i 'f J I N 46. I I 52e JAARGANG. Dil blad verschijnt den Woensuag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Di groote letters GEMEEÏTBMEMIG VAX VEIRAE. Kandidatenvan den Katholieken Kring en de katholieke Burgersgilde 2* reeks (mandaten eindigende den 1 Januari 4904.) DE HAENE DE MEESTER RUYSSEN SIMPELAERE VERRAES CAILLIAU DE JONGIIE DE TREMERIE FEYS PIL onderrichtingen volgen dienstig voor de katholieke kandidaten onder bel cijfer 1, 4 Woensdag 13 November 1895. V reeks (mandaten eindigende den 1 Januari 1900.) op al de stembrieven die de voorzitter u geeft. En daarmeê punctum 1895. Onderrichtingenjvoor denj kiezer volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstelling, n 1 fr. Een Nr 15 cent.' Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het°100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Purlicitë, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Menschrijttin bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkaniooren. allen uiitredende leden, Becuwe, mo lenaar, en Loncke, fabrikaat in kerkor gels. Liberale kandidaten MM. A. Blom- me, herbergier, K. Dezuttere, winkelier u De kiesverriebtingen voor de aan staande gemeentekiezing van den 17 November aanstaande, verschillen wei nig van deze der laatste kiezingen voor Kamer en Senaat, gehouden in October 1894. Om Let geheugen der kiezers te ver- verschen, laten wij hieronder eenige DE SPOT De naamafroeping gedaan zijnde, worden de kiezers die deze niet be antwoorden, tot de stemming toegela ten tot 1 ure na middag. De kiezers die zich ten 1 ure in de kieszaal bevinden, worden nog tot de stemming aanveerd. Volgens alle waarschijnlijkheid zal er eene naamafroeping zijn, doch de kiezer is niet verplicht er aan tegenwoordig te zijn. Hij mag gaan stemmen als het hem belieft, tusstreen 8 uren ’s morgens en 1 ure na middag. Hoe moet men stemmen De kiezers hebben te huis eenen kies- brief ontvangen die hun l?at weten dat zij moeten gaan stemmen, en waar. Voor onze stad zijn er drie kiesbu- reelen. In het eerste bureel (Stadhuis, vertrek- kamer) moeten stemmen de kiezers te beginnen met Abeele Karei, tot en met Despot Heliodoor. In hel tweede bureel (Justitiepaleis, steenen zaal), de kiezers, te beginnen met Despot Leopold, tot en met Plas- schaerl Isidoor. In het derde bureel (Paviljoen, beneden zaal), de kiezets, te beginnen met Plas- schaerl Victoor, tol en met Zoete Theo- •door. Den Zondag morgend 17 November, gaat de kiezer voorzien van zijnen kies- brief, naar het hem aangewezen bureel, en als bij het kiesbureel binnenlreedt, toont bij zijnen kiesbriet aan den voor zitter. De voorzitter zal hem het dobbel getal stembrieven overhandigen dan het getal stemmen waai toe de kiezer recht beeft; ’t is te zeggen, als hij recht heeft aan &ne slem, zal hij twee briefkens krij gen; een rood en een wit; heeft hij recht aan twee stemmen, hij zal vier brietkens ontvangen twee roode en twee witte, enz. Op de rooskleurige stembrieven staan de namen gedrukt der kandidaten die hen voorstellen voor het mandaat ein- digene mei 1904, en op de witte, deze die hen voorstellen voor bet mandaat eindigende met 1900. Na de stembrieven ontvangen te heb ben, gaat de kiezer een kieskotje bin nen; hij ontvoudt zorgvuldig zijne toe geplooide stembrieven, legt ze open op eene soort van lessenaar, neemt het potlood dat hij daar bij der hand vindt eu met een ketentje aan den lessenaar vast is, er» maakt met hei potlood het wit rondeken ZWART in het zwart vier- kanje dal geplaatst is boven de namen der katholieke kandidaten, onder het cijfer 1. bit moei de kiezer doen op AL de stem brieven die de voorzitter hem zal behandigd hebben. Het wit rondeken zwart gemaakt heb bende, vouwt hij zijne stembrieven toe, in dezelfde plooien; ntj komt weder bij den voorzitter, toont hem gesloten zijne brieven, en steekt ze zelf in de busse ot bak die op tafel staat. Er zullen twee bussen of bakken zijn. De eene met een rood papier beplakt, voor roode brieven, én de andere met een wil papier voor de witte brieven. Moest het gebeuren dat de kiezer zijnen stembrief vuil maakt, hij mag aan den voorzitier een ander stembrief vra- i Maele, geneesheer, Vandavelde, landb. gen, en moet dan den eersten toegevou I wen teruggeven. I Zoo dus T is goed verslaan Hel wil rorideken zwart maken in het Gemcentekiezingen. Voor vele gemeenten is de kies strijd reeds sedert 2 dezer geëindigd, door het wijs voorschrift der wet, die in art. 10 zegt dat, alswanneer het getal kandidaten dit der te verleenen zetels niet overtreft, deze kandidaten door bet hooldbureel benoemd worden, zonder andere pleegvormen. T Is bei geval voor de hiernagenaam- de gemeenten Arrondissement Veurne. Adinkerke (plaats). MM L. Van- houtte; u. s. D. A. Schipman, P. Tim merman u. r. Debeersl-Butaye, katho liek en Van den Bulcke, doktor, id., n. r. Adinkerke Panne. S. Decrop, H. Huysseune, J. Luyssen, u. r. Boitshoucke. MM. K. Mus, P. De- keyset, u. s.; K. Baert, Idesbaldus Ver- ■anneman, Hippoliet Detnoider, K. God- deris, u. r. en Fians Balauck, n. r. Bulscamp. MM. De Tollenaere, u. b, K. Blanckaert, J. Bournaillie, u. s.; A. Decone, F. Matsaert, L. Markey, u. r., en Lod. Mortier, n. r. Eggewaertscappelle. MM. Hendrik Demolder, Engelbert David; u. s.; Hu bert Deeren, Donates Moenaeit, Pieter Vercruysse, Desideer Willekens, u. r., en Jeroom Lycke, n. r. Ghyverinchove. Dit dorp is het ee- nige waar bet liberalismus niet bevoch ten is geweest. Zijne kandidaten waren: MM. C. De Cae. u. b. K. Descbryver en K. Vandenbergbe, u. s. P. Dugardin, Em. Vandenbussche, u. r.; P. Dedrie en Amaat Dcvloo, n. r. Houthem. Gekozen voor 4 jaren MM. G. De Gomme, u. b.; H. Vanhee en Emeric Lepez, u. s.; en Florimond Feys, u. r. Pervyse. MM. DF Gonstandt, u. b,; De Grave en Decadt, u. s V. David, H. Dejonckheere, M. Duchatelez, H. Vandermeersch u. r.; A. Verscnaeve, D. Borgonie, n. r., in vetvangng van MM. K. Verschaeve en K. Wispelaere, overleden. Ramscappelle. MM. B. Monteyne, b.; Hendrik Tratsaert en K. Lamme rant, u. s.; Leop. Houisaeger, Aug. De- bever, Eng. Duytschaever, n. r.; en Hendrik Verstraeté, u. i. St. Jooris. Gekozen voor 4 jaren MM. Hendrik Osaer, Pieter Uutienhove en Lod. Vérsteyen. Zoutenaeye. MM. Lod. Demolder, u. b.; H. Lycke, u. s.; Lod.' Tyteca, Joannes Vanbeveren, Pieter Hommey, u. r.; Engelb. David en Engelb. Ver- haegbe, n. r. Er is strijd in de volgende gemeenten: Alveringhem. Katholieke kandida ten MM. H. Biuynopbe, burgemeester; graaf Leo Visart de Bocarmé. Vander- heyde, brouwer, schepenen; Ploot, ren tenier, Tanghe, landbouwer. Van de I Gemeentekiezing van 17^ November I gemeentekiezing. IVanneer moet men stemmen De kiezers worden ter stemming toe gelaten van 8 uren 's morgens tot 1 ure na middag. I Ten 8 ure ’s morgens wordt er, indien j de voorzitter het nuttig oordeelt, over- gegaan tot eene naamafroeping der kie- t gWart vierkantje boven de namen der zers. katholieke kandidaten onder het cijfer 1, VËURNA; Het burgerkruis van eerste klas is verleend aan M. Th. Brucx, vrederechter te Veurne. (De letters u. b. beteekenen uittredende burge meester; u. s. uittredende schepenen; n. r. nieuwe raadsleden).

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1