 5 41 7 24 5 58 7 43 10 14 2 58 54 4 7 55 4 17 8 12 4 25 8 20 4 37 8 32 4 43 8 38 5 00 K 3 550 6 03 611 6 59 7 38 906 3 14 6 0« 3 20 6 12 3 32 6 24 3 40 6 32 4 6 52 5 - 7 52 6 00 E 3 7 518- 842- 8 56 -- 021- 48- 7 54 9 59 - 2 56 6 15 8 45 10 52 - 4 07 7 06 3 57 IC 54 3 08 9 41 11 47 3 56 9 55 11 55 4 84 7 20 1 0 1 9 1 2 26 4 55 750 1946 12»5 511 8U5 10 57 918 12 05 9 25 10 40 f20 VEURNE—YPER 4 4» 7 32 4 50 7 37 511 758 1016 519 «06 16 24 5 36 8 23 10 41 5 50 8 37 10 55 6 47 9 34 11 52 440 7 28 9 46 10 36 1 - 350 6 30 5 HÓog.tade Linde 5 37 8 25 10 43 11 32 1 57 447 7 27 2 5 52 8 39 10 57 1146 2 12 5 02 7 41 H 8 09 8 56 11 14 12 01 2 29 5 19 7 58 Nieuwe'lb-ibers 6 17 9 04 11 22 12 09 2 27 5 27 8 08 «2 6 38 9 25 11 43 12 30 2 58 5 48 8 27 Veurne Voor ilnd 6 43 0 30 11 48 12 35 3 02 5 53 8 32 6 18 7 18-1168 3 52 B 46 6 32 8 4*- 1 S3 5 02 7 20 6 48 8 56 - 143 5 14 7 45 718 921 - 210 839 809 7 45 9 48 - 258 6i 5 «35 VEURNE - OOSTENDE' 9 39 12 36 9 36 12 42 9 48 12 54 9 56 I 92 1 20 2 20 30 Veurne Statie Veurne Futiboui g Nieuwe Herbet- Alveiinghem Loo Moogstaede-Linda Yper Sta(ie Yper Statie Loo Alveringh in Vrur ne St.’tie MOORD. Wij zeggen verder dat een lijk in het bosch van Cortemarck is gevonden geweest. Het is dit van een jongeling van jaar, die zondag

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1