I N 47. van STAD VEURAE. 52e Uitslag der gemeentekiexingen 17 November 1895. Woensdag 20 November 1895. Geldige stemmen Witte en nietige briefje» Volstrekte meerderheid Eerste reeks (gekozen voor 4 jaren). JAARGANG. Getal ingeschreven kiezers 954. Getal stemmen 1827. ▼oor de tweede reeks 1661. ▼oor de eerste reeks 1617. ▼oor de 2’ reeks 55 witte 19 nietige ▼oor de 1* reeks 93 witte 25 nietige voor de tweede reeks 832. j ▼oor de eerste reeks 809. 131 130 135 142 1016 stemmen. 984 1090 989 1003 995 977 stemmen. 967 979 987 1024 407 364 481 487 De kandidaten van den katholieken kring en ran de katho lieke Burgersgilde hebben bekomen Tweed» reeks (gekozen roor 8 jaren). DE IIA ENE Daniël, DE MEESTER Karei, i»k SPOT Raphael, RUYSSEN Rector, SIMPELAERE Benoit, VERRAES Oscar 344 320 Liberaal. Vandermeeren 275 Avecappelle. Onatbankeiijken 2* reeks. Katholieken. 90 Battel u. 1. 78 Opsomer u. I. Verbaest 80 Zwaenepoel Onathankel. 82 Rechterlijke kronijk. Zitting van 31 October. Defever Justin dienstknecht te Reusb-ugge, voorwaarde, lijk, tweemaal 8 dagen gevang en 26 fr- boet, voor vernieling van afsluning: 50 fr. boei, voorslagen; 10 fr. voor nach gedruis. Marchand Alois, werkman te Woumcn. tweemaal 100 tr. boet, voor jicht. Tourlog e Hendrik, hoventer te Lombart- CAILLIAU Edmond, DE JONGIIE Emiel, DE TREMER1E Hendrik, FEYS Emetic, PIL August, De 4 artisten, kandidaten zoogezeid der vrije burgers r~ 1 werklieden, met raad en daad ondersteund door eenen ver- i stokten haatdragenden grijsaard, en bewordeeligd door men van bijna al de liberalen, hebben zoo wat 600 stemmen bekomen. Eenige liberalen, overtuigd dat kiezen altijd eene ernstige zaak is, hebben witte briefkens in de stembus gesteken, liever dun voor zulke belachelijke mannen, gelijk de libetale kan didaten, te te stemmen. lieken, die van Brussel uit 13 liberalen, 10 katholieken en 8 socialisten; die van Luik uil 12 katholieken 10 liberalen en 9 socialisten. Te Vetviers en te Charleroi is eene antisocialistsche meerderheid gekozen, waarin de katholieken schoon vertegen- woordigdzijn. De liberalen zijn gevallen te Tongeren te Hasselt, te Dixmude; te Yper zijn de laatste vertegenwoordigers van het liberalismus op het stadhuis insgelijks verdwenen, om plaats te maken voor katholieken. Te Gent is de liberale i burgemeester Lippens niet herkozen. 1 De katholieke partij heeft wel eenige tegenslagen geleden, doch deze kunnen met opwegen tegen onze talrijke zege pralen. Voor de liberalen, die in geheel het land een ontelbaar ge'al zetels verliezen, is de nederlaag nog verergerd door de uitslagen van eenige gemeenten in het walenland, waar de liberale raden dooi sociali’tsche meerderheden verdrongen zijn. Die overwinningen der roodo partij Gemeentekiezingen. De uitslag der verkiezingen is eene oprechte zegepraal voor de katholieke denkwijze. In talrijke gemeenteraden waar de katholieken nooit in gerochten of sedert talrijke jaren uitgesloten wa ren, zullen zij nu bun woordeken te zeggen hebben. Dit zal het geval zijn te Antwerpen, Gent, Brussel, Luik, waar katholieken, libetalen en socialisten ge kozen zijn. Van al de Brusselsche voorsteden blijft. St. Joos ten-Noode alleen aan de liberalen. Te Molenhé'ek, E'sene, Scnaer- beek, St. Gilles, Laeken, zal en eene katholieke minderheid in den raad zijn Nijvel blijft aan de katholieken. De stad Namen, die een geheel liberaal be stuur had, gaal gedeeltelijk over naar de katholieken. Leuven geen den zelf den uitslag. Do<r;iijk wordt geheel katholiek, terwijl Meclttle.n naar de hbe talen overgaa.. De gemeenteiaad van Gent zal nu samengesteld zijn uit 11 lib.ralen, 10 socialisten eu 10 katito- Becuwe Feys Rathé uil. lid. 93 Vermote Katholieken 1* reeks. Debandt 101 Lamoot Deburchgrave u. 1.120 Depoover 105 Alveringhem. De katholieke uittre dende leden zijn herkozen. Katholieken voor 8 jaar. Liberalen. Blomme Cousin Dezuttere 443 Noiebaert Ryssen Dit blad verschijnt den Woensuug. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; mét de post 6 fr. Ann meen 20 centimen per regel. Dt groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr- hen Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Rrussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en th de Poslkantóoren. penlier 64. Stavele. 2’ reeks. Butaye 298. Le- licur 299, Vandenbussehe 292, Depeeer 273. Neuville 269. 1* Reeks. Cornelis 360. Coene 320, Butaye H. 316, Recour 314. Wulpen. 1’ reeks. Bonte 144, Debandt 140, Th. Florizoone 132, De- langhe 113, 2’ reeks. Nollet 156, D. Florizoone 151, Warreyn 138, Catrysse 135. Van- nesie 130. Dixmude. De liberale steertsterren die sinds eene halve eeuw meester wa ren, zijn van hel stadhuis gehageld. De onafhankelijken hebben gezegevierd mei eene meerderheid van 50 stemmen. Ziehier den officiële uitslag. 8 jaar. Geldige stemmen 1310, meer derheid 656. Kaïholieken Baert 678, Deconinck 667, Ghyssaeit 668, Moens 666, Van- thuyne, 665, Verbiest 670. Liberalen Cracco 616. De Bruyne 624, Feys 635. Jansseune 608, Van- houtte Hipp. 626, Vanhille Fetix 629. 4 jaar. Geldige stemmen 1305; meer derheid 553. Katholieken Delahaye 657, Hosten 658, Vandenbussche 668, Vanhaute L, 662, Wancour 665. Liberalen Loncke 625, Nouwynck 624, Vanhille Jules 626, Verwaerde 629, Wauters 639. Rortrijk. Katholieken zegepralen. Rousselaere. Katholieken zegepra len. Móskroen. Katholieken gekozen met 600 stemmen meerderheid. Iseghem. Katholieken gekozen met meer dan 1000 stemmen meerderheid. Waesten. Liberale, meerderheid omvergeworpen. Schitterende katholieke zegepraal. Thielt. Hevige strijd tusschen katholieken en onafhankelijker). Deze laatste zegepralen. Yper. De katholieken winnen met 215 stemmen meerderheid. Men heelt op verscheidene plaats gevochten en bij den burgemeester de ruiten uitgesmeten Watou. Katholieken gekozen. Ook te Avelghem, Wevelghem, tfarelbeke, Stalhille, Varssenaere, Ghistel lleyst- aan-zeo, Clemskerke, Ichiegtieru, Rum- beke, Waereghem. Zweveghem. Slechts een katholiek herkozen. Meenen. Gekozen 10 katholieken en 3 liberalen. Thourout. Hevige strijd. Zege praal der kathol'öken. Middelkerke. Liberalen gekozen. Oudenburg. 6 katholieken, 3 libe ralen gekozen. Oostende. De liberalen blijven meester. Jabbeke. Liberalen zegepralen 7 liberalen gekozen legen 4 katholieken. Blankenberg he. De lijst der be houdsgezinde katholieken en doilrinai- ren zegepraalt met 200 stemmen meer derheid. De burgemeester Noiebaert valt. waren te voorzien de liberalen hadden er, onwillens, den weg toe bereid. De katholieken behouden al de steden waar zij meester waren, behalve te Mechelen. Becuwe Pt ooi Vande Maele 491 Vanderheyde 502 Vandeveide 480 Kalho i.ken voor 4 jaar. Bruynoghe 654 Loncke 557 Tangbe 576 Leon Visart 664 Coxyde. 7 uittredende en 2 nieuwe katholieken zijn gekozen. Isenberghe. Gekozen 5 katholieken en 2 liberalen. Nieuport. Geheel de katholieke lijst gekozen met 138 stemmen meerderheid. Vinchem. Libeialen gekozen. Wulverinyhem. Katholieken gekozen. Ziehier den uitslag 2’ Reeks. Stemmen 368; witte en nietige briefjes 8; geldige stemmen 360 Katholieken voor 8jaar, MM. Edward Derickx 275; Arthur Merghelyock, bur gemeester, 312; Engel Peerett 279; Pie ter Vanhoutte 267. Liberaal. Anseel 82 stemmen. 1* Reeks. Stemmen 368; witte en ongeldige briefjes 11; geiuige siemmen en I 357. I Katholieken MM. Pieter Huyghe 263; de stem- Frans Lahaye 287; Emiel Rooryck, doc tor, 255. LiberaalRyckeboer 106. Pollinchove. Reeks uitgaande in 1904. Katholieken Decroos 285, P. Neudt, 295, Phiypo 300, Rosseel 277, Torelie 282. Liberalen Ghysel 147, Vanexem 181, Vangrevelmg 153. Demokraten lloenraet 143, Vander- gucht138. Reeks uitgaande in 1900. Katho lieken Garmyn 266, Godderis 257, Houvenagltel 266, Veiamme271. Liberalen Breyne 226, F. Neudi 183, Ryckeboer 199, Vienne 174. Geheel de raad is dus katholiek. Leysele. 1* Borrée, Deschodt, Gan- tois, Sampers. 2’ reeks. Bruynoghe, Deman, Demol- der, Feys Bernard, Ley. Isenberghe. Gekozen 1* reeks. Baes Pieter 171, Rooryck Camiel 183, Vanhove Karei 163. 2’ reeks. Leroeye Pieter 165, Rycke boer Henri 164, Dewaele Camiel, 158, Van Elslande Amand 142. Beveren. Gekozen le reeks Gast 261, Lootvoet 259, Vandenbroucke 235, Candaele 233. 2* reeks. Desaegher 310. Defever 237, Motlion 232, Butaye 217, Ver- donek 207. Lampernisse 1’ reeks. Deceutiinck 70, De Grave 69, Van Damme 67, Cat- j AA S De korrekticnele Rechtbank van Veurne heeft veroordeeld

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1