2 i\ 45. Woensdag 6 November 1895. I 52e JAARGANG. GE WKEATEHIKZI.VG VAN VEITKNJE. Kandidaten van don Katholieken Kring en de katholieke Burgersgilde. st DE HAENE SI.MPEI.AERE VERRAES CAILLIAU DE JONGDE DE TR EM ER IE FEYS PIL Senaat, gehouden in Ociober i gegaan lot eenc naamatroeping der kie zers. 2‘ reeks (mandaten eindigende den 1 Januari 1904 katholieke kandidaten onder het cijfer 1. op al de stembrieven die de voorzitter u geeft. En daarmeê punctum V reeks (mandaten eindigende den 1 Januari 1600.) Dit blad verschijnt den Woen^-Jg, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijv:ngsp"ijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Ann >ncen 20 centimen per regel. D groote etters volgens plaatsruimte. Richterlijke eerherstellingen f fr. hen N'r 15 cent. .Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijn iu bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Posikaniooren. Om het geheugen dei kiezers te ver- verschen, laten wij hieronder eenige on derrichtingen volgen dienstig voor de gcmeentekieztug. Bruineer moet men stemmen? De kiezers worden ter stemming toe gelaten van 8 uren ’s morgens tot 1 uie na middag. Ten 8 ue’s morgens wordt er, indien de voorzitter bet nuliig oordeelt, over- Gemeentekiezing van 17 November 1895. Onderrichtingen voor den kiezer De kiesverrichtingen voor de aan staande gemeentekiezing' van de i 17 November aanstaande, verschillen wei- Mg van deze der laatste kieziriger. voor Kamer en 1894. De naamafroeping gedaan zijnde, worden de kiezers die deze niet beant woorden, tol de stemming toegelaten tot 1 ure na middag. De kiezers die zich ten I ure in de kieszaal bevinden, worden nog tot de stemming aacveerd. Volgens alle waarschijnlijkheid zal er eene naamafroeping zijn, doch de kiezer is niet verplicht er aan tegenwoordig te zijn. Hij thag gaan stemmen als bet hem belieft, tusschen 8 uren *s morgens en' 1 ure na middag. Hoe moet men stemmen? De kiezers zullen te huis eenen kies- brief ontvangen die hun laat weten dat zij moeten gaan stemmen, en waar. Voor onze stad zijn er drie kiesbu- reelen. In het eerste bureel (Stadhuis, vertrek- kametj moeten stemmen de kiezers te beginnen met Abeete Karei, tol en met Despot lleiiodoor. In hel tweede bureel (Justitiepaleis, steenen zaal), de kiezers, ie beginnen met Despol Leopold, lot en mei Plas- schaert Isidoor, In het derde bureel (Paviljoen, bene denzaal), de kiezers, te beginnen mei Plassciiaeii Victoor, lot en mei Zoete Theodoor. Den Zondag morgend 17 November, gaai de kiezer, voorzien van zijnen kies- brief, naar hel hem aangewezen bureel, en als hij het kiesbureel binnentreedt, toont hij zijnen kiesörief aan den voor zitter. De voorzitter zal hem het dobbel getal stembrieven overhandigen dan het getal stemmen waartoe de kiezer recht heelt; ’i is ie zeggen, als hij recht heeft aan eene stem, zal hij twee briefkens krij gen een rood en een wil: heeft hij recht aan twee stemmen, hij zal vier briefkens •invangen twee roode en twee witte, enz. Op de rooskleurige stembrieven staan de namen gedrukt der kandidaten die hen voorstellen voor het mandaat ein digende rail 1904, en op de wine, deze die tien voorstellen voor hel mandaat eindigende met 1900. Na de stembrieven ontvangen te heb ben, gaat de kiezer een kieskotje bin nen; hij ontvouwt zorgvuldig zijne loe- geplooide stembrieven, legt ze open op eene soort van lessenaar, neemt het potlood dat hij daar bij der hand vindt en met een ketentje aan den lessenaar vast is, en maakt mei hei potlood hel wit rondeken zwakt in het zwart vierkantje dal g'plaats, 13 boven de namen der katholieke kandidaten, onder het cijfer 1. Dit moei de kiezer doen op al de stem brieven die de voorzitter hem zal behandigd hebben. Bei wil rondeken zwart gemaakt heb- bende, vouwt hij zijne stembrieven toe, in dezelfde plooien; hij komt weder bij den voorzitter, toont hem gesloten zijne brieven, en steekt ze zelf in de busse of I bak die op tafel staat. Er zullen twee bussen of bakken zijn. De eene mei een rood papier beplakt, voor de roode brieven, en de andere met een wit papier voor de witte brieven. Moest hel gebeuren dat de kiezer zijnen stembrief vuil maakt, hij mag aan den voorzitter een ander stembrief vra gen, en moet dan den eersten toegevou wen teruggeven. Zoodus ’t is goed verstaan Hel wil rondekeu zwart maken in het zwart vierkan je boven de namen dor Kiezers der buitengemeenten, opgepast Den 17 November is bet kiezing voor de gemeente, algeheele rerttieuwing van al de gemeenteraden van het Koninklijk. Hel kiezerskorps is grooielijks uitge- breid en het is vijfjaren geleden dal er getneenie-kiezingen hebben plaats ge had. Deze eerste kiezing, volgens het nieuw stelsel, wordt dus met de grootste be langstelling te gemoet gezien. En geen wonder In de meeste gemeenten zijn er meer personen, dan er zetels zijn, die de eer betrachten in den gemeenteraad eene plaats te bekleeden. In vele gemeenten ligt hier of daar ook nog wel een libeiaal vuurtje ie smeulen, dat slechts op een gunstig windje wacht om weer eens op te flikkeren. Daarom zeggen wij tol de katholieken: Opgepasiziet wel toe aan welke personen gij uwe stemmen geeft; laat a niet misleiden door schroue woorden, ijdele voorspiegelingen en beloften. Overweegt wel of de per onen, die uwe stem komen vragen, eerst en voor al overtuigde katholieken zijn. Daar ligt de gruoie knoop Vóór de kiezing woidi er welllicht veel gepraat als die of gene inden raad zii, dan zal het zoo n beter gaan. Maar wat geben’l er Als de man, die alles ging verande ren, gekozen is, dan gaai alles gelijk voorheen ofwel hij bekreunt zich weinig om de gedane beloften, ofwel hij ziet dat de aangeklaagde misbruiken geene misbruiken zijn; verdei nog moei hij dikwijls vaststellen, dal hel niet ge makkelijk gaat belastingen te vermin deren, meer hulpgelden ie geven voor kermissen, vermakelijkheden, enz., daar de gemeente toch geld moet hebben om hare uitgaven te dekken uitgaven onder welke er zijn d e niet kunnnen verminderd wo den. Al die ronktnde woord-n, schoone beloften, voorgewende misbruiken, die nen gewoonlijk ook maar om min of meer de eerzuchtige betrachtingen ie verbergen of onderduims de vijanden van Kerk en Godsdienst aan hel hoofd der gemeente te brengen. Men zegge niet, die of gene meent hel zoo slecht niet; die mau is zoo wat onafhankelijk maar niet liberaal, dat is zoo erg niel Zoo kan geen katholiek spreken. Men vergeel dot die gematigde man, den invloed ondergaat van zijne liberale vrienden en kennissen. Eens dal hij in den raad zetelt, ko men deze er op af en zeggen hem. Nu is hei aan u, te toonen dat ge een goed liberaal z:jt; zoolang ge niet in den raad zat, kondet ge niets ver- richten, maar nu hebt ge kans. Wat denkt ge dai de libe-aal zal doen? Wei, hij zal zeggen, ik moei met mijne liberale vrienden wel staan; en hij zal zingen naar den toon die hem wordt opgegeven. Heel gedwee voert hij de bevelen uit 'f si II DE MEESTER bf. SPOT RUYSSEN M. C.-B.-A.-M. Syoen, kandidaat-notariste Loo» is benoemd tot notaris aldaar in vervanging van zijnen vader, ontslaggever. (0 T~ l-MT-TI ■■wmmmmm" "■"■m II ir—1— r n m HJJ4L_L1-U1 - r*»r iiiiiii WM—niM muil Ml lil ffwmMT-wwi In i i :nnwiMMmnriiMiw Hl V-'

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1